Browsing by Subject "Study orientation in Swedish"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-38 of 38
 • Nurminen, Paula; Koivusalo, Antti; Hukkinen, Maria; Pakarinen, Mikko (Helsingin yliopisto, 2019)
  Introduction: Esophageal atresia (EA) is associated with significant respiratory mortality. We aimed to assess incidence and predictive factors of EA associated pneumonia during the first 5 years of life. Materials and Methods: Institutional ethical consent was obtained. Hospital records of patients with EA from 2002 to 2017 were reviewed. Episodes of pneumonia that were diagnosed in university or regional hospitals were included. For instance, acute respiratory infections other than pneumonia, anastomotic complications, aortopexy, fundoplication and EA anastomosis dilatations were tested as potential risk factors. Results: 104 patients were included. 35 (34%) patients had 94 episodes of pneumonia corresponding to median 2 (IQR 1–4) and 609 episodes per thousand patient years. Majority of pneumonias occurred before the age of 3 years. The cause of pneumonia could be identified as respiratory syncytial virus in 15 (16%) and aspiration in 7 (7.4%) episodes. In univariate analysis, pneumonia was predicted by occurrence and number of nonpneumonia respiratory infections, anastomotic reoperations, fundoplication, and number of EA anastomosis dilatations. In multivariate logistic regression analysis, significant risk factors for pneumonia were occurrence of nonpneumonia respiratory infections and number of anastomotic dilatations. Conclusion: Episodes of pneumonia occurred in one-third of patients. The incidence of pneumonia was highest during the first 3 years. Patients with nonpneumonia respiratory infections and high number of dilatations were at the greatest risk.
 • Suuronen, Sonja; Jääskeläinen, Tiina; Kortelainen, Eija; Kaartokallio, Tea; Pulkki, Kari; Romppanen, Jarkko; Heinonen, Seppo; Laivuori, Hannele (Helsingin yliopisto, 2021)
  Introduktion: Preeklampsi är ett syndrom med en mångsidig fenotyp. Vi forskade om kliniska egenskaper av prematura och fullgångna graviditeter i FINNPEC (Finnish Genetics of Pre-eclampsia Consortium) -kohorten Material och metoder: Vi undersökte kliniska fenotyper hos 2541 kvinnor i FINNPEC. Angiogena markörer var tillgängliga i en delkohort. Jämförelser utfördes mellan fyra grupper: prematur preeklampsi, fullgången preeklampsi, prematur kontroll och fullgången kontroll. Resultat: Av 1460 kvinnor med preeklampsi födde 37,9 % prematurt och i kontrollgruppen bestående av 1081 kvinnor födde 6,8 % prematurt. Kroppsmasseindexet (BMI) före graviditeten var högre i prematur preeklampsi jämfört med prematurkontrollen och i fullgången preeklampsi jämfört med fullgångna kontrollen. Prevalensen av kronisk hypertoni ökade både i prematur preeklampsi- och kontrollgrupper jämfört med deras respektive fullgångna grupper. Mellan de fullgångna grupperna, drabbades kvinnor med preeklampsi oftare av kronisk hypertoni. Kvinnor i de prematura grupperna födde oftare barn med låg födelsevikt för åldern (SGA) och barnen hade lägre relativt födelsevikt än i de respektive fullgångna grupperna. Prematura kontroller födde oftare barn med låg födelsevikt för åldern jämfört med prematur preeklampsigruppen och samma gällde kvinnor i de fullgångna grupperna. Markörprofilen under graviditeten var mera antiangiogen i preeklampsigrupperna. Slutsatser: Det uppkom signifikanta skillnader i kliniska egenskaper och angiogena markörer mellan de fyra grupperna. Prematur preeklampsi- och kontrollgrupperna var märkbart liknande, vilket återspeglar en möjlig fenotypisk kontinuitet mellan dessa. (216 ord)
