Browsing by Subject "makrovakauspolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 88
 • Topi, Jukka (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Financial crises and other serious financial disruptions may be caused by several different types of risks. Macroprudential policy, designed to prevent such crises, needs a more diversified set of tools than are available in Finland at present. Although the Board of the Financial Supervisory Authority already has access to a number of macroprudential instruments, there is reason for the toolkit to be supplemented. There is a need for instruments to ensure capital adequacy in the Finnish banking sector and, if necessary, prevent the housing market overheating.
 • Bank of Finland (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  Finland’s financial system has remained stable, but uncertainty has increased. The general level of prices is rising rapidly at the same time as economic growth is expected to fade. Growth in unavoidable costs and in debt-servicing expenditure is squeezing the finances of many individuals and businesses. The banks are in good shape, but their credit risks could grow. Limits should be placed on household indebtedness, and banks’ ability to withstand crises should be further improved.
 • Kajanoja, Lauri (2012)
  Suomen Pankki. BoF online 2/2012
  Viime vuosien aikana saadut kokemukset korostavat asuntomarkkinoiden ja kotitalouksien velan merkitystä yleisen talouskehityksen arvioinnissa ja siihen liittyvän talouspolitiikan suunnittelussa. Niissä maissa, joissa asuntojen hinnat ja kotitalouksien velat nousivat nopeasti ennen vuosien 2008 ja 2009 finanssikriisiä, kotimainen kysyntä usein heikkeni merkittävästi kriisin alettua. Viime vuodet ovat myös osoittaneet, kuinka vaikeaa on tehdä yksittäisiä maita koskevia arvioita asuntomarkkinoiden tilan ja kotitalouksien velan kestävyydestä. Joidenkin maiden osalta kehityksen heikkeneminen finanssikriisin alettua osattiin ennakoida useissa tutkimuksissa, mutta monissa tapauksissa arviot eivät olleen yhtä onnistuneita. Suomea koskevat tilastot ja tutkimukset eivät pääsääntöisesti viittaa asuntohintojen olevan ilmeisen kestämättömällä tasolla. Tällaisiin arvioihin silti liittyy aina suurta epävarmuutta. Lisäksi selkeä riski on olemassa siitä, että lähivuosina tilanne kehittyy haavoittuvampaan suuntaan. Näin voi käydä etenkin, jos kotitaloudet pitävät viime vuosien poikkeuksellisen matalaa korkotasoa pysyvänä tai odottavat, että asuntohinnat jatkavat nopeaa nousuaan pitkälle tulevaisuuteen. Suomalaisten kotitalouksien velat ovat nousseet historiallisen suuriksi suhteessa tuloihin. Tähän kehitykseen liittyy riskejä kotitalouksien taloudellisen haavoittuvuuden kasvusta ja sen seurauksena myös makrotalouden häiriöherkkyyden kasvusta. Verrattuna muihin kehittyneisiin talouksiin suomalaisten kotitalouksien velan kasvu ja sen kokonaismäärä eivät kuitenkaan ole suurimpien joukossa. Kotitalouksien velkaantumiseen liittyviä riskejä kasvattaa velan aiempaa epätasaisempi jakautuminen kotitalouksien kesken. Kotitalouksien tuloihin suhteutettuina hyvin suurten lainojen osuus on lisääntynyt, mikä kasvattaa kyseisten kotitalouksien taloudellisia riskejä. Makrotalouden vakaudelle se ei kuitenkaan käytettävissä olevien tietojen valossa näytä aiheuttavan välitöntä uhkaa vaikka voikin voimistaa muista lähteistä mahdollisesti kumpuavien taloudellisten ongelmien vaikutuksia - etenkin rahoitusjärjestelmän häiriöiden. Kotitalouksien velkojen kasvu ja asuntojen hintojen nousu herättävät kysymyksen, onko kotitalousluotoista aiheutuva uhka Suomen rahoitusjärjestelmän vakaudelle kasvanut. Viime vuosina luotonantajien luottotappiot kotitalouksille myönnetyistä luotoista ovat pysyneet erittäin pieninä, ja suurimmillaankin 1990-luvun alussa ne jäivät alle prosenttiin kotitalousluottojen kannasta. Merkittävät luottotappiot kotitalouslainoista näyttävät epätodennäköisiltä myös lähitulevaisuudessa. Kotitalouksien velan kasvu on kuitenkin osaltaan kasvattanut makrotalouden häiriöherkkyyttä ja sitä kautta lisännyt myös rahoitusjärjestelmän riskejä. Suomen kaltaisessa maassa on tärkeää reagoida kansallisten varallisuushintojen poikkeuksellisen voimakkaaseen nousuun liittyvien riskien kasvuun ennaltaehkäisevästi, sillä mahdollisuudet reagoida talouspolitiikan keinoin varallisuushintojen alenemisen taloudellisiin seurauksiin ovat hyvin rajalliset. Jos asuntohintojen nousu ja kotitalouksien velan kasvu nähdään Suomessa liiallisiksi ja niihin tulee jossain vaiheessa tarve puuttua, ei siihen nykyisellään ole tehokkaita välineitä. Nyt valmistelussa oleva makrovakauspolitiikka voi tulevaisuudessa tarjota tähän mahdollisuuden. Yksi keino saattaisi olla asuntolainojen enimmäisluototusasteen sitova rajoittaminen.
