Browsing by Subject "tulovero"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Funke, Michael (2001)
  BOFIT Online 15/2001
  This paper discusses the impact of Estonia's 2000 income tax law using Tobin's q theory of investment.The results indicate a net increase in the capital stock of 6.1 % over the long run.
 • Aarnio, Lasse (1978)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 52 ; 7 ; July
 • Suomen Pankki (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 5
  Sisällysluettelo: Johdanto 9 I luku. Julkisten yhdyskuntien kokonaisverolulot ja niiden suhde kansan tuloon vuosina 1938 ja 1944 12 II luku. Fyysillisten henkilöiden välitön verotus vuosina 1938 ja 1945 17 1. Tuloverotus 18 A. Valtiolle maksettavat tuloverot 18 a. Tulo- ja omaisuusverolain mukainen tuloverotus 19 b. Erilaiset lisätuloverot nykyisessä- valtionverotuksessa 23 B. Kunnallis- ja kirkollisverotus 36 C. Kokonaistuloverorasitus 40 2. Omaisuusverotus 44 A. Omaisuusverotus ja vakautetut tulot 45 B. Omaisuusverot suhteessa verotettavaan omaisuuteen 53 3. Inflaatio ja tulo- ja omaisuusverojen progressiivisuus 62 III luku. Välillinen verotus eri tuloluokissa ja perheellisyystyypeissä vuosina 1938 ja 1945 (kirj. G. Modeen) 66 1. Tullit 67 2. Valmisteverot 71 3. Liikevaihtovero 72 4. Loppukatsaus 74 5. Alkoholi- ja mallasjuomaverotus 75 IV luku. Tuloverojen ja välillisten verojen yhteisrasitus 78
 • Kuismanen, Mika (2000)
  Bank of Finland. Discussion papers 5/2000
  It is well known that estimation of the labour supply function is complicated by the non-linearity of the individual s budget constraint.Non-linearity may be caused by a number of factors such as the structure of the tax/benefit scheme or overtime rates. Non-linearities also cause problems in interpreting the policy implications of the estimates.In this study we use a well-structured econometric labour supply model that mimics actual budget constraints as closely as possible to analyse the labour-supply effects of different income tax regimes and systems. In addition to the empirically-specified labour supply model, we construct, for the first time in Finland, a behavioural microsimulation model.Our intent is to contribute to the tax debate in Finland by simulating several suggested changes in the tax system.Our simulation results show that none of the proposed reforms are self-financing.Revenue-neutral move to a proportional tax system does not have major effects on labour supply.The most pronounced behavioural effects are achieved when marginal tax rates are reduced at the lower end of the income tax schedule. Keywords: microsimulation, labour supply, taxation
 • Kuismanen, Mika (2000)
  Bank of Finland. Bulletin 74 ; 4
 • Junnila, Tuure (1945)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 3
  Johdanto - 9 I Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus veroteoreettisessa kirjallisuudessa ennen Preussin veroreformia - 23 1 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen käsittely Englannissa - 25 2 luku. Vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimus saksalaisessa veroteoriassa - 35 II Omaisuusvero tuloveron täydentäjänä eri maiden verotuslainsäädännössä 49 3 luku. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron käytäntöön otto Saksassa ja lähimaissa - 51 4 luku. Preussin täydennysverolaki (Ergänzungssteuergesetz) - 56 5 luku. Tuloveroa täydentävä omaisuusverotus Saksan valtakunnassa 63 a. Valtakunnan omaisuusverolaki 10 päivältä elokuuta 1925 - 63 b. Omaisuusverolaki lokakuun 16 päivältä 1934 - 68 6 luku. Omaisuusverotus Ruotsissa - 73 a. Omaisuusverotus tuloverotuksen yhteydessä - 73 b. Erillinen omaisuuteen kohdistuva verotus - 84 7 luku. Tuloverotusta täydentävä omaisuusverotus Suomen verotuslainsäädännössä - 86 a. Esivaiheet ja vuoden 1920 laki - 86 b. Vuoden 1924 laki ja siihen tehdyt muutokset - 90 c. Uusi tulo- ja omaisuusverolaki 19 päivältä marraskuuta 1943 - 93 III Omaisuusvero vakautetun tulon lisäverotuksen toteuttajana - 99 8 luku. Omaisuusverotus ja verotuksen maksukyvymuukaisuuden vaatimus - 101 a. Tulevaisuudesta huolehtimisen erilaisuus eri yksilöillä ja omaisuusveron kaavamaisuus - 104 b. Omaisuusvero ja "sekamuotoiset" tulot - 107 c. Omaisuusvero ja omaisuuden tuottavuuden vaihtelut - 110 d. Omaisuusvero ja tuloverotuksen progressiivisuus - 112 e. Omaisuusvero ja suhdannevaihtelut - 123 9 luku. Omaisuusverolakien ja vakautetun tulon lisäverotuksen vaatimuksen välisiä ristiriitaisuuksia - 134 a. Verotettavan omaisuuden määrääminen eräissä omaisuusverolaeissa 134 b. Tuloveroa täydentävän omaisuusveron kohdistaminen juridisiin henkilöihin - 138 c.Omaisuusveroasteikkojen progressiivisuus - 140 IV Omaisuusverotus ja omaisuudettoman luokan yhteiskunnallinen nousu - 145 10 luku. Proletaarisen luokkaliikkeen kehittyminen Euroopan johtavissa maissa 1800-luvulla - 147 11 luku. Sosiaaliset reformit proletaarisen kumousliikkeen hillitsijänä - 152 12 luku. Köyhälistön luokkaliikkeen ja yhteiskunnallisen uudistuspolitiikan heijastuminen Preussin veroreformissa - 156 13 luku. Loppupäätelmiä - 166 Kirjallisuusluettelo - 173
 • Sörensen, Peter Birch (1990)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/1990
  The paper surveys the plans for tax harmonization in the European Community, including the most recent proposals from the EC Commission. The first part deals with indirect taxation, while th"e second part of the paper focusses on income taxation, with special emphasis on taxes on capital income. The plans for harmonization are critically evaluated, both from a theoretical and from an. administrative point of view. It is argued that complete harmonization of indirect tax rates within the EC is not needed to reap the economic benefits of the InternaI Market. On the other hand, there is a strong case for improved international coordination of capital income ta xes , if the potential benefits of a liberalized international capital market are to be realized.
