Browsing by Subject "organisaatiot"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-14 of 14
 • Jyske, J. (1929)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 9 ; 11 ; November
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2014 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 41 Other operations 45 Management and personnel 56 Review of the strategy 56 Management system 58 Personnel 62 Budget and operative costs 64 Environment 67 Total risk exposure 69 Financial statements 73 Balance sheet 74 Profit and loss account 76 The Board’s proposal on the distribution of profit 77 Accounting conventions 78 Notes on the balance sheet 83 Notes on the profit and loss account 97 Appendices to the financial statements 103 Notes on risk management 107 Auditor’s report 112 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 113 Appendices 114 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2014 114 Key measures affecting the financial markets in 2014 116 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2014 120 Bank of Finland publications in 2014 122 Supplementary tables 125 Organisation of the Bank of Finland 140
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2015 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 39 Other operations 43 Management and personnel 54 Strategy 54 Management system 56 Personnel 60 Budget and operative costs 62 Environment 65 Total risk exposure 67 Financial statements 71 Balance sheet 72 Profit and loss account 74 The Board’s proposal on the distribution of profit 75 Accounting conventions 76 Notes on the balance sheet 81 Notes on the profit and loss account 96 Appendices to the financial statements 102 Notes on risk management 106 Auditor’s report 111 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 112 Appendices 113 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2015 113 Key measures affecting the financial markets in 2015 115 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2015 118 Bank of Finland publications in 2015 120 Supplementary tables 123 Organisation of the Bank of Finland 138
 • Järnström, Edw. (1925)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 5 ; 11 ; November
 • Aarnio, Paavo (1951)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 25 ; 5-6 ; May-June
 • (2001)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Tammikuu
  Tämän artikkelin tarkoituksena on tarkastella EKP:n tähän asti kehittämiä suhteita kansainvälisiin järjestöihin (esim.IMF, OECD ja BIS) ja foorumeihin (esim.G7- ja G10-maiden kokoukset sekä G20-ryhmä).Talous- ja rahaliitolle (EMU) olennaisissa kysymyksissä EKP edustaa instituutiona Euroopan yhteisöä kansainvälisellä tasolla yhdessä Ecofin-neuvoston kanssa.Näin tehdessään EKP ja Ecofin-neuvosto noudattavat Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa (jäljempänä perustamissopimus) määrättyä toimivallanjakoa ja perustamissopimuksen muita määräyksiä. Toimivaltuuksien ja erityisjärjestelyjen mukaan kansainvälisiin kokouksiin osallistuvat myös euroalueen kansalliset keskuspankit jo Euroopan komissio.EKP osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön aina silloin, kun käsiteltävänä on eurojärjestelmälle kuuluvia tehtäviä. Tähän asti EKP:n läsnäolo kansainvälisten järjestöjen ja foorumien kokouksissa on perusteltu noudattamalla käytännöllistä lähestymistapaa, jonka mukaan kunkin järjestön ja foorumin sääntöjä ja/tai käytäntöjä on muutettu mahdollisimman vähän.Todennäköisesti EKP:n osallistuminen näihin kokouksiin tulee kuitenkin muuttumaan ajan myötä.Politiikkanäkökulmasta EKP:n kansainvälinen yhteistyö on pääasiassa tietojen ja näkemysten vaihtamista euroalueen ulkopuolisten päätöstentekijöiden kanssa.EKP osallistuu myös riippumattomien järjestöjen kuten IMF:n ja OECD:n työhön, kun ne valvovat euroalueen talouskehitystä ja -politiikkaa.Lisäksi EKP on mukana määrittelemässä parhaita käytäntöjä, joilla halutaan edistää hyvän hallintotavan tehokkuutta ja avoimuutta.Tämä yhteistyö ei vaaranna EKP:n riippumattomuutta tai sen ensisijaista tavoitetta, hintavakauden säilyttämistä.
 • Finlands Bank (2015)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2014 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 41 Övrig verksamhet 45 Ledning och personal 56 Strategin 56 Ledningssystem 58 Personal 62 Budget och verksamhetskostnader 64 Miljö 67 Totala risker 69 Bokslut 73 Balansräkning 74 Resultaträkning 76 Direktionens förslag till vinstutdelning 77 Redovisningsprinciper 78 Noter till balansräkningen 83 Noter till resultaträkningen 97 Bokslutsbilagor 103 Noter om riskhanteringen 107 Revisionsberättelse 112 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 113 Bilagor 114 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2014 114 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2014 116 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2014 120 Finlands Banks publikationer 2014 122 Tabellbilagor 125 Finlands Banks organization 140
 • Finlands Bank (2016)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2015 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 39 Övrig verksamhet 43 Ledning och personal 54 Strategin 54 Ledningssystem 56 Personal 60 Budget och verksamhetskostnader 62 Miljö 65 Totala risker 67 Bokslut 71 Balansräkning 72 Resultaträkning 74 Direktionens förslag till vinstutdelning 75 Redovisningsprinciper 76 Noter till balansräkningen 81 Noter till resultaträkningen 96 Bokslutsbilagor 102 Noter om riskhanteringen 106 Revisionsberättelse 111 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 112 Bilagor 113 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2015 113 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2015 115 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2015 118 Finlands Banks publikationer 2015 120 Tabellbilagor 123 Finlands Banks organization 138
