Bläddring enligt utgivningsår

Sortera efter:Ordning:Resultat:

Visas titlar 1-20 av 785
 • Suomen Pankki (2021)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  PÄÄJOHTAJAN TERVEHDYS 4 TOIMINTA JA STRATEGIA 6 SUOMEN PANKKI PÄHKINÄNKUORESSA 8 SUOMEN PANKIN STRATEGIA UUDISTUI VUONNA 2020 9 JOHTOKUNNAN TYÖNJAKO 14 VAHVA ASIANTUNTEMUS ON VAKAUDEN VALUUTTAA 17 SUOMEN PANKIN VUODEN 2021 BUDJETTI JA OPERATIIVISET KUSTANNUKSET 22 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA: KORONA VÄHENSI SUOMEN PANKIN PÄÄSTÖJÄ 28 TOIMINTAKERTOMUS 31 RAHAPOLITIIKKA 32 RAHOITUSVAKAUS 67 RAHA JA MAKSAMINEN 91 VARALLISUUDEN HALLINTA 116 VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ 138 VASTUULLISUUS SUOMEN PANKISSA 164 TILINPÄÄTÖS 168 TASE 169 TULOSLASKELMA 172 JOHTOKUNNAN ESITYS VOITONJAOSTA 174 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 175 TASEEN LIITETIEDOT 181 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 208 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET 219 RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT 221 TILINTARKASTUSKERTOMUS 227 LAUSUNTO TILINTARKASTUKSESTA 228 ORGANISAATIO 231
 • Finlands Bank (2021)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHET OCH STRATEGI 6 FINLANDS BANK I ETT NÖTSKAL 8 FINLANDS BANKS STRATEGI REVIDERADES 2020 9 DIREKTIONENS ARBETSFÖRDELNING 14 GEDIGEN EXPERTIS ÄR STABIL VALUTA 17 FINLANDS BANKS BUDGET 2021 OCH VERKSAMHETSKOSTNADER 22 HANTERING AV MILJÖPÅVERKAN: FINLANDS BANKS UTSLÄPP MINSKADE UNDER CORONAPANDEMIN 28 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 31 PENNINGPOLITIK 32 FINANSIELL STABILITET 67 PENGAR OCH BETALNINGAR 92 TILLGÅNGSFÖRVALTNING 118 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 140 HÅLLBARHET PÅ FINLANDS BANK 167 BOKSLUT 171 BALANSRÄKNING 172 RESULTATRÄKNING 175 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 177 REDOVISNINGSPRINCIPER 178 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 184 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 212 BOKSLUTSBILAGOR 223 NOTER OM RISKHANTERINGEN 225 REVISIONSBERÄTTELSE 231 UTLÅTANDE OM REVISION 232 ORGANISATION 235
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Annual report
  OPERATIONS AND STRATEGY 4 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 6 BANK OF FINLAND STRATEGY UPDATED IN 2020 7 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 12 STRONG EXPERTISE IS THE CURRENCY OF STABILITY 15 THE BANK OF FINLAND’S BUDGET FOR 2021 AND OPERATING EXPENSES 20 MANAGING ENVIRONMENTAL IMPACTS: COVID-19 HAS CUT THE BANK OF FINLAND’S EMISSIONS 26 ANNUAL REPORT 29 MONETARY POLICY 30 FINANCIAL STABILITY 67 CASH AND PAYMENTS 91 MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS 116 ENGAGEMENT AND COOPERATION 138 SUSTAINABILITY AT THE BANK OF FINLAND 165 FINANCIAL STATEMENTS 170 BALANCE SHEET 171 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 174 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 176 ACCOUNTING CONVENTIONS 177 NOTES ON THE BALANCE SHEET 184 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 211 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 222 NOTES ON RISK MANAGEMENT 224 AUDITOR'S REPORT 230 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 231 ORGANISATION 234
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Finansinspektionens år 2020 i sifror 3 Direktörens översikt 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 9 Läget på fnansmarknaden 10 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 Teman 2020 24 Bankernas fexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen 26 Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgiferna 30 Digital fnansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen 33 Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och fnansiering av terrorism 36 Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt efektivare 39 Personal 2020 42 Direktionen 43 Ledningsgruppen 45 Finansinspektionen i korthet 47 Finansinspektionens strategi 2020–2022 49 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgifsskyldiga 50 Verksamhetskostnader och fnansiering 51 Lagbestämda tillsynsavgifer 52 Åtgärdsavgifer 53 Ärendehantering 54 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
