Kasvututkimuksia (SP) (1965-1989)

 

Recent Submissions

 • Hjerppe, Reino; Hjerppe, Riitta; Mannermaa, Kauko; Niitamo, O. E.; Siltari, Kaarlo (1976)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 7
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 II Teollisuus 16 2.1. Teollisuuden käsite 16 2.2. Perusaineisto ja siihen liittyvät ongelmat 17 2.3. Tutkimuskehikko 24 2.4. Muuttujat ja laskentaratkaisut 25 2.5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi ja käyttövoimaindeksit 35 2.6. Laskelmien luotettavuuden arviointia 37 2.7. Teollisuuden kasvun pääpiirteitä 39 III Teollinen käsityö 59 3.1. Teollisen käsityön sisältö 59 3.2. Perusaineisto ja sen käsittely 63 3.3. Tulosten luotettavuuden arviointia 73 3.4. Teollisen käsityön kehityspiirteistä 77 Lähdeluettelo 85 Liitetaulukot, taulukkoluettelo 88 Summary 208
 • Viita, Pentti (1965)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 1
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Johdanto 11 Kehityksen yleispiirteet 15 Käytetty tilastoaineisto 20 Maataloustuotanto 1860-1960 24 Laskelmien yksityiskohtia 37 Liitteet 56 Lähdeaineistoa 77 Summary 80
 • Pihkala, Erkki (1969)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 2
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 Ulkomaankauppa ja kasvututkimus 11 Tilastoaineisto ja menetelmät 14 Viralliset ulkomaankauppatilastot vuosina 1860-1917 14 Arkistoaineisto 23 Tilastojen merkintätapa ja yhtenäistäminen 26 Volyymisarjat 29 Suomen ulkomaankaupan pääpiirteet vuosina 1860-1917 32 Tulli- ja valuuttapolitiikan pääpiirteet 32 Ulkomaankauppamme ja suhdanteet 34 Ulkomaankaupan rakenne 47 Maksutase 54 Sovellettu ryhmittely 55 Vienti 55 Tuonti 58 Liitetaulukot 63 1. Suomen ulkomaankauppa vuosina 1860-1918 63 2. Viennin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 66 3. Eräiden tavaroiden vientimäärät vuosina 1860-1917 92 4. Tuonnin arvo tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 98 5. Eräiden tavaroiden tuontimäärät vuosina 1860-1917 138 6. Viennin volyymi-indeksit tavararyhmittäin vuosina 1860-1917 144 7. Tuonnin volyymi-indeksit tavararyhmittain vuosina 1860-1917 146 8. Vienti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 148 9. Tuonti rautateitse 1.1.1870-30.6.1873 149 Lähdeaineistoa ja kirjallisuutta 150 Summary 152
 • Heikkinen, Sakari; Hjerppe, Riitta (1986)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 12
  ALKUSANAT 7 1. JOHDANTO 9 1.1. Tutkimuskohde 9 1.2. Tutkimuksen tavoitteet 10 1.3. Käytetty toimialaluokitus 11 2. LÄHTEET 12 2.1. Teollisuustilasto ja sen alkuperäisaineisto 12 2.2. Käsityötilasto 14 2.3. Manufaktuurijohtokunnan kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 14 2.4. Vuorihallituksen kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 15 2.5. Väestötilasto ja henkikirjat 16 2.6. Lääninkanslioiden ja kaupunkien maistraattien arkistot 17 2.7. Yritysarkistot 18 2.8. Muut lähteet 19 3. LASKENTAMENETELMÄT 20 3.1. Työllisyys 20 3.2. Tuotannon bruttoarvo 21 3.3. Bruttokansantuote-erä 22 3.4. Palkkasumma 23 3.5. Tuotannon volyymi-indeksi 24 3.6. Tulosten luotettavuudesta 26 4. TEOLLISUUDEN JA TEOLLISEN KÄSITYÖN KEHITYSPIIRTEITÄ 29 4.1. Suomen teollistumisen eurooppalaista taustaa 29 4.2. Tuotannon kasvu 30 4.3. Rakennemuutokset 32 4.4. Teollisuudenalojen kehityspiirteitä 33 4.5. Kasvun vauhdittajia ja esteitä 43 4.6. Teollisuus, kansantalous, maailmantalous 51 LIITESELOSTE: LÄHTEET JA LASKENTARATKAISUT 55 1. Työllisyys 56 2. Tuotannon bruttoarvo 64 3. Bruttokansantuote-erä 69 4. Palkkasumma 76 5. Tuotannon volyymi-indeksi 81 6. Jako teollisuuteen ja teolliseen käsityöhön 84 LIITETAULUKOT 85 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 123 SUMMARY 128 KOODILUETTELO JA TOIMIALALUOKITUS CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
 • Kohi, Pertti (1977)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 8
  Esipuhe 7 Alkusanat 9 I Tutkimuksen lähtökohta 11 1.1. Tutkimuksen tarkoitus 11 1.2. Maa- ja vesirakennustoiminnan käsite 11 1.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan ominaispiirteet 12 II Maa- ja vesirakennustoiminta selvityskohteena 14 2.1. Käytettävissä olevien tietolähteiden luonne 14 2.2. Selvityskehikko 15 III Maa- ja vesirakennustoiminta Suomessa vuosina 1900-1960 17 3.1. Yleistä 17 3.2. Kehityspiirteet rakennustyypeittäin 17 3.2.1. Maatalouden maa- ja vesirakennukset 17 3.2.2. Metsätalouden maa- ja vesirakennukset 18 3.2.3. Teollisuuden maa- ja vesirakennukset 19 3.2.4. Liikenteen maa- ja vesirakennukset 19 3.2.5. Kunnallistekniikka 23 3.3. Maa- ja vesirakennustoiminnan kokonaiskehitys 24 3.3.1. Tuotannon volyymi 24 3.3.2. Työllisyys 28 IV Selvitys käytetyistä lähteistä ja laskentamenetelmistä 29 4.1.Tuotannon arvon selvittäminen rakennustyypeittäin 29 4.2.Hinta- ja volyymikehityksen selvittäminen 33 4.3.Välituotteet 34 4.4.Kansantuote-erä ja sen komponentit 35 Lähdeluettelo 36 Taulukot 39 Summary 51