Kasvututkimuksia (SP) (1965-1989)

 

Recent Submissions

 • Hjerppe, Riitta (1989)
  Bank of Finland Publications. Studies on Finland's economic growth 13
  PREFACE 11 ACKNOWLEDGMENTS 14 1. STARTING POINT 17 1.1. Background to the growth study 17 1.2. When did modern economic growth begin? 19 1.3. The structure of the study 20 2. METHODOLOGY AND SOURCES 23 2.1. From sources to accounts 23 2.2. Estimation problems 29 2.3. New and old time series 33 3. THE DEVELOPMENT OF GROSS DOMESTIC PRODUCT 1860-1985 41 3.1. Growth before 1860 41 3.2. Accelerating growth 1860 - 1985 42 3.2.1. Period of instability 1860-1890 46 3.2.2. Toward greater stability 1890 - 1913 47 3.2.3. Acceleration 1920-1938 48 3.2.4. Growth peaks 1946 - 1974 49 3.2.5. Slackening growth 1974 - 1985 50 3.3. The standard-of-living gap is narrowed 50 3.4. Depressions and crises 53 4. STRUCTURAL CHANGE: AN INTEGRAL PART OF GROWTH 61 4.1. Factors of structural change 61 4.1.1. The economic structure of the 1860s 62 4.1.2. Slow change during the Period of Autonomy 64 4.1.3. Sharp fluctuations up to the Second World War 65 4.1.4. From primary production to services 66 4.2. Finland and other countries 67 4.3. Growth contributions of different economic activities 69 4.3.1. Agriculture and forestry 71 4.3.2. Industry 77 4.3.3. Services 80 5. POPULATION GROWTH: LABOUR SUPPLY AND CONSUMER DEMAND 95 5.1. Employment 98 5.2. Unemployment? 101 5.3. The standard of education 103 6. THE INCREASING IMPORTANCE OF PRODUCTIVITY 107 7. PRIVATE CONSUMPTION RISES - BUT NOT WITHOUT SETBACKS 113 7.1. The road to welfare consumption 116 8. THE PUBLIC SECTOR AND GROWTH 123 8.1. Schools and railways 123 8.2. Independence brings the machinery of government 126 8.3. Building a welfare state 130 8.4. Taxes and other receipts 132 8.5. Other public production 134 9. THE RATE OF INVESTMENT RISES 138 9.1. The Period of Autonomy creates a base 138 9.2. More machinery and equipment 140 9.3. Increasing importance of investment 142 9.4. Investment and economic growth 143 10. THE SIGNIFICANCE OF FOREIGN TRADE 149 10.1. The framework of trade policy 149 10.2. The shares of imports and exports 151 10.3. The balance of trade and improving terms of trade 154 10.4. The fluctuating export market 158 10.5. Imports: consumables give way to investment goods 163 10.6. Exports - the engine of growth? 166 11. AGGREGATE DEMAND AND AGGREGATE SUPPLY 172 12. REGULARITIES OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT 180 13. SUMMARY 186
 • Hjerppe, Riitta (1988)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 13
  ESIPUHE 11 ALKUSANAT 13 1. LÄHTÖKOHTA 17 1.1. Kasvututkimuksen tausta 17 1.2. Mistä nykyaikainen talouden kasvu alkaa? 19 1.3. Tutkimuksen rakenne 20 2. METODOLOGIA JA LÄHTEET 23 2.1. Lähteistä tilinpidoksi 23 2.2. Arviointiongelmia 29 2.3. Uudet ja vanhat aikasarjat 32 3. BRUTTOKANSANTUOTTEEN KASVU 1860-1985 39 3.1. Liikkeelle jo ennen vuotta 1860 39 3.2. Kiihtyvä kasvu 1860-1985 40 3.2.1. Epävakaa kausi 1860-1890 44 3.2.2. Vakaampaan aikaan 1890-1913 45 3.2.3. Kasvu neljään prosenttiin 1920-1938 45 3.2.4. Kasvu huipentuu 1946-1974 46 3.2.5. Kasvu hidastuu 1974-1985 47 3.3. Elintasoeroa kurottu umpeen 48 3.4. Lamat ja kriisit 51 4. RAKENNEMUUTOS KUULUU KASVUUN 57 4.1. Rakennemuutoksen tekijät 57 4.1.1. Talouden rakenne 1860-luvulla 58 4.1.2. Hidas muutos autonomian aikana 60 4.1.3. Jyrkkiä vaihteluja toiseen maailmansotaan asti 61 4.1.4. Alkutuotannosta palveluihin 62 4.2. Suomi ja muut maat 63 4.3. Toimialojen kasvukontribuutiot 64 4.3.1. Maa- ja metsätalous 66 4.3.2. Teollisuus 71 4.3.3. Palvelut 75 5. VÄESTÖNKASVU: TYÖVOIMAA JA KULUTUSKYSYNTÄÄ 84 5.1. Työllisyys 87 5.2. Työttömyys? 