 • Kauko, Karlo (2016)
  Euro & talous. Blogi
  Asuntomarkkinoiden liiallista hintakehitystä on ehkäistävä ennakolta. Siksi riskipainojen nostaminen on järkevää. Mieluiten niin pitää tehdä ennen kuin kupla on muodostumassa.
 • Putkuri, Hanna (2019)
  Euro & talous. Blogi
  Kolmisen vuotta sitten, marraskuussa 2016, Euroopan järjestelmäriskikomitea varoitti Suomea asuntomarkkinoihin liittyvistä keskipitkän aikavälin haavoittuvuuksista – erityisesti kotitalouksien suuresta ja kasvavasta velkaantuneisuudesta. Varoitus on yhä aiheellinen. Komitea suosittelee nyt muun muassa, että Finanssivalvonnan johtokunnalle annetaan lainsäädännössä nykyistä enemmän keinoja torjua kotitalouksien velkaantumisesta aiheutuvia riskejä.
 • Putkuri, Hanna (2020)
  Suomen Pankki. Yleistajuiset selvitykset. A 122
  Suomen asuntomarkkinat ovat pysyneet tällä vuosituhannella vakaina ja välttyneet vakavilta, pitkäaikaisilta häiriöiltä. Asuntorahoituksen trendit ovat vuosina 2000–2020 kuitenkin osittain kasvattaneet kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyviä riskejä sekä rahoitusjärjestelmän että kansantalouden kannalta. Kotitalouksien velkaantuneisuus suhteessa tuloihin on kaksinkertaistunut vuosituhannen vaihteen jälkeen. Uudet asuntolainat ovat suurentuneet, lainojen takaisinmaksuajat pidentyneet ja euriborkorkoihin sidotut lainat yleistyneet, mikä on kasvattanut kotitalouksien korkoriskiä. Lisäksi suuret taloyhtiölainat, niiden pitkät lyhennysvapaat ja vuokratontit ovat yleistyneet etenkin uusissa osakeasunnoissa ja muuttaneet asuntorahoituksen ja asumismenojen rakennetta. Korkotason lasku ja lainamarginaalien kaventuminen ovat pienentäneet luottolaitosten tuottoja. Haavoittuvuuksien kasvu edellyttää kotitalouksilta, sijoittajilta ja luottolaitoksilta taloudellisia puskureita riskien toteutumisen varalta. Asuntorahoituksessa on Suomessa samanaikaisesti monia vahvuuksia, jotka ovat tukeneet rahoituksen edullisuutta ja hyvää saatavuutta eri käyttötarkoituksiin. Rahoitusolojen keventyminen ja Suomessa toimivien luottolaitosten hyvä luottokelpoisuus ovat pitäneet asuntorahoittajien oman varainhankinnan ja niiden välittämän rahoituksen pitkään edullisena. Asuntorahoituksen saatavuus on parantunut pitkällä aikavälillä, ja uusien lainojen ehdot ovat keventyneet. Myös luottolaitosten välinen kilpailu asuntolaina-asiakkaista on osaltaan alentanut uusien asuntolainojen marginaaleja, jotka ovat kansainvälisesti vertaillen poikkeuksellisen alhaisia. Asuntovelkaisten kotitalouksien velanhoitokyky on pysynyt pääosin hyvänä, eikä asuntorahoituksesta ole aiheutunut luottolaitoksille merkittäviä luottotappioita. Sekä lainanottajien että luottolaitosten riskinkantokykyä on viime vuosina vahvistettu ja luottolaitosten lainanantokykyä ylläpidetty makrovakauspolitiikan sekä muun sääntelyn ja valvonnan keinoin. Erot kotitalouksien velkaantuneisuudessa ja asuntojen hinnoissa ovat kasvaneet Suomen sisällä. Väestö, asuntorakentaminen ja asuntokauppa ovat kaupungistumisen myötä painottuneet yhä enemmän pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Asuntovelat ovat suurimmat ja kasvaneet eniten pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, missä asunnot ovat kysytympiä ja kalliimpia kuin muualla Suomessa. Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen alkoi voimistua vuoden 2009 taantuman jälkeen. Asuntojen reaalihinnat nousivat 2010-luvulla vain suurimmissa kaupungeissa ja pääosin laskivat muualla. Viime vuosina runsas uudisrakentaminen kasvukeskuksissa on osaltaan hillinnyt asuntojen hintojen kysyntävetoista nousua. Myös korjausrakentamisen tarve on lisääntynyt asuntokannan ikääntyessä. Asuntokauppa ja asuntorakentaminen ovat alttiita suhdannevaihteluille. Globaali finanssikriisi ja koronakriisi vähensivät asuntokauppaa tilapäisesti myös kasvukeskuksissa.
