Browsing by Subject "toiminta"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2014 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 41 Other operations 45 Management and personnel 56 Review of the strategy 56 Management system 58 Personnel 62 Budget and operative costs 64 Environment 67 Total risk exposure 69 Financial statements 73 Balance sheet 74 Profit and loss account 76 The Board’s proposal on the distribution of profit 77 Accounting conventions 78 Notes on the balance sheet 83 Notes on the profit and loss account 97 Appendices to the financial statements 103 Notes on risk management 107 Auditor’s report 112 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 113 Appendices 114 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2014 114 Key measures affecting the financial markets in 2014 116 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2014 120 Bank of Finland publications in 2014 122 Supplementary tables 125 Organisation of the Bank of Finland 140
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Annual report
  Foreword 7 Bank of Finland 8 Bank of Finland activities 2015 11 Monetary Policy 11 Financial system 26 Financial asset management 34 Banknotes and coins 39 Other operations 43 Management and personnel 54 Strategy 54 Management system 56 Personnel 60 Budget and operative costs 62 Environment 65 Total risk exposure 67 Financial statements 71 Balance sheet 72 Profit and loss account 74 The Board’s proposal on the distribution of profit 75 Accounting conventions 76 Notes on the balance sheet 81 Notes on the profit and loss account 96 Appendices to the financial statements 102 Notes on risk management 106 Auditor’s report 111 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 112 Appendices 113 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2015 113 Key measures affecting the financial markets in 2015 115 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2015 118 Bank of Finland publications in 2015 120 Supplementary tables 123 Organisation of the Bank of Finland 138
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland. Annual report
  Governor's editorial 6 Bank of Finland – promoter of stability 7 Bank of Finland activities 2016 8 Monetary Policy 8 Financial system 20 Financial asset management 29 Banknotes and coins 33 Other operations 36 Management and personnel 44 Strategy 44 Management system 48 Personnel 49 Budget and operating expenses 51 Environment 53 Total risk exposure 55 Financial statements 59 Balance sheet 60 Profit and loss account 62 The Board’s proposal on the distribution of profit 63 Accounting conventions 64 Notes on the balance sheet 68 Notes on the profit and loss account 80 Appendices to the financial statements 85 Notes on risk management 89 Auditor’s report 93 Statement regarding the audit as defined in Article 27 of the Statute of the European System of Central Banks and the European Central Bank 94 Appendices 96 Monetary policy measures of the Eurosystem in 2016 96 Key measures affecting the financial markets in 2016 99 Main opinions issued by the Bank of Finland in 2016 100 Bank of Finland publications in 2016 102 Supplementary tables 103 Organisation of the Bank of Finland 118
 • (1999)
  Euroopan keskuspankki. Kuukausikatsaus 7 ; Heinäkuu
  Euroopan yhteisön perustamissopimuksessa sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ:n) ja Euroopan keskuspankin (EKP:n) perussäännössä EKPJ:lle määrätään tietyt tavoitteet ja tehtävät. EKPJ:n muodostavat EKP ja Euroopan unionin (EU:n) viidentoista jäsenvaltion kansalliset keskuspankit.Eurojärjestelmän käsite on otettu käyttöön, jotta avoimuus lisääntyisi ja suuren yleisön olisi helpompi ymmärtää euroalueen keskuspankkitoiminnan monimutkaista rakennetta.Eurojärjestelmällä tarkoitetaan nimenomaan sitä järjestelmän osaa, joka toteuttaa euroalueen yhteiseen rahapolitiikkaan liittyvät perustehtävät.EKPJ vastaa näin kokoEU:hun liittyvistä tehtävistä ja tavoitteista. Toisin kuin EKP ja kansalliset keskuspankit EKPJ ei ole oikeushenkilö eikä sillä ole omia päätöksentekoelimiä, ja sama koskee näin ollen eurojärjestelmääkin.EKPJ:tä ohjaavat EKP:n päätöksentekoelimet eli EKP:n neuvosto, yleisneuvosto ja johtokunta.EKPJ:n tavoitteisiin ja tehtäviin liittyvät päätökset on tehtävä keskitetysti, kun taas toiminnot on hajautettu tarkoituksenmukaiseksi ja mahdolliseksi katsotulla tavalla. Rahapolitiikasta päättäessään EKP:n neuvoston jäsenet eivät edusta maataan vaan toimivat täysin itsenäisesti.Tämä näkyy periaatteessa, jonka mukaan kullakin neuvoston jäsenellä on yksi ääni. Perustamissopimus antaa EKPJ:lle täyden riippumattomuuden. Keskeistä on, ettei EKP eikä yksikään sen päätöksentekoelinten jäsen saa pyytää tai ottaa ohjeita Euroopan yhteisön toimielimiltä, jäsenvaltioiden hallituksilta tai miltään muulta ulkopuoliselta taholta.
