Browsing by Subject "vakuutus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 215
 • Insurance Supervisory Authority; Vakuutusvalvontavirasto (2004)
 • Insurance Supervisory Authority; Vakuutusvalvontavirasto (2005)
 • Insurance Supervisory Authority; Vakuutusvalvontavirasto (2006)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2010)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2011)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
 • Bank of Finland (2009)
  Bank of Finland. Bulletin. Economic outlook. Special issue
 • Bank of Finland (2006)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
 • (2007)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
  Preface 1 Summary 3 Operating environment 5 Banking and insurance sector 19 Financial market infrastructure 36 Financial system policy 47 Appendix 1. Infrastructure critical for the Finnish financial market 61 Appendix 2. Assessment of the Bank of Finland Bulletin special Financial Stability edition 62
 • (2008)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
  Preface 1 Summary 2 Operating environment 4 Banking and insurance sector 16 Financial market infrastructure 29 Financial system policy 39 Appendix. Infrastructure critical for the Finnish financial market 52
 • (2009)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue 2009
 • Bank of Finland (2004)
  Bank of Finland. Bulletin. Financial stability. Special issue
 • Puustelli, Anne; Koskinen, Lasse; Luoma, Arto (2007)
  In this research we model the claim process of financial guarantee insurance and predict the pure premium and the required amount of risk capital. The used data is from the financial guarantee system of the Finnish statutory pension scheme. The losses in financial guarantee insurance may be devastating during an economic depression (that is, deep recession). This indicates that the economic business cycle, and in particular depressions, must be taken into account when the claim amounts of financial guarantee insurance are modelled. A Markov regime-switching model is used to predict the number and length of depression periods in the future. The claim amounts are predicted by using a transfer function model where the predicted growth rate of real GNP is an explanatory variable. The pure premium and initial risk reserve are evaluated on the basis of the predictive distribution of claim amounts. Bayesian methods are applied throughout the modelling process. For example, the Gibbs sampler is used in the estimation of the business cycle model. Simulation results show that the required amount of risk capital is high even though depression is an infrequent phenomenon.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2013)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direktion minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2012)
  Bankfullmäktige övervakar den allmänna ändamålsenligheten och effektiviteten i Finansinspektionens verksamhet. I övervakningen av ändamålsenligheten bedömer bankfullmäktige hur det i lagen föreskrivna målet för verksamheten har förverkligats. I övervakningen av den allmänna effektiviteten i verksamheten följer bankfullmäktige framför allt upp Finansinspektionens personalutveckling och allmänna budgetutveckling i förhållande till Finansinspektionens uppgifter samt ändringar som föranleds av lagstiftningens eller marknadens utveckling.
 • Finansinspektionen (2015)
  Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
 • Finansinspektionen (2016)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2014 7 Sammanfattning av verksamheten 2015 8 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2015 10 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 16 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 17 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2016 18
 • Gaganis, Chrysovalantis; Hasan, Iftekhar; Pasiouras, Fotios (2013)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 14/2013
  Published in Journal of Productivity Analysis, December 2013, Volume 40, Issue 3, pp 429-442
  This study investigates whether the capital market values the efficiency of firms. After tracing stock returns and efficiency changes of 399 listed insurance firms in 52 countries during the 2002-2008 period, the paper reports a positive and statistically significant relationship between profit efficiency change and market adjusted stock returns. However, there is no robust evidence that cost efficiency change is associated with stock returns. Keywords: Efficiency, insurance, stock returns. JEL: C22 C34 G22