 • Träskilä, Emilia (Helsingin yliopisto, 2021)
  Autoimmuuni polyendokrinopatia-kandidiaasi-ektodermaalinen dystrofia (APECED) on peittyvästi periytyvien AIRE-geenin muutosten aiheuttamana sairaus, jossa puolustusjärjestelmä hyökkää eri elimiä kohtaan. Sairauden yleisimmät manifestaatiot kuuluvat niin kutsuttuun klassiseen triadiin ja ovat krooninen limakalvojen hiivatulehdus, lisäkilpirauhasen vajaatoiminta ja lisämunuaiskuoren vajaatoiminta. Tutkimusaineisto koostui APECED-tautia sairastavien miesten sairaskertomuksista retrospektiivisesti kerätyistä tiedoista. Tutkimuksessa selvitettiin murrosiän kehitystä (n=37) sekä elinikäistä kivesten vajaatoiminnan ja siittiötuotannon häiriöiden ilmaantuvuutta (n=35). Murrosiän kehitys alkoi puolella pojista viiveisesti 13.6 ikävuoden jälkeen. Murrosiän käynnistyessä manifestaatioiden määrän mediaani oli neljä (vaihteluväli 1-9). Suurin osa murrosiän aikana ilmaantuneista uusista manifestaatioista kuului klassiseen triadiin. Potilaiden aikuispituuden mediaani (173 cm) jäi alle vanhempien pituuksista lasketun odotuspituuden ja suomalaismiesten keskivertopituuden. Murrosiän käynnistykseen tai joudutukseen käytettiin hormonaalista joudutushoitoa yhdeksällä pojalla. Murrosikä eteni hoidon jälkeen normaalisti kahdeksalla potilaalla. Pysyvä kivesten vajaatoiminnan diagnoosi asetettiin kuudelle miehelle, joista puolelle jo murrosiässä. Siittiöiden puuttumista (atsoospermia) todettiin neljällä miehellä, joista kahdella ei todettu hormonaalista kivesten vajaatoimintaa. Tutkimustulostemme perusteella APECED-tautia sairastavien poikien murrosiän fyysinen kehitys vaatii tarkkaa seurantaa, ja mahdollisen kivesten vajaatoiminnan ja siittiötuotannon häiriön kehittyminen voi olla vaikeasti ennustettavissa. Lisätutkimusta tarvitaan selvittämään kivesten vajaatoiminnan syntymekanismeja ja keinoja tukea hedelmällisyyden säilyttämistä. (174 sanaa)
 • Hernberg, Sofia; Lehto, Soili; Raij, Tuukka (Helsingin yliopisto, 2020)
  Insikt om mental hälsa och psykiatrisk vård har ökat kraftigt under senaste åren, men trots framsteg är den samhälleliga bördan av mentala sjukdomar fortfarande stor. Ytterligare utveckling inom psykiatri kräver aktiv, högklassig forskning och för att rikta forskningen till rätt mål, krävs aktuell information om forskningsfältet. Målet med denna studie var att undersöka trender i finsk psykiatriforskning, vilket vi gjorde genom att söka och evaluera artiklar i MEDLINE-databasen. Vi sökte artiklar med insatser av forskare från finska organisationer och som publicerats år 2019 inom psykiatri. Vi undersökte vilka ämnen det forskats i och var artiklarna publicerats. Därtill jämförde vi de olika forskningsanstalterna med varandra och gjorde internationell jämförelse av våra resultat. Sammanlagt mötte 415 artiklar våra kriterier. Den mest undersökta ICD-10-kategorin var F30-39 och den mest undersökta sjukdomen var depression. Andra vanliga forskningsområden var schizofreni, missbruk av rusmedel och ångest. Majoriteten av artiklarna var publicerade i journaler med låg Publikationsforum-klassificering (JUFO-klassificering). Samtidigt tyder data från tidigare år på att antalet artiklar i journaler med hög impact factor är betydligt lägre i Finland än i andra nordiska länder, vilket borde undersökas vidare i framtida studier. Forskningsområdena verkar möta samhällets behov väl, medan forskningens inverkan torde förbättras genom att publicera mera artiklar i journaler med högre impact factor/ JUFO-klassificering.
