Browsing by Subject "Chinese"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-6 of 6
 • Pan, Xiayuan (2010)
  As an attempt to obtain a brief image of the acculturation process of the Chinese in Finland, this study examines the acculturation attitudes of three different groups of ethnic Han Chinese in Helsinki: masters students, employees in non-ethnic business sector and owners of ethnic businesses. Through semi-structured interviews focusing on a series of intercultural variables, such as cultural identities, language proficiency and usage as well as social contacts, the study shows the maintenance of heritage culture and identity as well as the intentions to seek intergroup relations of the informants, based on which the acculturation strategies adopted by the chosen informants are judged. Findings of the study reveal that integration attitude is the strongest among employees in non-ethnic business, followed by master students and ethnic business owners. However, due to limited number of informants accessed, this pattern needs to be further examined by extended research in the future with a larger scale of informants covering more categories and more regions in Finland. Discussions are made based on the findings of the study regarding the construction of multiculturalism in Finland as well as Finland’s international competitiveness in the process of European integration and globalisation as regards the friendliness of its domestic social environment (especially language environment and employment market) toward other groups. It is also pointed out in the discussions that sufficient communication is one of the keys to a better understanding among ethnic groups to create favourable inter-group relations.
 • Stodolsky, Venla (2008)
  The master’s research presented here is an empirical study based on qualitative methods. The purpose of this thesis is to produce a deeper understanding of the concepts of democracy as viewed by the student elites in Shanghai, China and St.Petersburg, Russia. The thesis is a comparative study, i.e. it scrutinizes the western democracy theories and compares them to the Russian and Chinese student’s ideas on the concepts of democracy. The idea is to find out what the future leaders, who at the moment are university students, concepts of democracy are. The thesis is based on two sets of interviews of university students in China and Russia. The thesis aims to answer to a question whether the concepts of democracy viewed by the Chinese and Russian students are the same as the western concepts of democracy. The hypothesis is that there are signs of “western democracy” in China and in Russia. The main theoretical framework for this study is the four different democratic theorists’, i.e. Robert Dahl’s, David Held’s, Seymour Lipset’s and Heikki Patomäki’s theories on democracy. Their democracy concepts are examined and compared to the findings arising out of the interviewed Chinese and Russian students’ democracy concepts. The main qualitative methods used in this study are based on Eeva Pyörälä’s six factors as outlined in her article “Kvalitatiivisen tutkimuksen metodologiaa” in Laadullisen tutkimuksen risteysasemalla. The thesis has been divided into seven parts. After the introduction in chapter one, the theoretical framework, research strategy, methodology and sources are examined in the second chapter. In the third chapter the four different democracy theorist’s concepts of democracy are explained and set against the results of the interviews. The chapter four briefly introduces the histories, cultures and traditions connected to democracy in China and Russia. The fifth and sixth chapters are devoted to the analyzing of the interviews related to the four theories of this study. Chapter five also introduces the questionnaire design, selection of interviewees and explanations on the field work and peculiarities of the interviews. The sixth chapter binds the empirical material into the theoretical conceptions. The Atlas software programme tool utilized to analyze the interviews is described and the actual interviews are analyzed. The conclusion in the seventh chapter summarizes the conceptual understanding of the interviewees and comparison to western theories. The findings of this study suggest that the western theories as such do not correspond to the Chinese or Russian students’ views on the concepts of democracy.