90 5.3. Koulutustaso 91 6. TUOTTAVUUDEN MERKITYS KASVAA 95 7. YKSITYINEN KULUTUS NOUSEE - EI TAKAISKUITTA 101 7.1. Tie hyvinvointikulutukseen 104 8. JULKINEN SEKTORI JA KASVU 110 8.1. Kouluja ja rautateitä 110 8.2. Itsenäistyminen kasvattaa hallintokoneistoa 113 8.3. Hyvinvointivaltio rakentuu 116 8.4. Verot ja muut tulot 118 8.5. Muu julkinen tuotanto 119 9. INVESTOINTIASTE KOHOAA 122 9.1. Autonomian aika luo perustaa 122 9.2. Lisää koneita ja laitteita 124 9.3. Investoinneilla yhä suurempi merkitys 125 9.4. Investoinnit ja taloudellinen kasvu 127 10. ULKOMAANKAUPAN SUURI OSUUS 132 10.1. Kauppapoliittiset puitteet 132 10.2. Vienti- ja tuontiosuudet 134 10.3. Kaupan tasapaino ja vaihtosuhteen paraneminen 137 10.4. Viennin vaihtuvat markkinat 140 10.5. Tuonti kulutuksesta investointeihin 145 10.6. Vienti - kasvun käynnistäjä? 147 11. KOKONAISKYSYNTÄJAKOKONAISTARJONTA 153 12. TEOLLISTUMISKEHITYKSEN SÄÄNNÖNMUKAISUUKSIA 159 13. TIIVISTELMÄ 164
 • Heikkinen, Sakari; Hjerppe, Riitta (1986)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 12
  ALKUSANAT 7 1. JOHDANTO 9 1.1. Tutkimuskohde 9 1.2. Tutkimuksen tavoitteet 10 1.3. Käytetty toimialaluokitus 11 2. LÄHTEET 12 2.1. Teollisuustilasto ja sen alkuperäisaineisto 12 2.2. Käsityötilasto 14 2.3. Manufaktuurijohtokunnan kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 14 2.4. Vuorihallituksen kertomukset ja niiden alkuperäisaineisto 15 2.5. Väestötilasto ja henkikirjat 16 2.6. Lääninkanslioiden ja kaupunkien maistraattien arkistot 17 2.7. Yritysarkistot 18 2.8. Muut lähteet 19 3. LASKENTAMENETELMÄT 20 3.1. Työllisyys 20 3.2. Tuotannon bruttoarvo 21 3.3. Bruttokansantuote-erä 22 3.4. Palkkasumma 23 3.5. Tuotannon volyymi-indeksi 24 3.6. Tulosten luotettavuudesta 26 4. TEOLLISUUDEN JA TEOLLISEN KÄSITYÖN KEHITYSPIIRTEITÄ 29 4.1. Suomen teollistumisen eurooppalaista taustaa 29 4.2. Tuotannon kasvu 30 4.3. Rakennemuutokset 32 4.4. Teollisuudenalojen kehityspiirteitä 33 4.5. Kasvun vauhdittajia ja esteitä 43 4.6. Teollisuus, kansantalous, maailmantalous 51 LIITESELOSTE: LÄHTEET JA LASKENTARATKAISUT 55 1. Työllisyys 56 2. Tuotannon bruttoarvo 64 3. Bruttokansantuote-erä 69 4. Palkkasumma 76 5. Tuotannon volyymi-indeksi 81 6. Jako teollisuuteen ja teolliseen käsityöhön 84 LIITETAULUKOT 85 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 123 SUMMARY 128 KOODILUETTELO JA TOIMIALALUOKITUS CLASSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITIES
 • Peltonen, Matti Tapani (1983)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 11
  ALKUSANAT 9 I JOHDANTO 11 II TAVOITTEET JA MENETELMÄT 12 III LIIKENNEOLOJEN PÄÄPIIRTEET 1860-1913 16 III. 1. Johdanto 16 III. 2. Vesiliikenne 16 III. 3. Maantieliikenne 17 III. 4. Rautatieliikenne 18 III. 5. Tietoliikenne 19 III. 6. Liikenneväylät ja -verkot 19 IV AIKASARJOJEN MUODOSTAMINEN JA NIIDEN LÄHTEET 21 IV. 1. Rautatieliikenne 21 IV. 2. Raitiotieliikenne 24 IV. 3. Hevosliikenne 24 IV. 4. Vesiliikenne 25 IV. 5. Tietoliikenne 31 IV. 6. Liikenteen tuotannon volyymi-indeksin laskeminen 32 IV. 7. Arvioiden luotettavuudesta 34 V LIIKENTEEN KEHITYS 1860-1913 35 V. 1. Rakennemuutos 35 V. 2. Kasvu 36 V. 3. Liikenne kansantaloudessa 40 VI LIITETAULUKOT 43 VII LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 69 SUMMARY 73
 • Forssell, Osmo (1979)
  Suomen Pankin julkaisuja. Kasvututkimuksia 10
  Esipuhe 9 Alkusanat 11 I Johdanto 13 11. Kaupan toiminnan kuvauskehikko 13 12. Tutkimustehtävän toteutus 18 II Piirteitä kaupan kehityksestä vuosina 1860-1900 22 21. Kaupan piirissä toimineiden henkilöiden lukumäärä 22 22. Kaupan arvonlisäyksen volyymi 25 III Kauppa vuosina 1900-1960 30 31. Arvonlisäyksen volyymi 31 311. Välitettyjen tavaralajitelmien muutokset 32 312. Kaupan yritysmuotojen muutokset 33 313. Sota-aikojen vaikutukset 35 32. Välitettyjen tavaroiden hinnat 36 33. Arvonlisäyksen koostumus 39 34. Työllisyys, keskimääräinen ansio ja tuottavuus 41 IV Kauppa kansantalouden osana 46 41. Kasvun kehitysvaiheet 46 42. Kasvun vaihtelut 50 V Kaupan kasvuun vaikuttaneet tekijät 59 51. Kaupan toimintamalli 59 52. Tavaroiden tarjonta 60 53. Tavaroiden kuljetus 62 54. Väestön lukumäärä ja keskittyminen 63 55. Väestön ostokyky 65 56. Kaupan palvelusten kysyntää selittävät mallit 65 VI Tiivistelmä 79 61. Kehityksen pääpiirteet 79 62. Kehitykseen vaikuttaneet tekijät 83 63. Päätelmiä 85 Lähdeluettelo 87 Liitteet 89 Summary 152