Bank of Finland Research Discussion Papers (1989- )

 

Keskustelualoitesarjassa julkaistaan akateemisia tutkimuksia teemoista, jotka ovat keskeisiä Suomen Pankin strategisten tavoitteiden kannalta ja vastaavat painopistealuetta makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutus ja vakaus. Tekijät ovat tutkimusyksikön tai muiden yksikköjen ekonomisteja tai vierailevia tutkijoita. Keskustelualoitteet ilmestyvät englanniksi ja sisältävät suomenkielisen tiivistelmän.

Uusimmat julkaisut

 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William R. (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 3/2017
  Tässä työssä tarkastellaan yhdysvaltalaisten pörssiyhtiöiden hallussaan pitämien globaalien yhteispatenttien yleisyyttä ja ominaisuuksia. Patentoidut keksinnöt ovat sekä yhdysvaltalaisten että ulkomaisten keksijöiden aikaansaannoksia. Yhteispatentit ovat suhteellisen yleisiä, kun yhtiö rakentaa uutta innovatiivista toimintaa vieraalla maaperällä erityisesti tilanteessa, jossa aineeton omistusoikeus on heikosti suojattu. Tässä tutkimuksessa yhteispatentteja tarkastellaan myös suhteessa yrityksen yhdysvaltalaisten keksijöiden etniseen taustaan sekä heidän kansainväliseen liikkuvuuteensa yhtiön sisällä. Keksijäjoukon taustalla on tärkeä merkitys uuden tiedon hyödyntämisen kannalta yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella.
 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William; Özden, Çağlar; Parsons, Christopher (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 2/2017
  Forthcoming in Journal of Economic Perspectives
  Lahjakkuuden globaali jakauma on hyvin vino, ja maiden käytössä olevat resurssit kehittää ja hyödyntää lahjakkaimpia yksilöitään vaihtelevat merkittävästi. Ammattitaitoisten työntekijöiden kansainvälinen muuttoliike vinouttaa jakaumaa entisestään. Tässä työssä käytetään uutta aineistoa, jonka avulla tarkastellaan ensinnäkin globaalin lahjakkuuden liikkuvuutta. Tarkastelujen perusteella liikkuvuus on hyvin epäsymmetristä ja sen merkitys on kasvussa. Tämän jälkeen työssä analysoidaan globaalien lahjakkuusvirtojen yksilö- ja yritystason määräytymistä sekä luonnostellaan joitakin keskeisiä implikaatioita. Kolmanneksi työssä tarkastellaan ammattitaitoisen työvoiman muuttoliikkeen kansallista valvontaa ja eroja lähestymistavoissa, joita sovelletaan valittujen maahanmuuttajien päästämiseksi maahan. Tulevaisuudessa ihmisten, yritysten ja maiden kyky suunnistaa tässä globaalin lahjakkuuden sotkuisessa verkossa hyvin on erityisen tärkeää niiden menestyksen kannalta.
 • Faria, Gonçalo; Verona, Fabio (2017)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 1/2017
  ​Tässä työssä tarkastellaan osakemarkkinoiden riskipreemion ennustamista. Empiirisessä analyysissa osoitetaan, että riskipreemion otoksen ulkopuolisia ennusteita voidaan parantaa merkittävästi, kun ennusteissa otetaan huomioon osakemarkkinoiden riskipreemion ja mahdollisten ennustemuuttujien välinen taajuusalueen riippuvuus. Työssä tarkastellaan viittätoista taustakirjallisuudesta poimittua ennustemuuttujaa otoksen ulkopuolista ennustamista varten. Ennusteperiodi on tammikuusta 1990 joulukuuhun 2014. Paras tulos yksittäisten ennustemuuttujien tapauksessa on 2,98 prosentin kuukausitason otoksen ulkopuolinen selitysaste sekä 549 peruspisteen vuotuinen hyödyn kasvu investoijalle, jonka sijoituspäätökset perustuvat odotetun tuoton ja riskin väliseen kompromissiin. Ennusteet paranevat entisestään, kun yksittäisissä ennusteissa käytettyjen ennustemuuttujien taajuuskomponentit yhdistetään. Tulokset eivät muutu, vaikka otosperiodia muutetaan suuren vakautumisen ajoista suureen rahoituskriisin aikaan tai yleisemmin heikon talouskasvun ajoista normaaliin ja nopeutuneen kasvun aikaan. Menetelmän hyvä ja vakaa suorituskyky perustuu siihen, että se kykenee paloittelemaan jokaisen muuttujan alkuperäiseen aikasarjaan upotettua informaatiota, minkä ansiosta ennustemuuttujien suurimman ennustevoiman taajuudet voidaan eristää kohinasta.
 • Pekkala Kerr, Sari; Kerr, William R. (2016)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 33/2016
  ​Tutkimuksessa tarkastellaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä sekä maahanmuuttoon perustuvan liiketoiminnan elinkelpoisuutta ja kasvua suhteessa kantaväestön perustamaan liiketoimintaan. Maahanmuuttajien merkitys määritetään uusien yritysten perustamisen kannalta useilla eri toimialoilla. Maahanmuuttajien kontribuution selvittämiseksi tutkimuksessa turvaudutaan vaihtoehtoisiin määrittelyihin. Vaikka olemassa oleva tutkimus on panostanut merkittävässä määrin Yhdysvaltoihin suuntautuneen maahanmuuton taloudellisen merkityksen selvittämiseen, kattavaa aineistoa maahanmuuttajien yritystoiminnan määrittämiseen on vaikea kerätä. Tässä tutkimuksessa yhdistetään useita rajoitetun pääsyn Census Bureaun aineistoja Yhdysvalloista, ja niistä muodostetaan ainutlaatuinen pitkittäisaineiston alusta, joka kattaa vuodet 1992–2008 monesta osavaltiosta. Alkujaan maahanmuuttajien perustamien yritysten eroja ja kasvun rakennetta kuvataan keskipitkällä aikavälillä. Tutkimuksessa tarkastellaan myös näiden erojen ja kasvun riippuvuutta siitä, minkäikäisinä yrityksen perustavat maahanmuuttajat saapuvat Yhdysvaltoihin.
 • Kilponen, Juha; Verona, Fabio (2016)
  Bank of Finland Research Discussion Papers 32/2016
  Tässä työssä arvioidaan uudelleen investointidynamiikkaa selittävän Q-teorian empiiristä suorituskykyä, kun tarkasteluissa otetaan eksplisiittisesti huomioon investointien, Tobinin Q:n ja kassavirran vaihteluiden taajuusriippuvuus eli eripituisten syklien kyky selittää näiden sarjojen vaihtelua. Nämä sarjat hajotetaan toisiaan ortogonaalisiin frekvenssikomponentteihin väreiden multiresoluutioanalyysin avulla. Tutkimustulosten mukaan Q-teoria selittää havaittua investointidynamiikkaa odotettua paremmin – sekä tilastollisena sovitteena että ennustamisessa – kun muuttujien väliset riippuvuudet eri taajuuskomponenttien tapauksessa on otettu huomioon tarkasteluissa. Q-teorian lyhyen aikavälin ennusteiden laatu paranee merkittävästi, kun väreanalyysissa hyödynnetään tuoreessa investointeja tarkastelevassa kirjallisuudessa käytettyjä Tobinin Q:n korvikemuuttujia.