  Johtokunta. 3 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2020. 4 Finanssimarkkinoiden tila. 7 Finanssivalvonnan vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen. 14 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta. 14 2 Laadukas ja tehokas. 21 3 Asiantunteva ja arvostettu. 24 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. 25 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2019. 26 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2021. 30
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2021)
  Year 2020 in figures 3 Director General’s review 4 Summary of FIN-FSA’s activities in 2020 9 State of financial markets 10 Supervision responsive to changing operating environment 16 Themes of 2020 24 Fast decisions supported banks’ resilient operation in exceptional circumstances 26 Unemployment funds coped through coronavirus pandemic despite record growth in number of applications and claims expenses 30 Digital finance gaining ground – European Commission strategy to accelerate development 33 Risk-based approach is a cornerstone of anti-money laundering and countering terrorist financing 36 Suspicions of market manipulation and abuse of inside information are detected and investigated increasingly effectively 39 Management and personnel 42 Board 43 Management Group 45 Financial Supervisory Authority in brief 47 Strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) 2020−2022 49 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities 50 Expenses and funding 51 Set supervision fees 52 Processing fees 53 Case management 54 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2020
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2021)
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • Suomen Pankki (2020)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  PÄÄJOHTAJAN TERVEHDYS 4 TOIMINTAKERTOMUS 6 RAHAPOLITIIKKA 7 RAHOITUSVAKAUS 35 RAHA JA MAKSAMINEN 54 VARALLISUUDEN HALLINTA 71 VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ 80 VASTUULLISUUS 102 TOIMINTA JA STRATEGIA 134 SUOMEN PANKKI PÄHKINÄNKUORESSA 136 SUOMEN PANKKI RAKENTAA TALOUDELLISTA VAKAUTTA 137 JOHTOKUNNAN TYÖNJAKO 140 TAVOITE- JA TULOSKEHIKKO 143 TILINPÄÄTÖS 149 TASE 150 TULOSLASKELMA 153 JOHTOKUNNAN ESITYS VOITONJAOSTA 155 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 156 TASEEN LIITETIEDOT 164 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 192 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET 205 RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT 207 TILINTARKASTUSKERTOMUS 214 LAUSUNTO TILINTARKASTUKSESTA 215 ORGANISAATIO 218
 • Finlands Bank (2020)
  Finlands Banks årsberättelse
  CHEFDIREKTÖRENS HÄLSNING 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 6 PENNINGPOLITIK 7 FINANSIELL STABILITET 36 PENGAR OCH BETALNINGAR 53 TILLGÅNGSFÖRVALTNING 70 INFLYTANDE OCH SAMARBETE 80 SAMHÄLLSANSVAR 102 VERKSAMHET OCH STRATEGI 135 FINLANDS BANK I ETT NÖTSKAL 137 FINLANDS BANK BYGGER EKONOMISK STABILITET 138 DIREKTIONENS ARBETSFÖRDELNING 141 MÅL- OCH RESULTATSTYRNING 144 BOKSLUT 150 BALANSRÄKNING 151 RESULTATRÄKNING 154 DIREKTIONENS FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING 156 REDOVISNINGSPRINCIPER 157 NOTER TILL BALANSRÄKNINGEN 165 NOTER TILL RESULTATRÄKNINGEN 194 BOKSLUTSBILAGOR 207 NOTER OM RISKHANTERINGEN 209 REVISIONSBERÄTTELSE 216 UTLÅTANDE OM REVISION 217 ORGANISATION 220
