Browsing by Subject "kilpailu"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-40 of 56
 • Erholm, Juha (2006)
  The European Union has taken down internal borders in Europe to allow for the free movement of people, companies, goods and services. Yet EU member states retain great liberty in setting their own tax levels and public systems. As mobility causes public economies to take the external situation into consideration when setting tax and public expenditure policies, this new setting can encourage fiscal competition between EU member states and lower income redistribution levels in the EU. This thesis examines this setting from the perspective of how labour mobility can cause fiscal competition. In recent decades, labour mobility in Europe has been quite low. This can be expected to change, however, partly because of the May 2004 enlargement of the EU. Wildasin (1991) models a combined federal and local system with federal subsidies and local income redistribution, with only the poor being allowed to move. In equilibrium local jurisdictions end up with the same income redistribution as all other local jurisdictions. Hindriks (1999) examines a setting where independent jurisdictions compete fiscally, attracting the rich and deterring the poor. Particularly the mobility of the rich is detrimental to income redistribution. Also the mobility of the poor has in most cases a negative effect. Jurisdictions can compete either in taxes, transfers or both in taxes and transfers, with competition in transfers having the strongest effect on income redistribution. Tax and income redistribution reasons are not currently the biggest cause to migrate in the EU. Despite this, expecting labour mobility levels to go up European nations will have to consider labour mobility induced fiscal competition as possibly limiting public policy in the future.
 • Poutiainen, Tanja (2006)
  Pitkään jatkuneiden lääkekustannusten kasvun hillitsemiseksi ja lääkkeiden välisen hintakilpailun lisäämiseksi otettiin Suomessa esimerkiksi Ruotsista ja Tanskasta saatujen myönteisten kokemusten kannustamana vuoden 2003 huhtikuussa käyttöön ns. pakollinen lääkevaihto eli geneerinen substituutio. Lääkevaihdon ensimmäisien kuukausien aikana useiden lääkkeiden hinnat lähtivät laskuun erityisesti lääkeryhmissä, joissa substituutioryhmän kilpailijoiden lukumäärä oli suuri. Suomessa on tehty viime vuosina useita tutkimuksia, jotka käsittelevät pääsääntöisesti hyvin yleisellä tasolla esimerkiksi lääkemarkkinoita sekä lääkkeiden hintakehitystä ja -kilpailua geneerisen substituution käyttöön oton jälkeen. Vaikka lääkkeiden kysyntää on tutkittu esimerkiksi Yhdysvalloissa taloustieteellisestä näkökulmasta paljon, ei Suomessa lääkkeiden myyntiä ja sen kehitystä käsitteleviä ekonometrisia tutkimuksia ole viime aikoina juuri julkaistu Mankisen (2006) keskustelupaperia lukuun ottamatta. Tutkielmassa käytiin lyhyesti läpi lääkemarkkinoihin liittyvää peruskäsitteistöä sekä tarkasteltiin, kuinka vaihtokelpoisten lääkkeiden hinnat ja myydyt määrät ovat kehittyneet lääkevaihdon käyttöönoton jälkeen. Regressioanalyysin perusperiaatteiden ja mallintamisen lähtökohtien esittelyn jälkeen tutkittiin staattisten ja dynaamisten regressiomallien avulla, kuinka vaihtokelpoisten lääkkeiden myynti on kehittynyt useiden ehdollistavien muuttujien suhteen, ja onko myynti reagoinut useiden lääkkeiden hinnoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Lisäksi analysoitiin, mikä rooli ominaisuuksiltaan samankaltaisten lääkkeiden välisellä kilpailulla oli lääkkeiden myynnin kehityksessä. Tarkasteluajanjakso oli vuoden 2003 maaliskuusta vuoden 2004 huhtikuuhun. Analyysin pohjalta saatiin useita tuloksia. Ensinnäkin markkinoilla lääkevaihdon ensimmäisen vuoden aikana olleiden lääkkeiden vähittäismyynti oli joustamatonta lääkkeiden omissa hinnoissa tapahtuneiden muutosten suhteen. Vaihtokelpoisten lääkkeiden yli ajan estimoitu hintajousto oli 0.13 eli hintojen 1 % kasvu vähensi lääkevaihdon ensimmäisen vuoden aikana myyntiä 0.13 % riippumatta siitä, oliko lääke hintaputkessa huhtikuussa 2004 vai ei. Lisäksi muiden lääkkeiden maaliskuun 2003 tasoon suhteutettujen hintojen 1 % nousu kasvatti putken ulkopuolella olleiden lääkkeiden myyntiä 0.23 % ja putkessa olleiden myyntiä 0.36 %. Kolmanneksi lääkeryhmässä, jossa ominaisuuksiltaan samanlaisia kilpailevia tuotteita oli yli 6, lääkkeiden vähittäismyynti oli tyypillisesti joustavampaa hintojen suhteen ja hintajoustoissa on tapahtunut ajassa suurempia muutoksia kuin lääkeryhmissä, joissa kilpailijoiden lukumäärä oli alle 4 tai 4-6. Lääkevaihdossa saattoi olla kyse "uutuuden viehätyksestä", joka ajoi lääkeyritykset laskemaan voimakkaasti hintojaan lääkevaihdon ensimmäisien kuukausien aikana. Hintakehityksen stabiloiduttua vaihtokelpoisten lääkkeiden kysyntä muuttui joustamattomammaksi omien ja kilpailijoiden hintojen suhteen ja erot huhtikuussa 2004 hintaputkessa ja sen ulkopuolella olleiden lääkkeiden myyntimäärien välillä kaventuivat.
