Browsing by Subject "Colitis, Ulcerative"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-7 of 7
 • Junkkari, Sofia; Kolho, Kaija-Leena (2021)
  Lähtökohdat : Tavoitteena oli tarkastella TNF-α:n salpaaja infliksimabin aloitushoidon aikaansaamaa vastetta tulehduksellista suolistosairautta sairastavilla lapsilla. Menetelmät : Tutkimuksessa oli mukana 20 Crohnin tautia, 5 haavaista koliittia ja 5 välimuotoista koliittia sairastavaa lasta. Kuuden viikon aloitushoidon aikana potilaat saivat kolme infliksimabi-infuusiota. Hoitovastetta mitattiin ulosteen kalprotektiinin avulla. Tulokset : Kalprotektiinin mediaani hoitojakson alussa oli 908 µg/g, kahden viikon kuluttua mediaani oli laskenut merkitsevästi tasolle 295 µg/g (p = 0,005). Kuuden viikon jälkeen mediaani oli 256 µg/g, eikä ero kahden viikon arvoon ollut tilastollisesti merkitsevä. Vain Crohnin tautia sairastavilla kalprotektiinin mediaani laski tilastollisesti merkitsevästi (p = 0,0057). Potilaista 87 % jatkoi ylläpitohoitoon infliksimabilla. Päätelmät : Infliksimabi laski osalla potilaista tehokkaasti kalprotektiinitasoa jo kahden viikon jälkeen hoidon aloittamisesta. Crohnin tautia sairastaville saatiin parempi vaste kuin haavaisessa tai välimuotoisessa koliitissa.
 • Jokinen, Elina; Saarinen, Tuomas; Ukkonen, Mika; Lahtinen, Perttu (2021)
  Koliittiin viittaava paksusuolen seinämän turpeus tai poikkeava ulkonäkö vatsan tietokonetomografiassa (TT) on yleinen mutta epäspesifinen löydös. Sen taustalla voi olla useita eri syitä, esimerkiksi tulehduksellinen suolistosairaus, iskemia, infektiotauti, yleissairaus tai jokin suolistosyöpä. Löydös voi olla myös kliinisesti merkityksetön ja liittyä suolen normaaliin toimintaan. Jatkotutkimukset suhteutetaan kliiniseen tilanteeseen. Epäiltäessä infektiotautia otetaan ulosteen mikrobinäytteet. Usein syyn selvittäminen edellyttää kolonoskopiaa.
 • Kaski, Hanne-Kaisa; Turunen, Sami; Kolho, Kaija-Leena; Kulmala, Petri (2016)
  • Kroo­ninen tuleh­duk­sel­linen suolis­to­tauti (inflam­ma­tory bo­wel di­sease, IBD) on yleensä lap­silla aggres­sii­vi­sempi kuin aikui­silla, ja tau­din var­hainen totea­minen on tär­keää nor­maalin kas­vun ja kehi­tyksen turvaa­mi­seksi. • Lapsi­po­ti­laiden hoi­dossa on tär­keää myös moniu­lot­teinen hoi­to, jo­ka si­sältää ravit­se­muksen, lääke­hoidon ja hen­kisen hoi­don se­kä tau­din kompli­kaa­tioiden hy­vän hoi­don. • Paran­tavaa lääke­hoitoa ei ole, vaan lääki­tyksen tarkoi­tuk­sena on rau­hoittaa tuleh­dusta, es­tää pahe­ne­mis­vai­heita ja hel­pottaa tau­din oi­reita. • Biolo­giset lääk­keet ovat mullis­taneet vai­kean tuleh­duk­sel­lisen suolis­to­taudin hoi­don, ja uu­sia lääk­keitä ­ke­hi­tetään jatku­vasti. • Edelleen tar­vitaan myös kirur­gista hoi­toa.
 • Arkkila, Perttu (2019)
 • Kolho, Kaija-Leena; Färkkilä, Martti (2017)
 • Lahtinen, Perttu; Satokari, Reetta; Mattila, Eero; Anttila, Veli-Jukka; Arkkila, Perttu (2019)