Browsing by Subject "standardit"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-19 of 19
 • Helenius, Jyrki (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 2/2022
  Eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyyn vaikuttava Basel III -uudistus on parhaillaan käsiteltävänä EU:n neuvostossa ja parlamentissa. Finanssivalvonta on päivittänyt arvioitaan käsiteltävän uudistuksen vaikutuksista suomalaispankkeihin: vaikutusten pääomavaatimuksiin sekä asunto- ja yritysluottojen saatavuuteen ja hintoihin nähdään olevan jopa aiempaa arvioitua vähäisempiä.
 • Kiviniemi, Arttu; Lyly, Teemu; Halme, Tomi (2017)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2017
  Basel III -uudistukset lisäävät standardimenetelmien riskiperusteisuutta ja rajoittavat sisäisten mallien avulla saavutettuja pääomahyötyjä Uudistusten taustalla riskipainotettujen erien perusteeton vaihtelu Luottoriskin standardimenetelmän riskiperusteisuutta kohennetaan ja sisäisten mallien käyttöä rajoitetaan Operatiivisen riskin uusi standardimenetelmä korvaa kaikki nykyiset laskentamenetelmät – sisäisten mallien käyttömahdollisuus poistetaan vastuun arvonoikaisuriskin osalta Globaalin rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien pankkien omavaraisuusastevaadetta kiristetään Sisäisten mallien avulla saavutettu pääomavaateen kevennys enintään 27,5 prosenttia suhteessa standardimenetelmiin Uudistukset voimaan vuonna 2022 – riskipainotettujen erien alarajan voimaansaattamiselle viiden vuoden siirtymäjakso Uudistusten vaikutukset eurooppalaisen pankkisektorin pääomavaateisiin globaalia keskitasoa suuremmat Basel III -uudistusten vaikutus Suomen pankkisektorin vakavaraisuuteen voimakkaampi kuin EU-alueella keskimäärin Uusien standardien arvioidaan heikentävän Suomen pankkisektorin ydinvakavaraisuussuhdetta 3,9 prosenttiyksiköllä Muiden uudistusten kuin RWA-lattian kokonaisvaikutus vähäinen RWA-lattia vaikuttaa voimakkaimmin IRB-menetelmää soveltaviin pankkeihin, joilla on paljon yritys- tai asuntoluottoja Suomen pankkisektorin vakavaraisuus pysyy uudistuksista huolimatta vahvana
 • Kiviniemi, Arttu (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.8.2022
  Komissio julkaissut ehdotuksensa Basel III -uudistusten täytäntöönpanosta – ehdotuksessa uudistusten vaikutuksia lieventäviä ja viivästäviä huojennuksia ... 1 Uudistusten toteutus alkuperäisten Basel-standardien mukaisesti kasvattaisi suomalaispankkien pääomavaatimuksia noin 9 prosentilla ... 3 Komission täytäntöönpanoehdotuksen arvioidaan pienentävän uudistusten kokonaisvaikutusta selvästi – vaatimusten arvioidaan kasvavan vasta kaikkien siirtymäsäännösten päätyttyä ... 4 Uudistusten ei arvioida vaarantavan suomalaispankkien luotonmyöntökykyä ... 7
 • Heikkinen, Päivi; Kemppainen, Kari (2012)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability 2
  Integration of the Finnish financial system into the global markets is reflected for example in the increasing provision of critical infrastructure services from abroad. Market integration may, through economies of scale, lower transaction costs. The challenge is to ensure that the level of domestic services does not decline and that efficiency gains are maintained. Market participants decisions on payment and settlement systems are strategic: they define the longer-term future operating conditions for the markets and the service level of the infrastructure. The impacts of these decisions therefore require thorough analysis, from the perspective of both individual participants and the entire market. The Bank of Finland assesses infrastructure solutions at the system-level and induces change, where necessary.