 • Finlands Bank (2015)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2014 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 41 Övrig verksamhet 45 Ledning och personal 56 Strategin 56 Ledningssystem 58 Personal 62 Budget och verksamhetskostnader 64 Miljö 67 Totala risker 69 Bokslut 73 Balansräkning 74 Resultaträkning 76 Direktionens förslag till vinstutdelning 77 Redovisningsprinciper 78 Noter till balansräkningen 83 Noter till resultaträkningen 97 Bokslutsbilagor 103 Noter om riskhanteringen 107 Revisionsberättelse 112 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 113 Bilagor 114 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2014 114 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2014 116 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2014 120 Finlands Banks publikationer 2014 122 Tabellbilagor 125 Finlands Banks organization 140
 • Finlands Bank (2016)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 7 Finlands Bank 8 Verksamheten 2015 11 Penningpolitik 11 Finanssystemet 26 Tillgångsförvaltning 34 Sedlar och mynt 39 Övrig verksamhet 43 Ledning och personal 54 Strategin 54 Ledningssystem 56 Personal 60 Budget och verksamhetskostnader 62 Miljö 65 Totala risker 67 Bokslut 71 Balansräkning 72 Resultaträkning 74 Direktionens förslag till vinstutdelning 75 Redovisningsprinciper 76 Noter till balansräkningen 81 Noter till resultaträkningen 96 Bokslutsbilagor 102 Noter om riskhanteringen 106 Revisionsberättelse 111 Utlåtande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 112 Bilagor 113 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2015 113 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2015 115 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2015 118 Finlands Banks publikationer 2015 120 Tabellbilagor 123 Finlands Banks organization 138
 • Finlands Bank (2017)
  Finlands Banks årsberättelse
  Företal 6 Finlands Bank – byggare av stabilitet 7 Verksamheten 2016 8 Penningpolitik 8 Finanssystemet 20 Tillgångsförvaltning 29 Sedlar och mynt 33 Övrig verksamhet 36 Ledning och personal 44 Strategin 44 Ledningssystem 48 Personal 49 Budget och verksamhetskostnader 51 Miljö 53 Totala risker 55 Bokslut 59 Balansräkning 60 Resultaträkning 62 Direktionens förslag till vinstutdelning 63 Redovisningsprinciper 64 Noter till balansräkningen 68 Noter till resultaträkningen 80 Bokslutsbilagor 85 Noter om riskhanteringen 89 Revisionsberättelse 93 Uttalande om revision i enlighet med artikel 27 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 94 Bilagor 96 Penningpolitiska åtgärder inom Eurosystemet 2016 96 Viktigaste finansmarknadsåtgärder 2016 99 Finlands Banks viktigaste remissyttranden 2016 100 Finlands Banks publikationer 2016 102 Tabellbilagor 103 Finlands Banks organization 118
 • Suomen Pankki (2015)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 7 Suomen Pankki 8 Toiminta vuonna 2014 11 Rahapolitiikka 11 Rahoitusjärjestelmä 26 Varallisuuden hallinnointi 34 Setelit ja kolikot 41 Muu toiminta 45 Johtaminen ja henkilöstö 56 Strategia 56 Johtamisjärjestelmä 58 Henkilöstö 62 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 64 Ympäristö 67 Kokonaisriskit 69 Tilinpäätös 73 Tase 74 Tuloslaskelma 76 Johtokunnan esitys voitonjaosta 77 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 78 Taseen liitetiedot 83 Tuloslaskelman liitetiedot 97 Tilinpäätöksen liitteet 103 Riskienhallinnan liitetiedot 107 Tilintarkastuskertomus 112 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 113 Liitteet 114 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2014 114 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2014 116 Suomen Pankin vuonna 2014 antamia lausuntoja 120 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2014 122 Liitetaulukot 125 Suomen Pankin organisaatio 140
 • Suomen Pankki (2016)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 7 Suomen Pankki 8 Toiminta vuonna 2015 11 Rahapolitiikka 11 Rahoitusjärjestelmä 26 Varallisuuden hallinnointi 34 Setelit ja kolikot 39 Muu toiminta 43 Johtaminen ja henkilöstö 54 Strategia 54 Johtamisjärjestelmä 56 Henkilöstö 60 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 62 Ympäristö 65 Kokonaisriskit 67 Tilinpäätös 71 Tase 72 Tuloslaskelma 74 Johtokunnan esitys voitonjaosta 75 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 76 Taseen liitetiedot 81 Tuloslaskelman liitetiedot 96 Tilinpäätöksen liitteet 102 Riskienhallinnan liitetiedot 106 Tilintarkastuskertomus 111 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 112 Liitteet 113 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2015 113 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2015 115 Suomen Pankin vuonna 2015 antamia lausuntoja 118 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2015 120 Liitetaulukot 123 Suomen Pankin organisaatio 138
 • Suomen Pankki (2017)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  Esipuhe 6 Suomen Pankki – vakauden rakentaja 7 Toiminta vuonna 2016 8 Rahapolitiikka 8 Rahoitusjärjestelmä 20 Varallisuuden hallinnointi 29 Setelit ja kolikot 33 Muu toiminta 36 Johtaminen ja henkilöstö 44 Strategia 44 Johtamisjärjestelmä 48 Henkilöstö 49 Budjetti ja operatiiviset kustannukset 51 Ympäristö 53 Kokonaisriskit 55 Tilinpäätös 59 Tase 60 Tuloslaskelma 62 Johtokunnan esitys voitonjaosta 63 Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet 64 Taseen liitetiedot 68 Tuloslaskelman liitetiedot 80 Tilinpäätöksen liitteet 85 Riskienhallinnan liitetiedot 89 Tilintarkastuskertomus 93 Lausunto Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön artiklan 27 mukaisesta tilintarkastuksesta 94 Liitteet 96 Eurojärjestelmän rahapolitiikkaan liittyvät toimenpiteet vuonna 2016 96 Rahoitusmarkkinoita koskevat keskeiset viranomaistoimenpiteet vuonna 2016 99 Suomen Pankin vuonna 2016 antamia lausuntoja 100 Suomen Pankin julkaisuja vuonna 2016 102 Liitetaulukot 103 Suomen Pankin organisaatio 118