Formation of inflation expectations in turbulent times : Can ECB manage inflation expectations of professional forecasters?

Show full item record

Title: Formation of inflation expectations in turbulent times : Can ECB manage inflation expectations of professional forecasters?
Parallel title: Inflaatio-odotusten muodostuminen taloudellisesti epävakaina aikoina : Kykeneekö EKP vaikuttamaan ammattiennustajien inflaatio-odotuksiin?
ISBN: 978-952-323-170-2
Author: Łyziak, Tomasz ; Paloviita, Maritta
Organization: Bank of Finland
Series: Bank of Finland Research Discussion Papers
ISSN: 1456-6184
Series year: 2017
Series number: 13/2017
Year of publication: 2017
Publication date: 28.6.2017
Pages: 32
Subject (yso): inflaatio; tavoitteet; odotukset; taloudelliset ennusteet; rahoitusmarkkinat; kriisit; ennusteet
Keywords: inflaatio-odotusten muodostuminen; kyselyaineistot; euroalue; finanssikriisi; hidas inflaatio; EKP
JEL: D84; E52; E58
Other keywords: formation of inflation expectations; survey data; financial crisis; low inflation; euro area
Abstract: This paper studies the formation of inflation expectations in the euro area. We first analyse the forecast accuracy of ECB inflation projections relative to private sector forecasts. Then, using the ECB Survey of Professional Forecasters (ECB SPF), we estimate a general model integrating two theoretical concepts: the hybrid model of expectations, including rational and static expectations, and the sticky-information (epidemiological) model. When modelling inflation expectations we consider – except for backward-looking factors – the rational expectations assumption and the effects of ECB communication. More specifically, we examine whether ECB inflation projections are still important in expectations’ formation once the impact of forward-lookingness of economic agents has been taken into account. We also derive implicit (perceived) inflation targets and assess their consistency with the official ECB inflation target. Our analysis indicates that the recent turbulent times have contributed to changes in expectations’ formation in the euro area, as the importance of backward-looking mechanisms has decreased, while the importance of the perceived inflation target has increased. We also find that the perceived inflation target has remained broadly consistent with the official ECB inflation target in the medium-term. However, the downward trend of the perceived target suggests some risks of de-anchoring of inflation expectations. The importance of ECB inflation projections for medium-term private sector inflation expectations has increased over time, but the magnitude of this effect is rather small. However, SPF inflation forecasts remain consistent with ECB communication, being either close to ECB projections or between ECB projections and the inflation target.Tutkimuksessa analysoidaan inflaatio-odotusten muodostumista euroalueella. Aluksi verrataan EKP:n ja yksityisen sektorin inflaatioennusteiden tarkkuutta. Sen jälkeen käytetään EKP:n Survey of Professional Forecasters -kyselytutkimusaineistoa yleisen mallin estimointiin. Tämä malli yhdistää kaksi teoreettista lähestymistapaa, jotka ovat rationaaliset ja staattiset odotukset sisältävä odotusten hybridimalli ja tahmean informaation epidemiologiamalli. Kun odotusten muodostumista mallinnetaan, perehdytään taaksepäin katsoviin tekijöihin, rationaalisten odotusten oletukseen ja EKP:n kommunikaation vaikutuksiin. Erityisesti tutkitaan sitä, ovatko EKP:n ennusteet keskeisiä odotusten muodostumisessa silloinkin, kun taloudenpitäjien eteenpäin katsovuus on otettu huomioon. Tutkimuksessa johdetaan myös implisiittisiä (havaittuja) inflaatiotavoitteita ja arvioidaan niiden yhteensopivuutta EKP:n virallisen inflaatiotavoitteen kanssa. Tehdyn analyysin mukaan viimeaikaiset taloudellisesti epävakaat olot ovat muuttaneet odotusten muodostumista euroalueella, sillä taaksepäin katsovien tekijöiden merkitys on vähentynyt ja implisiittisen inflaatiotavoitteen merkitys on kasvanut. Tutkimustulosten mukaan havaittu keskipitkän aikavälin inflaatiotavoite on pysynyt likimain yhteensopivana EKP:n virallisen inflaatiotavoitteen kanssa. Havaitun tavoitteen laskeva trendi viittaa kuitenkin vähäiseen riskiin, että inflaatio-odotusten ankkurointi heikentyy. EKP:n inflaatioennusteiden merkitys yksityisen sektorin keskipitkän aikavälin inflaatio-odotusten kannalta on kasvanut vähitellen, mutta tämä merkitys on melko pieni. SPF-inflaatioennusteet ovat kuitenkin yhteensopivia EKP:n kommunikaation kanssa, sillä ne ovat joko lähellä EKP:n ennusteita tai EKP:n ennusteiden ja inflaatiotavoitteen välissä.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
BoF_DP_1713.pdf 1.034Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record