Browsing by Subject "sijoituspalvelut"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2001
  Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi – syyskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.9.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Kuva: Rahastoyhtiöiden markkinaosuuksia 30.9.2001 Baltian maiden pankkien ja valvonnan tila Selvitys uudistettavan vakavaraisuuskehikon vaikutuksista julkaistu Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonta käytännössä - Rahoitus- ja vakuutusryhmittymä -käsite Pankkien ja Automatian eurovalmistelut ovat edenneet aikataulussa Sijoituspalveluja tarjoavien yritysten menettelytapoja halutaan yhdenmukaistaa Euroopassa - Yhdenmukaisen sääntelyn tarve Euroopassa Tapahtumakatsaus - Nimitys Rahoitustarkastuksessa - Tutkintapyyntöjä poliisille - Rahoitustarkastuksen kehotus arvopaperinvälittäjälle - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2002
 • Rahoitustarkastus (2000)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2000
  Valvonnan tavoitteet ja keinot - mistä ennakoivassa valvonnassa on kyse? - Taustaa - Puitelainsäädäntöä EU:n tasolle Pankkien ja vakuutusyhtiöiden muodostamien finanssiryhmittymien sääntely ja valvonta yhä ajankohtaisempi kysymys - Mitä tarkoitetaan finanssiryhmittymällä? FESCO - kolme vuotta arvopaperimarkkinavalvojien tiivistä yhteistyötä Suomalaisten pankkien kannattavuus tammi-syyskuussa 2000 - Taulukko: Tuloslaskelman pääerät, mrd. mk Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 30.9.2000 - Taulukko: Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset Tapahtumakatsaus - Verkkopankkitoiminnan säännöt ja valvonta eri maissa - kansainvälinen vertailu - Sijoituspalveluyritykset voivat tarjota sijoituskohteeksi myös vakioimattomia hyödykejohdannaisia - Epäily tiedottamisrikoksesta ja sisäpiiritiedon väärinkäytöstä annettu poliisille esitutkintaan - Rahoitustarkastus tiedottaa -tiedote vuonna 2001
 • Rahoitustarkastus (2003)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 1/2003
  Strukturoidut instrumentit Pankkien ulkomaan maksujärjestelmissä ei merkittäviä ongelmia Rata lisää tiedottamista markkinavalvontatapauksista Uusi laki rahoitustarkastuksesta Miten Rata tutkii sisäpiirintiedon väärinkäyttöepäilyjä? Markkinoiden väärinkäyttödirektiivi tuo Euroopan valvontaviranomaisille uusia valtuuksia Arvopaperilautakunnan ratkaisuja Tapahtumakatsaus
 • Rahoitustarkastus (2004)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2004
  Rahoitusmarkkinoiden toimintaympäristö vuonna 2003 Valvottavien tulevaisuudennäkymät myönteisiä Osakemarkkinoiden laskusuhdanne taittunut Rahastosäästämisen suosio kasvanut Joukkolainojen tuotot kääntyivät nousuun vuoden 2003 loppupuoliskolla Rahalaitosten lainakanta kasvaa edelleen voimakkaasti Pankkien kannattavuus lähes vuoden 2002 tasolla Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui Sijoituspalveluyritysten tuottojen lasku pysähtyi Järjestämättömät saamiset ja luottotappiot vähäiset Pankkien maksuvalmius parani Pankkien tuloriski suhteessa rahoituskatteeseen kasvanut Mitä ovat luottoriski, rahoitusriski ja korkoriski?
