Browsing Valvottavien taloudellinen tila ja riskit (Fiva) (2009- ) by Publication Year

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 154
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2022
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2022
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.3.2022
 • Lukjanov, Mikael (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Venäjän hyökkäys Ukrainaan kasvattaa henkivakuutusyhtiöihin kohdistuvia riskejä 1 Henkivakuutussektorilla oli vahva vuosi 2021 2 Vakavaraisuus oli hyvällä tasolla, vaikka laski vuoden lopussa 2 Vakuutusliiketoiminnalla paras vuosi 2015 jälkeen 3 Korkosijoitustuotot jäivät negatiivisiksi 5 Eurooppalaisten osakkeiden osuus kasvoi 6 Suomalainen henkivakuutustoiminta on pääosin sijoituspalvelutoimintaa 7
 • Toiviainen, Juhana (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Ukrainan sodan vaikutus työeläkesektorin vakavaraisuuteen toistaiseksi maltillinen 1 Sijoitusvarallisuus kasvoi tuottojen ja maksutulon kehityksen myötä 2 Osakeallokaatio edelleen korkealla tasolla 4 Osakejohdannaisten käyttö on vähentynyt 5 Sijoitustuotto kehittyi positiivisesti 6 Vakavaraisuusvaade suhteessa sijoitusomaisuuteen korkea 7 Työeläkeyhtiöt eivät ole aina arvioineet oikein yrittäjän eläkkeen pohjana olevaa työtuloa vastaamaan yrittäjän työpanosta. 9
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2021
 • Svinhufvud, Kirsti (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Ukrainan sota muutti vahinkovakuutusyhtiöiden toimintaympäristöä 2 Oma varallisuus saavutti uuden korkeimman tasonsa 2 Sijoitustuotot osakkeista, sijoitusten riskitaso ennallaan 3 Korkotason nousu pienensi vakuutusvastuita 4 Kausivaihtelu pienensi vakuutusmaksuvastuita, inflaatio voi kasvattaa korvausvastuuta 5 Vakuutusliiketoiminnan kate erinomainen 7 Pandemiasta kärsineen työtapaturma- ja ammattitautivakuutuksen maksutulo kääntyi kasvuun 7 Maksetut korvaukset alle pandemiaa edeltäneen tason 9 Solvenssi II -vakavaraisuuskehikko kattaa kaikki kvantifioitavissa olevat riskit 10 Euroopan Komissio antoi syyskuussa ehdotuksen Solvenssi II -direktiivin muutokseksi 11
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2021
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 31.12.2021
 • Kiviniemi, Arttu; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo; Seitz, Deni (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Pankkisektorilla vuosi 2021 oli vakaa – riskitasot nousseet merkittävästi 2 Pankkisektorin vakavaraisuus pysyi vahvana 2 Suomalaispankeilla edelleen runsaasti pääomia vaatimuksiin nähden – liikkumavara MRELvaatimuksiin nähden pienempi etenkin suurilla pankeilla 3 Järjestämättömät saamiset laskeneet edelleen – kotitalouksien velkaantumisaste ennätystasolla 5 Luottoriskeissä eroja eri toimialojen välillä 8 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit edelleen kasvaneet 9 Pankkisektorin positiivinen tuottokehitys vahvisti liiketulosta 10 Tuloslaskelman kaikki päätuottoerät nousivat – erityisen vahvaa oli palkkiotuottojen nousu 12 Suomen pankkisektorin kannattavuus eurooppalaista keskitasoa parempi 13 Suomalaispankkien maksuvalmius edelleen hyvä, vaikka likviditeettireservit supistuivatkin vuoden jälkipuoliskolla 14 Talletusten kasvu ja edullinen keskuspankkirahoitus ovat vähentäneet joukkovelkakirjarahoituksen tarvetta 15 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus yhä maltillinen 17 Rahoitustaseen korkoriskissä ei mainittavia muutoksia 18
 • Alhonsuo, Sampo; Sinersalo, Mikko; Heiskanen, Hanna (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 15.3.2022
  Täysin uusi tilanne Venäjän hyökkäyksen jälkeen; riskit kasvaneet poikkeuksellisella tavalla 1 Finanssimarkkinat: rauhallisesta vaiheesta suureen heiluntaan ja arvostustasojen muutokseen 3 Suomen talous: hyvää kasvua 2021, tämän vuoden talouskehityksen yllä suuri epävarmuus 6 Valvottavien kykyä turvata kriittiset palvelut tulisi vahvistaa 10
