Suomen kaupunkien asuntotuotannon vaihtelut ja niiden syyt itsenäisyyden aikana

Show full item record

Title: Suomen kaupunkien asuntotuotannon vaihtelut ja niiden syyt itsenäisyyden aikana
Author: Tamminen, Mikko
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 4
Year of publication: 1945
Publication date: 1.11.1945
Pages: 281
Subject (yso): asunnot; rakentaminen; kaupungit (kuntamuodot); muuttoliike; asuntotuotanto
Keywords: Suomi
Table of contents: I LUKU. JOHDANTO 9 1§ Tutkimuksen tarkoitus 9 2§ Tutkittavan ajanjakson rajoittaminen 11 II LUKU. ASUNTOTUOTANNON VAIHTELUT 13 3§ TuotantovoIyymin mittayksikön valinta 13 4§ Kaupunkien asuntotuotannon kehitys tilaston valossa vuosina 1912–1943 15 5§ Asuntotuotannon vaihtelujen luonne 19 6§ Asuntotuotanto ja suhdannevaihtelut 24 III LUKU. ASUNTOTUOTANNON LIIKKEELLEPANEVAT VOIMAT 32 7§ Yleisiä huomautuksia 32 8§ Kysyntä asuntomarkkinoilla 34 9§ Tarjonta asuntomarkkinoilla 41 10§ Spekulatiivinen ja ei-spekulatiivinen asuntotuotanto 42 11§ Asuntomarkkinain rakenne 47 12§ Asuntomarkkinain mekanismi 52 IV LUKU. ASUNTOJEN TARVE 57 13§ Asunnontarpeen mittapuu 57 14§ Avioliittoisuus 60 15§ Muuttoliike 64 16§ Muita asuntojen tarpeeseen vaikuttavia tekijöitä: rakennuskannan uusiminen ja ns. keskustan siirtyminen 74 17§ Uusien asuntojen kokonaistarve: menetelmä sen laskemiseksi 78 18§ Asuntojen tarve tuotannon vaihtelujen selitysperusteena 82 V LUKU. ASUNTOJEN KYSYNTÄ 86 19§ Asuntojen kysyntään vaikuttavat tekijät 86 20§ Kysynnän joustavuus: käsite ja lajit 89 21§ Suomen kaupunkiväestön asuntomenojen joustavuus 93 22§ Muut asuntojen kysynnän joustavuuden lajit 101 23§ Pitkän ja lyhyen ajan joustavuus 107 24§ Kaupunkiväestön tulonmuodostus vuosina 1923–1938 109 25§ Vuokratason kehitys vuosina 1923–1938 115 26§ Menetelmä empiirisen kysyntäkäyrän rekonstruoimiseksi 117 27§ Kysyntäkäyrän tulkintayritys 124 28§ Kaupunkien asuntoreservin kehitys 133 VI LUKU. KIINTEISTOMARKKINAT 140 29§ Asuntokiinteistöjen hinnanmuodostuksen luonne 140 30§ Odotukset ja luottamus 143 31§ Asuntokiinteistöjen tulot 145 32§ Asuntokiinteistöjen menotalous 147 33§ Rakennuksen kestävyysikä 153 34§ Tappionvaaran yleinen merkitys 155 35§ Asuntokiinteistöjen tulojen ja menojen kehitys vuosina 1923–1938 157 36§ Uusien asuntokiinteistöjen kannattavuuden ja myyntihintojen todennäköisen kehityksen havainnollistaminen. Menetelmä 162 37§ Maailmansodan jälkeinen inflaatiokeinottelu 170 38§ 1930-luvun kiinteistöpula 174 39§ Kiinteistömarkkinain kehitys uudisrakennustoiminnan vaihtelujen selitysperusteena 179 40§ Tilastoa asuntokiinteistöjen myyntihinnoista Helsingissä 182 VII LUKU. YRITTÄJÄTOIMINNAN EDELLYTYKSET 184 41§ Kysymyksen asettelu 184 42§ Kaupunkien tonttipolitiikka 186 43§ Tontinhintojen kehitys 189 44§ Rakennuskustannusten kehitys 193 45§ Asuintalojen tuotantokustannusten muodostuminen vuosina 1923 - 1938 198 46§ Kannattavuuden kehitys 202 47§ Rakennusyritteliäisyyden mukautumiskyky 206 VIII LUKU. ASUNTOTUOTANNON RAHOITUS 209 48§ Rahoituskysymyksen yleinen merkitys 209 49§ Pääomanmuodostus ja rahamarkkinat itsenäisyyden aikana 211 50§ Julkisin varoin tuettu yleishyödyllinen asuntotuotanto 219 51§ Yksityisen rakennusyritteliäisyyden rahoitus 1920-luvulla 222 52§ Asuntotuotanto ja vuoden 1928 pääomapula 234 53§ Asuntotuotannon rahoitus 1930-luvulla 242 54§ Johtopäätöksiä 246 IX LUKU. LOPPUKATSAUS 252 55§ Kaupunkien asuntotuotannon vaihtelujen »selitys» 252 56§ Tulosten tarkastelua.Eräitä viimeaikaisia tutkimustuloksia ulkomailla 258 Lähdeluettelo 265 The Fluctuations in Residential Building and their Causes in the Towns of Finland during the Time of Independence 273 Summary 273 List of Graphs 279 Liitetaulukko: Asuttavaan kuntoon valmistuneet asunnot ja asuinhuoneet kaupungeissa vuosina 1912-1943.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_4.pdf 12.97Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record