Browsing by Subject "vakauttaminen"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Hellström, Jenni (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1/2011
  Euroopassa valtioiden kestämätön velkaantuminen alkoi horjuttaa rahoitusmarkkinoiden vakautta vuonna 2010. Velkaantuneimmat maat sitoutuivat sopeuttamaan talouksiaan, mutta velkaongelmien ratkaisemiseksi tarvittiin myös entistä parempaa talouspolitiikan koordinointia EU-maiden kesken sekä välineet velka kriisissä olevien maiden sopeutus ohjelmien rahoittamiseksi. Irlannin tukipaketista sovittaessa alkoivat uudet rahoitusvakausjärjestelyt. Euroopan rahoitusvakausvälineen ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin varainhankinta on käynnistynyt hyvin, ja ensimmäiset luotot on maksettu niiden kautta Irlannille. Rahoitusmarkkinoilla euroalueen reunamaiden valtionlainojen tuottojen odotetaan kuitenkin säilyvän suurina, kunnes velkaongelmiin löydetään pysyvä ja kattava ratkaisu.
 • Schauman, Heidi; Taipalus, Katja (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1/2011
  The events of recent years have shown how weak the management of systemic risk in the global economy really is. In addition to prudential supervision of individual institutions and market participants, what is desperately needed are policies that address the stability of the system as a whole. The definition and supervision of macrostability have rapidly emerged as one of the key areas of policy development for the future. This work is, however, in its infancy, and the necessary concepts have not yet become firmly established.1 In this article we consider the principles that should underpin the prudential supervision of macroeconomic imbalances and macrostability so that in future we can identify crises early enough to be able to minimise their spread.
 • Huhtala, Heli; Spolander, Mikko (2010)
  EURO & TALOUS 2
  Finanssikriisin aiheuttaman taantuman myötä kehittyneiden maiden julkisen talouden rahoitusalijäämät ovat kasvaneet voimakkaasti. Tämän lisäksi väestön ikääntyminen uhkaa niiden rahoitusaseman kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Rahoittajien usko valtioiden kykyyn selvitä velvoitteistaan on paikoin horjunut. Euroalueella suurin paine on kohdistunut Kreikkaan, Irlantiin, Italiaan, Portugaliin ja Espanjaan. Nämä maat ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin velkaantumisen taittamiseksi.
 • Schauman, Heidi; Taipalus, Katja (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1
  Viime vuosien tapahtumat ovat paljastaneet, miten heikolla tasolla maailmantalouden systeemisten riskien hallinta on. Yksittäisten instituutioiden ja toimijoiden vakauden valvonnan lisäksi tarvitaan kipeästi koko systeemin vakautta tarkastelevaa politiikkaa. Makrovakauden määrittely ja valvonta ovatkin kohonneet nopeasti yhdeksi keskeisimmistä politiikkahankkeista. Työ on kuitenkin vasta alussa, eikä edes alan käsitteistö ole vielä vakiintunut.1 Tässä artikkelissa käydään läpi periaatteita, joiden mukaisesti makrotaloudellista epätasapainoa ja makrovakautta tulisi seurata, jotta tulevaisuudessa kriisien merkit huomattaisiin riittävän ajoissa ja kriisien leviäminen saataisiin näin minimoitua.
 • Melolinna, Marko; Vauhkonen, Jukka (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1/2011
  Macroprudential policy is aimed at reducing the systemic risks that develop or gain strength within the financial system and whose realisation would have serious r epercussions for the real economy. Successful macroprudential policy reduces the probability and potential severity of a financial crisis and thus promotes long-run economic growth. Macroprudential policy can increase the ability of the financial system to withstand a crisis eg by requiring financial institutions to maintain larger-than-normal capital and liquidity buffers during good times and allowing them to run them down when times are not so good. Having some common goals and transmission channels as well as occasionally being at odds provide a rationale for coordination of macroprudential and monetary policy.