 • Lassila, Jaakko (1959)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 33 ; 12 ; December
 • Ekelund, Erik (1933)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 13 ; 12 ; December
 • Funke, Michael; Strulik, Holger (2003)
  BOFIT Discussion Papers 10/2003
  Published in Published in Finnish Economic Papers vol 19, no 1 (2006), pp. 25-38
  This paper analyses the long-run effects of Estonia s 2000 Income Tax Act with a dynamic general equilibrium model.Specifically, we consider the impact of the shift from an imputation system to one where companies only pay taxes on distributed profits.Balanced growth paths, transitional dynamics and welfare costs are computed. Our results indicate that the 2000 Income Tax Act leads to higher per capita income and investment, but lower welfare.A sensitivity analysis shows the results are rather robust. Keywords: growth, welfare, taxation, tax reform, Estonia JEL Classification: H25, H32, O41, O52
 • (1975)
  Bank of Finland. Monthly Bulletin 49 ; 2 ; February
 • Kuismanen, Mika (2000)
  EURO & TALOUS 4
  Tuloverojärjestelmiin on tehty muutoksia 1980- ja 1990-luvuilla useissa maissa, myös Suomessa.Keskustelua käydään meillä parhaillaankin veroasteen alentamisesta.Toteutusta vasta ei ole kuitenkaan päästy vielä yksimielisyyteen. Mika Kuismanen tarkastelee artikkelissaan erilaisten verouudistusten mahdollisia vaikutuksia yksilöiden käyttäytymiseen ja työn tarjontaan.
 • Vartiainen, Henri J. (1967)
  Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B 27
  Esipuhe 7 Johdanto 9 1. AUTOMATIIKAN KÄSITTEET JA SISÄLTÖ 11 1 1. Valtiontalous kansantaloudessa 11 1 2. Automatiikan talouspoliittiset puitteet 14 2. AUTOMATIIKAN TULONMUODOSTUSMALLEJA 20 2 1. Yksinkertainen staattinen malli 20 2 2. Malli, jossa investoinnit muuttuvat 22 2 3. Automaattisen vastavaikutuksen mitta 25 2 3 1. Vertailupohjana muuttumaton valtiontalous 25 2 3 2. Vertailupohjana neutraali valtiontalous 31 2 4. Automatiikka dynaamisissa malleissa 35 3. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA 40 3 1. Menotalouden automatiikasta 40 3 2. Menoautomatiikan yksiselitteisyys 44 3 3. Menotalouden parametreista 46 3 4. Finanssipoliittisten toimenpiteiden vaikutus 50 3 5. Bent Hansenin mallin kritiikkiä 53 3 6. Aktiivisen finanssipolitiikan tutkimuksia 57 4. TULO- JA OMAISUUSVEROT 64 4 1. Maksuunpannut verot 66 4 2. Ennakkoperintäjärjestelmä 72 4 2 1. Veronkoontimenettely 73 4 2 2. Ennakot ja maksuunpano 75 4 2 3. Suhdannevaikutus 83 4 2 4. Valtion- ja kunnallisverot 85 4 3. Tosiasiallinen veronkertymä 92 5. FINANSSIPOLIITTISTEN TOIMENPITEIDEN KVANTITATIIVINEN ARVIOINTI 104 5 1. Vertailuperuste 105 5 2. Veronmuutosten kvantifiointi 108 5 3. Käytännön näkökohtia 116 6. TOIMENPITEET JA AUTOMATIIKKA VUOSINA 1950-1964 122 6 1. Yleisperiaatteita 122 6 2. Välittömät verot 123 6 2 1, Maksuunpannut verot 125 6 2 2. Kertymän mukaiset verot 133 6 3. Välilliset verot ja muut tulot 137 6 3 1. Liikevaihtovero 139 6 3 2. Alkoholitulot 142 6 3 3. Tupakkavalmisteverot 146 6 3 4. Tuontitulli 147 6 3 5. Muut valtion tulot 152 6 3 6. Yhdistelmä 155 7. TOIMENPITEIDEN JA AUTOMATIIKAN FINANSSI- JA SUHDANNE- POLIITTINEN MERKITYS 159 7 1. Automatiikan osuus tulojen kasvussa 159 7 2. Automatiikka ja toimenpiteet menotalouden rahoituksessa 161 7 3. Tulot ja menojen kasvun rakenne 167 7 4. Toimenpiteet ja suhdannepolitiikka 173 7 5. Loppupäätelmiä 175 Liitteet 179 Lähdeluettelo 204 Contents 209 Summary 210