 • Chen, Yunting (Helsingin yliopisto, 2019)
  Suomen Syöpärekisterin tilastojen mukaan pään ja kaulan alueen syöpien kuolleisuus on vuosina 1976 – 2016 pysynyt noin 35 % tasolla. Syöpähoitojen kehityksestä huolimatta kuolleisuudessa ei viime vuosikymmeninä ole tapahtunut merkittävää parannusta. Syöpähoidon tehon lisääminen perinteisten syöpälääkkeiden, kuten solusalpaajien tai sädehoidon annostusta nostamalla on rajallista, sillä ne lisäävät vakavia sivuvaikutuksia ja ovat toksisia. Immunoterapian lääkkeiden sivuvaikutukset ovat vähäisempiä ja niitä siedetään paremmin verrattuna perinteisiin syöpähoitoihin. Viime aikoina on ryhdytty kehittämään syövän immunoterapiaan liittyviä hoitoja, jolloin vaikutus kohdistuu tarkemmin syöpäsoluihin, ja sivuvaikutukset pysyvät kohtuullisella tasolla. Immunoterapian tavoitteena on stimuloida elimistön omaa vastustuskykyä hyökkäämään syöpäkudosta vastaan tehostamalla esimerkiksi T-lymfosyyttien toimintaa ja inhiboimalla immuniteetin negatiivista säätelyä. Immuniteetin negatiiviseen säätelyyn osallistuvat muun muassa tarkastuspisteinhibiittorit, joita ovat esimerkiksi CTLA-4 ja PD-1. CTLA-4:n ja PD-1:n löytäjät, James P. Allison ja Tasuku Honjo, saivat löydöksestään vuoden 2018 Nobelin fysiologian tai lääketieteen palkinnon. Tulevaisuudessa uusilla syövän immunoterapian muodoilla odotetaan saatavan apua myös pään ja kaulan alueen syöpien hoitoon vähentäen niihin liittyvää kuolleisuutta. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jossa esittelen immunomodulaation periaatteita ja kuvailen immunologisiin menetelmiin perustuvaa pään ja kaulan alueen syöpien terapiaa viimeaikaisen kansainvälisen tie-teellisen kirjallisuuden pohjalta. Tietolähteinä käytettiin pään ja kaulan alueen syöpiin liittyviä kansainvälisiä sekä kotimaisia julkaisuja ja tutkimuksia. Soveltuvin osin kerron myös muiden syöpien immunologi-sen hoidon löydöksiä ja tutkimustuloksia.
 • Leijon, Elisa (Helsingin yliopisto, 2021)
  Psyykkiseen kuormittuneisuuteen on viime vuosikymmeninä alettu kiinnittämään enemmän huomiota tieteellisessä tutkimuksessa. Psyykkisen kuormittuneisuuden on osoitettu olevan yhteydessä työttömyyteen, työkyvyttömyyteen, yksinäisyyteen ja yleisesti huonompaan elämänlaatun. Tämän vuoksi olisi tärkeä kartoittaa siihen yhteydessä ja mahdollisesti sille altistavat tekijät. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu että epäterveelliset ruokatottumukset ja ylipaino lisäävät psyykkisen kuormittuneisuuden todennäköisyyttä. Tässä tutkielmassa tavoitteena oli selvittää, onko ruokatottumuksilla ja painoindeksillä yhteyttä psyykkiseen kuormittuneisuuteen 19-40-vuotiaalla työssäkäyvällä väestöllä. Halusin myös tutkia, kuinka ruokatottumusten yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen muuttuu eri painoindeksiryhmissä. Aineistona tutkielmassa toimi vuonna 2017 kerätty Helsinki Health Stydy -tutkimuksen nuorempi kohortti. Tähän kuului puuttuvien arvojen poiston jälkeen 4606 19-40-vuotiasta Helsingin kaupungin työntekijää. Painoindeksin mittarina käytettiin BMI arvoa, joka jaettiin WHO painoluokkien mukaan kolmeen luokkaan. Psyykkistä kuormittuneisuutta mitattiin GHQ-12 kyselyllä, jonka vastausten pisteet dikotomisoitiin. Ruokatottumuksia mitattiin HHS kyselylomakkeella josta laadittiin tätä tutkimusta varten indeksi, joka perustui suomalaisiin ja pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Taustamuuttujina huomioitiin eri sosiodemografisia tekijöitä, alkoholinkäyttö, fyysinen aktiivisuus, uni ja fyysinen terveys. Tässä tutkielmassa löytyi yhteys ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä naisilla ennen taustamuuttujien vakiointia. Viitteellisiä yhteyksiä löytyi myös normaalipainoisilla naisilla ruokatottumusten ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä. Muissa ryhmissä ei ilmennyt tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. Viitteellisiä yhteyksiä esiintyi, jotka kuitenkin hävisivät taustamuuttujien vakioinnin myötä. Tämä voisi viitata siihen että yhteyttä selittävät taustamuuttujat vakioitiin. Kohortin ominaisuudet,sekä itseraportoidut arvot ja vaste voisivat myös osittain selittää yhteyden puuttumisen vakioiduissa malleissa. Tosin tulokset voisivat viitata myös siihen, että muuttujien välissä ei ole itsenäistä yhteyttä. Tämä tutkielma lisää tieteellistä näyttöä siitä ettei ruokatottumusten, painoindeksin ja psyykkisen kuormittuneisuuden välillä ei olisi yhteyttä taustamuuttujien vakioinnin jälkeen. Tutkimus ei kuitenkaan poissulje, että muuttujien välillä voisi olla yhteys esimerkiksi muilla aineistoilla tai eri mittareilla. Lisää tutkimusta aiheesta tarvitaan isommalla osallistujamäärällä. Yhteydestä tarvitaan myös lisää pitkittäistutkimuksia, jotta yhteydestä saataisiin kattavampaa tietoa.
