Vuosikertomukset

Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Finansinspektionens år 2020 i sifror 3 Direktörens översikt 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 9 Läget på fnansmarknaden 10 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 Teman 2020 24 Bankernas fexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen 26 Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgiferna 30 Digital fnansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen 33 Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och fnansiering av terrorism 36 Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt efektivare 39 Personal 2020 42 Direktionen 43 Ledningsgruppen 45 Finansinspektionen i korthet 47 Finansinspektionens strategi 2020–2022 49 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgifsskyldiga 50 Verksamhetskostnader och fnansiering 51 Lagbestämda tillsynsavgifer 52 Åtgärdsavgifer 53 Ärendehantering 54 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Direktionen 3 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 4 Läget på fnansmarknaden 7 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2020 14 1 Tillsyn som förändras med omvärlden 14 2 Högklassig och efektiv 21 3 Sakkunnig och uppskattad 24 Årligt hörande av fnansmarknaden 25 Bankfullmäktiges berättelse 2019 26 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgiferna 2021 30 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020.
 • Financial Supervisory Authority; FIN-FSA (2021)
  Year 2020 in figures 3 Director General’s review 4 Summary of FIN-FSA’s activities in 2020 9 State of financial markets 10 Supervision responsive to changing operating environment 16 Themes of 2020 24 Fast decisions supported banks’ resilient operation in exceptional circumstances 26 Unemployment funds coped through coronavirus pandemic despite record growth in number of applications and claims expenses 30 Digital finance gaining ground – European Commission strategy to accelerate development 33 Risk-based approach is a cornerstone of anti-money laundering and countering terrorist financing 36 Suspicions of market manipulation and abuse of inside information are detected and investigated increasingly effectively 39 Management and personnel 42 Board 43 Management Group 45 Financial Supervisory Authority in brief 47 Strategy of the Financial Supervisory Authority (FIN-FSA) 2020−2022 49 Appendices Total number of supervised and other fee-paying entities 50 Expenses and funding 51 Set supervision fees 52 Processing fees 53 Case management 54 Unless otherwise indicated, all texts refer to the year under review 2020
 • Bank of Finland (2021)
  Bank of Finland. Annual report
  OPERATIONS AND STRATEGY 4 BANK OF FINLAND IN A NUTSHELL 6 BANK OF FINLAND STRATEGY UPDATED IN 2020 7 DIVISION OF RESPONSIBILITIES BETWEEN MEMBERS OF THE BOARD 12 STRONG EXPERTISE IS THE CURRENCY OF STABILITY 15 THE BANK OF FINLAND’S BUDGET FOR 2021 AND OPERATING EXPENSES 20 MANAGING ENVIRONMENTAL IMPACTS: COVID-19 HAS CUT THE BANK OF FINLAND’S EMISSIONS 26 ANNUAL REPORT 29 MONETARY POLICY 30 FINANCIAL STABILITY 67 CASH AND PAYMENTS 91 MANAGEMENT OF FINANCIAL ASSETS 116 ENGAGEMENT AND COOPERATION 138 SUSTAINABILITY AT THE BANK OF FINLAND 165 FINANCIAL STATEMENTS 170 BALANCE SHEET 171 PROFIT AND LOSS ACCOUNT 174 THE BOARD'S PROPOSAL ON THE DISTRIBUTION OF PROFIT 176 ACCOUNTING CONVENTIONS 177 NOTES ON THE BALANCE SHEET 184 NOTES ON THE PROFIT AND LOSS ACCOUNT 211 APPENDICES TO THE FINANCIAL STATEMENTS 222 NOTES ON RISK MANAGEMENT 224 AUDITOR'S REPORT 230 STATEMENT REGARDING THE AUDIT 231 ORGANISATION 234
 • Suomen Pankki (2021)
  Suomen Pankin vuosikertomus
  PÄÄJOHTAJAN TERVEHDYS 4 TOIMINTA JA STRATEGIA 6 SUOMEN PANKKI PÄHKINÄNKUORESSA 8 SUOMEN PANKIN STRATEGIA UUDISTUI VUONNA 2020 9 JOHTOKUNNAN TYÖNJAKO 14 VAHVA ASIANTUNTEMUS ON VAKAUDEN VALUUTTAA 17 SUOMEN PANKIN VUODEN 2021 BUDJETTI JA OPERATIIVISET KUSTANNUKSET 22 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN HALLINTA: KORONA VÄHENSI SUOMEN PANKIN PÄÄSTÖJÄ 28 TOIMINTAKERTOMUS 31 RAHAPOLITIIKKA 32 RAHOITUSVAKAUS 67 RAHA JA MAKSAMINEN 91 VARALLISUUDEN HALLINTA 116 VAIKUTTAMINEN JA YHTEISTYÖ 138 VASTUULLISUUS SUOMEN PANKISSA 164 TILINPÄÄTÖS 168 TASE 169 TULOSLASKELMA 172 JOHTOKUNNAN ESITYS VOITONJAOSTA 174 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET 175 TASEEN LIITETIEDOT 181 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 208 TILINPÄÄTÖKSEN LIITTEET 219 RISKIENHALLINNAN LIITETIEDOT 221 TILINTARKASTUSKERTOMUS 227 LAUSUNTO TILINTARKASTUKSESTA 228 ORGANISAATIO 231