Browsing by Subject "Attitude of Health Personnel"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-16 of 16
 • Huikko, Eeva; Lämsä, Riikka; Santalahti, Päivi; Torniainen-Holm, Minna; Kovanen, Leena; Vuori, Miika; Tuulio-Henriksson, Annamari (2020)
  JOHDANTO. Kuvaamme, millaisena lasten mielenterveyspalvelujärjestelmä Suomessa näyttäytyy koulu- ja neuvolalääkäreiden näkökulmasta. MENETELMÄT. Laadullisessa poikittaistutkimuksessa 17 eri sairaanhoitopiirin 17 kunnan neuvola- ja koululääkäriä vastasi puolistrukturoidussa haastattelussa lasten mielenterveyspalvelujärjestelmää koskeviin kysymyksiin. Vastausten sisältö koodattiin sisällönanalyyttisellä menetelmällä ja järjesteltiin teemoittain. TULOKSET. Perustasolla tehty yhteistyö ja lastenpsykiatrisen erikoissairaanhoidon jalkautuva toiminta koettiin useimmin myönteisiksi. Perustason kykyä hoitaa tarvetta vastaavasti ja yhdenvertaisesti lasten lieviä ja keskivaikeita psyykkisiä häiriöitä ei pidetty riittävänä. PÄÄTELMÄT. Palvelujärjestelmän valmiutta lasten psyykkisten häiriöiden tunnistamiseen on kehitetty tuloksellisesti. Kehittämistyötä tulisi jatkaa edistämällä perustason hoitomahdollisuuksia ja näyttöön perustuvien hoitomenetelmien käyttöönottoa.
 • Taiminen, Heini; Saraniemi, Saila; Joffe, Grigori; Stenberg, Jan-Henry; Parkinson, Joy (2019)
  Nettiterapiat tarjoavat lääkärien näkökulmasta hyväksytyn tavan tarjota hoitoa. Kyselytutkimuksessa lääkärit katsoivat ne kuitenkin alkuvaiheen hoitoa täydentäväksi lisäksi eikä ainoaksi hoitovaihtoehdoksi. Nettiterapiaei saisi jäädä irralliseksi muusta hoitopolusta.
 • Eskelinen, Saana; Niemi, Maija; Niemelä, Solja; Vasankari, Tuula (2020)
 • Salonen, Jonna; Saari, Tom; Martikainen, Susanna (2016)
 • Palovuori, Elina; Pitkäranta, Anne (2019)
 • Kinnunen, Marina; Lönnqvist, Jouko; Ekelund, Jesper; Roine, Risto P.; Aaltonen, Leena-Maija; Mustajoki, Pertti (2016)
  It­se­mur­ha­vaa­raa on vai­kea en­na­koi­da. Po­ti­las voi teh­dä it­se­mur­han osas­to­hoi­don ai­ka­na tai ko­ti­lo­mal­laan, vaik­ka oli­si sai­raa­lan tai omai­sen val­von­nas­sa. On­gel­mal­li­sia ti­lan­tei­ta tu­lee eri­tyi­ses­ti sil­loin, kun hoi­don ko­ko­nais­vas­tuu on ha­jau­tet­tu, hen­ki­lö­kun­nan vaih­tu­vuus on suur­ta ja eri­tyi­ses­ti lo­ma-ai­koi­na, kun hen­ki­lö­kun­taa on liian vä­hän. Ta­pah­tu­nut­ta it­se­mur­haa tu­lee tar­kas­tel­la hen­ki­lö­kun­nan kans­sa sys­te­maat­ti­ses­ti ja tar­jo­ta työ­noh­jaus­ta ja tar­vit­taes­sa hoi­toa. Ta­pah­tu­man kiel­tä­mi­nen ja kap­se­loin­ti on kai­kil­le osa­puo­lil­le hai­tal­lis­ta.
 • Granö, Niklas; Ala-Nikkola, Taina; Metsäranta, Kiki; Rintamäki, Teija; Repo, Tuija; Ameel, Maria (2021)
  Lähtökohdat : HUS Psykiatriassa siirryttiin COVID-19-pandemian kiihdyttyä maaliskuussa 2020 laajamittaisesti puhelin- ja videovälitteisiin etävastaanottoihin. Tutkimuksessa selvitettiin työntekijöiden kokemuksia etävastaanottojen soveltuvuudesta psykiatriseen erikoissairaanhoitoon. Menetelmät : HUS Psykiatrian avohoidon potilastyöhön osallistuvalta henkilökunnalta kartoitettiin sähköisellä kyselyllä etävastaanottojen kuormittavuutta. Osallistujia pyydettiin arvioimaan niiden soveltuvuutta erilaisten potilasryhmien hoidossa. Anonyymejä vastauksia saatiin 370. Tulokset : Potilasryhmittäin kokemukset puhelin- ja videovastaanottojen soveltuvuudesta erosivat jossain määrin toisistaan. Videovastaanotot arvioitiin kauttaaltaan puheluja soveltuvammiksi psykiatrisen hoidon eri osa-alueilla. Päätelmät : Psykiatrinen avohoito voi olla tulevaisuudessa laajemmin toteutettavissa etävastaanottojen avulla.