 • Kiviniemi, Arttu (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  The primary task of macroprudential buffer requirements is to promote financial stability, but significant cross-country differences in the calibration of the buffers may weaken the level playing field for banks. When comparing the size of macroprudential buffer requirements, account should be taken of the nature of systemic risks covered by the buffers. There are, namely, significant country- and bank-specific differences in the systemic risks underlying the buffer requirements. At present, the structural macroprudential buffer requirements imposed on the Finnish banking sector are lower on average than the buffers in peer countries with similar structural risks.
 • Tölö, Eero (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  In the wake of the international financial crisis, authorities have been given new tools to prevent such crises. These tools – or macroprudential instruments – are intended to enhance banks’ resilience to risk and prevent the excessive lending that often underlies asset price bubbles. In making decisions on deployment of the macroprudential tools, authorities will be supported by a set of early warning indicators confirmed by research data to best predict the outbreak of banking crises.
 • Nykänen, Marja (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  The Russian invasion of Ukraine is causing an immeasurable amount of human suffering and destruction. The military actions will have extensive and long-term impacts on Finland’s and the world’s economy, politics and financial stability risks. In view of the uncertain operating environment and the structural vulnerabilities of the Finnish financial system, it is important to further strengthen the resilience of borrowers, banks and payment systems in Finland. More effective instruments are required to rein in the excessive indebtedness of Finnish households.
 • Laakkonen, Helinä; Norring, Anni (2019)
  Euro & talous. Analyysi
  Pankkikriisit ovat vahingollisia taloudelle ja siten viranomaisten tulisi estää niiden syntyminen. Vaikka kriisin alkamishetkeä on mahdotonta ennustaa, voidaan aikaisempien kriisien avulla tunnistaa kriisin todennäköisyyttä kasvattavia haavoittuvuuksia. Pankkikriisejä tavallisesti ennakoi voimakas asuntojen hintojen nousu ja velkaantumisen kasvu. Tällä hetkellä asuntomarkkinat ovat indikaattoreiden perusteella ylikuumentuneet tarkastelluista 51 maasta lähes puolessa. Aktiivisella makrovakauspolitiikalla voidaan pyrkiä ehkäisemään haavoittuvuuksien kasaantumista asunto- ja rahoitusmarkkinoilla.
 • Asplund, Tuulia (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2017
  The European Union has for about two years witnessed the conduct of macroprudential policy mainly based on EU legislation and calibrated for national circumstances. In most cases, the measures have been of a tightening nature and aimed at addressing the banking sector’s structural risks and lending for house purchase. Regulatory reforms and macroprudential measures have improved the risk resilience of the bank-centred EU financial system. Work on also targeting macroprudential policy at stability risks building up beyond the banking system is at an initial stage.
 • Asplund, Tuulia (2017)
  Euro & talous 2/2017
  Euroopan unionissa on harjoitettu noin kahden vuoden ajan EU-lainsäädäntöön pääosin pohjautuvaa ja kansallisiin oloihin mitoitettua makrovakauspolitiikkaa. Toimet ovat enimmäkseen olleet kiristäviä ja kohdistuneet pankkisektorin rakenteellisiin riskeihin sekä asuntoluototukseen. Sääntelyuudistuksilla ja makrovakaustoimilla on parannettu EU:n pankkikeskeisen rahoitusjärjestelmän riskinsietokykyä. Työ makrovakauspolitiikan kohdentamiseksi myös pankkijärjestelmän ulkopuolella syntyviin vakausriskeihin on vasta alussa.
 • Hakkarainen, Pentti (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Finland’s financial markets are, on the whole, stable. Nevertheless, the concentrated nature of the banking system, the accumulation of housing debt and an environment of low interest rates expose the economy and the financial system to potential problems. Moreover, the exceptional economic and financial market situation brings new, unforeseen risks in addition to the already identified vulnerabilities. This requires particular vigilance from economic policy-makers and other authorities.
 • Freystätter, Hanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2013)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  Countercyclical macroprudential policy is to be strengthened in the euro area. The European Central Bank will be assuming new macroprudential powers, as single banking supervision commences in autumn 2014 and the countercyclical buffer requirement is due to be introduced in all euro area countries no later than the beginning of 2016. Even so, a significant part of euro area macroprudential policy will continue in the future to be the responsibility of national authorities. In the operating environment of the single monetary policy, euro area Member States will be able to support their own and the area s economic stability and to improve the financial system s resilience to crises through pursuing robust national macroprudential policies.
 • Bank of Finland (2022)
  Bank of Finland. Bulletin 1/2022
  Russia’s war on Ukraine has caused immeasurable human suffering and destruction for the people of Ukraine. Russia's attack weakened the economic outlook rapidly in spring 2022, and financial stability risks increased in Finland. To ensure financial stability, the resilience of borrowers and banks must be strengthened. More effective measures are needed for curbing excessive household indebtedness. More determined action must be taken to prepare for financial sector cyber risks and vulnerabilities in the payment and settlement systems.
 • Topi, Jukka (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Finanssikriisejä ja muita rahoituksen vakavia häiriöitä voivat aiheuttaa useat erilaiset riskit. Kriisien torjuntaan tarkoitettuun makrovakauspolitiikkaan tarvitaan nykyistä monipuolisemmat välineet. Vaikka Finanssivalvonnan johtokunnalla on käytettävissään useita makrovakausvälineitä jo nyt, on keinovalikoimaa syytä täydentää. Tarvitaan välineitä, joilla varmistetaan Suomen pankkisektorin riittävä vakavaraisuus ja kyetään tarvittaessa ehkäisemään asuntomarkkinoiden ylikuumenemista.
 • Freystätter, Hanna; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2013)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Vastasyklistä makrovakauspolitiikkaa vahvistetaan euroalueella: Euroopan keskuspankki on saamassa uusia makrovakausvaltuuksia yhteisen pankkivalvonnan käynnistyessä syksyllä 2014 ja vastasyklinen pääomavaatimus on käytettävissä kaikissa euroalueen maissa viimeistään vuodesta 2016 alkaen. Merkittävä osa euroalueen makrovakauspolitiikasta on kuitenkin tulevaisuudessakin kansallisten viranomaisten vastuulla. Yhteisen rahapolitiikan toimintaympäristössä alueen maat voivat vahvalla kansallisella makrovakauspolitiikalla tukea oman sekä euroalueen talouden vakautta ja parantaa rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä.
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland Bulletin. Analysis
  There are no immediate threats to the stability of the Finnish financial system. The relocation of Nordea’s corporate headquarters will, however, increase the banking sector’s exposure to structural vulnerabilities. The regulatory and supervisory reforms already implemented and participation in the European Banking Union will serve to mitigate the risks associated with the expansion of the banking sector, but adoption of a common European Deposit Insurance Scheme remains an important measure yet to be implemented within the Banking Union. An income-related cap on loans is needed to rein in the increase in household indebtedness.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2015
  Threats to the stability of the euro area financial system relate to the risks to global economic growth – such as uncertainties around developments in China – and to the international financial markets. The profitability of the euro area banking sector has improved from the weak level witnessed previously, but the large amount of non-performing loans continues to weigh on banks’ balance sheets. Risks to the Finnish financial system are associated with the weakness of the economy and household debt. In order to contain potential overheating on the housing loan market and household indebtedness, the authorities will need new additions to their toolbox.
 • Suomen Pankki (2022)
  Euro & talous 1/2022
  Suomen rahoitusjärjestelmä on pysynyt vakaana, mutta epävarmuus on kasvanut. Yleinen hintataso nousee nopeasti samalla, kun talouskasvun odotetaan hiipuvan. Välttämättömien kustannusten ja lainanhoitomenojen kasvu kiristää monien ihmisten ja yritysten taloutta. Pankit ovat hyvässä kunnossa, mutta niiden luottoriskit voivat kasvaa. Kotitalouksien velkaantumiselle tulee asettaa rajoja, ja pankkien kyky kestää kriisejä pitää saada entistäkin paremmaksi.