 • Eriksson, Elin; Björkenheim, Robert; Strömberg, Gustav; Ainola, Mari; Uppstu, Peter; Aalto-Setälä, Laura; Leino, Vesa-Matti; Hupa, Leena; Pajarinen, Jukka; Lindfors, Nina (Helsingin yliopisto, 2021)
  Critical-sized diaphysis defects are complicated by inherent sub-optimal healing conditions. The two- staged induced membrane technique has been used to treat these challenging defects since the 1980’s. It involves temporary implantation of a membrane-inducing spacer and subsequent bone graft defect fill- ing. A single-staged, graft-independent technique would reduce both socio-economic costs and patient morbidity. Our aim was to enable such single- staged approach through development of a strong bioac- tive glass scaffold that could replace both the spacer and the graft filling. We constructed amorphous porous scaffolds of the clinically used bioactive glass S53P4 and evaluated them in vivo using a critical- sized defect model in the weight-bearing femur diaphysis of New Zealand White rabbits. S53P4 scaffolds and standard polymethylmethacrylate spacers were implanted for 2, 4, and 8 weeks. Induced membranes were confirmed histologically, and their osteostimulative activity was evaluated through RT-qPCR of bone morphogenic protein 2, 4, and 7 (BMPs). Bone formation and osseointegration were examined using his- tology, scanning electron microscopy, energy- dispersive X-ray analysis, and micro-computed tomography imaging. Scaffold integration, defect union and osteosynthesis were assessed manually and with X-ray projections. We demonstrated that S53P4 scaffolds induce osteostimulative membranes and produce os- seointegrative new bone formation throughout the scaffolds. We also demonstrated successful stable scaf- fold integration with early defect union at 8 weeks postoperative in critical-sized segmental diaphyseal defects with implanted sintered amorphous S53P4 scaffolds. This study presents important considerations for future research and the potential of the S53P4 bioactive glass as a bone substitute in large diaphyseal defects.
 • Luo, Julie (Helsingin yliopisto, 2021)
  Den gastrointestinala barriären består av mikrobiota, slemlager (mucus), ett monolager av epitelceller och GALT (från eng. Gut-associated lymhoid tissue). Mikrobiotan har betydelse för uppkomsten av IBD (från eng. sjukdomar Inflammatory bowel disease) sjukdomar. IBD sjukdomar karaktäriseras av en kronisk tarminflammation. Personer som lider av IBD sjukdomar har konstaterats ha en mikrobiota med låg diversitet och obalans i förhållande mellan protektiva och aggressiva tarmbakterier. Personer som lider av IBD har mer bakterier av fylumet Proteobacteria och färre av fylumet Firmicutes jämfört med friska personer. Fenomenet kallas dysbios. Dysbios leder till en svag gastrointestinal barriär med ökad permeabilitet för patogena bakterier, en s.k. ”leaky gut”. Patogenesen till IBD sjukdomar är inte helt entydig, men säkert är att både miljö- och genetiska faktorer inverkar på insjuknande. Eftersom IBD är en sjukdom med obalans i mikrobiotan, så forskas det aktivt i möjliga probiotika som skulle kunna användas för att dämpa den kroniska tarminflammationen hos IBD patienter. Det forskas bl.a. i probiotikas möjliga anti-inflammatoriska effekter. Probiotika är enligt definitionen av Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) och World Health Organization (WHO) ”levande stammar av strängt utvalda mikroorganismer som då de administreras i rätta mängder har hälsobefrämjande effekter på dess värd”. I avhandlingens experimentella del screenades IL-8 inhiberande mjölksyrabakterier isolerade från Valio fil med 3,5 % fetthalt. IL-8 är en viktig inflammationsmarkör och tecken på leukocytinfiltration. Inflammationen inducerades med lipopolysackarid (LPS) från Escherichia coli och IL-8 utsöndringen från HT-29 celler bestämdes med ELISA.
