Browsing by Subject "vakausuhat"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Hakkarainen, Pentti (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Finland’s financial markets are, on the whole, stable. Nevertheless, the concentrated nature of the banking system, the accumulation of housing debt and an environment of low interest rates expose the economy and the financial system to potential problems. Moreover, the exceptional economic and financial market situation brings new, unforeseen risks in addition to the already identified vulnerabilities. This requires particular vigilance from economic policy-makers and other authorities.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 5/2015
  Threats to the stability of the euro area financial system relate to the risks to global economic growth – such as uncertainties around developments in China – and to the international financial markets. The profitability of the euro area banking sector has improved from the weak level witnessed previously, but the large amount of non-performing loans continues to weigh on banks’ balance sheets. Risks to the Finnish financial system are associated with the weakness of the economy and household debt. In order to contain potential overheating on the housing loan market and household indebtedness, the authorities will need new additions to their toolbox.
 • Bank of Finland (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2015
  Finland’s domestic financial system has continued to function well despite the prolonged recession. Short-term risks to the stability of the domestic financial system relate particularly to weaker-than-forecast developments in the Finnish economy and risks developing on the international financial markets.
 • Taipalus, Katja; Timonen, Jouni (2015)
  Bank of Finland. Bulletin 4/2015
  In a prolonged environment of exceptionally low interest rates, the authorities are responsible for ensuring the adequate monitoring of potential vulnerabilities due to low interest rates. Before measures to manage risks can be implemented, the risks must first be identified. Owing to continuous market developments, there is a strong need to update the analysis conducted by the authorities.
 • Björklund, Nina; Karlo, Kauko; Laakkonen, Helinä; Putkuri, Hanna; Silvo, Aino; Vauhkonen, Jukka (2022)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 1/2022
  Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu huhtikuun 2022 alussa käytettävissä olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 28.6.2022 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.
 • Björklund, Nina; Kauko, Karlo; Putkuri, Hanna; Vauhkonen, Jukka (2021)
  Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan makrovakausraportti 2/2021
  Makrovakausraportti on puolivuosittain julkistettava Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan asiantuntijoiden valmistelema raportti, jossa tarkastellaan erityisesti luotonantoon, kotitalouksien velkaantumiseen ja asuntomarkkinoihin liittyvien haavoittuvuuksien ja niistä aiheutuvien vakausuhkien kehittymistä Suomessa. Raportti perustuu Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan yhteisiin neljännesvuosittaisiin laajempiin sisäisiin arvioihin, joita Finanssivalvonnan johtokunta käyttää taustamateriaalina päättäessään makrovakausvälineiden käytöstä. Makrovakausvälineet ovat finanssisääntelyn keinoja, joilla viranomaiset pyrkivät pienentämään finanssikriisien ja muiden rahoitusjärjestelmän vakavien häiriöiden todennäköisyyttä ja haittavaikutuksia. Raportti perustuu lokakuun 2021 alussa saatavissa olleisiin tietoihin, jotka viranomaisilla oli käytettävissään 17.12.2021 julkistettuja makrovakauspäätöksiä valmisteltaessa.
 • Taipalus, Katja; Timonen, Jouni (2015)
  Euro & talous 4/2015
  Kun korot ovat poikkeuksellisen matalat, viranomaisten tehtävänä on huolehtia korkotason aiheuttamien haavoittuvuuksien riittävästä seurannasta. Ennen kuin toimenpiteitä riskien hallitsemiseksi voidaan toteuttaa, riskit tulee ensin tunnistaa. Markkinoiden jatkuvan kehityksen vuoksi vaatimus uudistaa viranomaisten analyysiä on kova.
 • Hakkarainen, Pentti (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  Euro area monetary policy and domestic fiscal and structural policies are supporting Finland’s slowly recovering economy. In a weak cyclical environment, there are no signs of acute threats to financial stability. The low level of interest rates has the potential to increase the risk of over-indebtedness and further feed asset prices. This sort of development could add risks to the Finnish financial system and reinforce structural vulnerabilities. Close monitoring is necessary to preserve the stability of the financial markets. Addressing stability threats requires access for the authorities to an adequate set of macroprudential instruments, which must be created in good time.
 • Bank of Finland (2017)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2017
  The Finnish financial system has operated reliably. The probability of serious disruptions related to economic and credit cycles is small in the immediate future. The structural vulnerabilities of the Finnish financial system have, however, increased, against a backdrop of household debt accumulation and changes in the structure of the banking system.
