Browsing by Subject "palvelut (toiminta)"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Bank of Finland (1988)
  Bank of Finland. Bulletin
  Finland's Trade Policy and Trade Policy Agreements by Veli Sundbäck 3 Trends in Finnish Current Account in the 1980s by Tapio Peura 10 Foreign Trade in the Finnish Economy by Pentti Forsman and Tapio Peura 16 Structural Developments in Foreign Trade by Pentti Forsman 22 Finland's Foreign Trade in Services by Jorma Hilpinen and Pirkko Miikkulainen 28 Finland's Trade and Economic Cooperation with the CMEA Countries by Terhi Kivilahti 34 Finland's Commercial Relations with Developing Countries by Alec Aalto 41 High Technology in Finnish Foreign Trade by Harri Luukkanen 48 European Integration and Finland by Veli Sundbäck 52 Apart from the articles by Hilpinen and Miikkulainen and Aalto, all these articles have previously appeared in various issues of the Bulletin in 1988.
 • Suomen Pankki (2021)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomen talous kasvaa ja työllisyys on vahvistunut tuntuvasti. Luottamus tulevaan talouskehitykseen on vahvistunut laaja-alaisesti ja nopeasti. Tuoreimmat tilastotiedot viittaavat kasvun vahvistuneen selvästi toisella neljänneksellä ja vahvistavat Suomen Pankin kesäkuun ennustekuvaa nopeasta kasvupyrähdyksestä. Epävarmuus talouden kehityksestä on kuitenkin edelleen koholla. Koronapandemian kiihtyminen uudelleen kesän aikana muodostaa heikomman kehityksen riskejä vuoden jälkimmäiselle puoliskolle.
 • Raijas, Anu (2020)
  Bank of Finland. Expository studies. A 121
  Raportti kuvaa talousosaamisen edistämisen toimintaa Suomessa keväällä 2020. Kyselyaineiston analyysin lisäksi kyselyn tuloksia käsiteltiin kartoitus- ja arviointityöryhmän kokouksissa. Työryhmässä oli kattava edustus talousosaamistyötä tekevistä tahoista. Talousosaamisen edistämistyötä tekeville toimijoille kohdennettu kysely toi paljon uutta ja arvokasta tietoa toimijoista, toiminnasta ja hankkeista sekä olemassa olevasta yhteistyöstä ja sen olennaisista elementeistä. Paljon hyvää työtä tehdään, mutta toiminnassa olisi myös kehitettävää.
 • Miikkulainen, Pirkko (1985)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 15/1985
  Maksutasetutkimusten pääpaino on yleensä ollut kauppataseessa ja pääomataseessa. Palvelujen ulkomaankauppaa ei ole pidetty kokonaistaloudellisesti merkittävänä, joten siihen on kiinnitetty vain vähän huomiota. Viime vuosikymmenien kansainvälistymisen myötä palvelukauppa on kuitenkin kasvanut. Kasvu on ollut merkittävää myös siksi, että palvelukauppaa rajoitetaan monilla kansallisilla säännöksillä. Sikäli, kun teollisuusmaiden pyrkimykset poistaa palvelukaupan esteitä onnistuvat, on odotettavissa kaupan merkityksen edelleen kasvavan. Palvelujen ulkomaankaupan esteiden poistamiseen pyrkivissä neuvotteluissa tarvitaan myös runsaasti tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa mm. kuvaamalla tilastointia, tulkitsemalla palveluerien tietosisältöä ja esittämällä aikaisemin julkaisemattomia aikasarjoja. Tämän selvityksen tarkoituksena on valaista tilastoinnin perusteita ja käsitteistöä, antaa yleiskuva palvelujen ulkomaankaupan kehityksestä vuosina 1970-1983 ja konstruoida palvelujen ulkomaankaupalle ja sen alaerille ennustetyötä helpottavat yksinkertaiset ekonometriset selitysmallit .
 • Miikkulainen, Pirkko (1989)
  Suomen Pankki. D 71
  Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää palvelujen vienti- ja tuontikysyntään vaikuttavia taloudellisia tekijöitä, jotta voitaisiin arvioida palvelujen ulkomaankaupan kehityksen suuntaa. Näitä arvioita käytetään sekä taustatietoina laadittaessa palvelujen ulkomaankaupan ennakkotietoja maksutaseeseen että ennustettaessa keskipitkän aikavälin kehitystä. Tarkastelun teoreettinen perusta johdetaan tavanomaisesta kysyntäteoriasta. Saatua peruskehikkoa täydennetään kunkin palveluvienti- ja -tuonti erän erityispiirteet huomioon ottavien muuttujien avulla. Tutkimuksessa tarkastellaan myös estimointitulosten soveltuvuutta kehitysarvioiden laskemiseen. Empiirinen tarkastelu perustuu neljännesvuosiaineistoon vuosilta 1975 - 1987.
 • Miikkulainen, Pirkko (1988)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 30/1988
  1980-luvulla palvelujen ulkomaankaupan tase on kääntynyt lähes 5 mrd. markan ylijäämästä alijäämäjseksi vuonna 1987. Palvelutaseen heikkenemisen syynä on ollut sekä palvelujen vientitulojen kasvun hidastuminen että tuonnin vientiä selvästi nopeampi vuosittainen kasvu. Tässä selvityksessä kuvataan lähinnä kuvioaineiston avulla palvelujen ulkomaankaupan kehitystä ja analysoidaan kehitykseen vaikuttaneita tekijöitä. Palvelujen ulkomaankaupan mallien avulla pyritään selvittämään palvelukaupan riippuvuutta reaalituloista sekä kotimaan ja ulkomaiden välisistä hintasuhteista. Empiirinen tarkastelu perustuu neljännesvuosiaineistoon vuosilta 1975 - 1987. Selvityksen lopussa esitetään estimoituihin malleihin perustuvien vaihtoehtoislaskelmien avulla palvelukaupan kehityksen lyhyen ja keskipitkän aikavälin suuntaviivoja.
 • Pekkarinen, Teemu (2017)
  Euro & talous. Analyysi
  Suomen teollisuus on hiipunut monin osin vuosina 2000–2014. Teollisuustuotannossa käytetään entistä enemmän tuontituotteita, ja teollisuuden työllistävä vaikutus on vähentynyt merkittävästi. Välituotekäytön kautta teollisuus on kuitenkin edelleen vahvasti kytköksissä palvelutoimialoihin. Teollisuuden ja palveluiden rakenteiden tarkastelu antaa selkeitä merkkejä siitä, että palvelusektori tulee kasvamaan entisestään. Tämä ei kuitenkaan tee teollisuuden roolia merkityksettömäksi.