Browsing by publication date

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-11 of 11
 • Lehtinen, Hanna-Leena (1988)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 3/1988
  BOF4 on Suomen Pankin kokonaistaloudellinen neljännesvuosimalli, joka on tarkoitettu lähinnä ennusteiden ja talouspoliittisten vaikutuslaskelmien tuottamiseen. Mallin yhtälöt on dokumentoitu Suomen Pankin tutkimusosaston monistettujen tutkimusten sarjassa (6/1987), varsinaisesta mallijulkaisusta on saatavissa vielä tällä hetkellä julkaisematon käsikirjoitus. Malli muistuttaa suuresti edeltäjäänsä BOF3:a, joka on dokumentoitu Suomen Pankin julkaisuna D:59, 1985. Tässä Energiakomiteaa varten laaditussa muistiossa tarkastellaan BOF4-simulointien avulla talouden sopeutumista energian hinnan nousuun ja bilateraalikaupan osuutta tässä sopeutumisessa (välitysöljykauppa mukaan lukien) sekä vuonna 1986 toteutettua energiaverouudistusta. Lisäksi tarkastellaan eräitä vaihtoehtoisiin energian hintaoletuksiin perustuvia vuoteen 1999 ulottuvia skenaarioita.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 16/1987
  We show that if domestic and foreign bonds are imperfect substitutes for each other and the exchange rate is fixed, then, unlike under the perfect substitutability assumption, uncertainty about monetary policy reactions affects the timing of balance-of-payments crises.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia. Research Papers. 8/1987
  The paper extends the recent literature on balance-of-payments crises by allowing real effects to be connected with them. The collapse of the fixed exchange rate regime and the dynamics associated with this regime shift are studied. In addition, the effects of a fiscal expansion under the fixed exchange rate regime are studied, taking into account the fact that the viability of the regime is policy dependent.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 5/1987
  There is general agreement that a regime of fixed exchange rates can be sustained only if domestic economic policy is consistent with it. An excessively expansive monetary policy, for instance, leads to the depletion of foreign reserves, eventually forcing the central bank to either devalue the currency or allow it to float. However, speculative attacks on the currency have typically been preceded by a change in the foreign exchange target.
 • Miikkulainen, Pirkko (1985)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 15/1985
  Maksutasetutkimusten pääpaino on yleensä ollut kauppataseessa ja pääomataseessa. Palvelujen ulkomaankauppaa ei ole pidetty kokonaistaloudellisesti merkittävänä, joten siihen on kiinnitetty vain vähän huomiota. Viime vuosikymmenien kansainvälistymisen myötä palvelukauppa on kuitenkin kasvanut. Kasvu on ollut merkittävää myös siksi, että palvelukauppaa rajoitetaan monilla kansallisilla säännöksillä. Sikäli, kun teollisuusmaiden pyrkimykset poistaa palvelukaupan esteitä onnistuvat, on odotettavissa kaupan merkityksen edelleen kasvavan. Palvelujen ulkomaankaupan esteiden poistamiseen pyrkivissä neuvotteluissa tarvitaan myös runsaasti tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa mm. kuvaamalla tilastointia, tulkitsemalla palveluerien tietosisältöä ja esittämällä aikaisemin julkaisemattomia aikasarjoja. Tämän selvityksen tarkoituksena on valaista tilastoinnin perusteita ja käsitteistöä, antaa yleiskuva palvelujen ulkomaankaupan kehityksestä vuosina 1970-1983 ja konstruoida palvelujen ulkomaankaupalle ja sen alaerille ennustetyötä helpottavat yksinkertaiset ekonometriset selitysmallit .
 • Seppovaara, Juhani (30.1)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 27/1983
  Tutkimuksessa kartoitetaan Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan kehitystä 1950-luvun alusta lähtien. Painopiste on kaupan vaihteluissa vuosina 1970 - 1982 sekä maksutaseen kehityksessä samana ajankohtana. Keskeisenä ajatuksena on selvittää suhdannepoliittisesta näkökulmasta, miten kauppavaihto ja maksutase ovat kehittyneet erityisesti ns. energiakriisien yhteydessä. Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan vaihteluita on aiemin selvitetty ainakin neljässä tutkimuksessa. Hemmilän ja Koposen tutkimuksessa on verrattu suhdanneluoteisia sekä kausi-ja satunnaisluonteisia vaihteluita Suomen ja Neuvostoliiton välisessä kaupassa vastaaviin länsikaupan vaihteluihin vuosina 1954 - 1974. Dahlsteddtin tutkimuksessa on verrattu Suomen ja Neuvostoliiton välisen kaupan suhdanneluonteisia vaihteluita muun ulkomaankaupan vaihteluihin sekä selvitelty ensin "mainittujen vaihteluiden vaikutuksia länsikaupan tasapainon kannalta. Hirvensalon tutkimuksessa, jonka päätarkoitus on Suomen ja Neuvostoton välisen clearing-maksujärjestelmän peruskartoitus,on myös selvitetty kaupan ja maksuliikkeen kehitystä sekä maksutaseen koostumusta vuosina 1961 -1976.
 • Tarkka, Juha (1983)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 5/1983
  Tähän monisteeseen on koottu kolme allekirjoittaneen eri tilaisuuksissa pitämää esitelmää kokonaistaloudellisten mallien rakentamisesta ja käytöstä. Käytännön esimerkkinä on Suomen Pankin tutkimusosaston neljännesvuosimalli BOF3, johon liittyviin kokemuksiin esitykset suurelta osin perustuvat.
 • Suomen Pankki; Tutkimusosasto; Research Department (1983)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 2/1983
  Suomen kansantaloutta koskevat taloudelliset tilastot sisältävät runsaasti kuukausittaista ja neljännesvuosittaista tietoa. Neljännesvuositasolla umpeen menevää ja vuositietoihin täsmäävää kansantalouden tilinpitoa tai rahoitustilinpitoa nämä sarjat eivät kuitenkaan muodosta. Niiden olemassaolo on kuitenkin mahdollistanut sellaisen neljännesvuosipohjaisen aikasarjatiedoston luomisen, joka Suomen Pankin neljännesvuosimallin sisältämän sektori- ja toimialajaotuksen puitteissa täyttää tilinpidolliset identiteettirajoitukset. Aineiston toimialaluokitus on seuraava: maatalous, palvelukset ym., metsätalous ja teollisuus. Rahoitustilinpidollisesti aineisto umpeutuu seuraavalla sektorijaolla: valtio, Suomen Pankki, ulkomaat, pankit ja muu yksityinen sektori (sis. kunnat ja KELAn). Tähän tiedostoon sisältyviin sarjoihin on vuosien varrella kohdistunut runsaasti kysyntää. Tämän takia on neljännesvuosimallin aikasarjatiedosto päätetty julkistaa tämän monisteen muodossa. Toimenpide on kuitenkin kertaluonteinen. Monistetta ei siten ole tarkoitus säännöllisesti päivittää. Jokaisesta aikasarjasta esitetään kuitenkin lyhyt selostus sen konstruointitavasta ja lähteistä. Useimpien sarjojen kohdalla tämä informaatio on riittävä sarjojen jatkamiseksi.
 • Suomen Pankki; Tutkimusosasto; Research Department (1982)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 9/1982
  BOF3 on Suomen kansantalouden toimintaa kuvaava ekonometrinen neljännesvuosimalli, jonka tarkoituksena on koota ja tuottaa tietoa kansantalouden toiminnasta. Mallia voidaan käyttää arvioitaessa talouspolitiikan tai kansainvälisen kehityksen vaikutuksiaSuomen talouteen sekä työvälineenä tuotettaessasuhdanne- ja keskipitkän aikavälin ennusteita.
 • Hirvensalo, Inkeri (1978)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 8/1978
  Clearing- maksujärjestelmästä luopuminen Suomen ja Neuvostoliiton välisessä maksuliikkeessä on 1960-luvun jälkipuoliskolta lähtien ollut keskustelun kohteena .Ehdotukset järjestelmän muuttamiseksi ovat viime vuosina tulleet SNTL:n taholta. Virallisia keskusteluja asiasta käytiin ensimmäistä kertaa vuosien 1976 - 1980 runkosopimuksesta neuvoteltaessa. Tätä ennen asiasta kuitenkin keskusteltiin viranomaisten kesken jo vuosina 1969 -1970 vuosien 1971 - 1975 runkosopimusta valmisteltaessa. Suomen kanta on tähän asti ollut se, ettei järjestelmää ole syytä lähteä muuttamaan, ellei puolin ja toisin voida olla täysin vakuuttuneita muutoksen kaupankäyntiä edistävistä vaikutuksista. Tämän lähtökohdan myös Neuvostoliitto on hyväksynyt. Vuosien 1976 -1980 runkosopimuksesta neuvoteltaessa maitten välinen maksujärjestelmä päätettiin säilyttää entisellään vuoteen 1980 saakka, "elleivät osapuolet sitä ennen toisin päätä".
 • Vasara, Ilkka (1977)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 4/1977
  Perinteisen tavaraviennin rinnalle on viime vuosina noussut laaja-alaisempi, yhdistetty tavaroiden, palvelusten, suunnittelun ja työpanoksen vienti, ns.projektivienti, jonka kehitysmahdollisuudet näyttävättulevaisuudessakin melko suotuisilta. Kun projektivienti on jokseenkin uusi ilmiö, on katsottu tarpeelliseksi tehdä siitä erityisselvitys. Makrotasolla ja viranomaisten kannalta selvitystarve koskee ensi sijaisesti projektiviennin kokonaisvaikutuksia talous elämän eri aloilla, yksityisten yritysten, ts. projektiviejien ongelmia tutkitaan samaan aikaan esimerkiksi Teollisuuden Keskusliitossa ja Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa.