Browsing by Subject "1990-2000-luku"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Naalisvaara, Juha-Mikko (2008)
    Tutkimuksen kohteena on Länsi-Saharan rauhanprosessi ja sen ongelmat. Marokko ja Polisario ovat kiistelleet alueen hallinnasta yli kolme vuosikymmentä, ja 1990-luvun alusta lähtien konfliktia on koetettu ratkoa Yhdistyneiden kansakuntien (YK) avustuksella. Työssä tarkastellaan yrityksiä murtaa vaikeuksiin ajautuneen rauhanprosessin umpikuja YK:n välitystoiminnalla vuosina 1997–2004. Tarkoituksena on selvittää, miksi Yhdysvaltain entisen ulkoministerin James Bakerin harjoittama välitystoiminta ei tuottanut Länsi-Saharan konfliktiin päätöstä tai ratkaisua. Tutkimus on tarpeellinen, sillä Länsi-Saharan konfliktinhallintaa ei ole aiemmin tutkittu välitystoiminnan onnistumiselle asetettujen kriteerien kannalta. Tutkimuksessa pohditaan myös yleisemmin niitä reunaehtoja, joiden puitteissa konfliktien rauhanomainen päätäntä ja ratkaiseminen tapahtuu. Marieke Kleiboerin esittelemä kansainvälisen välitystoiminnan ideaalityyppien luokittelu toimii tutkimuksessa teoreettisena viitekehyksenä. Bakerin ja YK:n pääsihteerin Kofi Annanin välitystoimintaa analysoidaan etenkin näkökulmasta, joka korostaa välittäjällä olevia valtaresursseja ja niiden tehokasta käyttöä osapuolten ohjaamisessa kohti päätäntää. Tutkimus on otteeltaan tapaustutkimus ja metodina on tekstien lähdekriittinen analyysi. Pääasiallinen aineisto ovat YK:n pääsihteerin Länsi-Saharan rauhanprosessia käsitelleet selonteot (37 kappaletta) sekä YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselmat (34 kappaletta). Lisäksi analyysissa käytetään aineistona Länsi-Saharan rauhanprosessia käsitteleviä aiempia tutkimuksia. Länsi-Saharan rauhanprosessi ei tuottanut tarkastellulla ajanjaksolla tulosta, koska YK:n rauhansuunnitelman mukaista kansanäänestystä Länsi-Saharan tulevasta asemasta ei voitu pitää, eikä osapuolilta saatu hyväksyntää muillekaan ehdotuksille konfliktin päättämiseksi tai ratkaisemiseksi. Neorealismiin pohjautuvan välitystoimintateorian mukaan merkittävin syy tähän oli, ettei Baker käyttänyt kriittisinä hetkinä riittävästi vaikutusvaltaa osapuolten taivuttelemiseksi. Myöskään YK:n turvallisuusneuvosto ei toiminut tarpeeksi määrätietoisesti päätännän edistämiseksi. Vaikutusvallan käyttöä vaikeutti muun muassa konfliktin vähäinen merkitys ulkovalloille sekä kansainvälisen tilanteen kehittyminen päätännän kannalta epäsuotuisaan suuntaan. Neorealistiseen välitystoimintamalliin liittyvästä konfliktitulkinnasta sekä siitä johdetuista välitystoiminnan periaatteista löydetään kuitenkin useita puutteita. Tutkimuksen suosituksena on, että tulevien välitystoimintayritysten olisi perustuttava toisenlaisiin teoreettisiin lähtökohtiin. Teoreettisen viitekehyksen osalta tärkein kirjallisuuslähde on Marieke Kleiboerin (1998) "The Multiple Realities of International Mediation". Länsi-Saharaa käsittelevästä tutkimuksesta keskeisiä lähdeteoksia ovat Erik Jensenin, Toby Shelleyn, Thomas de Saint Mauricen sekä Laurent Pointierin teokset.