 • (2002)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Helmikuu
  Tässä artikkelissa tarkastellaan kansainvälisen yhteistyön kehitystä viime aikoina, erityisesti toimenpiteitä kriisien ehkäisemiseksi.Kansainvälisen yhteistyön puitteet ja luonne ovat muuttuneet huomattavasti viimeisten kahden vuosikymmenen aikana, jolloin maasta toiseen suuntautuvien yksityisten pääomavirtojen nopea kasvu ja uusien talouksien liittyminen globalisaatioprosessiin ovat luoneet uusia poliittisia haasteita.Tämän seurauksena kansainvälisen yhteistyön painopiste on siirtynyt suurten teollisuusmaiden välisistä valuutta-kurssiasioista optimaalisten politiikan välineiden suunnitteluun sekä kehittyneiden talouksien että järjestelmän kannalta merkittävien uusien markkinatalouksien tarpeisiin. Rahapolitiikan ja rahoituksen kansainvälisen yhteistyön uudet puitteet ja uusi luonne tähtäävät ensisijaisesti yhteisymmärrykseen politiikkojen laatimisen parhaista menettelytavoista (makrotalous ja rahoitusjärjestelmien vakaus).Lisäksi pyritään päätöksenteon avoimuuden ja tilivelvollisuuden parantamiseen suhteessa muihin merkityksellisiin päätöksentekijöihin, markkinaosapuoliin ja yleiseen mielipiteeseen.Perimmäisenä tavoitteena on ehkäistä valuutta-, ulkomaanvelka- ja pankkikriisejä yhä useammin kansainvälisesti sovittujen standardien ja sääntöjen avulla. Kriisien ehkäisyn ja tehostetun seurannan odotetaan edistävän kansainvälisen rahoitusjärjestelmän vakautta siten, että se parantaa kansallista päätöksentekoa sääntöihin perustuvien välineiden ja markkinakurin avulla.Vaikka kansainvälisen yhteistyön uudet puitteet ja uusi luonne ovat osaltaan edistäneet aiempaa vakaampien kansallisten politiikkojen harjoittamista, joillakin osa-alueilla sääntöjen ja standardien käyttöönotosta ei ole vielä kaikilta osin tehty päätöstä.Sopimatta on muun muassa se, ketkä saavat osallistua standardien ja sääntöjen laadintaan ja niiden noudattamisen arviointiin ja kuinka varmistetaan se, että standardit ja säännöt ovat Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) vakiintuneiden seuranta- ja ehdollisuusmenettelyjen mukaisia.
 • Suomen Pankki (2015)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 7 Suomen Pankki 8 Toiminta vuonna 2014 11 Rahapolitiikka 11 Rahoitusjärjestelmä 26 Varallisuuden hallinnointi 34 Setelit ja kolikot 41 Muu toiminta 45 Johtaminen ja henkilöstö 56 Strategia 56 Johtamisjärjestelmä 58 Henkilöstö 62 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 64 Ympäristö 67 Kokonaisriskit 69 Tilinpäätös 73 Tase 74 Tuloslaskelma 76 Johtokunnan esitys voitonjaosta 77 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 78 Taseen liitetiedot 83 Tuloslaskelman liitetiedot 97 Tilinpäätöksen liitteet 103 Riskienhallinnan liitetiedot 107 Tilintarkastuskertomus 112 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 113 Liitteet 114 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2014 114 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2014 116 Suomen Pankin vuonna 2014 antamia lausuntoja 120 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2014 122 Liitetaulukot 125 Suomen Pankin organisaatio 140
 • Suomen Pankki (2016)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 7 Suomen Pankki 8 Toiminta vuonna 2015 11 Rahapolitiikka 11 Rahoitusjärjestelmä 26 Varallisuuden hallinnointi 34 Setelit ja kolikot 39 Muu toiminta 43 Johtaminen ja henkilöstö 54 Strategia 54 Johtamisjärjestelmä 56 Henkilöstö 60 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 62 Ympäristö 65 Kokonaisriskit 67 Tilinpäätös 71 Tase 72 Tuloslaskelma 74 Johtokunnan esitys voitonjaosta 75 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 76 Taseen liitetiedot 81 Tuloslaskelman liitetiedot 96 Tilinpäätöksen liitteet 102 Riskienhallinnan liitetiedot 106 Tilintarkastuskertomus 111 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 112 Liitteet 113 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2015 113 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2015 115 Suomen Pankin vuonna 2015 antamia lausuntoja 118 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2015 120 Liitetaulukot 123 Suomen Pankin organisaatio 138
 • Puntila, Markku (1972)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 46 ; 5 ; May
 • Korpelainen, Lauri; Vartiainen, Henri J. (1969)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 43 ; 3 ; March
 • (2003)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus Toukokuu
  EKP:n neuvoston päätöksenteon on oltava joutuisaa ja tehokasta myös euroalueen huomattavan laajentumisen jälkeen.Tämän varmistamiseksi valtion- tai hallitusten päämiesten kokoonpanossa kokoontunut EU:n neuvosto hyväksyi hiljattain EKP:n suosituksen pohjalta päätöksen EKP:n neuvoston äänestysmenettelyn mukauttamisesta.Tässä artikkelissa luodaan yleiskatsaus EKP:n suositukseen vaikuttaneisiin keskeisiin käsitteisiin ja selostetaan uuden äänestysmenettelyn pääpiirteet ja toimintaperiaatteet.Artikkelissa käydään myös läpi uuden äänestysmenettelyn hyväksymiseen johtanut prosessi ja selostetaan lyhyesti äänestysmenettelyn mukauttamista puoltavat näkökannat, joita eri eurooppalaiset laitokset ovat esittäneet.