 • Rahoitustarkastus (2005)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2005
  Valvottavien tila myönteinen Osakemarkkinoilla kasvuvaihe Vilkas asuntoluototus ylläpitää luottokannan kasvua Yhteisvaluutta lisännyt yritysten ulkomaista joukkovelkakirjarahoitusta Suomalaisten pankkien tulokset paranivat Pankkien vakavaraisuus hyvällä tasolla Sijoituspalveluyritysten kannattavuus parantunut Rahastoyhtiöiden tuotot kasvoivat 39 % Suomalaisten pankkikonsernien luottoriskit alhaiset Pankkien maksuvalmius säilyi hyvänä Pankkien korkoriskit pysyneet maltillisina
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2008
  Rahoitustarkastuksen sanktiovaltuudet väärinkäytösten torjumiseksi ovat eurooppalaisittain vähäiset Subprime-kriisin vaikutuksia seurataan tiiviisti Luottolaitosten liiketoimintaa sekä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyyttä koskevien direktiivien muutostyö on alkanut Sijoitusneuvojien haettava toimilupaa Ratalta huhtikuun loppuun mennessä Ratan vuosittainen sääntely-ympäristön muutoksia arvioiva raportti valmistui Kansainvälisiä kehityshankkeita likviditeettiriskien sääntelyssä ja valvonnassa Rahoitus- ja vakuutusvalvontojen yhdistäminen etenee tiukassa aikataulussa Standardin 5.2b muutokset tulivat voimaan 1.3.2008
 • Rahoitustarkastus (2003)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2003
  Suhdannekäänteen kynnyksellä? Pankkien kannattavuus vertailukauden tasolla Pankkien luotonanto jatkunut vilkkaana Pankkisektorin vakavaraisuus vahvistui Järjestämättömät saamiset ja luottotappiot vähäiset Pankkien tuloriski suhteessa rahoituskatteeseen samalla tasolla kuin vuoden alussa Sijoitusrahastojen pääomat kasvoivat Sijoituspalveluyritysten kannattavuus heikkeni edelleen
 • Rahoitustarkastus (2004)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2004
  Pankkien lähitulevaisuus näyttää valoisalta Rahoitustarkastuksen valvonta keskittyy teematarkastuksiin Valvottavien toimintaympäristö positiivinen alkuvuonna 2004 Epävarmuutta osakemarkkinoilla Rahastojen kasvu jatkuu Rahalaitosten lainakannan kasvu jatkui nopeana Tuottojen kasvu sekä tiukat kuluohjelmat paransivat pankkien tuloksia Pankkisektorin vakavaraisuus säilynyt vahvana Sijoituspalveluyritysten tuotot kasvoivat 50 % Järjestämättömät saamiset edelleen vähäiset Pankkien maksuvalmius säilyi hyvänä Pankkien korkoriski kasvanut Pankkien johdannaistoiminta vilkastunut
 • Rahoitustarkastus (2007)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 4/2007
  Suomen rahoitusmarkkinat vakaat, mutta markkinaepävarmuus kasvanut Pankkien sijoitukset pääoma- ja hedge-rahastoihin, subprime-riskiin sekä varainhankinnan tilanne Korkeasuhdanne jatkunut voimakkaana Pankit uusiin alkuvuoden tulosennätyksiin Luotonotto on edelleen kasvussa Luottokannan laatu hyvä, velkaantumisriskit keskittyvät Rahoituksesta yhä suurempi osa markkinaehtoista rahoitusta Markkinamuutokset eivät vaikuta pankkien korkoriskeihin Basel II -vakavaraisuusuudistus ei ole vielä aiheuttanut merkittäviä muutoksia pankkien vakavaraisuussuhteisiin Sijoituspalvelualan kasvu jatkui Rahastosäästämisen suosio paransi rahastoyhtiöiden kannattavuutta
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 5/2008
  Sijoitushuijari etenee henkilökohtaisen kontaktin avulla Rahoitustarkastus seuraa pankkien SEPA-hankkeiden etenemistä Finanssivalvonnan perustamista koskeva hallituksen esitys annettu eduskunnalle Vakavaraisuustietojen julkistaminen markkinoille laajeni Uusi kuluttajille tarkoitettu opas rahoitusvälineisiin sijoittamisesta edistämään sijoittajansuojaa Uusi viranomaisten välinen yhteistyöasiakirja rajat ylittävien rahoituskriisien varalta voimaan kesäkuun alusta
 • Rahoitustarkastus (2008)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 7/2008
  Rahoitusmarkkinakriisillä välillisiä vaikutuksia myös suomalaisiin pankkeihin Taloudellisen toimintaympäristön näkymät heikkenevät, kun rahoitusmarkkinoiden levottomuus jatkuu Pankkien stressilaskelmat elokuulta 2008 Sijoitus- ja palkkiotuottojen vähentyminen käänsi pankkien kannattavuuden laskuun Suomalaisten pankkien vakavaraisuus heikkeni Luottojen kysyntä jatkunut vielä voimakkaana, viitteitä luottokannan laadun heikkenemisestä olemassa Suomalaisten pankkien likviditeetti kestää markkinahäiriön Pankkisektorin korkoriskit alhaiset Sijoituspalveluyritysten toimintaympäristö haasteellinen Rahastoyhtiöiden pitkään jatkunut nousu taittui Rahoitusmarkkinoiden häiriötilanteen vaikutus Suomessa rekisteröityihin sijoitusrahastoihin Karkaako mopo käsistä?