  • Pekola, Piia (2006)
    Tutkielmassa analysoidaan Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja erityisesti turvallisuuskäsitystä. Turvallisuuskäsityksen analyysi perustuu Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittisiin selontekoihin viimeisen vuosikymmenen ajalta eli samalta ajalta, jonka Suomi on ollut Euroopan unionin jäsenenä. Tänä aikana on julkaistu kaikkiaan neljä selontekoa, vuosina 1995, 1997, 2001 ja 2004. Tutkimuskohteen valinta perustuu Suomen muuttuneeseen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen tilanteeseen Euroopan unionin jäsenenä. Tutkimuskohteen valintaan vaikuttivat kansallisen tilanteen lisäksi viime vuosien maailmanpoliittiset tapahtumat ja niiden tuomat muutokset turvallisuuspoliittiseen ympäristöömme. Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen ympäristö muuttuu jatkuvasti ja siitä syystä myös Suomen turvallisuuspoliittisten selontekojen oletetaan muuttuneen. Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen muodostaa Kööpenhaminan koulukunnan ja erityisesti Barry Buzanin tutkimustyö turvallisuuden käsitteestä. Buzanin mukaan turvallisuus voidaan käsittää laajasti, jolloin perinteisen sotilaallisen turvallisuuden lisäksi turvallisuutta voidaan analysoida taloudellisella, poliittisella, yhteiskunnallisella tai ympäristösektorilla. Kansallisen turvallisuuskäsityksen muodostamista varten selonteot analysoidaan jokainen erikseen sotilaallisen, poliittisen, taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristön turvallisuuden valossa. Turvallisuuskäsitys on monen tekijän summa ja jakamalla tekstit pienempiin osa-alueisiin pyritään turvallisuuden kokonaisuudesta löytämään pienempiä yksityiskohtia, joista Suomen turvallisuuskäsitys lopulta muodostuu. Tekstianalyysin menetelmänä käytetään diskurssianalyysin tarjoamia apuvälineitä. Diskurssianalyysi perustuu aineistojen tarkkaan analysointiin ja kielenkäytön tulkintojen muodostamiseen. Tutkielmassa pyritään muodostamaan tulkinta turvallisuuskäsityksestä diskurssianalyysiä hyväksi käyttäen. Suomalainen turvallisuuskäsitys oli EU jäsenyyden alussa vielä vahvasti kaksijakoinen. Turvallisuuskäsitys rakentui voimakkaasti kansallisiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin. Perinteisten turvallisuuspoliittisten sektoreiden eli sotilaallisen ja poliittisen turvallisuuden osalta tämä dualistisuus on kaikista selvintä. Myöhemmin turvallisuuskäsitys on kuitenkin kansainvälistynyt kaikilla turvallisuuden sektoreilla ja nykyisin suomalainen turvallisuuskäsitys on paitsi laaja mutta myös syvä. Turvallisuuskäsityksessä on huomioitu turvallisuusuhat hyvin monella eri tasolla ja maailmanpoliittisten muutoksien vuoksi ne on otettu huomioon myös kansallisia turvallisuuspoliittisia päätöksiä tehtäessä ja turvallisuuskäsitystä muodostettaessa. Turvallisuuskäsitys on laajentunut erityisesti ei-perinteisten turvallisuussektorien osalta.
  • Nieminen, Juuso (2006)
    Tutkielman tarkoituksena on luoda kokonaiskuva vuosien 1998 – 2004 aikana Etelä-Suomen lääninhallituksen sosiaali- ja terveysosastolla Helsingin palveluyksikössä käsitellyistä terveydenhuollon hallintokanteluista. Tutkielman tavoitteena on auttaa lääninhallitusta ohjaus- ja valvontatehtävissään paremmin hyödyntämään kanteluita. Kantelulla tarkoitetaan viranomaiselle tehtyä ilmoitusta jonkin päätöksen tai menettelyn lainvastaisuudesta tai moitittavuudesta. Terveydenhuollossa tärkeimmät kanteluita käsittelevät viranomaiset ovat Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset. Terveydenhuollon alalla kantelun tarkoituksena on toimia kansalaisten oikeusturvaan liittyvänä keinona suhteessa terveydenhuollon ammattihenkilöihin ja terveydenhuollon yksiköiden toimintaan. Kantelu ei ole muutoksenhakukeino eli sillä ei voi saada päätöksiä muutetuksi. Kantelun kautta ei myöskään ole mahdollista saada hyvitystä sattuneista virheistä. Kantelun tarkoituksena on saattaa puolueettoman tutkinnan alaiseksi väitetty virheellinen tai moitittava toiminta sekä saada korjattua menettelytapoja ja organisaation puutteita. Vaikka kantelut ovat harvinaisia, niiden määrä kasvaa jatkuvasti. Kanteluiden kohteet jakautuvat kahteen toisistaan erilliseen, mutta toisiinsa liittyvään osaan. Kohteena voi olla joko terveydenhuollon ammattihenkilö eli lääkäri tms. tai sitten terveydenhuollon yksikkö. Tutkimuskysymykseksi muotoutuu edellä esitetyn pohjalta terveydenhuollon yksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonnan kuvaaminen ja kantelumäärien kasvun selittäminen. Tutkielma antaa terveydenhuollon ammattihenkilöille sekä muille kiinnostuneille tietoa kanteluiden määrästä, sisällöstä ja jakautumisesta mm. eri ammattiryhmien ja toimialojen kesken. Aineistona toimivat vuosien 1998–2004 aikana Etelä-Suomen läänihallituksen Helsingin palveluyksikössä käsitellyt terveydenhuollon hallintokantelut. Aineisto sisältää 1351 kantelua. Aineistoa on analysoitu tilastollisin menetelmin. Kanteluiden tutkiminen paljasti ainakin neljä erityisen mielenkiintoista seikkaa: syseemikanteluiden määrän voimakkaan kasvun, miesten yliedustuksen kanteluiden kohteena, hammaslääkäreiden saamien huomautusten suhteellisen korkean määrän verrattuna kantelumääriin ja yksityisen terveydenhuollon julkista terveydenhuoltoa korkeamman huomautusasteen kanteluissa.