 • Ji, Gang (2005)
  BOFIT Discussion Papers 14/2005
  This study investigates the economic consequences of cross-listing on the Chinese stock market.We argue that by adopting a higher disclosure standard through cross- listing firms voluntarily commit themselves to reducing information asymmetry.As a result, cross-listed firms are able to benefit from growth opportunities with less appropriated cash flow and lower cost of capital. The empirical evidence shows that cross-listed firms indeed command higher valuations than their non-cross-listed counterparts, after controlling for certain firm-specific attributes.This lends support to the corporate governance hypothesis of cross-listing on the Chinese stock market.The study also argues that an overall upgrading of accounting standards cannot substitute for the cross-listing mechanism. Keywords: corporate governance, listing, China
 • Hasan, Iftekhar; Wall, Larry D. (2003)
  Suomen Pankin keskustelualoitteita 33/2003
  This paper analyses the determinants of banks loan loss allowances for samples of US banks and three non-US samples: a group of 21 countries, Canada and Japan.The model includes fundamental (or non-discretionary) determinants of the allowance such as non-performing loans, and discretionary determinants such as income before the loan loss provision.The results suggest that the loan loss allowance is sensitive to pre-provision income in almost all samples.However, the results also suggest that some variables thought to reflect fundamental factors in US analysis, such as net chargeoffs, are not significant factors for non-US banks. Key words: loan loss allowance, accounting standards, international banking, nonperforming loan, discretionary accruals JEL classification numbers: G21, G28, E58, F23, G33
 • Leino, Topias (2011)
  Suomen Pankki. BoF online 4/2011
  The purpose of this paper is to present an overview on how the new standards change the calculation and presentation of FDI statistics and to illustrate the effects of these changes on Finland's FDI positions, based on 2008 data. The specific focus of the paper is on FDI positions (or FDI stocks). Corresponding changes will also be implemented for FDI flows (or FDI transactions) and on FDI income data, but these are not explicitly covered in this paper.
 • Koskinen, Jenni (2008)
  Bank of Finland. Bulletin 2
  Efficient, electronic and standardised payment transmission can boost productivity in the economy. Already since the 1980s, electronic banking services have been bringing the benefits of automation not only to banks, but also to their customers. These benefits could be further enhanced by the widespread use of electronic invoicing.
 • Haaramo, Virpi; Ladvelin, Jaana; Taskinen, Sinikka (2018)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2018
 • Toivanen, Mervi (2005)
  Suomen Pankki. Rahoitusmarkkinaraportti 2
  Vuoden 2005 alussa tulivat voimaan listattuja yrityksiä koskevat kansainväliset kirjanpitostandardit (IFRS). Nämä säännöt koskevat myös suomalaisia listattuja talletuspankkeja. Uudistus on vaikuttanut pankkien tase- ja tuloslukuihin, mutta muutokset ovat siirtymistä koskevien tiedotteiden valossa maltillisia.
 • Toivanen, Mervi (2005)
  Bank of Finland. Financial market report 2
  The International Financial Reporting Standards (IFRS) for quoted companies entered into force at the beginning of 2005. These new regulations apply also to Finnish quoted deposit banks. The reform of financial reporting standards has had an impact on banks' income statements and balance sheets. Press releases concerning the transition show, however, that the reform has brought only moderte changes.
 • Heinola, Laura (2017)
  Finanssivalvonta. Blogi 10.5.2017
  Ensi vuonna kaikkien kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS, International Financial Reporting Standards) soveltavien eli pääasiassa listayhtiöiden tulee raportoida liikevaihto uusien vaatimusten mukaan. Säännökset sisältyvät IFRS 15:een Myyntituotot asiakassopimuksista.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
  Finanssivalvonta on julkaissut luettelon, jossa on vahvistettu maksutiliin liittyvät edustavimmat palvelut ja niiden standardoitu terminologia. Luettelo perustuu Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 3 §:n 3 momentin 5 a) kohtaan, sen taustalla olevaan perusmaksutilidirektiiviin (2014/92/EU, ns. PAD) ja komission delegoituun asetukseen ((EU) 2018/32) unionin standardoidusta terminologiasta.
