The role of expectations in the inflation process in the euro area

Show full item record

Title: The role of expectations in the inflation process in the euro area
Parallel title: Odotusten rooli euroalueen inflaatioprosessissa
ISBN: 952-462-201-7
Author: Paloviita, Maritta ; Virén, Matti
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2005
Series number: 6/2005
Year of publication: 2005
Publication date: 1.3.2005
Published in: Published in Applied Economics Letters, Volume 16, Issue 16, November 2009: 1671-1675
DOI: 10.1080/13504850701591309
Pages: 37
Subject (yso): inflaatio; vaikutukset; tuotanto; odotukset; euroalue; rahapolitiikka
Keywords: inflaatio; vaikutukset; tuotanto; odotukset; euroalue; rahapolitiikka; Phillipsin käyrä
JEL: E31; E52
Abstract: This paper analyses the role of inflation expectations in the euro area. On one hand, the question is how inflation expectations affect both inflation and output,and, on the other hand, how inflation expectations reflect developments in these variables. The analyses make use of a simple VAR model of inflation, inflation expectations and the output gap that allows for an analysis of the dynamic interrelationship between these variables. This model is estimated on aggregate euro area data, pooled euro area country data and individual country data for the period 1979–2003. The empirical results give strong support for the idea that inflation expectations are the key ingredient of the inflationary process for the whole euro area and for most individual countries as well. Inflation expectations also have a significant negative impact on output. As for the determination of inflation expectations, it turns out that they are relatively persistent, almost as persistent as output. Even so, and especially in the medium term, inflation expectations adapt to developments in both output and (actual) inflation. Keywords: inflation, expectations, monetary policy, Phillips curveTutkimuksessa analysoidaan inflaatio-odotusten roolia euroalueella. Kysymys on toisaalta siitä, kuinka inflaatio-odotukset vaikuttavat sekä inflaatioon että tuotantoon, ja toisaalta siitä, kuinka inflaatio-odotukset heijastavat näiden muuttujien kehitystä. Analyysi perustuu yksinkertaiseen VAR-mallin, jossa muuttujina ovat inflaatio, inflaatio-odotukset ja kokonaistuotanto; viimeksi mainitusta muuttujana on tarkemmin sanoen niin sanottu tuotantokuilu. Mallin avulla voidaan tutkia näiden muuttujien välisiä dynaamisia riippuvuuksia. Malli estimoidaan koko euroalueen kattavalla aikasarja-aineistolla, euroalueen maiden aikasarja–poikkileikkausaineistolla sekä yksittäisten maiden aikasarja-aineistoilla ajanjaksolta 1979–2003. Empiiriset tulokset osoittavat selvästi, että inflaatio-odotukset ovat keskeinen tekijä sekä koko euroalueen että useimpien yksittäisten maiden inflaatioprosessissa. Inflaatio-odotukset vaikuttavat (negatiivisesti) myös tuotantoon. Inflaatio-odotusten määräytymisen tarkastelu osoittaa, että odotukset ovat melko jäykkäliikkeisiä, lähes yhtä jäykkäliikkeisiä kuin tuotanto. Erityisesti keskipitkällä aikavälillä inflaatio-odotukset sopeutuvat sekä tuotannon että toteutuneen inflaation muutoksiin.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
0506netti.pdf 605.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record