 • Hukkinen, Juhana; Kauko, Karlo (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 4
  The financial crisis that began in 2007 has demonstrated that financial market disruptions can have substantial effects on the economy. There have been calls for reform of the regulations governing credit institutions, insurance companies, derivative markets and securities trading, in order to foster financial stability. This article explores various means available to government for both preventing financial market crises and mitigating the economic consequences of any disruptions that do occur. The main focus is on identifying means for enhancing the stability of the banking system.
 • Hukkinen, Juhana; Kauko, Karlo (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 4
  Vuonna 2007 alkanut finanssikriisi on osoittanut, että rahoitusmarkkinoilla esiintyy häiriöitä, joilla on huomattavia kansantaloudellisia vaikutuksia. Luottolaitoksia, vakuutusyhtioitä, johdannaismarkkinoita ja arvopaperikauppaa koskevia säädöksiä on vaadittu uudistettaviksi rahoitusvakauden edistämiseksi. Tässä artikkelissa tarkastellaan keinoja, joilla julkinen valta voisi sekä ehkäistä finanssikriisejä rahoitusmarkkinoilla että pienentää mahdollisten häiriöiden kansantaloudellisia vaikutuksia. Pääpaino on keinoissa kohentaa pankkijärjestelmän vakautta.
 • Melolinna, Marko; Vauhkonen, Jukka (2011)
  Euro & talous. Rahapolitiikka ja kansainvälinen talous 1/2011
  Makrovakauspolitiikalla pyritään hillitsemään rahoitusjärjestelmän sisällä syntyviä tai vahvistuvia järjestelmäriskejä, joiden toteutumisella olisi vakavia reaalitaloudellisia seurauksia. Onnistuneella makrovakauspolitiikalla voidaan pienentää finans sikriisien todennäköisyyttä ja voimakkuutta ja siten edistää pitkän aikavälin talouskasvua. Makrovakauspolitiikalla vahvistetaan rahoitusjärjestelmän kriisinsietokykyä mm. vaatimalla rahoituslaitoksia ylläpitämään tavanomaista suurempia pääoma- ja maksuvalmiuspuskureita hyvinä aikoina ja sallimalla näiden puskureiden purkaminen huonoina aikoina. Yhteiset tavoitteet ja vaikutuskanavat sekä ajoittaiset ristiriidat puoltavat makrovakauspolitiikan ja rahapolitiikan keskinäistä koordinointia.
 • Hellström, Jenni (2011)
  Bank of Finland. Bulletin. Monetary policy and the global economy 1/2011
  The unsustainable level of govern ment debt in Europe began to threaten financial stability in 2010. Highly indebted governments agreed to adjust their finances, but a solution to the sovereign debt problems also required enhanced coordination of economic policy between EU countries and instruments for financing the adjustment programmes of the financially distressed countries. The negotiations over the support package for Ireland marked the beginning of new financial stability arrangements. Debt issuance by the European Financial Stability Facility and the European Financial Stabilisation Mechanism has got off to a good start, and the first loans to Ireland have already been paid via these channels. Even so, the financial markets still expect yields on euro area peripheral government bonds to remain high until a permanent, comprehensive solution to the sovereign debt problems has been found.
 • Kinnunen, Helvi; Railavo, Jukka (2010)
  Suomen Pankki. BoF online 7/2010
  Talouspolitiikan tärkein tavoite lähivuosina tulee olemaan julkisen talouden velkaantumiskehityksen taittaminen. Julkisen talouden vakauttaminen edellyttää tuntuvia rakenteellisia toimia, kuten perusmenojen BKT-osuuksien pysyvää pienentämistä tai tulojen lisäämistä joko veropohjaa laajentamalla tai veroastetta nostamalla. Huomattavat finanssipoliittiset päätökset vaativat puolestaan käsitystä siitä, mitä mahdollisia vaikutuksia niillä on talouskehitykseen. Finanssikriisin aikana voimakkaasti lisääntynyt tutkimus finanssipoliittisen elvytyksen vaikutuksista talouskehitykseen on siten edelleen ajankohtaista, mutta nyt päinvastaisista syistä. Tässä selvityksessä tarkastellaan Suomen julkisen talouden vakauttamista Suomen Pankin yleisen tasapainon (DSGE) mallilla tehtyjen politiikkasimulointien avulla. Kun finanssipolitiikan vaikutukset ulottuvat laajalle kysyntään ja tulonmuodostukseen sekä hintoihin ja kustannuksiin, kokonaistaloudellinen malli on käytännössä ainoa mahdollisuus saada käsitys politiikkainstrumenttien kokonaisvaikutuksista. Selvitys on jatkoa Suomen Pankin maaliskuun 2010 ja maaliskuun 2009 ennusteissa raportoiduille finanssipolitiikan vaikutuslaskelmille. Niissä molemmissa käytettiin Suomen Pankin yleisen tasapainon mallia.
 • Rautava, Jouko (1996)
  Suomen Pankki. A 95
  Abstract 5 Preface 7 Introduction by Jouko Rautava 11 Financial Factors and Economic Development - Russian Dilemmas by Jouko Rautava 25 Monetary Policy in Russia by Glenn Hoggarth 53 Russian Banking Legislation and Supervision by Juhani Laurila 83 Russian Commercial Banks: a Banker's View by Ilkka Salonen 119 Capital Markets in Russia: Putting the Cart Before the Horse? by Lev M.Gelman and Alexandra G.Morozova 145 Payment Arrears and Russian Reforms by Inkeri Hirvensalo 167
 • Vlasov, Sergey (2011)
  BOFIT Online 5/2011
  This study examines the Russian public finance system. It provides a description of the main fiscal reforms introduced by the Government from the moment of dissolution of the USSR, which enabled a reduction in the economy's dependency on nonrenewable resources. In scrutinizing the fiscal stabilization, we conduct a fiscal impulse factor analysis and estimate the degree of the fiscal-policy cyclicality in the period 2000-2013. The estimates show fiscal policy was procyclical in 2006-2008 and stabilizing during the rest of the period. The study also discusses fiscal sustainability issues for the period up to 2050 under two socio-economic scenarios. The size of the necessary fiscal consolidation under the current fiscal strategy is calculated and an alternative strategy is investigated. Keywords: fiscal framework, fiscal policy, fiscal sustainability, Russia
 • Lainela, Seija; Sutela, Pekka (1994)
  Suomen Pankki. A 91
  The book offers a survey of current economic conditions in the Baltic states, examining the problems that these countries are facing as well as their achievements to date.It begins by analyzing the initial conditions for transition in the Baltic states and the current economic situation.Macroeconomic stabilization is the cornerstone of a successful transition to the market economy, and therefore monetary and financial developments are central to the book.The discussion begins with a survey of one of the greatest success stories of the Baltic transition, the introduction of national currencies.Next, the fiscal and monetary policies pursued in these countries are studied, and Latvian fiscal policies are presented as a special case.Estonia has advanced the farthest in the development of the banking sector, and so Estonian experiences in this area are analyzed thoroughly.The book concludes with a wider theme: a discussion of the development of private initiative and its prerequisites in the Baltic states.
 • Honkapohja, Seppo (2013)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 12/2013
  Published in Journal of Macroeconomics, Volume 39, Part B, March 2014, Pages 260-271
  The paper provides an overview of the sovereign debt crisis. I first consider the build-up of the crisis.I then discuss policy choices when a financial crisis erupts and assess the adjustment processes in the crisis countries, including alternatives to policies of austerity. Finally I take up institutional improvements that can help in resolving the current crisis and avoiding a future one. These include the banking union and the strengthened Stability and Growth Pact and related institutional rules. Current high levels of public and private debt together with still weak bank balance sheets are a major unsolved problem. Publication keywords: financial crisis, sovereign debt, European integration, E62, E65, F36, Seppo Honkapohja