Muut

 

Kokoelmat

Kokoelmat

Uusimmat julkaisut

 • Rehn, Olli (2017)
  Kun Euroopan unionin uudistaminen alkaa, Suomen ei kannata ryhtyä siilipuolustukseen vaan toimia aloitteellisesti euroalueen vahvistamiseksi.
 • Suomen Pankki (2017)
  A Kansallista lainsäädäntöä Suomen perustuslaki (91 §) 7 Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosääntö 8 Laki Suomen Pankista 11 Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista (10 §) 21 Laki Suomen Pankin virkamiehistä 22 Suomen Pankin johtosääntö 47 Suomen Pankin johtokunnan työjärjestys 49 Rahalaki 53 Laki rahalain kumoamisesta 54 Laki metallirahasta 55 Laki euromääräisten maksujen pyöristämisestä 57 Laki Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä 58 Asetus Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta 59 B Euroopan unionin lainsäädäntöä Euroopan unionista tehty sopimus (I osaston 3 artikla 4 kohta ja III osaston 13 artikla) 63 Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (osia kolmannesta osasta ja sen 2-5 luvut sekä osia kuudennen osan I osaston 1 luvun 6 jaksosta) 64 Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö 77 Neuvoston asetus (EY) tietyistä euron käyttöön ottamiseen liittyvistä säännöksistä 99 Neuvoston asetus (EY) euron käyttöönotosta 104 Euroopan keskuspankin työjärjestys 117 Euroopan keskuspankin asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annettu päätös (EKP/2004/3) 138 Neuvoston asetus (1024/2013/EU) luottolaitosten vakavaraisuusvalvonnasta 145
 • Finlands Bank (2017)
  A Nationell lagstiftning Finlands grundlag (91 §) 7 Instruktion för riksdagens bankfullmäktigeledamöter 8 Lag om Finlands Bank 11 Lag om vissa villkor vid värdepappers- och valutahandel samt avvecklingssystem 21 Lag om Finlands Banks tjänstemän 22 Instruktion för Finlands Bank 47 Arbetsordning för Finlands Banks direction 49 Myntlag 52 Lag om upphävande av myntlagen 53 Lag om mynt 54 Lag om avrundningar av betalningar i euro 56 Lag om godkännande av vissa ändringar i avtalet rörande Internationella valutafonden 57 Förordning om bringande i kraft av vissa ändringar i avtalet rörande Internationella valutafonden 58 B Europeiska unionens lagstiftning Fördraget om europeiska unionen (avdelning I, artikel 3.4 och avdelning III, artikel 13) 61 Fördraget om europeiska unionens funktionssätt (delar av tredje delen och tredje delen, kapitel 2–5 samt delar av sjätte delen, avdelning 1, kapitel 1, avsnitt 6) 62 Stadga för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken 74 Rådets förordning (EG) om vissa bestämmelser som har samband med införandet av euron 95 Rådets förordning (EG) om införande av euron 101 Arbetsordning för Europeiska centralbanken 114 Allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (2004/258/EG) 135 Rådets förordning (1024/2013/EU) för tillsyn över kreditinstitut 142
 • Bank of Finland (2017)
  A National legislation The Constitution of Finland (Section 91 §) 7 Rules of Procedure of the Parliamentary Supervisory Council 8 Act on the Bank of Finland 12 Act on Certain Conditions of Securities and Currency Trading as well as Settlement Systems (Section 10 §) 23 Act on Officials of the Bank of Finland 24 Rules of Procedure of the Bank of Finland 50 Rules of Procedure of the Board of the Bank of Finland 52 Currency Act 56 Act on Repeal of the Currency Act 57 Coins Act 58 Act on the Rounding of Eurodenominated Payments 60 Act on the Approval of Certain Amendments to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund 61 Decree on the Entry into Force of Certain Amendments to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund 62 B European Unions legislation The Treaty on European Union (Title I, Article 3(4) and Title III, Article 13) 66 The Treaty on the Functioning of the European Union (excerpts from Part Three and Part Three, Chapters 2–5 and excerpts from Part Six, Title 1, Chapter 1, Section 6) 67 Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank 81 Council Regulation (EC) on certain provisions relating to the introduction of the euro 103 Council Regulation (EC) on the introduction of the euro 109 Rules of the Procedure of the European Central Bank 122 Decision of the European Central Bank on Public Access to European Central Bank Documents 144 Council Regulation (EU N:0 1024/2013) conferring specific tasks 151