 • Järvelä, Josephine (Helsingin yliopisto, 2021)
  Trisomy 21 (Down syndrome) is the most common aneuploidy seen in newborns and it is associated with advanced maternal age. Screening for trisomy 21 in twin pregnancies is advisable but more complex than in singletons. First trimester combined test screening is well-established and widely accepted as part of first line screening method in singletons, however, the performance of first trimester combined test in twin pregnancies has achieved less attention and only scarce data is available on its performance. The aim is to describe the performance of first trimester combined test in twin pregnancies in our Finnish cohort. This study is a retrospective cohort study of twin pregnancies registered in Helsinki University Hospital area during January 2014 – November 2017. Data was collected from Fetal Medicine Department and patient medical records. A fetus-specific risk assessment was calculated based on biochemistry in addition to nuchal translucency and maternal age. 661 twin pregnancies were included of which 174 (26.3%) were monochorionic and 487 (73.6%) dichorionic pregnancies. Six trisomy 21 cases were identified in our cohort with a pregnancy-specific prevalence of 0.6%. First trimester screening combined assessment using cut-off 1/250 for high risk achieved fetus-specific DR 83.3% (95% CI 0.36-1.0) with a FPR of 2.4%. The first trimester combined test in twin pregnancies appears to be a good screening method for detecting trisomy 21 in twin pregnancies with high detections rates and very low FPR.
 • Ainetdin, Heidiye (Helsingin yliopisto, 2021)
  Abstract Background Examining patients with bipolar disorder, surprisingly many suffer from a comorbid eating disorder. The general practices could benefit from a sensitive and specific screening instrument that could be used routinely when examining whether the patients with bipolar disorder simultaneously suffer from disordered eating. An eating disorder is a very serious disease, which can be lethal at its worst. It stays unnoticed many times by the clinics, if not paid extra attention to. For this reason, a regularly conducted screening questionnaire could raise the possibility of disordered eating in patients into clinics attention. The objective of this study was to examine whether a modified version of the screening questionnaire SCOFF would suit this aim.¨ Methods We compared the results received with the golden standard questionnaire for eating disorders EDE-Q, with the answers from the shorter screening questionnaire SCOFF. Disordered eating was diagnosed based on DMS-5 criteria, and the statistical analysis was performed using IBM SPSS statistic version 25. Results When studying whether the modified screening tool SCOFF-rev could find the cases discovered with EDE-Q, the established cut-off point of ≥1 was used. The values for diagnostic accuracy were 81.8% (sensitivity), 73.8% (specificity), 86.7% (positive predictive value) and 52.9% (negative predictive value). Due to its low specificity, few false-positive cases were diagnosed, restricting the usability of SCOFF-rev. Furthermore, SCOFF-rev found only 29% of the purging cases discovered with EDE-Q, which limits its usefulness even further. Limitations The most significant restriction in our study was the small cohort group. Moreover, we used a screening tool modified from two different screening tools in our study, which we modified even further to be statistically adequate. Conclusions The SCOFF-rev functioned acceptably as a screening tool for disordered eating in patients with bipolar disorder. However, it could be preferable to create an entirely new screening tool that would be aimed specifically towards bipolar disordered patients, instead of modifying an existing tool created for the general population. This way the characteristics of bipolar disorder could be taken into consideration and make the tool more directed towards its’ target group. Further research should be made to establish the optimal screening tool for disordered eating with patients suffering from bipolar disorder.
 • Lindholm, Frida (Helsingin yliopisto, 2021)
  Vid septoplasti rätas en deviation i nässkiljeväggen ut vilken orsakat obstruktiv andning. Det saknas omfattande forskning om sjukfrånvaron efter septoplasti. Sjukfrånvaro är en stor utgift för samhället och arbetsgivaren, därför är det skäl att dimensionera frånvaron rätt både enligt operationens art och patientens arbete. Målet med studien är att fastställa hur lång sjukledighet patienterna får utskrivet efter operationen samt vilka faktorer som påverkat längden. I denna studie undersökte vi ordinerad sjukfrånvaro i ett retrospektivt material på septoplastier gjorda åren 2015, 2016 och 2018 vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Faktorer som tagits i beaktande är: arbetets art, när operationen utförts, specialiseringsgraden på kirurgen, stängningsmetoden och förlängning av ordinarie sjukfrånvaron samt orsaker till det. Av 771 patienter fick 85% sjukfrånvaro. Sjukfrånvarons längd var i medeltal 11,6 dagar (1–25 dagar). Veckodagen hade en inverkan på längden: på måndag fick patienterna kortast och på torsdag längst sjukfrånvaro (10.92 vs. 12,1 p=0,006). Specialiserande läkare skrev nästan en dag längre sjukfrånvaro jämfört med specialläkare (0,825, p=0,028). Patienter med fysiskt arbete fick 1,42 dagar längre sjukfrånvaro jämfört med patienter med kontorsarbete, p=0,005. Förlängning av sjukfrånvaron fick 3,5%, postoperativ infektion var den vanligaste orsaken. Eftersom få fick förlängning kan man anta att 11 dagar är lämplig längd på sjukfrånvaron. Veckodagen, specialiseringsgraden och arbete är det främsta faktorer som påverkade längden. För att fastställa den optimala längden på sjukfrånvaro krävs vidare forskning.
 • Grönlund, Elsa (Helsingin yliopisto, 2019)
  Alexitymi innebär svårighet att uttrycka och förstå sina känslor. Både miljön och genetiska faktorer påverkar förekomsten av alexitymi, där de genetiska faktorerna är ännu relativt okända. Med vår undersökning ville vi se ifall genetiska variationer inom SRY-box 5 genen (SOX5), tidigare kopplad till alexitymi, associerade med alexitymiska drag och förändringar i sömnen hos spädbarn. Materialet i denna undersökning är från både Åbo universitets FinnBrain och THLs CHILD-SLEEP projekt. Från FinnBrain projektet valdes 78 individer (medelålder 279 dygn från be-fruktningen) och från CHILD-SLEEP 969 individer (8 månaders ålder). 1-3 SNP valdes från varje LD block i SOX5 genen med Haploview och det gjordes linjär regressionsanalyser först med FinnBrains material (spädbarnens reaktion i hjärnan på emotionell ljudstimuli) och där-efter av CHILD-SLEEP materialet (svaren på sömnformulären om nattsömn, dagsömn, mäng-den uppvaknanden som föräldrarna svarat på). Som resultat i linjär regressionsanalyserna utkom allt som allt 3 SNP med gällande p-värde (P<0,05) för både ERP resultaten och med svaren av sömnformulären. Där rs725124 minor-minor allelkombinationen associerade med svagare reaktion till arg ljudstimuli och större mängd dagsömn i förhållande till nattsömn, medan minor-minor i rs10505918 associerade med en mindre sensitivitet för arg ljudstimuli och större total sömnmängd och minor-minor i rs10842244 associerade med starkare reaktion på arg ljudstimuli och större total sömn-mängd. Eftersom materialet i denna undersökning är relativt litet och p-värdena i analyserna inte hölls mera gällande efter multipel permutering, är fynden i fråga mer eventuella kopplingar, inte säkra associationer. Följaktligen behöver dessa fynd försäkras med ett större material.