 • Holttinen, Hanna (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten Kiinan kieltä opiskelevien yliopisto-opiskelijoiden kielivirheitä heidän kiinan kirjoitelmissaan. Tässä tutkielmassa Kiinan kielellä viitataan Kiinan kansantasavallan viralliseen kieleen, sen puhuttuun standardimuotoon ja yksinkertaistettuja merkkejä käyttävään kirjoitusjärjestelmään. Kiinan kielen kirjoitusjärjestelmä on opiskelijoille erityisen haastava erityispiirteidensä takia ja siksi lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen kiinaksi kestää kauemmin kuin vastaavien taitojen saavuttaminen Suomessa yleisimmin opiskelluissa indoeurooppalaisissa kielissä. Kiinan lukemisen ja kirjoittamisen tukemiseksi on kehitetty Pinyin -tarkekirjoitusjärjestelmä, joka helpottaa Kiinan kielen tuottamista ja ymmärtämistä. Varsinaisen lukutaidon saavuttamiseksi on kuitenkin opeteltava tunnistamaan tuhansia kirjoitusmerkkejä ja niiden eri yhdistelmiä. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää millaiset virheet ovat tyypillisiä suomea äidinkielenään puhuville opiskelijoille ja mitkä Kiinan kielen ominaisuudet ja rakenteet ovat heille erityisen haasteellisia. Tutkielma pohtii syitä korpuksessa esiintyvien virheiden taustalla niiden esiintymisympäristön, ortografian ja välikielen kautta. Suomea äidinkielenä puhuvien Kiinan kielen opiskelijoiden Kiinan kielen oppimisesta ei vielä tiedetä paljoa ja tämän tutkielman tarkoitus on kartoittaa niitä kiinan kieliopin ja sanaston solmukohtia, joiden kanssa opiskelijat erityisesti joutuvat ponnistelemaan. Tutkimuksen viitekehyksenä käytetään virheanalyysin ja välikielen teorioita ja tutkitaan kielenoppijan ja tämän virheiden välistä suhdetta. Tutkielmassa on sovellettu Selinkerin (1972) ja Corderin (1966) luomaa virheanalyysin viitekehystä Kiinan kielen kontekstissa. Tutkimuksessa tarkastellaan kielitaidon kahta eri osa-aluetta, sanastoa ja syntaksia, sekä niissä esiintyviä virheitä. Leksikon analyysin pohjana on käytetty Nationin ja Hunstonin (2013) mallia. Syntaksin analyysiin tukea on haettu Corderin viitekehyksestä ja Lun (1994) mallista Kiinan kielen syntaksivirheiden analysointiin. Tutkimuksen aineistona käytettiin pääosin ensimmäisen vuoden yliopisto-opiskelijoiden kotitehtävinä kirjoittamia esseitä ja lyhyitä käännöstehtäviä. Osa opiskelijoista oli Kiinan kielen pääaineopiskelijoita ja tutkimukseen osallistui yhteensä 14 opiskelijaa. Osalla opiskelijoista oli jo aikaisempia kiinanopintoja, kun taas osalla ei ollut Kiinan kielestä juuri mitään aikaisempaa kokemusta. Opiskelijat olivat eri ikäisiä ja osasivat eri kieliä. Osalla opiskelijoista oli kotikielenään suomen lisäksi vielä jokin toinenkin tai kolmas kieli. Tutkimuksen aineistona käytettiin 28 opiskelijoiden kirjoittamaa esseetä ja samaa määrää lyhyitä käännöstehtäviä. Aineisto kerättiin keväällä 2019. Opiskelijoiden tekstit olivat pituudeltaan noin 200-320 merkkiä ja suurin osa opiskelijoista kirjoitti samoista aiheista. Osa teksteistä oli käsinkirjoitettuja, kun taas osa oli kirjoitettu tietokoneella. Opiskelijoiden virheet laskettiin ja analysoitiin niiden kieliopillisten ominaisuuksien mukaan. Luokittelun perusteena käytettiin erilaisia jaotteluja, eikä kirjoitus- ja lyöntivirheitä laskettu mukaan. Tutkimuksessa selviää, että suomea puhuvat opiskelijat kamppailevat melko lailla samojen rakenteiden kanssa kuin muitakin kieliä äidinkielinään puhuvat kiinanopiskelijat. Erityisen vaikeita ovat rakenteet, jotka ovat uniikkeja Kiinan kielelle tai rakenteet, joita ei varsinaisesti löydy suomenkielessä. Selvästi suomenkielestä johtuvaa kielivaihtoa löytyi aineistosta vähän, mutta koska Kiinaa opiskellaan Suomessa pitkälti englannin kielen kautta, esiin tuli joitakin mitä luultavimmin englanninkielestä siirtyneitä yksityiskohtia. Opiskelijat tekivät joitakin varsinaisia leksikkovirheitä. Opiskelijat tekivät huomattavasti enemmän syntaksiin kuin sanastoon liittyviä virheitä. Virheitä oli kokonaisuudessaan niukalti, mutta niiden perusteella saattoi tehdä johtopäätökisä opiskelijoiden virheiden laadusta ja syistä. Tutkielma antaa viitteitä suomea puhuvien kiinanopiskelijoiden tyypillisimmistä virheistä ja välikielestä, sekä käyttökelpoisen pohjan ja hyödyllistä tietoa jatkotutkimuksen, opetuksen ja oppikirjamateriaalien kehittämisen käyttöön.