 • Niemelä, Juha S. (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1993)
  The objectives of this study are both theoretical and empirical. On the theoretical level strategy concept, its operationalization and measurement are analyzed and clarified. On the empirical level marketing strategies and competitive strategies are described by country, and the study also identifies the strategic marketing decisions characterizing different countries or competitive strategies. Furthermore, the relationships between strategies and marketing structures and functions are analyzed. The connections between marketing strategy and competitive strategy are analyzed on both the theoretical and empirical level. The data of the study consists of personal interviews of 102 large sawmills. The data is collected from Finland, Western USA and British Columbia, Canada and is divided fairly equally between these three countries. On the theoretical level the strategy concept is analyzed by classifying the concepts used in strategy research into five different types. The data of the study makes it possible to empirically compare two different strategy concepts and three countries. Marketing strategy is analyzed in terms of decisions concerning products, customers, market areas and marketing competences. The Finnish sawmills differ from the Western North American sawmills with a more advanced marketing strategy emphasizing specialty- and custom-made products and few customers and market areas. The Finnish sawmills are also applying more advanced competitive strategies. Hypotheses concerning the relationships between marketing strategy and competitive strategy gain support from the empirical findings. Connections between marketing strategy and marketing structures and functions were found to exist, which provides validation for the used operationalization of the marketing strategy concept.
 • Koivunen, Tuija; Järvinen, Raija; Tuorila, Helena (Kuluttajatutkimuskeskus, 2012)
  Kuluttajatutkimuskeskus. Työselosteita ja esitelmiä 141
 • Hannonen, Minttumaaria (University of Helsinki, 1998)
 • Punttila, Pekka (University of Helsinki, 1990)
 • Kalela, Erkki K. (Suomen metsätieteellinen seura, 1942)
 • Jokinen, Maarit (University of Helsinki, 2000)
 • Rothberg, Isabella (2010)
  Åland är ett medietätt område med två dagstidningar, Nya Åland och tidningen Åland, och en public service-radiokanal, Ålands Radio, och en befolkning på 27 734 invånare. Det lokala medieutbudet är stort, bevakningen är intensiv och medierna har ett starkt fäste i ålänningarnas vardag. I min avhandling pro gradu undersöker jag om den lokala mediekonkurrensen leder till fler olika nyheter eller till en likriktad nyhetsrapportering, där alla medier tar upp samma händelser. År 2007 genomgick Nya Åland och tidningen Åland reformer, båda övergick från fem- till sexdagarsutgivning och samtidigt blev tidningen Åland likt konkurrenten en morgontidning. Jag har undersökt ifall de här reformerna ledde till en mer likriktad nyhetsrapportering. Oumbärliga verk för min avhandling var Gunnar Nygrens Skilda medievärldar, Larsåke Larssons Nyheter i samspel samt Robert G. Picards forskning om mediekonkurrens. Min metod är den kvantitativa innehållsanalysen, genom vilken jag har jämfört innehållet i tidningen Åland, Nya Åland och Ålands Radios Ålandsnytt-sändningar sinsemellan, under en period på totalt fyra veckor, år 2007 och 2008. Enligt min studie tycks det stora medieutbudet och konkurrensen gynna mångfald. Omkring hälften av nyheterna i Nya Åland, tidningen Åland och Ålands Radio var unika år 2008. Endast 45 stycken nyheter var gemensamma för alla tre medier. I de fall där samma nyhetshändelse behandlades av medierna, hade man i mer än hälften av fallen varierat upplägget genom olika intervjuobjekt och olika vinklingar. Men tittar man på vilka ämnen medierna rapporterar om är det däremot mer likriktat. I alla medier utgjorde politik den största kategorin, tätt följd av ekonomi, sysselsättning och brott. Gällande den sistnämnda kategorin fanns det emellertid olikheter medierna emellan. Medan 17 procent av tidningen Ålands nyheter tog sig an brott var motsvarande andel i Ålands Radio bara fem procent. Tidningen Åland hade också överlägset flest unika brottsnyheter, 16 procent, vilket är en stor andel i jämförelse med Nya Åland som bara hade tre procent egna brottsnyheter och med Ålands Radio som inte hade en enda egen brottsnyhet. Reformerna som ägde rum på marknaden mellan 2007 och 2008 påverkade inte nyhetsutbudet dramatiskt. De unika nyheternas andel sjönk en aning medan de gemensamma nyheterna blev fler.
