Verksamhetsberättelse (Fiva) (2009- )

 

Recent Submissions

 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2021)
  Finansinspektionens år 2020 i sifror 3 Direktörens översikt 4 Sammanfattning av Finansinspektionens verksamhet 2020 9 Läget på fnansmarknaden 10 Tillsyn som förändras med omvärlden 16 Teman 2020 24 Bankernas fexibla verksamhet stöddes med snabba beslut i den exceptionella situationen 26 Arbetslöshetskassorna klarade sig genom coronapandemin trots den rekordbranta ökningen av antalet ansökningar och förmånsutgiferna 30 Digital fnansiering vinner mark – Europeiska kommissionens strategi påskyndar utvecklingen 33 Verksamhet som dimensionerats enligt riskerna är hörnstenen vid bekämpningen av penningtvätt och fnansiering av terrorism 36 Misstankar om marknadsmanipulation och missbruk av insiderinformation upptäcks och utreds allt efektivare 39 Personal 2020 42 Direktionen 43 Ledningsgruppen 45 Finansinspektionen i korthet 47 Finansinspektionens strategi 2020–2022 49 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgifsskyldiga 50 Verksamhetskostnader och fnansiering 51 Lagbestämda tillsynsavgifer 52 Åtgärdsavgifer 53 Ärendehantering 54 När årtalet inte explicit nämns i texten avses 2020
 • Finansinspektionen; FIN-FSA (2020)
  Direktörens översikt .. 3 Läget på finansmarknaden .. 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen .. 11 Finansinspektionens teman under 2019 Utredning över sätten att förebygga hushållens överskuldsättning .. 15 Hantering av risken för arbetsoförmåga på arbetspensionsförsäkringsbolag .. 17 Green Deal och den finansiella tillsynens synvinkel .. 19 Europeiska unionens bankreglering för att slutföra Basel-rekommendationer under beredning .. 21 Likviditetsfrågor hos fonder .. . 24 Revisionskommittéernas verksamhet bedömdes .. 26 Ansvarsfullt utnyttjande av data accentueras i finanssektorn .. 27 Ledning och personal .. 29 Direktionen .. 30 Ledningsgruppen .. 32 Finansinspektionen i korthet .. 34 Finansinspektionen strategi 2020–2022 .. 36 Bilagor Antal tillsynsobjekt och andra avgiftsskyldiga .. 37 Verksamhetskostnader och finansiering .. 38 Lagbestämda tillsynsavgifter .. 39 Åtgärdsavgifter .. 40 Diarium .. 41
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2019)
  Finansinspektionen i korthet. . . 2 Direktörens översikt. . . 4 Strategi 2017–2019. . . 6 Läget på finansmarknaden. . . 7 Tillsyn som förändras med verksamhetsomgivningen. . .10 Bekämpning av penningtvätt. . . 13 Regleringen i anknytning till virtuella valutor utvecklas. . . 14 Kreditinstitutens och hushållens risktolerans förstärktes med makrotillsynsåtgärder . . .16 Direktionen. . . 18 Ledningsgruppen. . .19 Bilagor. . . 20
 • Finansinspektionen; Finanssivalvonta; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finansinspektionen (2017)
  Finansinspektionen i korthet 2 Direktörens översikt 3 Strategi 2017−2019 5 Omgivning och finansiell ställning i företagen under tillsyn 6 Finanssektorns tur att bli digitaliserad 8 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 10 Högklassigt kund- och investerarskydd 12 Marknadsmissbruksförordningen: rapporteringen av transaktioner av personer i ledande ställning och begreppet dem närstående personer utvidgades 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 15 Regleringsåret i korthet 16 Effektivering och utveckling av verksamheten 18 Direktionen 20 Ledningsgruppen 21 Bilagor 22