Browsing by Subject "ostovoimapariteetti"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-10 of 10
 • Égert, Balázs (2004)
  BOFIT Discussion Papers 1/2004
  The ambition of this paper is to provide a thorough overview of equilibrium exchange rates in the acceding countries of Central and Eastern Europe.Therefore, theoretical models of equilibrium exchange rates are reviewed first and presented in a structured way.Subsequently, the existing body of the empirical literature aimed at investigating real exchange rate determination and possible misalignments is analyzed in a systematic manner.Finally, an attempt is made to sum up where we stand at the moment and what the major shortcomings of the approaches currently used in the literature are.
 • Kakkar, Vikas; Yan, Isabel (2014)
  BOFIT Discussion Papers 1/2014
  The large and persistent deviations of nominal exchange rates from their purchasing power parities comprise a key stylized fact in international economics. This paper sheds light on these persistent deviations by combining two disparate strands of empirical work. The first strand focuses on real economic shocks such as sectoral technology shocks suggested by the celebrated Balassa-Samuelson model, whereas the second strand emphasizes monetary shocks which create persistent effects on both the real interest rate and the real exchange rate. We also hypothesize a third factor which may affect real exchange rates - shocks to the global financial system, which we proxy by the real price of gold. Although each factor in isolation has limited explanatory power, we find that these three factors in conjunction can successfully explain the medium to long run movements in 14 bilateral U.S. dollar real exchange rates from 1970 to 2006. The three factors are sectoral total factor productivity differentials, real interest rate differentials, and the real price of gold, representing real shocks, monetary shocks, and shocks to the global financial system, respectively. We document evidence suggesting that bilateral U.S. dollar real ex-change rates are cointegrated with these three factors. Keywords: purchasing power parity, Balassa-Samuelson model, cointegration JEL codes: F31, F41
 • Björkstén, Nils; Kim, Byung-Yeon (2000)
  Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita 3/2000
  We apply cointegration techniques to monthly euro/dollar exchange rate data from 1990-1999.The evidence suggests the existence of a stable relationship between the exchange rates, price levels and interest rates.This relationship between the dollar and the euro is used to forecast developments in 2000, and the forecast is compared with observed data.Results suggest that the euro exchange rate has in recent months been deviating from the cointegration relationship.This suggests that a structural break may have occurred during the current year.
 • Hirvilahti, Jon (1993)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 7/1993
  Ensimmäinen maailmansota vaikutti maailmantaloudellisiin olosuhteisiin mullistavasti: vuosikymmeniä sovellettu kiinteiden valuuttakurssien järjestelmä, kultakantajärjestelmä, lakkasi olemasta.Hallitusten harjoittama setelirahoitus ja sodan aiheuttamat häiriöt aiheuttivat maailmanlaajuisen inflaation. Tällaisissa epästabiileissa olosuhteissa kiinteiden valuuttakurssien ylläpito ei ollut mahdollista.Sodan vaikutukset ulottuivat myös Suomeen: Suomi irtautui kulta-kannasta huhtikuun 11. päivänä vuonna 1915.Sodan jälkeen kultakantaideologia eli voimakkaana ympäri maailmaa ja 1920-luvulla kultakanta yleisenä kiinteiden valuuttakurssien järjestelmänä palautettiin.Tämän työn tarkoituksena on tarkastella vuosien 1914 - 1925 välistä kelluvien valuuttakurssien ajanjaksoa Suomessa.'Alussa luon silmäyksen hieman yleisemmin niihin tapahtumiin jotka johtivat ns. ensimmäisen kultakantajärjestelmän hajoamiseen ja kultakannan palauttamiseen myöhemmin 1920-luvulla.Tämän jälkeen tarkastelen tarkemmin kotimaan tapahtumia.Kiinnostuksen kohteena ovat nimenomaan 1920-luvun alun kelluvat valuuttakurssit kotimaassa.Kysymyksen asetteluina ovat (i) miten hintatason muutokset vaikuttivat valuuttakursseihin ja onko ostovoimapariteettiteoria kykenevä selittämään valuuttakurssien vaihteluita 1920-luvulla, (ii) mitkä olivat ne edellytykset jotka mahdollistivat siirtymisen kiinteiden valuuttakurssien järjestelmään ja millä kursseilla Suomi palautti kultakannan tammikuun 1. päivänä vuonna 1926 ja (iii) miten kotimaiset ja ulkomaiset korot olivat riippuvaisia keskenään, eli onko (kattamaton) korkopariteettiteoria kyvykäs selittämään korkojen määräytymistä kotimaassa.Keskeisistä tutkimustuloksista voidaan mainita seuraavia seikkoja: (i) ostovoimapariteettiteoria kykeni selittämään valuuttakurssien vaihteluita; hintatason muutokset heijastuivat valuuttakursseihin, (ii) markan ulkoinen arvo oli jo ennen kultakantaan siirtymistä suhteellisen vakaa; lisäksi havaitsin, että Suomi siirtyi kultakantaan valuuttansa ollessa aliarvostettu ja (iii) korkojen kansainvälisiä riippuvuuksia kuvaavalla korkopariteettiteorialla ei ollut paljoakaan selitysvoimaa; kansainväliset kytkennät eivät siis olleet nimelliskorkojen muodostumisen kannalta erityisen dominoivia, eli Suomi oli 1920-luvulla rahapoliittisesti jokseenkin autonominen.Reaalikorkojen osalta oli havaittavissa joitain kansainvälisiä riippuvuuksia.
