Bankfullmäktiges protokollsamling från 1919

 

Här publiceras Finlands Banks bankfullmäktiges protokoll från 1919 i ”real tid”, dvs. alltid när det har förflutit 100 år från upprättandet av respektive protokoll. Protokollen har renskrivits för hand och de innehåller också bilagor. Finlands Banks bankfullmäktige sammanträdde 35 gånger under 1919.

Av protokollen framgår att vissa sammanträden var korta och tekniska och behandlade till exempel endast förbränningen av makulerade sedlar. Många protokoll återger emellertid principiella diskussioner om bankens roll i den snabbt föränderliga omvärlden och exempelvis om valutapolitiken. Efter 1918 års inbördeskrig och det efterföljande sedelkaoset var det en av Finlands Banks och bankfullmäktiges viktigaste uppgifter att stabilisera markens värde och återställa allmänhetens förtroende för marken och dess äkthet. Detta var också året då Väinö Tanner inledde sin bankfullmäktigekarriär – en karriär som kom att spänna över sex årtionden.

Nyligen publicerat