Browsing by Subject "Burundi"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Ilmonen, Saara (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tutkielma keskittyy analysoimaan kapinallisryhmien muodonmuutosta poliittisiksi puolueiksi sisällissodan jälkeen ja siihen, kuinka kapinallistausta näkyy poliittisen puolueen toiminnassa. Aiempi tutkimus kapinallisryhmien muodonmuutoksesta poliittisiksi puolueiksi on kehittynyt pääosin viimeisten kahden vuosikymmenen aikana. Kylmän sodan päättyminen, lisääntyneet sisällissodat ja demokratisaation kolmas aalto ovat kaikki osaltaan vaikuttaneet siihen, että yhä useamman konfliktin jälkeen sen osallisina olleista entisistä kapinallisryhmistä kehittyy poliittisia puolueita. Työn tavoitteena on aiempaa tutkimuskirjallisuutta hyödyksi käyttäen ja kahta maatapausta vertaillen tuottaa analyysia kapinallisryhmistä poliittisiksi puolueiksi ryhtyneiden poliittisten toimijoiden vaikutuksesta maan demokratiakehitykseen pidemmällä aikavälillä. Lisäksi työ osaltaan kontribuoi sekä konfliktinjälkeistä demokratisaatiota analysoivaan tutkimuskirjallisuuteen sekä Burundia ja Ruandia analysoivan kirjallisuuteen. Tutkimuskysymyksiä etsitän vastauksia aikaisempaa tutkimusta analysoivan vertailevan tutkimuksen avulla, missä käytetään lisäksi kahta esimerkkitapausta. Vertailevaan tutkimukseen on valikoitunut kaksi samankaltaista Keski-Afrikan valtiota, Burundi ja Ruanda. Maiden jaettu historia, yhtenevä etninen rakenne ja samankaltainen kehityskulku siirtomaavallan jälkeen tekevät niistä ideaaliset vertailukohteet, sillä muuttujien määrä pysyy minimissään ja vertailussa voidaan keskittyä analysoimaan kapinallistaustan vaikutusta valtapuolueiden toimintaan. Työn materiaalina käytetään aiempaa akateemista tutkimusta, maakohtaisia raportteja sekä muuta olennaista kirjallisuutta. Konfliktinjälkeinen demokratiakehitys sekä Burundissa että Ruandassa on ollut negatiivista. Kummassakin maassa poliittiset vapaudet ovat erittäin rajalliset ja valta on keskittynyt valtapuolueiden ja niiden sidosryhmien käsiin. Viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana maista on tullut autoritaarisia yksipuoluevaltioita, jossa poliittiset päätökset tekee valtapuolueen sisällä oleva pienempi ryhmä. Poliittinen oppositio on olematon ja säännöllisiä vaaleja järjestään näön lähinnä vuoksi.
  • Hinkkanen, Jutta Maija Emilia (2004)
    Pro gradu -työn tutkimuskohteena on kahden konfliktinratkaisuun erikoistuneen kansalaisjärjestön, International Alertin ja Search for Common Groundin, konflikti-interventiot Burundissa vuosina 1995–2001. Viitatessa kansalaisjärjestöjen konfliktinhallintatyöhön puhutaan usein niin sanotusta toisesta raiteesta, erotuksena ensimmäisen raiteen eli valtiotason konfliktinhallinnasta. Toisen raiteen eduksi lasketaan muun muassa pyrkimys pysyvien ratkaisujen löytämiseksi konflikteihin sekä järjestöjen läheisyys ruohonjuuritason kanssa. Kansalaisjärjestöt ovat konfliktinhallinnassa suhteellisen uusia toimijoita. Ala on perinteisesti ollut valtiollisille toimijoille kuuluvaa, mutta turvallisuuskysymyksissä ja esimerkiksi sotien luonteessa tapahtuneista muutoksista johtuen tilaa on avautunut muillekin toimijoille. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida ja vertailla International Alertin ja Search for Common Groundin rooleja Burundin konfliktissa vuosina 1995–2001 ja selvittää, miten valittu rooli sopii Burundin konfliktin luonteeseen. Lisäksi tutkimuksen yleisenä tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä konfliktinratkaisuun erikoistuneiden järjestöjen toiminnasta ja toimintaan liittyvistä mahdollisuuksista sekä rajoituksista. Pro gradu -työn tutkimusotteena käytetään tapaustutkimusta, joka on osa kvalitatiivista tutkimusperinnettä. Lähtökohtana järjestöjen työn analysoimiselle ja vertailemiselle on Search for Common Groundin ja International Alertin ohjelmien kuvaileminen. Tutkimusaineisto koostuu pääasiassa järjestöjen vuosikertomuksista sekä ulkopuolisten arviointiryhmien tekemistä järjestöjen ohjelmien arvioinneista. Teoreettinen viitekehys muodostuu konfliktinehkäisyn ja osittain konfliktin transformaation käsitteiden ympärille. Keskeisessä asemassa on Leathermanin, Gaffneyn, Demarsin ja Väyrysen konfliktinehkäisymalli. Järjestöjen roolit Burundin konfliktinhallinnassa poikkeavat osittain toisistaan. International Alert toimii eräänlaisena toimintakohteiden identifioijana ja ohjelmien käynnistäjänä. Search for Common Ground puolestaan pyrkii omilla itsenäisillä ohjelmillaan vaikuttamaan konfliktin päättymiseen ja järjestön ohjelma on mediapainotteinen. Järjestöjen välisistä eroista huolimatta järjestöjen lähestymistavat Burundin konfliktin päättämiseksi ovat samansuuntaisia ja molempien järjestöjen interventiot kohdistuvat pääasiassa konfliktin taustalla oleviin kulttuurisiin konfliktitekijöihin. Molempien järjestöjen työssä toteutuu hyvin Leathermanin ym. oletukset onnistuneesta konfliktinehkäisystä. Onnistuneen konfliktinehkäisyn edellytyksenä on myös se, että kaikki oleelliset toimijat sitoutuvat konfliktinhallintaan. Burundissa konfliktinehkäisy on keskittynyt paljolti kansalaisjärjestöjen työhön ja voimakkaiden ulkovaltojen rooli on ollut pieni. Burundin konfliktia ei ole saatu päätökseen vuosina 1995–2001.