 • Achrén, Alexander; Raj, Rahul; Siironen, Jari; Laakso, Aki; Marjamaa, Johan (Helsingin yliopisto, 2021)
  Background: Spontaneous angiogram negative subarachnoid hemorrhage (SAH) is considered a benign illness with little of the aneurysmal SAH-related complications. We describe the clinical course, SAH-related complications and outcome of patients with angiogram negative SAH. Methods: We retrospectively reviewed all adult patients admitted to a neurosurgical intensive care unit during 2004–2018 due to spontaneous angiogram negative SAH. Our primary outcome was a dichotomized Glasgow Outcome Scale at three months. We assessed factors that associated with outcome using multivariable logistic regression analysis. Results: Of included 108 patients, 84% had a favorable outcome and mortality was 5% within oneyear. Median age was 58 years, 51% were female, and 93% had a low grade SAH (World Federation of Neurosurgical Societies grading I-III). The median number of angiograms performed per patient was two. Thirty per cent of patients showed radiological signs of acute hydrocephalus, 28% were acutely treated with an external ventricular drain, 13% received active vasospasm treatment and 17% received a permanent shunt. In the multivariable logistic regression model, only acute hydrocephalus associated with unfavorable outcome (odds ratio 4.05, 95% confidence interval 1.05–15.73). Two patients had a new bleeding episode. One of those patients had already suffered a spontaneous angiogram negative SAH prior to the current hospitalization. Conclusion: SAH-related complications such as hydrocephalus and vasospasm are common after angiogram negative SAH. Still, most patients had a favorable outcome. Only acute hydrocephalus was associated with unfavorable outcome. Our findings stress the importance of specialized neurointensive care for these patients.
 • Landoni, Juan Cruz (Helsingin yliopisto, 2019)
  Creatine is a crucial metabolite for chordates, with critical roles in energy transport and buffering, as well as in brain function. The creatine transporter (CRT) is the ubiquitous symporter of creatine in the cell membrane, allowing for the biosynthesis and trafficking of creatine between cells and tissues. Mutations in SLC6A8, the human gene encoding CRT, can cause an X-chromosome linked form of creatine deficiency syndrome, commonly leading to intellectual disability, developmental delay, and seizures. This study details the clinical report and molecular confirmation of a novel mutation in the SLC6A8 gene, Tyr553Asp, in a male patient with metabolic encephalopathy. It is the first mutation of the gene discovered in Finland, leading to a typical creatine deficiency syndrome. The genetic and biochemical confirmation of the mutation pathogenesis is followed up by the in-silico homology modelling of the CRT structure in different conformations of its transport cycle, and an interpretation of the mutation’s predicted structural and functional consequences. These interpretations then prompted a proposed model for the function of the extracellular loops in CRT. The results implicate the understudied extracellular loop 6, the locus of the mutation, as being involved in substrate luring and transient binding as the protein releases its previous substrate into the cytoplasm. These findings shed light on a previously unknown mechanism in creatine transport and elucidate potential therapeutic targets.
 • Rinne, Rasmus (Helsingin yliopisto, 2021)
  Social fobi(SF) definieras som en uttalad eller bestående rädsla för en eller flera olika sociala situationer. SF präglas av en förvrängd uppmärksamhet av social stimuli. Vi undersökte skillnader i självreferens processering i SF genom att rekrytera 20 friska kontroller och 38 personer med SF. Försökspersonerna undergick fMRI mätning medan de kategoriserade ord som visades till dem som positiva, negativa eller neutrala i kontext till en situation att de hör en grupp med personer säga ordet ifråga.SF gruppen delades itu och undergick ett randomiserat dubbelblindat experiment med escitalopram eller placebo i 7 dygn. Därefter utfördes fMRI mätningen pånytt med en liknande kategoriserings uppgift. Under experimentet uppföljdes nivån av ångest med självrapportering via STAI-Y1 frågeformulär. Vi observerade en ökning av aktivation i vänstra inferiora frontala gyrus till negativt socialt stimuli i den friska gruppen i kontrast till SF gruppen. Efter interventionen observerades normalisation i samma region i vänstra inferior frontala gyruset i escitalopram gruppen men inte i placebo gruppen. Vi observerade inga signifikanta skillnader i kliniska symptom utgående från frågeformulären. Vår slutsats är att vänstra inferiora frontala gyrus aktivation är nedsatt i SF och normaliseras av en korttidsbehandling av escitalopram förrän den kliniska effekten etableras.
