Bank of Finland Research Discussion Papers (1989- )

 

Keskustelualoitesarjassa julkaistaan akateemisia tutkimuksia teemoista, jotka ovat keskeisiä Suomen Pankin strategisten tavoitteiden kannalta ja vastaavat painopistealuetta makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutus ja vakaus. Tekijät ovat tutkimusyksikön tai muiden yksikköjen ekonomisteja tai vierailevia tutkijoita. Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän.

Uusimmat julkaisut

 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William; Özden, Çağlar; Parsons, Christopher (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 7/2017
  Tässä työssä arvioidaan viimeaikaista lahjakkaiden liikkuvuutta käsittelevää tutkimusta. Tilastot ohjaavat työn tarkasteluja, joiden tarkoituksena on kuvailla ja saattaa yhteen useita menossa olevia tutkimusohjelmia. Nämä vaihtoehtoiset tutkimussuuntaukset käsittelevät globaalia muuttoliikettä kuvaavien tilastojen rakentamista, lahjakkaiden muuttoliikkeeseen liittyvien kansallisten linjausten oikeudellista koontamista sekä keksijöiden kansainvälistä liikkuvuutta kuvaavan patenttiaineiston analyysia. Työn yhdistävä teema korostaa yritysverkostojen syntymiseen – agglomeraatioon – liittyvien etujen merkitystä lahjakkaiden muuttoliikkeen kannalta. Työssä nostetaan esiin joitakin viimeaikaisia tutkimustuloksia ja esitetään keskeiset puutteellisuudet, joihin tulevan tutkimuksen soisi tuovan lisävalaistusta.
 • Caggiano, Giovanni; Castelnuovo, Efrem; Pellegrino, Giovanni (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 6/2017
  Tässä työssä tarkastellaan epävarmuushäiriöiden reaalitaloudellisia vaikutuksia, kun talous on ajautunut nimelliskorkojen alarajalle. Vaikutusten arviointia varten työssä estimoidaan epälineaarinen vuorovaikutteinen VAR-malli, jonka parametrien lukumäärä on rajoitettu pieneksi. Tulosten mukaan ajautuminen korkoalarajalle vahvistaa epävarmuuden lisääntymisen vaikutuksia taloudelliseen toimeliaisuuteen. Vaikutusten vahvistuminen on lisäksi taloudellisesti merkittävää. Työssä osoitetaan, että suuri taantuma ja rahoitusolojen kiristyminen eivät selitä estimointituloksia. Tulokset eivät myöskään muutu, kun epätavanomainen rahapolitiikka mallinnetaan vaihtoehtoisilla tavoilla. Tutkimustulokset tukevat epävarmuushäiriöiden ja rahapolitiikan tilan välistä vuorovaikutusta käsittelevää viimeaikaista teoreettista kirjallisuutta.
 • Miettinen, Paavo (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 5/2017
  Tässä artikkelissa tarkastellaan kahden pelaajan tasapainokäyttäytymistä laskevan hinnan huutokaupassa, jossa pelaajilla on epäsymmetristä informaatiota omasta arvostuksestaan. Toinen pelaajista tietää oman arvostuksensa myynnin kohteena olevalle objektille. Toinen pelaajista ei tiedä omaa arvostustaan, mutta voi hankkia informaatiota arvostuksestaan huutokaupan aikana kustannusta vastaan. Artikkelissa oletetaan, että informaatiota hankitaan salassa, ja pelaajien tasapainokäyttäytymistä luonnehditaan arvostusten ollessa riippumattomasti ja identtisesti jakautuneita. Pelaajien eksplisiittiset käänteiset tarjousfunktiot ratkaistaan siinä tapauksessa, että pelaajien arvostukset ovat jakautuneet tasaisesti. Tässä tapauksessa vertaillaan myös tuloja, joita laskevan ja nousevan hinnan huutokaupat tuottavat myyjälle.
 • Silvo, Aino (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 4/2017
  Tässä tutkimuksessa käsitellään asuntojen hintojen, luottoehtojen ja ylivelkaantumisen yhteyksiä makrotalouden kannalta. Tulokset perustuvat teoreettiseen malliin, jossa rahoitusmarkkinoihin vaikuttaa epäsymmetrinen informaatio lainanhakijoiden tuloriskin suhteen. Velallisiksi valikoituu kotitalouksia, jotka eivät ole luottokelpoisia suuren tuloriskin vuoksi. Epäsymmetrinen informaatio yhdessä maksuhäiriöiden tehokkuustappioiden kanssa voi mallissa synnyttää endogeenisia syklejä asuntojen hintoihin. Tutkimuksessa osoitetaan, että lainanantajien luottoehdot ovat erittäin löysät ja suuririskisten lainanhakijoiden kannustimet hakea asuntolainoja ovat erityisen voimakkaat tilanteessa, jossa asuntojen tulevien hintojen odotetaan olevan korkeita ja korkotaso on matala. Tämä johtaa kotitalouksien korkeaan velkaantumisasteeseen. Talouden perustekijöiden ja kannustinvaikutusten välinen suhde on kuitenkin voimakkaan epälineaarinen, jolloin kohtuullinen korkotaso ja asuntojen hintojen maltillinen nousu eivät väistämättä aiheuta kotitalouksien ylivelkaantumista, vaan voivat päinvastoin johtaa asuntovelallisten keskimääräisen tuloriskin pienentymiseen. Nämä tulokset auttavat ymmärtämään velkaantumisen kannustimia, jotka johtivat osaltaan Yhdysvalloista alkunsa saaneeseen asunto- ja rahoitusmarkkinakriisiin 2000-luvun puolivälin jälkeen. Tulokset viittaavat myös siihen, että rahapolitiikalla on suoria vaikutuksia asuntomarkkinoiden vakauteen lainojen korkomarginaalien ja velkaantumisen vaihtoehtoiskustannusten kautta.
 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William R. (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2017
  Tässä työssä tarkastellaan yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden hallussaan pitämien globaalien yhteispatenttien yleisyyttä ja ominaisuuksia. Patentoidut keksinnöt ovat sekä yhdysvaltalaisten että ulkomaisten keksijöiden aikaansaannoksia. Yhteispatentit ovat suhteellisen yleisiä, kun yhtiö rakentaa uutta innovatiivista toimintaa vieraalla maaperällä erityisesti tilanteessa, jossa aineeton omistusoikeus on heikosti suojattu. Tässä tutkimuksessa yhteispatentteja tarkastellaan myös suhteessa yrityksen yhdysvaltalaisten keksijöiden etniseen taustaan sekä heidän kansainväliseen liikkuvuuteensa yhtiön sisällä. Keksijäjoukon taustalla on tärkeä merkitys uuden tiedon hyödyntämisen kannalta yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella.