Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia (SP) (1966-1988)

 

Nyligen publicerat

 • Lehtinen, Hanna-Leena (1988)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 3/1988
  BOF4 on Suomen Pankin kokonaistaloudellinen neljännesvuosimalli, joka on tarkoitettu lähinnä ennusteiden ja talouspoliittisten vaikutuslaskelmien tuottamiseen. Mallin yhtälöt on dokumentoitu Suomen Pankin tutkimusosaston monistettujen tutkimusten sarjassa (6/1987), varsinaisesta mallijulkaisusta on saatavissa vielä tällä hetkellä julkaisematon käsikirjoitus. Malli muistuttaa suuresti edeltäjäänsä BOF3:a, joka on dokumentoitu Suomen Pankin julkaisuna D:59, 1985. Tässä Energiakomiteaa varten laaditussa muistiossa tarkastellaan BOF4-simulointien avulla talouden sopeutumista energian hinnan nousuun ja bilateraalikaupan osuutta tässä sopeutumisessa (välitysöljykauppa mukaan lukien) sekä vuonna 1986 toteutettua energiaverouudistusta. Lisäksi tarkastellaan eräitä vaihtoehtoisiin energian hintaoletuksiin perustuvia vuoteen 1999 ulottuvia skenaarioita.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 16/1987
  We show that if domestic and foreign bonds are imperfect substitutes for each other and the exchange rate is fixed, then, unlike under the perfect substitutability assumption, uncertainty about monetary policy reactions affects the timing of balance-of-payments crises.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia. Research Papers. 8/1987
  The paper extends the recent literature on balance-of-payments crises by allowing real effects to be connected with them. The collapse of the fixed exchange rate regime and the dynamics associated with this regime shift are studied. In addition, the effects of a fiscal expansion under the fixed exchange rate regime are studied, taking into account the fact that the viability of the regime is policy dependent.
 • Willman, Alpo (1987)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 5/1987
  There is general agreement that a regime of fixed exchange rates can be sustained only if domestic economic policy is consistent with it. An excessively expansive monetary policy, for instance, leads to the depletion of foreign reserves, eventually forcing the central bank to either devalue the currency or allow it to float. However, speculative attacks on the currency have typically been preceded by a change in the foreign exchange target.
 • Miikkulainen, Pirkko (1985)
  Tutkimusyksikkö. Monistettuja tutkimuksia 15/1985
  Maksutasetutkimusten pääpaino on yleensä ollut kauppataseessa ja pääomataseessa. Palvelujen ulkomaankauppaa ei ole pidetty kokonaistaloudellisesti merkittävänä, joten siihen on kiinnitetty vain vähän huomiota. Viime vuosikymmenien kansainvälistymisen myötä palvelukauppa on kuitenkin kasvanut. Kasvu on ollut merkittävää myös siksi, että palvelukauppaa rajoitetaan monilla kansallisilla säännöksillä. Sikäli, kun teollisuusmaiden pyrkimykset poistaa palvelukaupan esteitä onnistuvat, on odotettavissa kaupan merkityksen edelleen kasvavan. Palvelujen ulkomaankaupan esteiden poistamiseen pyrkivissä neuvotteluissa tarvitaan myös runsaasti tietoa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa mm. kuvaamalla tilastointia, tulkitsemalla palveluerien tietosisältöä ja esittämällä aikaisemin julkaisemattomia aikasarjoja. Tämän selvityksen tarkoituksena on valaista tilastoinnin perusteita ja käsitteistöä, antaa yleiskuva palvelujen ulkomaankaupan kehityksestä vuosina 1970-1983 ja konstruoida palvelujen ulkomaankaupalle ja sen alaerille ennustetyötä helpottavat yksinkertaiset ekonometriset selitysmallit .