 • Kellomäki, Seppo; Nevalainen, Timo (Suomen metsätieteellinen seura, 1983)
 • Turunen, Harri (2008)
  Työssä tutkitaan yrityksen ja pankin välisen investointisuhteen yhteiskunnallista optimaalisuutta epäsymmetrisen informaation markkinoilla. Tutkimuksessa oletetaan, että epäsymmetria on luonteeltaan hyvin voimakasta - pankit eivät kykene määrittämään yksittäisen lainaa tai pääomasijoitusta hakevan yrityksen ominaisuuksia lainkaan. Lisäksi oletetaan, että pankit kuitenkin tuntevat täydellisesti potentiaalisten sijoitusta hakevien yritysten todennäköisyysjakauman. Yhteiskunnallisen optimaalisuuden mittariksi valitaan yksinkertainen summafunktio markkinaosapuolten voittofunktioista. Tämä on kuitenkin täysin mielivaltainen ja pohjimmiltaan poliittinen valinta. Työssä myös osoitetaan, että mittarin valinnalla on merkitystä lopputulosten kannalta. Työn empiirisessä osassa havaitaan, että pankkisektori ei ainakaan Isossa-Britanniassa ole kilpailullinen. Lisäksi havaitaan, että lainanoton rahalliset kustannukset eivät ole kovinkaan merkittävä seikka, kun yrittäjät valitsevat pankkia josta hakevat lainaa. Sen sijaan kvalitatiivisilla seikoilla kuten palvelun laadulla on suurempi merkitys. Suurimmalle osalle uusista yrityksistä yrityksen aloittamiseen käytetty raha ei tule ulkoisesta lähteestä, vaan yrittäjän henkilökohtaisista säästöistä. Ulkoista rahoitusta käyttävien yritysten joukossa suurin osa käytti jotakin lainan muotoa - vain pieni vähemmistö käytti pääomasijoituksesta tullutta rahaa. Markkinoiden lopputulemia tarkastellaan useilla eri oletuksilla markkinoiden rakenteesta ja niillä myytävistä hyödykkeistä. Näillä seikoilla nähdään olevan jonkin verran merkitystä lopputulemien kannalta, joskin kvalitatiivisella tasolla lopputulemien välillä ei ole eroja lähes kaikissa mallinnetuissa tilanteissa. Ero esimerkiksi kilpailullisten ja monopolin hallitsemien markkinoiden välillä onkin kvantitatiivinen. Toisaalta tutkimuksessa osoitetaan, että oletuksella yritysten todennäköisyysjakaumasta on merkitystä ainakin ei-kilpailullisilla markkinoilla. Työn lopputuloksina osoitetaan, että oletetulla mittarilla markkinoille muodostuu kaksi epäoptimaalista yritysten joukkoa: yritykset, joiden rahoittaminen olisi yhteiskunnallisesti kannattavaa, mutta jotka eivät hae lainaa, ja yritykset, joiden rahoittaminen on yhteiskunnallisesti haitallista, mutta jotka hakevat (ja saavat) lainaa. Toisaalta havaitaan, että ongelman ratkaiseminen on käytännössä hyvin vaikeaa johtuen teknisistä syistä. Esimerkiksi yksinkertaiset subventiot tai verot johtavat toisen ongelman osittaiseen ratkeamiseen, mutta myös toisen ongelman syvenemiseen.