 • Bank of Finland (2020)
  Bank of Finland. Annual report
  ANNUAL REPORT 4 MONETARY POLICY 5 FINANCIAL STABILITY 35 MONEY AND PAYMENTS 54 FINANCIAL ASSET MANAGEMENT 70 INFLUENCE AND COOPERATION 80 SOCIAL RESPONSIBILITY 102 ACTIVITIES AND STRATEGY 135 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 137 THE BANK OF FINLAND FOSTERS ECONOMIC STABILITY 138 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 141 BANK OF FINLAND OBJECTIVES AND RESULTS FRAMEWORK 144 FINANCIAL STATEMENTS 150 BALANCE SHEET 151 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 154 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 156 ACCOUNTING CONVENTIONS 157 NOTES ON THE BALANCE SHEET 166 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 195 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 208 NOTES ON RISK MANAGEMENT 210 AUDITOR'S REPORT 217 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 219 ORGANISATION 222
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2020)
  Johtokunta . . . . . . 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2019 . . . . . . 5 Finanssimarkkinoiden tila . . . . . . 8 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 . . . . . . . . 11 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2018 . . . . . . . . 12 Finanssivalvonnan vuoden 2019 tavoitteiden toteutuminen . . . . . .. 15 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta . . . . . . 15 2 Laadukas ja tehokas . . . . . . . . 16 3 Asiantunteva ja arvostettu . . . . . . 17 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen. . . . . .. 18 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2020. . . . . . . 19
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2020)
  Johtajan katsaus ...... 3 Finanssimarkkinoiden tila ...... 7 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta ...... 11 Teemat 2019 Selvitys keinoista ehkäistä kotitalouksien liiallista velkaantumista ...... 15 Työkyvyttömyysriskin hallinta työeläkevakuutusyhtiöissä ...... 17 Green Deal finanssivalvonnan näkökulmasta ...... 19 Euroopan unionin pankkisääntely Baselin suositusten loppuunsaattamiseksi valmisteilla ...... 21 Rahastojen likviditeettikysymykset ...... 24 Tarkastusvaliokuntien toimintaa arvioitiin ...... 26 Datan vastuullinen hyödyntäminen korostuu finanssialalla ...... 27 Johto ja henkilöstö ......29 Johtokunta ...... 30 Johtoryhmä ...... 32 Finanssivalvonta lyhyesti ...... 34 Finanssivalvonnan strategia 2017–2019 ....... 36 Liitteet Valvottavien ja muiden maksuvelvollisten lukumäärä .......37 Toimintakulut ja rahoitus .......38 Määrätyt valvontamaksut.......39 Toimenpidemaksut .......40 Diaari ......41 Kun tekstissä ei ole mainittu vuosilukua, viitataan kertomusvuoteen 2019.
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktionen .. 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2019 .. 5 Läget på fnansmarknaden .. 8 Finansinspektionens strategi 2017–2019 ..11 Bankfullmäktiges berättelse 2018 .. 12 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2019 ..15 1 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen ..15 2 Högklassig och effektiv ..17 3 Sakkunnig och uppskattad ..18 Årligt hörande av fnansmarknaden ..19 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2020 .. 20