 • Kiviniemi, Arttu (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 16.8.2022
  Komissio julkaissut ehdotuksensa Basel III -uudistusten täytäntöönpanosta – ehdotuksessa uudistusten vaikutuksia lieventäviä ja viivästäviä huojennuksia ... 1 Uudistusten toteutus alkuperäisten Basel-standardien mukaisesti kasvattaisi suomalaispankkien pääomavaatimuksia noin 9 prosentilla ... 3 Komission täytäntöönpanoehdotuksen arvioidaan pienentävän uudistusten kokonaisvaikutusta selvästi – vaatimusten arvioidaan kasvavan vasta kaikkien siirtymäsäännösten päätyttyä ... 4 Uudistusten ei arvioida vaarantavan suomalaispankkien luotonmyöntökykyä ... 7
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
 • Mattinen, Olli; Groschup, Torsten; Taskinen, Sinikka; Risku, Marjo; Seitz, Deni (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet heikkenivät hieman mutta säilyivät edelleen vahvoina 2 Pankeilla edelleen runsaasti pääomia vaatimuksiin nähden 3 Yritysluotoissa järjestämättömät saamiset vähentyneet edelleen, kotitalousluotoissa lasku tasaantunut 3 Kotitalouksien velkaantuminen ja korkojen nousu huolena 6 Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset luottoriskeihin monelta osin vielä epäselviä 7 Kiinteistömarkkinalähtöiset riskit edelleen kasvaneet 8 Pankkisektorin liiketulos pienentyi edellisvuodesta 8 Arvonalentumiset pysyivät maltillisina – suurin osa luottotappioista katettiin aiemmin tehdyistä varauksista 11 Suomen pankkisektorin kannattavuus heikkeni alkuvuonna – toinen neljännes ensimmäistä vahvempi 11 Maksuvalmiuden ja varainhankinnan seuranta korostuu epävarmassa markkinassa 12 Markkinariskin pääomavaatimuksen osuus yhä maltillinen 16 Korkotason nousu näkyy rahoitustaseen korkoriskimittareissa 17
 • Kiviniemi, Arttu; Heiskanen, Hanna; Alhonsuo, Sampo; Toivanen, Mervi (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Suomen finanssisektorin pääriskeinä edelleen äkilliset ja isot muutokset riskihinnoittelussa sekä luottoriskien ja sijoitustappioiden realisoituminen 1 Suomen talous: suhdanne taitekohdassa 2 Finanssimarkkinoilla sijoitusympäristö pysyy vaikeana ja riskialttiina 6
 • Svinhufvud, Kirsti (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Vakavaraisuuspääomavaatimuksen lasku vahvisti vahinkovakuutusyhtiöiden vakavaraisuutta 2 Sijoitustuotot tappiolla 3 Vakavaraisuuspääomavaatimus muodostuu merkittävältä osin markkinariskin pääomavaatimuksesta 4 Vakuutusvastuut laskivat alimmalle tasolleen Solvenssi II -sääntelyn aikana 5 Korvauskulujen kasvu heikensi vakuutusliiketoiminnan kannattavuutta 6 Maksutulon kehityksessä eroja vakuutusluokittain 7 Maksetut korvaukset palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle 8 Sijoitusmarkkinariskit korkealla alkuvuonna, muitakin kohonneita riskejä 9
 • Lukjanov, Mikael (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Henkivakuutusyhtiöiden vakavaraisuus jälleen ennätyskorkealla, mutta kannattavuus heikkeni 1 Vakavaraisuuspääomavaatimus putosi huomattavasti 2 Vakuutusmaksutulo laski vahvan alkuvuoden jälkeen, inflaatio saattaa heikentää henkivakuutustuotteiden kysyntää 4 Sijoitustuotot putosivat selvästi tappiollisiksi 5 Sijoitusjakaumassa ei nähtävissä erityisiä Venäjä-riskejä 6
 • Arala, Mika (2022)
  Valvottavien taloudellinen tila ja riskit 30.6.2022
  Vakavaraisuus on edelleen vahva, vaikka heikkeni alkuvuoden aikana 1 Sijoitustuotto miinuksella likvidien sijoitusten painamana 3 Sijoitusallokaatiossa osakesijoitusten määrä laski 4 Vakavaraisuusvaade suhteessa sijoitusomaisuuteen laski alkuvuonna 6 TyEL-palkkasumman kehitys jatkunut positiivisena 7 Täydennyskertoimen laskennan muutos vahvistaa hieman riskinkantokykyä heikentäen samalla järjestelmän läpinäkyvyyttä 8