 • Palojärvi, Alli (Helsingin yliopisto, 2017)
  Turismi ei ole Kiinassa kehittynyt vielä täyteen potentiaalinsa. Vain noin viidellä prosentilla kiinalaisista on passi, mutta jo nyt kiinalaiset käyttävät eniten rahaa turismiin maailmassa. Viimeisen vuosikymmenen aikana myös kiinalaisten turistien määrä Suomessa on kasvanut merkittävästi. Viime aikoina suomalaiset yritykset ovat huomanneet, että Suomessa on tarvetta kiinalaisen kulttuurin ja kiinan kielen osaajille. Suomalainen lehdistö on kiinnittänyt paljon huomiota tilastoihin, joissa kerrotaan kiinalaisten Suomessa viettämistä öistä. Sen sijaan kiinalaisten asiakastyytyväisyyteen hotelleissa ei ole vielä kiinnitetty merkittävästi huomiota. Tästä johtuen tämä tutkimus käsittelee kiinalaisten asiakastyytyväisyyttä suomalaisissa hotelleissa. Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, onko suomalaisissa hotelleissa tarvetta palveluiden parantamiselle kiinalaisten asiakkaiden houkuttelemiseksi ja palvelemiseksi sekä sitä, että jos tarvetta on, millaisia parannuksia hotellien tulisi tehdä palveluilleen. Tämän työn teoreettinen tausta nojaa turismin markkinoinnin teoriaan. Teoria osoittaa, kuinka asiakkaan erikoistarpeiden huomiointi ja asiakastyytyväisyys vaikuttavat asiakkaan uskollisuuteen, asiakkaan todennäköisyyteen suositella palvelua ja asiakassuhteen säilyttämiseen. Tässä tutkielmassa tietoa on kerätty eri lähteistä. Lähteinä on käytetty aikaisempaa tutkimusta sekä suomalaisissa uutisissa julkaistuja artikkeleita. Lisäksi työtä varten on haastateltu viittä kiinalaisten turistien opasta. Tämän vuoksi tutkimus on niin empiirinen kuin teoreettinen, koska työhön on käytetty niin tutkimusta kuin haastatteluita, joissa yksilöt pääsevät ääneen. Tämä työ on kvalitatiivinen etenkin johtuen kiinalaisten oppaiden haastatteluista. Työssä huomattiin, että suomalaisissa hotelleissa on asioita, joita voisi kehittää kiinalaisten turistien asiakastyytyväisyyden parantamiseksi. Kehityskohteet vaihtelivat pienistä, helposti toteutettavista asioista suuriin, merkittävämpiä investointeja vaativiin muutoksiin. Useimmiten toivottuja muutoksia oli kuuman veden tarjoaminen hotelleissa sekä aamupalan muuttaminen enemmän kiinalaista makua vastaavaksi. Lisäksi kirjallisissa lähteissä mainittiin usein asiakkaiden toive saada palvelua sekä informaatiota kohteesta kiinaksi. Tämän tutkimuksen tulokset ovat varsin samanlaisia ulkomailla tehtyjen tutkimusten kanssa. Haasteet ja ratkaisut kiinalaisten ymmärtämisessä ympäri länsimaita näyttävät olevan varsin samanlaisia.
 • Yin, Yi (Helsingin yliopisto, 2021)
  The parent-child relationship is arguably one of the most vital relationships within a family. Relevant studies have focused on the dynamics between parents and children in the family communication field, especially on underage children. At the same time, the family is not an isolated island but a unit in a society. Hence, social-cultural contexts have significant impacts on parent-child communication. Migration, as an indicator for changes in the surroundings, influences the communicative practices within a family as well. This research dwells on Chinese immigrant families in Finland, explores the relationship between parents and their adult children. Adopting a relational dialectics perspective, the study aims at identifying competing discourses and their interplay. Through interviews with four dyads of parents and adult children, this research conducted a contrapuntal analysis to examine their relationship. Three pairs of competing discourses are identified: closeness versus distance, authority versus independence, and responsibility versus wuwei (no action). In short, the discourses of closeness, independence and responsibility have been more favored in various manners. Findings from this study revealed the significant influences of migration, manifested as the distal social-cultural factors in the interviewees’ utterances. Results of the analysis also indicate an emphasis on communication and dialogue in the parent-child relationships, which flows with the Chinese traditional thinking of pursuing harmony.
 • Ji, Fuling; Ning, Feng; Duan, Haiping; Dong, Liyan; Yang, Feng; Liu, Zhisheng; Song, Xuyan; Zhang, Dongfeng; Wang, Shaojie; Pang, Zengchang; Kaprio, Jaakko; Silventoinen, Karri (2020)
  We explored the genetic architecture of metabolic risk factors of cardiovascular diseases (CVDs) and their clustering in Chinese boys and girls. Seven metabolic traits (body mass index [BMI], waist circumference [WC], systolic blood pressure [SBP], diastolic blood pressure [DBP], total cholesterol [TC], triglyceride [TG], and uric acid [UA]) were measured in a sample of 1016 twins between 8 and 17 years of age, recruited from the Qingdao Twin Registry. Cholesky, independent pathway, and common pathway models were used to identify the latent genetic structure behind the clustering of these metabolic traits. Genetic architecture of these metabolic traits was largely similar in boys and girls. The highest heritability was found for BMI (a(2) = 0.63) in boys and TC (a(2) = .69) in girls. Three heritable factors, adiposity (BMI and WC), blood pressure (SBP and DBP), and metabolite factors (TC, TG, and UA), which formed one higher-order latent phenotype, were identified. Latent genetic, common environmental, and unique environmental factors indirectly impacted the three factors through one single latent factor. Our results suggest that there is one latent factor influencing several metabolic traits, which are known risk factors of CVDs in young Chinese twins. Latent genetic, common environmental, and unique environmental factors indirectly imposed on them. These results inform strategies for gene pleiotropic discovery and intervening of CVD risk factors during childhood and adolescence.