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktörens översikt .. 3 Läget på finansmarknaden .. 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen .. 11 Finansinspektionens teman under 2019 Utredning över sätten att förebygga hushållens överskuldsättning .. 15 Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag .. 17 Green Deal och den finansiella tillsynens synvinkel .. 19 Europeiska unionens bankreglering för att slutföra Basel-rekommendationer under beredning .. 21 Likviditetsfrågor hos fonder .. . 24 Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes .. 26 Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn .. 27 Ledning och personal .. 29 Direktionen .. 30 Ledningsgruppen .. 32 Finansinspektionen i korthet .. 34 Finansinspektionen strategi 2020–2022 .. 36 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga .. 37 Verksamhetskostnader och finansiering .. 38 Lagbestämda tillsynsavgifter .. 39 Åtgärdsavgifter .. 40 Diarium .. 41
 • Finlands Bank (2020)
  1 Finlands Banks pensionsfond ........2 2 Pensionsåtagande och utbetalda pensioner.......3 3 Bokslut....... 4 3.1 Balansräkning ....... 4 3.2 Resultaträkning ....... 5 3.3 Noter till bokslutet........ 7
 • Suomen Pankki (2020)
  1 Suomen Pankin eläkerahasto .......2 2 Eläkevastuu ja maksetut eläkkeet......3 3 Tilinpäätös ...... 4 3.1 Tase....... 4 3.2 Tuloslaskelma....... 5 3.3 Suomen Pankin eläkerahaston tilinpäätöksen kommentit ...... 7
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2020)
  Director General’s review ....... 3 State of financial markets ....... 7 Supervision responsive to changes in operating environment ...... 11 FIN-FSA’s themes in 2019 Report on means to prevent excessive household indebtedness ....... 15 Management of disability risk by pension insurance companies ...... 17 Green Deal and the supervisory perspective ....... 19 EU banking legislation to complete the Basel III recommendations in preparation ...... 21 Fund liquidity issues ....... 24 Audit committees’ activities were assessed ...... 26 Responsible utilisation of data in the financial sector ...... 27 Management and personnel ...... 29 Board ...... 30 Management Group ...... 32 Financial Supervisory Authority in brief ....... 34 Financial Supervisory Authority strategy 2020–2022 ...... 36 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities ....... 37 Expenses and funding...... 38 Set supervision fees ....... 39 Processing fees...... 40 Journal ....... 41 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2019.
 • Finanssivalvonta; FIN-FSA (2019)
  Johtokunta 4 Tiivistelmä Finanssivalvonnan toiminnasta 2018 5 Finanssimarkkinoiden tila 6 Finanssivalvonnan strategia vuosille 2017–2019 9 Pankkivaltuuston kertomus vuodelta 2017 10 Finanssivalvonnan vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen 13 1 Toimintaympäristön mukana muuttuva valvonta 13 2 Laadukas ja tehokas 15 3 Asiantunteva ja arvostettu 15 Finanssimarkkinoilla toimivien vuotuinen kuuleminen 16 Arvio valvonnan muutoksista ja valvontamaksuista vuonna 2019 17
 • Suomen Pankki (2019)
  Johdanto 3 Organisaatiomuutokset 4 IT-yksikköön IT Business Partnerit ja osastoille omat asiakkuustiimit 4 Henkilöstömäärä ja -rakenne 4 Ikärakenne 5 Sukupuolijakauma 5 Palvelussuhteen kesto 5 Rekrytoinnit ja henkilöstön vaihtuvuus 7 Työnantajakuva 7 Rekrytoinnit 7 Young Professionals -ohjelma 8 Liikkuvuus 9 Määräaikaiset tehtävänimitykset 9 Lähtövaihtuvuus 9 Työaika ja työpanos 11 Henkilötyövuodet 11 Lisä- ja ylityöt 12 Vuosiloma 12 Palkkaus ja palkinta 12 Vuoden 2018 palkantarkistukset ja palkinta 13 Palkkakehitys 13 Osaamisen kehittäminen 15 Koulutusrakenne 15 Koulutuspanostukset 16 Suoriutumisen johtaminen 18 Esimiestyön kehittäminen 18 Tutkimustoiminta vahvistaa ekonomistiosaamista 18 Toimintatapojen kehittäminen 19 Ideapankki 19 Työhyvinvointi 20 Työkyvyn ylläpito ja sairauspoissaolot 20 Työsuojelu- ja yhteistoiminta 20 Tasa-arvo 22 Rekrytoinnit 22 Palkkaus ja työuralla eteneminen 22 Kansainvälinen yhteistyö 22 Sisäiset työryhmät ja yhteistoimintaedustus 22 Työ- ja perhe-elämän yhteensovittaminen 22 Suomen Pankin eläkelaitos 23 Tunnuslukuyhteenveto 24 Käsitteet ja määritelmät 25