 • Cheung, Yin-Wong; Fujii, Eiji (2011)
  BOFIT Discussion Papers 25/2011
  Published in International Journal of Finance and Economics, Volume 19, Issue 2, March 2014, Pages 91-121.
  We study the differences in currency misalignment estimates obtained from alternative datasets derived from two International Comparison Program (ICP) surveys. A decomposition exercise reveals that the year 2005 misalignment estimates are substantially affected by the ICP price revision. Further, we find that differences in misalignment estimates are systematically affected by a country s participation status in the ICP survey and its data quality a finding that casts doubt on the economic and policy relevance of these misalignment estimates. The patterns of changes in estimated degrees of misalignment across individual countries, as exemplified by the BRIC economies, are highly variable.
 • Bask, Mikael (2006)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 8/2006
  Published in Frontiers in Finance and Economics (forthcoming)
  Since the magnitude of exchange rate overshooting may not be the same for different exchange rates of a currency, a monetary expansion or contraction in, for example, the EMU, will affect the exchange rate between the U.S. dollar and the yen, even though there are no changes in monetary fundamentals in the U.S. or Japan. This fact is demonstrated in a sticky-price monetary model due originally to Dornbusch (1976) that is enlarged with currency traders that use Chartism in the form of moving averages.It is also demonstrated that purchasing power parity (PPP) does not necessarily hold in long-run equilibrium.These results are interesting since, according to the empirical literature, there are often large movements in nominal exchange rates that are apparently unexplained by macroeconomic fundamentals, and there is also a weak support for PPP.Key words: Chartism, foreign exchange, macroeconomic fundamentals, moving averages, overshooting and PPP JEL classification numbers: F31, F41
 • Suomen Pankki (1944)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. A 3
  Setelistön sodanaikaisista muutoksista. Kirj. professori A.E. Tudeer 5 Valtiontalouden vaikutus rahanarvoon. Kirj. fil. tri Matti Leppo 18 Asutuskysymys ja sen ratkaisun vaikutus Suomen talouselämään. Kirj. fil. tri K.O. Alho 31 Valuuttojen ostokykypariteetin arviointi. Kirj. fil. maist. Ragni Bärlund 38 Hinta- ja palkkakehitys. Kirj. polit. kand., Erik Törnqvist 51 Liitteitä. Liite 1.Hintojen kehitys vuosina 1938-1944 66 Liite 2.Rakennuskustannusten kehitys vuosina 1933-1944 68
 • Kilpi, O. K. (1922)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 2 ; 1 ; January
 • Spolander, Mikko; Takala, Kari (1995)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 35/1995
  Ostovoimapariteettiteorian mukaan maittaiset hintatasot ja inflaatiovauhdit pyrkivät pitkällä aikavälillä yhtäläistymään. Eurooppalaisten markkinoiden yhdentyminen, vapaakaupan laajeneminen ja pääomaliikkeiden vapautuminen ovat entisestään lisänneet paineita hintojen yhdentymiseen. Ostovoimapariteettiteorian mukaan kotimaan ja ulkomaan hintatasojen tai inflaatiovauhtien suhde määrittää maiden välisen valuuttakurssin tason.Valuutan kelluessa ja pääoman liikkuessa vapaasti maasta toiseen on kuitenkin perustellumpaa käyttää ns. korkosopeutettua ostovoimapariteettia, joka ottaa hintatasojen tai inflaatiovauhtien erojen ohella huomioon myös maiden välisen korkoeron.Korkoero auttaa selittämään hintataso- ja inflaatioerojen pysyvyyttä ja hidasta sopeutumista.Jos hintojen nousu on kilpailijoita nopeampaa, sijoituksille joudutaan maksamaan kilpailijoita korkeampaa korkoa. Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, missä määrin kotimainen inflaatio noudattaa kansainvälistä inflaatiota.Tulosten mukaan ulkomaista inflaatiota voidaan pitää kotimaantalouden ulkopuolelta määräytyvänä inflaation osatekijänä, jonka välittymistä Suomeen ei pystytä estämään.Ulkomaisen inflaation välittyminen Suomeen on ollut varsin nopeaa erityisesti kiinteän kurssin aikana.Estimoitujen mallien perusteella OECD-Euroopan inflaatio on välittynyt Suomen inflaatioon lähes täydellisesti vuoden sisällä.Kelluvan kurssin aikana osa sopeutumisesta on kuitenkin tapahtunut markan vahvistumisen kautta.Markan kellutus on lisännyt myös maahantuojien halukkuutta markkinaehtoiseen hinnoitteluun.
 • Tamminen, Mikko (1948)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 9
  JOHDANTO 9 I LUKU. VALUUTTAMARKKINAT 13 1§ Kansainvälisten maksujen luonne 13 2§ Kansainvälisten maksujen tekniikka 15 3§ Ulkomaan valuutta ja valuuttakurssit: käsitteiden määrittelyjä 19 II LUKU. MAKSUTASE 24 1§ Alustavia huomautuksia 24 2§ Vienti ja tuonti. Kauppataseen "edullisuus" ja "epäedullisuus" 29 3§ Maksutaseen muut juoksevat erät 31 4§ Kansainväliset pääomanliikkeet. Yleistä 39 5§ Pitkän ajan pääomanliikkeet 41 6§ Lyhyen ajan pääomanliikkeet. Kullanliikkeet 44 7§ Pääomanliikkeiden suhde vaihtotaseeseen 51 8§ Maksutaseen tasapaino 60 III LUKU. VALUUTTAKURSSIT VAPAASTI MUODOSTUVINA HINTOINA 65 1§ Tasapainokurssin käsite 65 2§ Maksutaseen ja valuuttakurssien välinen riippuvuussuhde. Ns. maksutaseteoria 68 3§ Analyysin edellytykset 75 4§ Tuonti ja vienti ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan ainoana lähteenä. Kysynnän ja tarjonnan joustavuus 78 5§ Aikatekijä 86 6§ Kustannustatason muutokset 91 7§ Tuotannon tehokkuuden merkitys 98 8§ "Spontaaniset" muutokset kansainvälisessä kysynnässä ja muita maidenväliseen tavaranvaihtoon ja valuuttakursseihin vaikuttavia tekijöitä 106 9§ Ulkomaankauppaan perustuvan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus 113 10§ Maksutaseen "näkymättömien" erien vaikutus kurssinmuodostukseen 121 11§ Valuuttakurssit ja pitkän ajan pääomanliikkeet 126 12§ Maksutaseen näkymättömiin eriin ja pitkän ajan pääomanliikkeisiin perustuvan ulkomaan valuutan kysynnän ja tarjonnan joustavuus. 131 13§ Ulkomaan valuutan kokonaiskysynnän ja -tarjonnan muodostuminen ilman lyhyen ajan pääomanliikkeitä 139 14§ Tasoittavat lyhyen ajan pääomanliikkeet 153 15§ Valuuttakeinottelu, ns. psykologiset tekijät ja termiinakaupat 160 16§ Useamman kuin kahden maan tapaus. Arbitraashi 169 IV LUKU. OSTOVOIMAPARITEETTITEORIA 175 1§. Kysymyksen asettelu 175 2§. Ostovoimapariteettiteoria Casselin esittämänä 178 3§. Ostovoimapariteettiteorian arvostelua 184 4§. Ostovoimapariteetin tilastollinen toteaminen 197 5§. johtopäätöksiä 210 Kirjallisuusluettelo 214 Foreign Exchange Rates and Currency Policy. Vol. I. (Contents in English) 218