Säästämiskohteiden valintaan vaikuttavat tekijät Suomessa

Show full item record

Title: Säästämiskohteiden valintaan vaikuttavat tekijät Suomessa
Author: Rantala, Olavi
Organization: Suomen Pankki
Series: Suomen Pankki. D
Series number: 40
Year of publication: 1976
Publication date: 1.3.1976
Pages: 132
Subject (yso): säästäminen (vähäinen käyttö); talletukset; arvopaperit; osakkeet; joukkovelkakirjat
Keywords: pankkitoiminta
Abstract: Tässä työssä tutkitaan empiirisesti keskeisten säästämiskohteiden kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Aikaisemmissa suomalaisissa säästämiseen ja rahoitusvarantojen kysyntään vaikuttavien tekijöiden empiirisissä tutkimuksissa on yleisesti pitäydytty käteisrahan ja pankkitalletusten kysynnän selvittämiseen, jos tarkastelu on perustunut aikasarjoihin. Tämä on johtunut siitä keskeisestä roolista, joka pankkijärjestelmällä on Suomen rahoitusmarkkinoilla ja toisaalta ilmeisesti siitäkin, ettei muista rahoitussäästökohteista kuten obligaatioista ja osakkeista ole ollut riittävää ja tarkoituksenmukaista tilastoaineistoa saatavissa. Toisaalta on kuitenkin tehty otoksiin perustuneita poikkileikkaustutkimuksia, joissa säästäminen on disaggregoitu lukuisiin muotoihin ja joilla on voitu selvittää eri säästämiskohteiden kysyntää mm. suhteessa kotitalouksien tulo- ja varallisuustasoon. Käsillä olevan työn tarkoituksena on laajentaa aikasarjoihin perustuvan tutkimuksen aluetta aikaisemmasta ottamalla tarkasteluun mukaan myös valtion liikkeeseen laskemien on ligaatiolainojen kysyntä sekä osakkeiden pörssimarkkinat. Tarkennuksena aikaisempaan myös pankki talletuksia käsitellään likvidiysominaisuuksien puolesta disaggregoidummin. Muiden tutkimusten antamaa kuvaa pyritään nyt täydentämään selvittämällä rahoitusvarantojen ja tulotason yhteyksien lisäksi säästämiskohteiden kysynnän riippuvuuksia niiden ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuotoista. Työn painopiste onkin näiden substituutiovaikutusten voimakkuuden mittaamisessa, eikä pelkästään kokonaissäästämisasteen tutkimisessa.
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
D_40.pdf 4.290Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record