Direktionens berättelse till bankfullmäktige (Fiva) (2011- )

 

Uusimmat julkaisut

 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2018)
 • Finansinspektionen (2017)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2015 7 Sammanfattning av verksamheten 2016 9 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2016 11 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 15 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 16 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2017 17
 • Finansinspektionen (2016)
  Direktionen 4 Läget på finansmarknaden 5 Finansinspektionens strategi 6 Bankfullmäktiges berättelse 2014 7 Sammanfattning av verksamheten 2015 8 Uppnåendet av Finansinspektionens mål för 2015 10 1 God riskhanteringsförmåga och intern styrning i företagen under tillsyn 11 2 Högklassigt kund- och investerarskydd 13 3 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 14 4 Effektivering och utveckling av verksamheten 16 Den årliga diskussionen med finansmarknaden 17 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna 2016 18
 • Finansinspektionen (2015)
  Direktionen 2 Samarbete mellan Finansinspektionen och Finlands Bank 3 Finansinspektionens strategi 2014–2016 4 Sammanfattning 5 Läget på finansmarknaden 7 Målen för 2014 och förverkligandet av dem 9 Riskbaserad tillsyn och reglering samt effektiv verksamhet 9 God riskhanteringsförmåga och högklassig intern styrning i företagen under tillsyn 12 Högklassigt kund- och investerarskydd 14 Resultatinriktat tillsyns- och annat myndighetssamarbete 17 Bankfullmäktiges berättelse för 2013 och åtgärder till följd av den 20 Ekonomiutskottets betänkande EkUB/FM 12/2014 och åtgärder på grund av det 22 Bedömning av ändringarna i tillsynen och tillsynsavgifterna år 2015 23
 • Finanssivalvonta; Finansinspektionen; Financial Supervisory Authority (2014)
  Finansinspektionens verksamhet leds av en direktion. Direktionen uppställer de särskilda målen för Finansinspektionens verksamhet och beslutar om riktlinjerna för verksamheten samt styr och övervakar måluppfyllelsen och iakttagandet av riktlinjerna. Vidare behandlar direktionen Finansinspektionens årliga budget och underställer den Finlands Banks direktion för fastställelse. Enligt 10 § i lagen om Finansinspektionen (878/2008) ska Finansinspektionens direction minst en gång per år lämna bankfullmäktige en berättelse över målsättningarna för Finansinspektionens verksamhet och måluppfyllelsen.