 • Putkinen, Silja (Helsingin yliopisto, 2021)
  Background: Aphasia is a disturbance in the language function in someone who has suffered a stroke. An interesting observation is that some aphasic patients can utter words singing, even when they have lost the ability to speak. Music- and singing-based aphasia rehabilitations have been used, as addition to traditional speech therapy, for decades, and are a subject of acitve research. The aim of the present questionnaire study was to explore subjective speech and singing abilities and their connections in post-stroke aphasia. Methods: 49 aphasia patients answered questionnaires regarding subjective vocal control when speaking and singing, and their communication and singing abilities in everyday life. The participants were divided into mild (N=21) and severe (N=28) aphasics groups. We investigated if there were differences between subjective vocal control speaking and singing or between aphasia groups, and if vocal control was associated with everyday communication or singing ability. Results: There was a difference between subjective speaking and singing abilities, aphasia severity did affect subjective singing ability but not speaking ability, a better subjective vocal control singing was associated with a better singing ability. A better quality and more frequent communication in everyday life was associated with better singing ability. Conclusion: Singing was perceived as less effortful and unclear than speaking and especially severe aphasics felt better singing than speaking. These results support the idea that singing therapies could be helpful for aphasics.
 • Afrasiabi, Shirin (Helsingin yliopisto, 2021)
  Oral tongue squamous cell carcinoma (OTSCC) is one of the most common types of oral cancer. OTSCC usually occurs in males between the ages of 60-70, but recently there has been an increase in OTSCC patients under the age of 40. Commonly known risk factors for tongue cancer are heavy smoking and excessive alcohol consumption. The aim of our study was to find a correlation between gender and prevalence of diagnosis in OTSCC patients, and to observe if OTSCC has become more common in younger patients during recent years. In this study, we studied oral tongue squamous cell carcinoma cases found in the data pool of the pathological department of the University of Helsinki central hospital Q-Pati during the years 1975-2018. We recorded only the gender, date of birth and age at the time of diagnosis. For the statistical analysis, we divided our patients in age-groups of ≤40 years, 40-59 years and ≥60 years. The data was then analyzed using R-studio. From the data, we calculated the incidence rate ratio (IRR) and p-value using the Poisson analysis method. The results show that the rate of diagnosed OTSCC patients has generally increased in all age groups. For female patients the biggest increase was observed in patients ≥60 years old and in male patients 40-59 years old. In both genders we could observe a statistically significant increase in younger patients.
 • Suonsyrjä, Sanna (Helsingin yliopisto, 2019)
  Bakgrund: Tillväxtstörning under fosterutvecklingen har visats vara associerad med uppkomsten av hjärt- och kärlsjukdomar senare i livet. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan förtjockade artärväggar och förekomsten av kardiovaskulära riskfaktorer i familjen. Syftet med denna studie var att undersöka ifall avvikelser i artärväggen kan ses hos barn i förskoleåldern med avvikande kroppsstorlek vid födseln. Metoder: Detta är en uppföljningsstudie på 90 barn i 5-årsåldern som tidigare undersökts i nyföddhetsstadiet. I gruppen ingick barn med normal, låg och hög födelsevikt. Vi undersökte vaskulär morfologi och fysiologi i halspulsådern, överarmsartären, strålbensartären och lårbensartären med högresolutionsultraljud (25-55 MHz). Dessutom undersöktes barnens kroppsstorlek och blodtryck. Resultat: Alla artärers lumendiameter (LD) samt tjockleken på överarmsartärens och lårbensartärens kärlväggar korrelerade med fettfria massan. För de flesta vaskulära dimensioner försvann skillnaden mellan barn med normal, låg och hög födelsevikt efter justering för kön, ålder och fettfri massa, med undantag av strålbensartärens, överarmsartärens och lårbensartärens LD. Inget statistiskt signifikant samband konstaterades mellan de vaskulära dimensionerna och blodtryck. Konklusion: Resultaten indikerar att den största prediktorn för vaskulära dimensioner hos barn i 5-årsåldern är fettfri massa och att variationer i vaskulär morfologi främst är relaterad till kroppstillväxt. Inga tecken på avvikande kärlmorfologi hos barn med avvikande kroppsstorlek vid födseln kunde påvisas.