Blogit (Fiva) (2015-)

 

Recent Submissions

 • Kurri, Samu (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 5/2022
  Finanssivalvonnan johtokunta päätti kesäkuussa tarkennetusta maksuvarasuosituksesta. Uudessa ns. stressatussa maksuvarasuosituksessa arvioidaan velanhakijan maksukykyä tiivistetysti tilanteessa, jossa lainasta maksettava korko nousisi 6 prosenttiin ja lainan takaisimaksuaika olisi 25 vuotta. Tällöin lainanhoitokulut eivät saisi pääsääntönä ylittää 60 % lainanhakijan nettotuloista. Huolellisen harkintansa mukaan luotonmyöntäjä voi kuitenkin myöntää tätäkin suuremman maksurasitteen tuottavia velkoja. Suuntaa antavana viitearvona on, että korkeintaan 15 % myönnetyistä luotoista ylittäisi 60 % rajan. Kesäkuun päätökseen liittyi myös joitakin muita mahdollisuuksia poiketa stressilaskelman perusoletuksista mm. käytettävän korkotason osalta. Finanssivalvonta täsmentää suositusta ja siihen liittyviä määritelmiä tarvittaessa.
 • Vartiainen, Maija (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 4/2022
  Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomaisen (EIOPA) yhtenä tärkeänä tehtävänä on suorittaa toimivaltaisten valvontaviranomaisten, eli vakuutusvalvojien, vertaisarviointia. Jatkuvalla vertaisarvioinnilla tavoitellaan unioninlaajuisia, yhtenäisiä valvontakäytäntöjä. Lisäksi pyritään vahvistamaan valvontaviranomaisten kykyä tehokkaaseen ja korkeatasoiseen valvontaan. Vertaisarviointien tuloksista ja EIOPAn antamien toimenpidesuositusten toteutuksesta kerrotaan julkisissa vertaisarviointikertomuksissa.
 • Ekström, Jonna (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 3/2022
  Kirjoittaja Jonna Ekström työskentelee Finanssivalvonnassa johtavana lakimiehenä rahanpesun estämisen tehtävissä. Mediassa on viime aikoina käyty keskustelua siitä, syrjivätkö pankit asiakkaitaan esim. kansalaisuuteen liittyvistä syistä. Viimeisimpänä Helsingin Sanomien 17.8.2022 julkaistussa artikkelissa Nimi esti 30 euron tilisiirron, ulkomaalaiset opiskelijat jäivät ilman tiliä ”korkean riskin takia” – Pankkien syrjinnästä valitetaan vuosittain kymmeniä kertoja kerrottiin Vakuutus- ja rahoitusneuvonta Finen saamista yhteydenotoista sekä yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulleista ilmoituksista suomalaisten pankkien syrjivistä käytännöistä.
 • Helenius, Jyrki (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 2/2022
  Eurooppalaisten pankkien vakavaraisuus- ja likviditeettisääntelyyn vaikuttava Basel III -uudistus on parhaillaan käsiteltävänä EU:n neuvostossa ja parlamentissa. Finanssivalvonta on päivittänyt arvioitaan käsiteltävän uudistuksen vaikutuksista suomalaispankkeihin: vaikutusten pääomavaatimuksiin sekä asunto- ja yritysluottojen saatavuuteen ja hintoihin nähdään olevan jopa aiempaa arvioitua vähäisempiä.
 • Granlund, Jenni (2022)
  Finanssivalvonta. Blogi 1/2022
  Koronapandemialla on ollut osansa rahoitusmarkkinoilla vallitsevien trendien kiihtymisessä. Pandemian myötä vähittäissijoittajien sijoitusaktiivisuudessa on nähty kasvua heidän ilmaantuessaan markkinoille enenevissä määrin. Myös sijoittajaprofiili on muuttunut siten, että vähittäissijoittajat ovat keskimäärin aiempaa nuorempiaja heidän sijoituskokemuksensa on ollut vähäisempää. Britannian finanssimarkkinoiden valvontaviranomaisen (Financial Conduct Authority, FCA) julkaisemissa tutkimustuloksissa havaittiin nuorempien sijoittajien sijoitusprofiilin usein poikkeavan myös muun muassa sijoittajien riskinsietokyvyn osalta siten, että epäonnistuneista sijoituksista mahdollisesti seuraavat rahalliset menetykset voivat vaikuttaa merkittävästi kyseisten sijoittajien talouteen.