Browsing by Subject "Arrhythmias, Cardiac"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-15 of 15
 • Jaakkola, Ilkka; Hiippala, Anita; Happonen, Juha-Matti (2020)
 • Laukkanen, Jari; Nieminen, Tuomo; Savonen, Kai; Kervinen, Kari; Poutanen, Tuija; Raatikainen, Pekka (2016)
  •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on kes­kei­nen ja ko­ko­nais­val­tai­nen tut­ki­mus­me­ne­tel­mä mo­nien sy­dän­sai­rauk­sien ­diag­nos­tii­kas­sa, en­nus­teen ar­vioin­nis­sa, hoi­to­lin­jan va­lin­nas­sa ja seu­ran­nas­sa. Sen käyt­töä ei pi­dä vä­hen­tää, vaik­ka mui­ta sy­dä­men ku­van­ta­mis­me­ne­tel­miä on saa­ta­vil­la. •Va­kaaoi­reis­ta se­pel­val­ti­mo­tau­tia epäil­täes­sä ra­si­tus­koe on en­si­si­jai­nen tut­ki­mus taus­ta­tie­to­jen pe­rus­teel­la ar­vioi­dun en­nak­ko­to­den­nä­köi­syy­den mu­kaan oi­kein va­li­tuil­le po­ti­lail­le. •Me­ne­tel­män hy­vä saa­ta­vuus ja edul­li­suus ovat tär­keim­piä etu­ja mui­hin se­pel­val­ti­mo­tau­din tut­ki­mus­me­ne­tel­miin ver­rat­tu­na. •Ra­si­tus­ko­keen tul­kin­ta ei ra­joi­tu EKG:n ST-vä­lin muu­tos­ten mit­tauk­seen, vaan tut­ki­muk­sen ai­ka­na seu­ra­taan myös sy­dä­men sy­ke­taa­juut­ta ja ve­ren­pai­net­ta, mää­ri­te­tään po­ti­laan suo­ri­tus­ky­ky ja do­ku­men­toi­daan mah­dol­li­set ryt­mi­häi­riöt. •Klii­ni­nen ra­si­tus­koe on tär­keä tut­ki­mus ra­si­tuk­sen ai­ka­na il­me­ne­vien ryt­mi­häi­riö­tun­te­mus­ten diag­nos­tii­kas­sa, ja si­tä voi­daan käyt­tää myös las­ten sy­dän­sai­rauk­sien diag­nos­tii­kas­sa ja hoi­don suun­nit­te­lus­sa.
 • Hiippala, Anita; Happonen, Juha-Matti (2021)
  • EKG:n tutkiminen ei ole tarpeen aloitettaessa psyykenlääkitystä lapselle tai nuorelle, jos sairaushistoria, statuslöydökset ja sukuanamneesi ovat normaalit. • Tarpeettomista EKG-tutkimuksista voi aiheutua potilaille ja perheille turhaa huolta, ja tarpeellisen hoidon aloitus saattaa viivästyä. • Jos käytetään samanaikaisesti useita psyykenlääkkeitä tai muita QT-aikaa pidentäviä lääkkeitä, EKG on hyvä tarkistaa. • Leikattu sydänvika tai perinnöllinen sydänlihas- tai rytmihäiriösairaus ei välttämättä ole esteenä ¬lääkityksille, mutta hoitavan kardiologin konsultaatio on aiheellinen.
 • Kallio, Merja; Hiippala, Anita (2018)
  Lapsen tai nuoren äkillinen tajunnanmenetys on pelottavuudestaan huolimatta useimmiten hyvänlaatuinen. Fyysisen tai henkisen rasituksen aikana ilmetessään se on aihe lisätutkimuksille. Sydänperäinen tajunnanmenetys on yhteydessä lisääntyneeseen äkkikuoleman vaaraan ja tulee siksi tunnistaa. Tavallisimpia sydänperäisen tajunnanmenetyksen syitä lapsuudessa ovat perinnölliset rytmihäiriösairaudet, kardiomyopatiat ja sepelvaltimoiden rakennepoikkeavuudet.
 • Kettunen, Raimo; Suvisaari, Jaana; Tiihonen, Jari; Ruskoaho, Heikki; Huikuri, Heikki (2020)
  Monet masennus- ja psykoosilääkkeet pidentävät QT-aikaa ja voivat siten altistaa käyttäjänsä äkkikuolemalle. Näiden lääkkeiden aloitus edellyttää riskinarviointia ja jatkuva käyttö muun muassa EKG-seurantaa. Varsinkin klotsapiini voi aiheuttaa kardiomyopatian tai ennen sitä myokardiitin, jonka ilmetessä lääkitys kannattaa keskeyttää. Monet psykoosilääkkeet huonontavat kardiologista riskiprofiilia, sillä ne lisäävät painoa ja muuttavat glukoosi- ja lipidiaineenvaihduntaa. Psyykenlääkehoitoja aloitettaessa kannattaa tehdä kardiovaskulaarinen riskinarvio, ja heti, kun potilaan psyykkinen tila sen sallii, puuttua erityisesti tupakointiin ja painon lisääntymiseen elintapainterventiolla tai jopa lääkitystä muuttamalla. Psyykenlääkkeiden sekä sydän- ja verisuonitautilääkkeiden välillä esiintyy merkittäviä yhteisvaikutuksia. Eräät masennuslääkkeet voivat aiheuttaa vuotokomplikaatioita tukosta estävien lääkkeiden ja antikoagulanttien kanssa. Yhteisvaikutusriski on erityisen suuri monilääkityillä vanhuksilla.
