USA:n asuntoluottoyhtiöiden toiminta ja riskit

Show full item record

Title: USA:n asuntoluottoyhtiöiden toiminta ja riskit
Author: Melolinna, Marko
Organization: Suomen Pankki ; Kansantalousosasto
Series: Suomen Pankin kansantalousosaston työpapereita
Series number: 2/2003
Year of publication: 2003
Publication date: 1.3.2003
Pages: 25 s.
Keywords: luottolaitokset; riskit; USA; korot; luotot; asunnot; joukkovelkakirjat; Freddie Mac; Fannie Mae; jälkimarkkinat; asuntoluottoyhtiöt
Abstract: Tässä paperissa tarkastellaan USA:n asuntoluottoyhtiöiden, eli Freddie Macin ja Fannie Maen, historiaa, toimintaympäristöä ja niiden toimintaan liittyviä riskejä.Yhtiöt ovat kasvaneet viime vuosina voimakkaasti, ja huolimatta suotuisasta tu-loskehityksestä niiden toimintaan liittyvät riskit ovat samalla nousseet koko kan-santalouden kannalta merkittäviksi.Myös yhtiöiden arvopaperistamien asuntolai-nojen jälkimarkkinat ovat kasvaneet jo niin suuriksi, että niillä saattaa olla vaiku-tusta USA:n valtion joukkovelkakirjamarkkinoihin.Yhtiöt altistuvat toiminnas-saan korko-, luotto- ja operationaaliselle riskille.Näistä luotto- ja operationaali-sella riskillä on toistaiseksi ollut vähäinen merkitys.Korkoriskin hallintaan sen sijaan liittyy suurempia epävarmuustekijöitä erityisesti siksi, että yhtiöt tekevät korkotason muutoksilta suojautuakseen suuria määriä osittain hyvin monimutkai-sia johdannaissopimuksia.Yhtiöt ovat kuitenkin toistaiseksi hallinneet riskinsä pääosin ongelmitta.Niiden pääomapohja on viime vuosien tuloskehityksen an-siosta myös suhteellisen vahva, ja yhtiöiden ajautuminen selvitystilaan vaatisi to-dennäköisesti samanaikaisia merkittäviä häiriöitä sekä korkomarkkinoilla että yh-tiöiden käyttämillä johdannaismarkkinoilla.Tällaisten häiriöiden vaikutukset saattaisivat kuitenkin olla koko USA:n kansantalouden kannalta huomattavat, minkä vuoksi paine yhtiöiden valvonnan tehostamiseen ja pääomavaatimuksen kasvattamiseen tulee todennäköisesti lisääntymään.Asiasanat: USA, luottolaitokset, riskit
Rights: https://helda.helsinki.fi/bof/copyright


Files in this item

Total number of downloads: Loading...

Files Size Format View
110365.pdf 153.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record