Browsing by Subject "5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 119
 • Seppälä, Tuija; Grönlund, Henrietta; Mukkila, Susanna (2020)
 • Huutoniemi, Katri Ilona (2014)
  Ympäristöongelmat ovat luonteeltaan moniulotteisia ja tämän ominaisuutensa vuoksi käytännössä vaikeita ratkaista. Tällaisista ongelmista yleisessä keskustelussa esiin nousee ennen kaikkea ilmastonmuutos seurannaisvaikutuksineen. Toinen lajityyppiin kytkeytyvä ongelmavyyhti liittyy kestävään kehitykseen. Katri Huutoniemi pohtii artikkelissaan näiden ongelmien luonnetta pirullisina ongelmina, joiden ratkaisemiseen perinteinen tieteellinen tarkastelu ei välttämättä tarjoa riittävää välineistöä. Hän ehdottaa tekstissään vaihtoehtoiseksi ratkaisuvälineeksi heuristiikkaa. Sen avulla voitaisiin saada parempi ote yleensä luonteeltaan poikkitieteellisiin pirullisiin ongelmiin.
 • Järviö, Nina Anna Kristiina (2017)
  This article examines the role of religion, particularly of the Evangelical-Lutheran Church of Finland, in the debate on same-sex marriage in Finland between the years 2013 and 2015. The article shows that despite the attempts of the civil society actors campaigning for the legalisation of same-sex marriage to disregard religious discourses, religion was given a notable role in public debate by the Parliament of Finland. It also demonstrates how the opinion of the Church was publicly divided three ways, which was beneficial for the campaign. Building on but also challenging earlier research on religion and the diffusion of same-sex union policies and by using insights of feminist and queer theologians, I argue that to understand how and why same-sex union policies have been implemented, we need to further explore the complex religious debates in play.
 • Sailio, Marjaana; Karhu, Pasi; Pantzar, Mika; Raijas, Anu (Kuluttajatutkimuskeskus, 2012)
 • Ranta, Kukka; Brunila, Mikael (2015)
  Doctoral Student Kukka Ranta and Master Student Mikael Brunila, working at the CRADLE Center on Learning in Productive Social Movements project headed by Professor Yrjö Engestöm, have published an article “Home in New York – if all goes well” in the latest Yliopisto Magazine 7/2015 at the University of Helsinki. The article is about the New York City Community Land Initiative, a new coalition that is organizing low-income and homeless community members against homelessness and gentrification in one of the most unequal cities in the world that is also known as one of wealthiest centers in the Real Estate markets. The project is part of the Adacemy of Finland Research Programme: Future of Learning, Knowledge and Skills TULOS 2014–2017.
 • Rantala, Jukka (2018)
  Vuonna 2002 julkaisemassani teoksessa Kansakoulunopettajat ja kapina kuvasin kouluhallituksen edistysmielisen johdon toimia kansallisen eheyden rakentamisessa. Oona Ilmolahden vuonna 2017 ilmestynyt väitöstutkimus haastaa tuolloisen tulkintani. Tässä katsauksessa tarkastelen uudelleen kouluhallituksen eheyttämispolitiikan onnistumista. Rakennan vanhan tutkimukseni päälle uuden näkökulman, jossa selvitän kouluhallituksen toiminnan muotoutumista ja arvioin eheyttämispolitiikan toteutumista Ilmolahden tutkimuksen innoittamana.
 • Kauppila, Aarno; Mietola, Reetta; Niemi, Anna-Maija (FERA Suomen kasvatustieteellinen seura, 2018)
  Kasvatusalan tutkimuksia
 • Helsingin yliopisto, Sosiologia; Jylhänkangas, Leila; (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2013)
  ETENE-julkaisuja
  Lapsuuden ja nuoruuden etiikka sosiaali- ja terveysalalla Julkaisu pohtii lapsuuden ja nuoruuden etiikkaa erityisesti lasten ja nuorten osallisuuden ja kuulluksi tulemisen näkökulmista. Tämä tarkoittaa paitsi lasten ja nuorten oman äänen esille tulemisen korostusta myös vanhemmuuden tukemisen tarpeellisuutta. Vaikka lasten ja nuorten hyvän elämänlaadun varmistamiseksi on olemassa useita ylöskirjattuja hyviä periaatteita ja ohjeistuksia, eivät ne aina siirry osaksi käytännön toimintaa. Lasten oman näkökulman huomioiminen on palveluja suunniteltaessa ensiarvoisen tärkeää. He ovat kokemusasiantuntijoita omissa asioissaan. Julkaisussa korostetaan, että lasten ja nuorten elinympäristössä tapahtuneet yhteiskunnalliset muutokset velvoittavat aikuiset jatkuvasti arvioimaan ja kehittämään toimintaansa sellaisten käytäntöjen luomiseksi, jotka edistävät lasten ja nuorten hyvää ja turvallista kasvua ja kehitystä. ETENE toivoo, että julkaisu herättää keskustelua lasten ja nuorten elämään liittyvistä eettisistä kysymyksistä ja niiden huomioimisen tärkeydestä käytännön elämässä ja kohtaamisissa lasten ja nuorten parissa.
