Browsing by Subject "Pori"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-24 of 24
  • Yli-Hongisto, Liisa (1972)
  • Korhonen, Mari (2008)
    Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kunnallisten perhepäivähoitajien työtyytyväisyyttä ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä perhepäivähoitajien käsityksiä työnsä ominaisuuksista ja johtamisesta. Tutkimuksen kohteena ovat kaikki Porin kaupungin palveluksessa olevat vakituiset ja yli kuuden kuukauden määräaikaisessa työsuhteessa olevat perhepäivähoitajat. Kyselylomakkeita postitettiin 79, joista 68,4 prosenttia palautui määräajassa. Vastaajien keski-ikä on 51,7 vuotta. Tutkimukseen osallistuneet perhepäivähoitajat ovat tyytyväisiä työhönsä. Työssä viihtymisestä ja työpaikan vaihtoalttiudesta muodostetulla työtyytyväisyyden summamuuttujalla mitattuna 35,2 prosenttia on erittäin tyytyväinen työhönsä. Samalla mittarilla mitattuna 29,8 prosenttia on jossain määrin tyytymätön työhönsä. Tyytyväisyys lisääntyy iän myötä: 45-vuotiaista ja nuoremmista 18,2 prosenttia on erittäin tyytyväinen työhönsä, kun taas yli 56-vuotiaista erittäin tyytyväisiä on 50 prosenttia. Työn osa-alueista vastaajat ovat tyytyväisiä työtehtävien sisältöön, mahdollisuuteen käyttää tietojaan ja taitojaan työssään sekä työympäristöönsä. Eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa palkkaus, työajat sekä vaikutusmahdollisuudet. Erityisesti omassa kodissaan työskentelevät hoitajat ovat tyytymättömiä palkkaukseensa. Työhönsä erittäin tyytyväiset ovat muita tyytyväisempiä työn tarjoamiin mahdollisuuksiin, työn ulkoisiin puitteisiin, työn ominaisuuksiin sekä palkkaukseen. He kokevat muita useammin, että heidän työnsä edellyttää luovuutta ja että heillä on mahdollisuus vaikuttaa työtään koskevaan päätöksentekoon. He myös kokevat, että heidän työtään arvostetaan niin yhteiskunnassa yleisestikin kuin esimiehen, hoitolasten vanhempien ja hoitajan oman perheen toimesta. Suhteet työtovereihin ovat erittäin tyytyväisten mielestä tiiviimmät kuin muiden, eivätkä he koe työn häiritsevän perhe-elämäänsä niin usein kuin muut vastaajat. Lähes kaikki kyselyyn osallistuneet perhepäivähoitajat pitävät työtään palkitsevana. Itsenäisenä työtään pitää 65,4 prosenttia vastanneista ja haastavana 75,5 prosenttia. Työtään ainakin jossain määrin rasittavana pitää 53,8 prosenttia vastanneista. Ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät perhepäivähoitajat pitävät työtään rasittavampana kuin omassa kodissaan työskentelevät hoitajat, kun taas omassa kodissaan työskentelevät kokevat työnsä selvästi itsenäisemmäksi kuin ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät. Suurin osa vastanneista perhepäivähoitajista kokee saavansa tarvittaessa tukea esimieheltään ja voivansa lähestyä esimiestään ongelmatilanteissa. Eniten ongelmia koetaan palautteen saamisessa, esimiehen avoimuudessa viestiä työyhteisön asioista ja siinä, ettei esimies arvosta hoitajan työpanosta. Ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät perhepäivähoitajat pitävät esimiestään kannustavampana kuin omassa kodissaan työskentelevät hoitajat. Kyselyyn osallistuneet perhepäivähoitajat saavat mielestään hyvin tukea työtovereiltaan. Vanhin ikäryhmä kokee saavansa enemmän tukea kuin nuoremmat ja ryhmäperhepäivähoidossa työskentelevät enemmän kuin omassa kodissaan työskentelevät perhepäivähoitajat. Miltei kaikki osallistuneet hoitajat pitävät suhteitaan hoitolasten vanhempiin vähintään hyvinä.