 • Aronen, Merja (2019)
 • Pitkänen-Argillander, Olli M. (2018)
 • Sarkola, Taisto; Räsänen, Juha; Pitkänen-Argillander, Olli (2020)
 • Järvinen, Vesa; Mätzke, Sorjo; Kylmälä, Minna; Häkkinen, Sara; Kivikko, Matti (2020)
  • Sydämen kaikututkimus on tärkeä diagnostinen työkalu sydänsairauksien selvittelyssä. • Hyvinkään, Espoon ja Kauniaisten terveyskeskuslääkärit voivat tilata näitä tutkimuksia ostopalveluna Hyvinkään ja Jorvin sairaaloista. • Uusi tai aiemmin tutkimaton systolinen sivuääni oli selvästi yleisin läheteaihe, kun käytiin läpi sata peräkkäistä sydämen kaikututkimusta, jotka oli tehty perusterveydenhuollon lähetteellä. • Hento systolinen sivuääni ilman muita sydänsairauden löydöksiä tai oireita ei edellytä kaikututkimusta, mutta diastolinen sivuääni kannattaa aina tutkia.
 • Koivisto, Ulla-Maija; Junttila, Juhani; Karvonen, Jarkko (2020)
  Tahdistinlaitteita käytetään sydämen hidaslyöntisyyden, kammioperäisten rytmihäiriöiden ja sydämen vaikean vajaatoiminnan hoidossa. Tahdistin ohjelmoidaan yksilöllisesti, jotta hoito olisi tehokasta ja turvallista. Hidaslyöntisyyden tahdistuksessa tavoitteena on korjata sydämen johtoratavaurion aiheuttama haitta ja palauttaa sydämen normaali sähköinen aktivaatiojärjestys välttäen aiheetonta kammiotahdistusta. Rytmihäiriötahdistin pysäyttää pitkäkestoisen kammiotakykardian tai kammiovärinän. Vajaatoiminnan tahdistinhoidossa pyritään parantamaan vasemman kammion toimintaa optimoimalla vasemman kammion täyttö sekä yhtäaikaistamalla kammioseinämien supistus biventrikulaarisella tahdistuksella. Osassa vajaatoimintatahdistimista on mahdollisuus myös rytmihäiriötahdistinhoitoon. Hisin kimpun tahdistus mahdollistaa fysiologisen kammioiden aktivaation johtoratajärjestelmän kautta ilman oikean kammion tahdistukseen liittyviä haittoja. Johdottomalla tahdistimella ja ihonalaisella rytmihäiriötahdistimella voidaan välttää tahdistinhoitoon liittyviä johto-ongelmia ja infektiokomplikaatioita.
 • Lehto, Mika; Mäkynen, Heikki (2018)
 • Tuohinen, Suvi; Skyttä, Tanja; Poutanen, Tuija (2018)
  • Syövän hoitojen sydänvaikutusten vuoksi lisääntynyt kuolleisuus ja sairastavuus vähentävät hoitojen ¬kokonaishyötyä. • QT-ajan muutos on yleisin ja sydämen vajaatoiminta merkittävin syövän hoitojen haittavaikutus. • Haittoja pyritään vähentämään ehkäisemällä, seulomalla ja hoitamalla niitä varhain. • Syövän, sen hoidon ja sydänterveyden ympärille on kehittymässä uusi osaamiskokonaisuutensa, ¬kardio-onkologia.
 • Poutanen, Tuija; Hiippala, Anita (2018)
  Sydänperäiset äkkikuolemat ovat lapsilla harvinaisia. Jos lapsi liikkuu liikuntasuosituksen mukaan, liikunnan määrä voi olla yhtä suuri kuin kilpaurheiluvalmennuksessa. Esitiedot ja tutkimuslöydökset riittävät sydänsairauden seulomiseksi. EKG:tä ei suositella seulontaluonteiseen käyttöön. Suomessa on kouluterveydenhuollossa kattava terveystarkastusjärjestelmä, jossa sydänterveystarkastus voidaan toteuttaa kaikille lapsille.
 • Salmela, Birgitta; Niiranen, Jussi; Viitasalo, Matti (2018)
  Amiodaroni on erittäin tehokas, mutta potentiaalisesti toksinen rytmihäiriölääke. Jokaisen potilaita hoitavan lääkärin tulee osata epäillä sen haittavaikutuksia. Niiden hoito ja amiodaronilääkityksen jatkaminen arvioidaan erikoissairaanhoidossa.