 • Heikkinen, Päivi; Kemppainen, Kari (2012)
  Euro & talous. Rahoitusjärjestelmän vakaus 2
  Suomalaisen rahoitusjärjestelmän integroituminen osaksi kansainvälisiä markkinoita näkyy esimerkiksi siten, että sen kriittisiä infrastruktuuripalveluita tuotetaan yhä enemmän ulkomailta. Markkinoiden integroituminen voi mahdollistaa suurtuotannon kautta saavutettavat halvemmat tapahtumakustannukset. Haasteena on varmistaa, ettei kotimaisten palveluiden taso heikkene, vaan jo saavutetut tehokkuushyödyt voidaan säilyttää. Markkinatoimijoiden maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevat päätökset ovat strategisia: niillä linjataan pitkälle eteenpäin sekä koko markkinoiden tulevaisuuden toimintaedellytyksiä että infrastruktuuripalveluiden tasoa. Siksi näiden päätösten vaikutukset on analysoitava tarkasti sekä yksittäisen toimijan että koko markkinoiden kannalta. Suomen Pankki arvioi infrastruktuuriratkaisuja järjestelmäkokonaisuuksien tasolla ja edellyttää niihin tarvittaessa muutoksia.
 • Rahoitustarkastus (2001)
  Rahoitustarkastus tiedottaa 2/2001
  Kansainvälisten standardien soveltaminen rahoitusmarkkinoiden valvonnassa - Keskeisimmät standardeja asettaneet elimet - Standardien laajuus ja luonne vaihtelee - Keskeisimmät finanssimarkkinoiden toimintaan ja valvontaan liittyvät kansainväliset suositukset Suomalaisten pankkien kannattavuus ja vakavaraisuus tammi-maaliskuussa 2001 - Taulukko: Tuloslaskelman pääeriä ja tunnuslukuja Pankkikonsernien saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä sekä talletukset 31.3.2001 - Taulukko: Saamiset yleisöltä julkisyhteisöiltä - Taulukko: Talletukset - Taulukko: Rahastoyhtiöiden markkinaosuudet hallinnoitavien sijoitusrahastojen pääomien mukaan 31.3.2001 Valuuttakaupan selvitysriski supistunut pankeissa selvästi, mutta sitä tulee supistaa edelleen - Mikä on pankin valuuttakaupan selvitysriski? Sisäinen valvonta Ratan tarkastusten painoalueena Baselin pankkivalvontakomitealta keskustelupaperi valvojan ja tilintarkastajan suhteesta Tapahtumakatsaus - Tilinpäätössäännöstöt muuttumassa - FESCOon uusia työryhmiä valmistelemaan IAS-standardien käyttöönottoa ja noudattamisen valvontaa - Luottolaitokset noudattavat hyvin Ratan kirjanpito- ja tilinpäätösmääräyksiä, ohjeiden ja suositusten noudattamisessa toivomisen varaa - Seuraava Rahoitustarkastus tiedottaa tiedote
 • Milne, Alistair (2005)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 23/2005
  This paper examines the impact of messaging and technical standards on competition in the supply of securities transaction management services. Two simple switching cost models are used to clarify the impact of standards on barriers to entry and on the incentives to adopt harmonised and simplified securities processing standards. Policy implications are discussed briefly. Key words: securities settlement, standards, inter-operability, switching costs JEL classification numbers: L15, L86
 • Willberg, A. (1930)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 10 ; 11 ; November
 • Koskinen, Jenni (2008)
  EURO & TALOUS 4
  Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta. Sähköiset pankkipalvelut ovat tuoneet automaatiohyötyjä paitsi pankeille myös niiden asiakkaille jo 1980-luvulta lähtien. Hyötyjä voidaan lisätä siirtämällä myös laskutus sähköiseen muotoon.
 • Leinonen, Harry (2001)
  EURO & TALOUS 2
  Pankeilla on vähittäismaksujärjestelmien kehittämisessä kolme merkittävää haastetta: pankkien ja asiakkaiden järjestelmien integrointi, uuden tekniikan hyödyntäminen järjestelmien tehostamiseksi ja pankkijärjestelmien kansainvälinen standardointi ja 1 integrointi.