Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Show full item record

Title: Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
Author: Helelä, Timo
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Series number: 24
Year of publication: 1963
Publication date: 1.6.1963
Pages: 186
Subject (yso): palkat; teollisuus; hinnat; kysyntä; tuotanto
Table of contents: Esipuhe 7 1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN RAJAAMINEN 9 1. 1. Tutkimuksen palkkapoliittinen tausta 9 1. 2. Tutkimuksen palkkateoreettinen tausta 11 1. 3. Tutkimustehtävän asettaminen 15 2. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN MÄÄRÄYTYMISEN INSTITUTIONAALISET PUITTEET 20 2. 1. johdanto 20 2. 2. Järjestäytyneisyys 21 2. 2. 1. Teollisuustyöntekijöiden järjestäytymisen taustatekijöistä 23 2. 2. 2. Tvönantajien järjestöverkosto 30 2. 2. 3. Yhteenveto 32 2. 3. Kysymys työehtosopimuksista 33 2. 4. Palkkasäännöstelyn työehtosopimuspolitiikalle asettamat puitteet 40 2. 5. Työmarkkinajärjestöjen palkkapolitiikasta ja sen keinoista 44 2. 5. 1. Palkkapolitiikan suuntaviivat 44 2. 5. 2. Työnantajien käyttämät keinot 48 2. 5. 3. Tvöntekijöiden käyttämät keinot 53 2. 5. 4. Teollisuuden työnseisaukset 57 2. 5. 5. Tiivistelmä 59 3. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖlDEN PALKKOJEN MUUTOSTEN MITTAAMINEN 60 3. 1. Käsitteistö ja indeksien rakenne 60 3. 2. Palkkaindeksit 66 4. HYPOTEES1T, SELITTÄJÄT JA MALLI 73 4. 1. Liikakysyntä palkkojen muutosten selittäjänä 73 4. 1. 1. Liikakysyntähypoteesi 73 4. 1. 2. Liikakysynnän indikaattorit 80 4. 2. Voitot palkkojen muutosten selittäjänä 84 4. 2. 1. Voittohypoteesi 84 4. 2. 2. Teollisuuden voitot 85 4. 3. Tuottavuushypoteesi 87 4. 4. Neuvotteluvoimaa koskevat hypoteesit 89 4. 5. Teollisuustuotanto ja palkkojen muutokset 90 4. 6. Mallin valinta 91 5. LASKELMIEN TULOKSET 96 5. 1. Ansiotason muutokset selitettävänä muuttujana 96 5. 1. 1. Liikakysyntämallit 96 5. 1. 2. Voittomallit 100 5. 1. 3. Aktiviteettimallit 103 5. 1. 4. Yhteenveto 104 5. 2. Palkkakustannusindeksin muutokset selitettävänä muuttujana 106 6. INSTITUTIONAALINEN TARKASTELU 109 7. YHDISTETYT HYPOTEESIT 112 7. 1. johdanto 112 7. 2. Hinnat palkkojen muutosten lisäselittäjänä 113 7. 3. Eräitä lisäkokeita 116 8. LOPPUMIETELMÄT 118 8. 1. Tutkimuksen näkökulma 118 8. 2. Olosuhdeolettamukset 119 8. 3. Laskelmat 123 8. 4. Katse eteenpäin 126 Liitteet 129 Viitekirjallisuus 163 Contents 171 Summary 173
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
b_24.pdf 7.031Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record