 • Pastinen, Inka (2007)
  Tutkielmassa tarkastellaan patentinhaltijoiden keskinäisiä patenttisopimuksia. Tavoitteena on tutkia, miksi patenttipooleja muodostetaan ja millaisia vaikutuksia patenttipooleilla on kilpailuun. Aluksi perehdytään patenttijärjestelmään ja niihin ominaisuuksiin, jotka rajoittavat patentin monopoliasemaa. Sen jälkeen selvitetään, miten patenttijärjestelmät ovat kehittyneet ja vertaillaan Euroopan, Yhdysvaltojen ja Japanin patenttijärjestelmiä. Työn perustana ovat Carl Shapiron artikkeli ”Navigating the Patent Thicket: Cross Licenses, Patent Pools, and Standard Setting” (2001) ja Sung-Hwan Kimin “Vertical Structure and Patent Pools” (2004). Edellä mainitussa artikkelissa Shapiro käyttää hyväkseen Cournot’n analyysiä patenttipoolien hyvinvoinnin tarkastelussa ja ehdottaa patenttipoolien hyväksymistä silloin, kun patentit ovat komplementteja ja kieltämistä, jos ne ovat substituutteja. Kimin vertikaalisen integraation ja patenttipoolien vuorovaikutusta tarkastelevassa artikkelissa päädytään siihen, että vertikaalinen integraatio alentaa aina lopputuotteen hintaa silloin, kun yritykset ovat muodostaneet patenttipoolin. Kimin staattisessa mallissa ratkaisu löydetään takaisinpäin tehtävällä induktiolla kaksivaiheisessa pelissä, jossa ylävirran yritykset tekevät päätöksen lisenssihinnasta ja alavirran yritykset tuotantomäärästä. Peli pelataan vain kerran. Ylävirran yrityksillä on koordinointiongelma kilpailutilanteen sijaan, mikä erottaa mallin perinteisistä vertikaalisen integraation malleista. Alavirran yritykset osallistuvat Cournot-kilpailuun ja ottavat kustannukset ylävirrasta annettuna. Patenttisopimusten ja ‑poolien kilpailuvaikutusten tarkastelussa käytetään Carl Shapiron artikkelia ”Antitrust Limits to Patents Settlements” (2003) ja Richard Gilbertin (2002) artikkelia “Antitrust for Patent Pools: A Century of Policy Evolution”. Tässä Shapiron myöhemmässä artikkelissa luodaan sääntö, jonka avulla erilaisia patenttisopimuksia voidaan arvioida. Tarkastelu tehdään niin Bertrand– kuin Cournot-kilpailussakin. Shapiro huomioi mallissaan sen, että patentin vahvuuteen liittyy epävarmuutta. Shapiron säännön mukaan patenttisopimus patentinhaltijoiden kesken ei saa johtaa pienempään odotettuun kuluttajien hyvinvointiin kuin patenttikiistan ratkaiseminen oikeudenkäynnissä johtaisi. Gilbertin artikkelista puolestaan saadaan näkemys siitä, miten kilpailuviranomaisten patenttipoolien arviointi on eri aikoina vaihdellut Yhdysvalloissa ja mihin asioihin taloustieteen näkökulmasta tulisi kiinnittää huomiota patenttipooleissa. Aluksi patenttioikeudet menivät kilpailuoikeuksien ohi, mutta myöhemmin patenttioikeuksia ei enää käsitelty poikkeuksena kilpailulaista.
 • Henttonen, Heikki (University of Helsinki, 1980)
 • Aaltonen, V. T. (Suomen metsätieteellinen seura, 1939)
 • Mäkinen, Pekka (The Society of Forestry in Finland - The Finnish Forest Research Institute, 1993)
  The general aim of the study was to determine how timber truck transport business succeeds in the competition within its sector. Particular attention was paid to the structure of the sector, and the effect it has on profitability in the sector. Furthermore, strategic groups were looked at in depth, as well as the competitive strategies of the most successful companies and groups of companies. The theoretical competitive strategy was operationalized. A total of 53 timber truck transport entrepreneurs were interviewed. The average age of the entrepreneurs was 51 years. Of the businesses, 35 % were partnership companies, 6 % were open companies and 59 % were self-employed. The businesses owned an average of 1.5 trucks, and at the time of interviewing their average age was four years. The entrepreneurs had little schooling or short-term training suitable for the line of business. Nearly nine out of ten entrepreneurs had no schooling for the line of business, and four out of five had no short term training. The attitude of the timber truckers toward their activities was more like that of self-employed persons than that of entrepreneurs. A total of 61.5 % of the entrepreneurs reported that they carried on entrepreneurship simply to assure themselves of a job. The operational profitability of the sector has been good in the years 1984 to 1990, and the business profitability fairly good. The median equity ratio in the sector has remained at about 20 % and the ratio of debts to turnover about 40 %. The sector has been more profitable than forest machine contracting primarily due to the barriers to entry into the sector. Cluster analysis, using Ward's method, was used for seeking out strategic groups. The length of the customer relationships proved a significant barrier to mobility. The most successful businesses used the competitive strategy of cost weighted focussing. This was done through optimization of the capasity utilization rate and through choice of correct customers.The strategic position for the most successful businesses was judged to be good in the future. Success in the future will require above all activeness and innovation ability.