 • Karjalainen, Anne-Maria; Ukkonen-Mikkola, Tuulikki; Luodonpää-Manni, Milla; Pietilä, Ilkka (2021)
  Tutkimuksessa tarkasteltiin, miten lapsia ja vanhuksia kuvataan toimijuuden näkökulmasta neljän suurimman puolueen eduskuntavaaliohjelmissa. Tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kriittistä diskurssianalyysiä. Aineistosta oli tunnistettavissa kaksi toimijuuden diskurssia: passiivisen ja aktiivisen toimijuuden diskurssit, joissa molemmissa puhutaan lasten ja vanhusten toimijuudesta erityisesti palvelujärjestelmän kautta. Passiivisen toimijuuden diskurssissa erilaiset yhteiskunnalliset toimijat näyttäytyivät aktiivisina toimijoina lasten ja vanhusten sijaan. Aktiivisen toimijuuden puhe kietoutui palvelujärjestelmään, joka kuvautui keskeiseksi toimijuutta tuottavaksi tekijäksi. Lisäksi lasten toimijuus rakentuu tulevaisuudessa, kun taas vanhusten toimijuus on jotakin, mitä heillä on vanhenemisestaan huolimatta vielä jäljellä. Neljä suurinta puoluetta puhuvat vaaliohjelmissaan lasten ja vanhusten toimijuudesta julkisen sektorin järjestämien palveluiden kautta yllättävänkin yhdenmukaisella tavalla.
 • Haataja, Anita; Ahlgren-Leinvuo, Hanna; Ranto, Sanna; Valaste, Maria (Helsingin kaupunki, kaupungin kanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot ja Kelan tutkimus, 2017)
  Tutkimuksia
 • Koskimäki, Tiina (Päijät-Hämeen ja Itä-Uudenmaan sosiaalialan osaamiskeskus Verso, 2010)
 • Hiilamo, Heikki (2014)
 • Kallio, Johanna; Lintunen, Lotta; Niemelä, Mikko; Blomberg-Kroll, Helena; Kroll, Christian (2020)
 • Shemeikka, Riikka; Schmidt-Thome, Kaisa; Harkko, Jaakko; Paavola, Juho-Matti; Raunio, Mika; Alanko, Leena; Björk, Anna; Kettunen, Pekka; Kouvonen, Anne; Pitkänen, Sari; Ramadan, Farid; Varjonen, Sirkku; Vuorento, Mirkka (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
  Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja
  Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa, jonka avulla kehitetään maahan muuttaneiden koulutus- ja työllistymispolkuja siten, että heidän työllisyysasteensa nousee ja yhteiskunnallinen osallisuutensa paranee. Menetelminä olivat kirjallisuuskatsaus, rekisteritutkimus, kysely, asiantuntija-, fokusryhmä- ja tapaustutkimushaastattelut, maakunnallinen ja kansainvälinen tarkastelu, avoin arviointi sekä työpajatyöskentely. Tutkimuksen moninäkökulmaisuus ja -menetelmäisyys toteutettiin analyyttisenä integraationa. Tuloksiin perustuen annettiin seuraavat suositukset: - Systematisoidaan osaamisen kartoittamista ja parannetaan sen kattavuutta. - Luodaan yhtenäinen tietojärjestelmä, joka palvelee toimijoiden välistä tiedonvaihtoa. - Lisätään kotoutumiskoulutuksen joustavuutta, jotta se soveltuu paremmin erilaisiin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. - Otetaan eri asiakasryhmien tarpeet palvelujen kehittämisessä tietoisemmin huomioon ja parannetaan toimijoiden kokonaiskuvaa palveluista. - Ylläpidetään palvelutarjonnan ja -kysynnän alueellista tilannekuvaa ja alueellisia yhteistyöfoorumeita. - Parannetaan asiakaspalautteen hyödyntämistä sekä vahvistetaan asiakkaiden toimijuutta palvelujen käyttäjinä ja kehittäjinä. - Järjestellään TE-palveluita siten, että ne palvelevat tehokkaammin maahan muuttaneita. - Kannustetaan ja tuetaan työnantajia maahan muuttaneiden työllistämisessä.
 • Hyötyläinen, Mika (2019)
 • Seppälä, Tuija; Grönlund, Henrietta; Kemppainen, Teemu (2020)
 • Satka, Mirja Eila Annikki (2015)