Browsing by Subject "CDA"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-3 of 3
  • Liehunen, Lumi (Helsingin yliopisto, 2020)
    Tutkielmassa tarkastellaan ympäristödiskursseja maatalouspoliittisessa massakampanjassa, joka toteutettiin Mao Zedongin aikaisessa Kiinassa 1960- ja 1970-luvuilla. Kyseisen kampanjan tarkoituksena oli saada koko Kiina ottamaan mallia Dazhai-nimisestä kylästä, jonka Kiinan kommunistinen puolue katsoi edustavan esimerkillistä maanviljelyskulttuuria kaikilla mittareilla mitattuna. Ympäristödiskurssien lisäksi tässä tutkielmassa haetaan vastausta siihen, miten ihmisen ja luonnon välinen suhde esitettiin Dazhai-kampanjan yhteydessä. Näin tarkoituksena on tuottaa lisäymmärrystä Kiinan ympäristötuhoihin Maon hallinnon aikana. Tämän tutkimuksen tarkastelun kohteena olevat asiat sijoittuvat Kiinan kulttuurivallankumouksen aikakauteen. Tutkielman teoreettinen ja metodinen puoli nojautuu kriittiseen diskurssianalyysiin. Analyysin teossa on lisäksi käytetty apukeinona Norman Fairclough’n kolmijakoista analyysimallia. Aineisto koostuu yhteensä 21:sta lehtiartikkelista, jotka on julkaistu vuosien 1965 ja 1976 välillä lehdessä nimeltä China Pictorial. Tutkimusaineisto on kokonaisuudessaan kiinankielinen. Aineiston perusteella on havaittavissa neljä erilaista ympäristöön liittyvää diskurssia, joiden kautta Dazhai-kampanjasta kirjoitetaan. Diskurssit on nimetty ”luonto vallankumouksen jatkumona”–, ”luonnon muuttaminen kamppailun kautta”–, ”luonto välinearvona”– ja ”luonto sotilaallisena kohteena”–diskursseiksi. Näistä diskursseista ensimmäisessä näkyy ajatus siitä, että muiden yhteiskunnan osa-alueiden lisäksi myös luonto tulee mullistaa ja saattaa Kiinan kommunistisen puolueen hallintaan. Toisessa diskurssissa luonto nähdään asiana, jota on mahdollista muuttaa äärimmäisyyteen asti tahdonvoiman ja fyysisen kamppailun tuloksena. Kolmas diskurssi näkee luonnon sen tuoman hyödyn näkökulmasta, sekä heikentää perinteisiä kiinalaisia luontokäsityksiä. Neljännessä diskurssissa luonto on kohde, joka on voitettava, jota kohden pitää hyökätä ja jota vastaan pitää aloittaa sota. Näiden neljän diskurssin kautta havaittava ihmisen ja luonnon välinen suhde on vahvasti antroposentrinen sekä tiukasti poliittiseen ideologiaan kietoutuva.
  • Hinostroza-Paredes, Yenny (2020)
    This article uses critical discourse analysis (CDA) to interrogate the discursive construction of Chilean university teacher educators’ professionalism in government initial teacher education policy and institutional policy enactment documents. The study examines the network of discourses—new managerialist, quality assurance, performance, functionalist professional development—producing a version of professionalism akin to organizational professionalism. Used as a form of managerial control over teacher educators’ professional practices, such professionalism exacerbates performativity while reducing professional agency opportunities and consistent professional/academic development. Ultimately, this study contributes to the necessary questioning of Chilean ITE policy reform and the need to examine its effects on university TEs’ professional lives and the professional modeling of their student teachers.
  • Toledo, Ana de Mesquita (Helsingin yliopisto, 2013)
    Tourism is one of the largest industries in the world, raising billions of euros a year and employing millions of people worldwide. Tourism is also an integral part of the leisure activities in Western Europe in which travelling is commonplace and mainstream, looking for a new vacation spot draws many to seek guidance and inspiration to plan their next vacations. It is here that the reader, coming from the place I will call Origin, will look for the Destination. One of the most mainstream sources of information are the travel segments of periodicals in paper format or online. The intricacies of travel journalism connect both leisure and news with a touch of advertisement. Travel journalism is, as I will show further in this thesis, more connected to literature and adventure than its other counterparts. Travel segments in newspapers are directed at these potential travelers, inspiring them for their next vacation. In the contemporary world in which social media has spread the reach of pictures from all over the globe My research will focus on European travel journalism articles about Brazil. My analysis will be conducted using CDA and postcolonial theory, aided by feminist theory. This research is qualitative. I argue that the world scenario is unbalanced and that contemporary inequalities between countries stem from the not so distant colonial past. My aim is to spot and analyze these intrinsic relationships of power that are imbedded in discourse through the critical reading of travel journalism articles.