Browsing by Subject "5142 Sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikka"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 159
 • Koivisto, Maija Karoliina; Katsui, Hisayo (2021)
  Vuonna 1929 Suomessa säädettiin rotuhygieniasta vaikutteita saanut avioliittolaki, joka kielsi syntymäkuurojen väliset avioliitot. Lakivalmistelut herättivät vastustusta viittomakielisessä yhteisössä, jossa kuurojen väliset avioliitot olivat yleistyneet jo 1800-luvun loppupuolelta alkaen. Tässä artikkelissa tarkastelemme sekä kuurojen välisten avioliittojen yleisyyttä että yhteisön asennoitumista kuurojen välisiin avioliittoihin oralismin ja rotuhygienian värittämällä aikakaudella. Lisäksi kysymme, miten oralismi ja rotuhygienia näkyivät avioliittolakia vastustavissa argumenteissa. Tutkimus on monitieteinen sisältäen vammaistutkimuksen, Deaf Studies -tutkimusalan ja historiantutkimuksen näkökulmia. Aineistoina toimivat yhteisön julkaisut vuosilta 1896–1930. Analyysimenetelmänä käytämme aineistolähtöistä sisällönanalyysia, jonka avulla kuvailemme yhteisön senaikaisia käsityksiä kuurojen avioitumisesta ja avioliittolaista. Viittomakielisessä yhteisössä kuurojen väliset avioliitot koettiin normina ja jopa oletuksena. Suunnitteilla ollut avioliittolaki herätti voimakasta vastustusta viittomakielisessä yhteisössä, koska lain koettiin rajoittavan kuurojen itsemääräämisoikeutta valita kumppaninsa. Argumentteina avioliittolakia vastaan yhteisö käytti yhteiskuntakelpoisuuttaan ja sitä, että kuurot saavat kuulevia lapsia.
 • Roos, Jeja Pekka (2016)
  Kahden vanhuutta ja vanhenemista koskevan teoksen arvio (Antti Eskola Vanhuus, Claes Andersson Stilla dagar i Mejlans)
 • Roos, Jeja Pekka (2017)
 • Alho, Rolle Julius (2015)
 • Hämäläinen, Hans-Mikael (2015)
  Artikkelissa tarkastelen suomalaisten suurten ikäluokkien omille iäkkäille vanhemmilleen ja aikuisille lapsilleen antamaa hoiva- ja käytännön apua. Aikuisille lapsille annetulla hoiva-avulla tarkoitan apua lastenlasten hoidossa. Artikkelissa kysyn: 1) Ovatko suurten ikäluokkien auttamismahdollisuudet yhteydessä heidän iäkkäille vanhemmilleen sekä aikuisille lapsilleen antamaan käytännön apuun ja hoivaan? 2) Ovatko iäkkäiden vanhempien ja aikuisten lasten avun tarpeet yhteydessä suurten ikäluokkien heille antamaan käytännön apuun ja hoivaan? Tutkimuksen aineistona käytän Sukupolvien ketju -hankkeessa vuonna 2012 suurten ikäluokkien edustajilta kerättyä postikyselyaineistoa (n=2278). Tulosten mukaan suurten ikäluokkien omille iäkkäille vanhemmilleen antama apu on yhteydessä ennen kaikkea vanhempien avun tarpeisiin. Aikuisten lasten tukeminen taas kiinnittyy avun tarpeiden lisäksi laajemmin suurten ikäluokkien mahdollisuuksiin antaa apua.
 • Eranti, Veikko; Boldt, Georg Mikael (Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutimusseura, 2021)
 • Laatikainen, Tiina; Vapalahti, Olli; Kalland, Mirjam; Välijärvi, Jouni; Huotilainen, Minna; Salmivalli, Christina; Salo, Ahti; Hiilamo, Heikki; Kuivalainen, Susan; Pekkarinen, Elina; Niemi, Jyrki; Välimäki, Juuso; Ollikainen, Markku (Valtioneuvoston kanslia, 2020)
  Valtioneuvoston kanslia asetti 22.4.2020 COVID-19-tiedepaneelin tukemaan valtiosihteeri Martti Hetemäen johtamaa valmisteluryhmää koronaviruskriisin haitallisten vaikutusten arviointiin ja ehkäisyyn sekä tehtyjen toimenpiteiden purkuun ja Suomen jälleenrakennukseen liittyvissä kysymyksissä. Tiedepaneeli asetettiin toimikaudelle 22.4.–31.5.2020. Tiedepaneelin tehtävänä oli auttaa valmisteluryhmää tutkittuun tietoon perustuen arvioimaan ja ennakoimaan COVID-19-kriisiin liittyviä ja siitä seuraavia vaikutuksia sosiaalisen, terveydellisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden sekä yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan resilienssin näkökulmista. Paneeli muodostettiin seuraavien alojen asiantuntijoista: kansanterveystieteet, koulutuspolitiikka, käyttäytymistiede (ml. psykologia), resilienssi, sosiaalipolitiikka, talouspolitiikka, sekä ympäristö- ja ilmastotieteet. Valtioneuvoston kanslia asetti paneelin jäsenet Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanetin, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry:n ja Suomalaisen Tiedeakatemian esitysten perusteella. Lisäksi valtioneuvosto täydensi tiedepaneelia kolmella asiantuntijalla.
 • Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Vapalahti, Olli; Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Vapalahti, Olli; Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Vapalahti, Olli; Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Vapalahti, Olli; Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)
 • Vapalahti, Olli; Sironen, Tarja; Pimenoff, Ville; Auranen, Kari; Leino, Tuija; Karvonen, Sakari; Toivanen, Otto; Ylöstalo, Hanna; Vainikainen, Mari-Pauliina; Mäkinen, Saku; Arponen, Anni; Heinikoski, Saila; Limnéll, Jarno; Salo, Ahti (Valtioneuvoston kanslia, 2021)