 • Rantanen, Tuuli (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkimuksen tarkoitus: Suomessa on tullut 1.3.2017 alkaen voimaan uusi tartuntatautilaki. Laki määrää seuraavaa ”Työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksiköiden asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.” Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä ovat suunterveyden ammattilaisten asenteet lakimuutosta ja kausi- influenssarokotetta kohtaan ja onko eri ammattiryhmien välillä todellisuudessa eroja. Materiaalit ja menetelmät: Tutkimuksen aineisto on kerätty kyselylomakkeella syksyllä 2018 Helsingin yliopistossa ja Hammaslääkäripäivillä. Vapaaehtoiset vastaajat (n=164) täyttivät kyselylomakkeen. Aineisto on analysoitu käyttämällä tilastointiohjelmaa. Tulokset: Rokotteen otti 92,2%, 6% ei ottanut rokotetta ja 1,8% jätti vastaamatta. Suosituimmat syyt ottaa rokote olivat itsensä, potilaiden ja läheisten suojaaminen. Korkein rokotuskattavuus oli erikoishammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä, matalin hammashoitajilla ja hammashoitajaopiskelijoilla. Rokotteesta kieltäytyvistä (n=10) puolet olivat hammashoitajia ja yleisimmät syyt kieltäytyä rokotteesta olivat epäily rokotteen tehosta (40%) ja siitä, että rokotetta ei ole tutkittu riittävästi (40%). Uuden lainsäädännön osalta koettiin pakollinen influenssarokote pääosin perustelluksi ja lisäävän potilasturvallisuutta. Hammaslääkärit kokivat suuhygienistejä ja hammashoitajia selvästi useammin, että laki ei riko työtekijän oikeuksia. Johtopäätökset: Suomessa rokotuskattavuus suunterveydenhuollon työntekijöiden osalta on tutkimuksen otoksen perusteella hyvä. Tutkimuksen otos oli pieni ja aiheesta olisi syytä tehdä laajempi tutkimus, jossa selvitetään myös ammattiryhmien tietoisuutta influenssarokotuksen hyödyistä ja turvallisuudesta, sekä siitä ketkä kuuluvat riskiryhmiin.
 • Kasari, Sonja; Pitkäranta, Anne (2018)
  Tutkimuksista on tiedotettu vain sen verran, kuin tutkija on katsonut välttämättömäksi.
 • Metsäniemi, Päivi; Hyppönen, Hannele; Vainiomäki, Suvi; Kaipio, Johanna; Vänskä, Jukka; Saastamoinen, Peppiina; Reponen, Jarmo; Lääveri, Tinja (2018)
  Lähtökohdat Yksityissektorin lääkärit ovat aiemmissa tutkimuksissa olleet melko tyytyväisiä käyttämiinsä potilastietojärjestelmiin, ja nyt selvitettiin tilannetta vuonna 2017. Edellisen tutkimuskerran jälkeen yksityissektori on liittynyt kansallisiin tietojärjestelmäpalveluihin. Menetelmät Tiedot kerättiin sähköisellä kyselyllä vuonna 2017. Artikkelissa esitetään yksityissektorilla työskentelevien vastaajien (n = 793) arviot kolmesta eniten käytetystä tuotemerkistä. Lisäksi arvioidaan muutosta vuodesta 2014. Tulokset DynamicHealthin käyttäjät ovat edelleen tyytyväisimpiä. Acuten käyttäjien arviot olivat ennallaan ja Softmedicin käyttäjien huonontuneet. Arviot teknisestä vakaudesta ja nopeudesta olivat muuttuneet kriittisemmiksi. Tiedon saatavuuteen muista organisaatiosta koettiin yhä liittyvän ongelmia. Päätelmät Kansalliset tietojärjestelmäpalvelut eivät ole ratkaisseet tiedonvaihdon haasteita, mutta ne ovat tuoneet uusia hitausongelmia. Tietojärjestelmät kaipaavat vielä kehittämistä sote-uudistusta ajatellen.
 • Tikkinen, Kari A. O. (2017)