Browsing by Subject "limnologia"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 21-22 of 22
  • Kettunen, Ilppo; Mäkelä, Ari; Heinonen, Pertti (Suomen ympäristökeskus, 2008)
    Ympäristöopas
    Opas antaa vesinäytteitä ottaville yleistietoa Suomen vesistöjen erityispiirteistä, vesistöjen tilan tutkimuksesta sekä näytteenoton tavanomaisimmista kysymyksistä. Näytteenoton tarpeellisina taustatietoina on selostettu järven lämpötalous, kaasutalous, ravinnetalous, rehevöityminen ja plankton. Näitä tarkastellaan näytteenottoon ja näytteistä tehtävien määritysten kannalta. Näytteiden oton tavoitteena on, että näytteet edustavat mahdollisimman hyvin sitä paikkaa, aluetta ja tilannetta, joka vastaa kyseisen tutkimus- tai seurantaohjelman tarkoitusta. Tämä edellyttää näytteenottajalta riittäviä tietoja työskentelyalueensa vesiluonnosta ja vesivaroista sekä niiden ominaisuuksista, joita oppaan vesistötieto-osassa on kuvattu.Oppaan kenttätutkimusosassa annetaan käytännön tietoa näytteenottoon valmistautumisesta sekä keskeisimmistä fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista näytteenotto- ja havaintomenetelmistä sekä niiden soveltamisesta joki-, järvi- ja rannikkoalueilla. Lisäksi tarkastellaan kasviplanktonin, pohjaeläinten, päällyskasvuston ja pohjasedimenttinäytteenoton erityispiirteitä sekä vesikasvi-, kala- ja uimavesitutkimusten tekemistä. Näytteenottajan huomiota pyritään kiinnittämään myös näytteenoton virhemahdollisuuksiin ja virheiden välttämiseen. Oppaan liiteosassa on kattava luettelo vesitutkimusten näytteenoton jo valmistuneista ja valmisteilla olevista standardeista v. 2007 lopun tilanteessa.
  • Мякеля, Ари; Кеттунен, Илппо; Хейнонен, Пертти (Центр окружающей среды Финляндии SYKE, 2009)
    Пособие по охране окружающей среды
    Данное издание предназначено для специалистов, которые занимаются отбором проб воды. В публикации представлены общие сведения о водоёмах, даны ответы на вопросы, связанные с отбором проб воды. Раскрыты некоторые детали теплового баланса озёр, газового режима, баланса питательных веществ. Описаны особенности биологических процессов и эвтрофирования водоёмов. Следует отметить, что все темы раскрыты именно с точки зрения технологии отбора и анализа проб воды. Цель отбора проб – получение достоверных сведений о состоянии водоёма в точке отбора проб, в регионе, которые охватывает сеть станций. Отбор проб занимает важное место в программах мониторинга и научных исследований. Работа требует от специалистов достаточной квалификации, знаний об особенностях водоёмов, о водных ресурсах. В публикации представлены и проблемы, которые встречаются на водоёмах. Издание содержит раздел, полностью посвящённый работам в полевых условиях. Подробные инструкции содержат разнообразные требования, множество практических советов и сведения о методах отбора для проведения физических, химических и биологических анализов. Описаны требования, которые предъявляются к проведению визуальных наблюдений на реках, озёрах и морских акваториях. Подробно представлены особенности, которые связаны с изучением вод на пляжах, с пробами фитопланктона, бентоса, перифитона, донных отложений, высших водных растений и рыб. В работе описаны источники возможных ошибок, которые возникают в процессе отбора проб.