Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä

Visa fullständig post

Titel: Tutkimus teollisuustyöntekijöiden palkkojen muutoksista ja niihin vaikuttavista tekijöistä
Författare: Helelä, Timo
Institution: Suomen Pankki
Serie: Suomen Pankin taloustieteellisen tutkimuslaitoksen julkaisuja. B
Serienumber: 24
Utgivningsår: 1963
Utgivningsdatum: 1.6.1963
Sidor: 186
Subject (yso): palkat; teollisuus; hinnat; kysyntä; tuotanto
Innehållsförteckning: Esipuhe 7 1. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA SEN RAJAAMINEN 9 1. 1. Tutkimuksen palkkapoliittinen tausta 9 1. 2. Tutkimuksen palkkateoreettinen tausta 11 1. 3. Tutkimustehtävän asettaminen 15 2. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖIDEN PALKKOJEN MÄÄRÄYTYMISEN INSTITUTIONAALISET PUITTEET 20 2. 1. johdanto 20 2. 2. Järjestäytyneisyys 21 2. 2. 1. Teollisuustyöntekijöiden järjestäytymisen taustatekijöistä 23 2. 2. 2. Tvönantajien järjestöverkosto 30 2. 2. 3. Yhteenveto 32 2. 3. Kysymys työehtosopimuksista 33 2. 4. Palkkasäännöstelyn työehtosopimuspolitiikalle asettamat puitteet 40 2. 5. Työmarkkinajärjestöjen palkkapolitiikasta ja sen keinoista 44 2. 5. 1. Palkkapolitiikan suuntaviivat 44 2. 5. 2. Työnantajien käyttämät keinot 48 2. 5. 3. Tvöntekijöiden käyttämät keinot 53 2. 5. 4. Teollisuuden työnseisaukset 57 2. 5. 5. Tiivistelmä 59 3. TEOLLISUUSTYÖNTEKIJÖlDEN PALKKOJEN MUUTOSTEN MITTAAMINEN 60 3. 1. Käsitteistö ja indeksien rakenne 60 3. 2. Palkkaindeksit 66 4. HYPOTEES1T, SELITTÄJÄT JA MALLI 73 4. 1. Liikakysyntä palkkojen muutosten selittäjänä 73 4. 1. 1. Liikakysyntähypoteesi 73 4. 1. 2. Liikakysynnän indikaattorit 80 4. 2. Voitot palkkojen muutosten selittäjänä 84 4. 2. 1. Voittohypoteesi 84 4. 2. 2. Teollisuuden voitot 85 4. 3. Tuottavuushypoteesi 87 4. 4. Neuvotteluvoimaa koskevat hypoteesit 89 4. 5. Teollisuustuotanto ja palkkojen muutokset 90 4. 6. Mallin valinta 91 5. LASKELMIEN TULOKSET 96 5. 1. Ansiotason muutokset selitettävänä muuttujana 96 5. 1. 1. Liikakysyntämallit 96 5. 1. 2. Voittomallit 100 5. 1. 3. Aktiviteettimallit 103 5. 1. 4. Yhteenveto 104 5. 2. Palkkakustannusindeksin muutokset selitettävänä muuttujana 106 6. INSTITUTIONAALINEN TARKASTELU 109 7. YHDISTETYT HYPOTEESIT 112 7. 1. johdanto 112 7. 2. Hinnat palkkojen muutosten lisäselittäjänä 113 7. 3. Eräitä lisäkokeita 116 8. LOPPUMIETELMÄT 118 8. 1. Tutkimuksen näkökulma 118 8. 2. Olosuhdeolettamukset 119 8. 3. Laskelmat 123 8. 4. Katse eteenpäin 126 Liitteet 129 Viitekirjallisuus 163 Contents 171 Summary 173
Licens: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Filer under denna titel

Total number of downloads: Loading...

Filer Storlek Format Granska
b_24.pdf 7.031Mb PDF Granska/Öppna

Detta dokument registreras i samling:

Visa fullständig post