 • Suomen Pankki (2017)
  Euro & talous 2/2017
  Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut luotettavasti. Talous- ja luottosuhdanteisiin liittyvien vakavien häiriöiden todennäköisyys on lähiaikoina pieni. Rahoitusjärjestelmä on kuitenkin Suomessa nykyään rakenteellisesti aiempaa haavoittuvampi, sillä kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ja pankkijärjestelmän rakenne on muuttumassa.
 • Hakkarainen, Pentti (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Rahoitusmarkkinoidemme toiminta on kokonaisuutena vakaa. Kuitenkin pankkijärjestelmän keskittyneisyys, asuntovelallisten velkataakan kasautuminen ja matalien korkojen ympäristö altistavat talouden ja rahoitusjärjestelmän ongelmille. Lisäksi poikkeuksellinen talouden ja finanssimarkkinoiden tilanne tuo uusia, arvaamattomia riskejä identifioitujen haavoittuvuuksien lisäksi. Tämä edellyttää erityistä seurantaa talouspolitiikan päättäjiltä ja viranomaisilta.
 • Hakkarainen, Pentti (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Euroalueen rahapolitiikka ja kotimainen finanssi- ja rakennepolitiikka tukevat Suomen hitaasti elpyvää taloutta. Heikon suhdannetilanteen vallitessa ei ole näkyvissä akuutteja rahoitusvakautta uhkaavia tekijöitä. Matala korkotaso voi lisätä ylivelkaantumisen riskiä ja kanavoitua edelleen omaisuushintoihin. Tässä kehityskulussa Suomen rahoitusjärjestelmän riskit voisivat kasvaa ja rakenteelliset haavoittuvuudet voimistua. Tarkka seuranta on tarpeen rahoitusmarkkinoiden vakauden säilyttämiseksi. Vakausuhkiin puuttuminen edellyttää riittäviä makrovakausvälineitä, jotka on luotava viranomaisten käyttöön ajoissa.
 • Bank of Finland (2016)
  Bank of Finland. Bulletin 2/2016
  The Finnish financial system has operated smoothly amid the difficult economic conditions of the past few years. However, financial stability can never be taken for granted. Due to the structural vulnerabilities of the financial system – the concentration and interconnectedness of the financial sector – the consequences of financial crisis could be particularly serious in Finland. To strengthen the stability of the system, the macroprudential toolkit available to the Finnish authorities should be brought to an internationally comparable level.
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 5/2015
  Euroalueen rahoitusjärjestelmän vakauden uhkat johtuvat maailmantalouden kasvun riskeistä – mm. Kiinan kehityksen epävarmuuden vuoksi – sekä kansainvälisistä rahoitusmarkkinoista. Euroalueen pankkisektorin kannattavuus on kohentunut aiemmalta heikolta tasoltaan, mutta hoitamattomien lainojen suuri määrä rasittaa yhä pankkien taseita. Suomen rahoitusjärjestelmän riskejä ovat talouden heikko tila ja kotitalouksien velka. Jotta asuntolainamarkkinoiden mahdollista ylikuumenemista ja kotitalouksien velkaantumista on valmius hillitä, viranomaiset tarvitsevat uusia keinoja työkalupakkiinsa.
 • Suomen Pankki (2016)
  Euro & talous 2/2016
  Suomen rahoitusjärjestelmä on toiminut ilman suuria ongelmia viime vuosien vaikeassa taloustilanteessa. Rahoitusvakaus ei kuitenkaan ole koskaan itsestäänselvyys. Rahoitusjärjestelmän rakenteellisten haavoittuvuuksien – rahoitussektorin keskittyneisyyden ja kytkeytyneisyyden – vuoksi finanssikriisin seuraukset voisivat Suomessa olla erityisen vakavat. Järjestelmän vakauden vahvistamiseksi Suomen viranomaisten käytettävissä oleva makrovakausvälineistö tulisi saattaa kansainvälisesti vertailukelpoiselle tasolle.
 • Suomen Pankki (2015)
  Euro & talous 2/2015
  Suomen Pankin vakausarvion mukaan kotimaisen rahoitusjärjestelmän toimintakyky on pysynyt hyvänä Suomen talouden pitkästä taantumasta huolimatta. Lyhyellä aikavälillä Suomen rahoitusjärjestelmän vakauteen kohdistuvat uhat liittyvät erityisesti Suomen talouden ennakoitua heikompaan kehitykseen ja kansainvälisillä rahoitusmarkkinoilla kehittyviin riskeihin.