Browsing by Subject "Coronary Artery Disease"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-9 of 9
 • Vuorio, Alpo; Jauhiainen, Matti; Kovanen, Petri T. (2020)
  Lipoproteiini (a) [Lp(a)] on LDL:n kaltainen kolesterolia kuljettava aterotromboottinen seerumin lipoproteiini ja ateroskleroottisen valtimotaudin itsenäinen riskitekijä. Ihmisten Lp(a)-pitoisuudet vaihtelevat suuresti ja määräytyvät pääosin perinnöllisesti. Suurentunut Lp(a)-pitoisuus liittyy sepelvaltimotautiin, sydän- ja aivoinfarktiin, perifeeriseen valtimotautiin ja aorttaläpän ahtaumaan. Seerumin Lp(a)-pitoisuuden mittaamista suositellaan erityisesti familiaalisen hyperkolesterolemian (FH) yhteydessä sekä silloin, kun potilaan suvussa on varhaisia valtimotautitapauksia tai potilaan valtimotautien kokonaisriski on suuri tai erittäin suuri. Statiinilääkitys ei pienennä Lp(a)-pitoisuutta. Sen sijaan LDL-kolesterolipitoisuutta voimakkaasti pienentävät PCSK9:n estäjät pienentävät Lp(a)-pitoisuutta noin 30 % ja näyttävät pienentävän valtimotautiriskiä myös tätä kautta. Lähivuosina markkinoille on tulossa seerumin Lp(a)-pitoisuutta erittäin tehokkaasti pienentäviä RNA:han kohdentuvia täsmälääkkeitä.
 • Laatikainen, Tiina; Koponen, Päivikki; Reinikainen, Jaakko; Tolonen, Hanna; Jousilahti, Pekka; Suvisaari, Jaana; Mattila, Tiina; Niiranen, Teemu; Koskinen, Seppo (2020)
  Lähtökohdat : Väestön terveyden ja hyvinvoinnin seurannassa on tulevaisuudessa tärkeää väestö¬tutkimusten ohella hyödyntää rekisteritietoja. Tämä vaatii ymmärrystä tietojen luotettavuudesta erilaisten ilmiöiden kuvaajina. Menetelmät : FinTerveys 2017 -tutkimukseen osallistuneiden tutkimustietoja ja hoitoilmoitusrekistereistä saatuja tietoja verrattiin muutaman keskeisen sairauden ja riskitekijän yleisyyden arvioinnissa. Tulokset : Diabeteksen, sepelvaltimotaudin, astman ja keuhkoahtaumataudin yleisyydet olivat tutkitussa väestössä lähes samanlaisia sekä väestötutkimustiedon että rekisteritiedon perusteella. Masennusta tunnistettiin rekisteritietojen perusteella selvästi vähemmän kuin tutkimustietojen perusteella. Hoitoilmoitus¬rekisterien tiedot olivat täysin puutteellisia kohonneen verenpaineen ja lihavuuden tunnistamiseen. Päätelmät : Arviot sellaisten sairauksien yleisyydestä, jotka vaativat jatkuvaa seurantaa ja säännöllistä lääkitystä, ovat hyvin samanlaisia sekä rekisteri- että tutkimustiedon perusteella. Hoitoilmoitusrekisterien tieto ei sen sijaan anna luotettavaa kuvaa terveysriskien yleisyydestä.
 • Lempiäinen, Juha (2019)
  Iäkäs nainen hakeutui päivystykseen rintakivun, pahoinvoinnin, oksentelun ja heikon olon vuoksi. Hänellä todettiin hyponatremia, natriumarvo 123 mmol/l. Alkuvaiheen sekavuuden väistyttyä potilas näki elävän oloisia harhakuvia aina kun sulki silmät. Pieni natriumpitoisuus saattoi lisätä näköaivokuoren hermosolujen ärtyvyyttä, ja ne aktivoituivat spontaanisti lyhyenkin sensorisen deprivaation – silmien sulkemisen – takia. Ilmiö auttaa ymmärtämään aivojen ja mielen toimintaa.
 • Anttila, Vesa; Juvonen, Tatu; Satta, Jari; Kohonen, Mika; Jaakkola, Pekka (2021)
  • Sepelvaltimoiden ohitusleikkauksella voidaan helpottaa oireita ja vähentää kuoleman riskiä iskeemistä sepelvaltimotautia sairastavilla potilailla. • Ohitusleikkauksella saavutetaan erinomaiset pitkäaikaistulokset. Se on suositeltava revaskularisaatiomuoto varsinkin pitkälle edenneen ja vasenta päärunkoa ahtauttavan sepelvaltimotaudin hoidossa. • Diabeetikoilla ohitusleikkauksella saavutetaan pitkäaikaisempi hoitotulos kuin perkutaanisella ¬pallolaajennus- ja verkkoputkihoidolla. • Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja sepelvaltimotaudin revaskularisaatiomuotojen käytössä.
 • Hekkala, Anna-Mari; Laukkanen, Jari; Airaksinen, Juhani (2021)
  • Sepelvaltimotautipotilaan ennustetta määrittää pitkälti sekundaariprevention onnistuminen – ¬siis diagnoosin varmistumisen jälkeen toteutettu pitkäaikaishoito. • Keskeisiä onnistumisen elementtejä ovat potilaan sitouttaminen näyttöön perustuvaan lääkehoitoon, ¬sydänterveellinen ruokavalio, painonhallinta, tupakoimattomuus ja liikunta. • Jokaiselle sepelvaltimotautia sairastavalle potilaalle tulisi tarjota mahdollisuus sydänvalmennukseen, ¬jonka avulla tuetaan sekundaariprevention osa-alueiden toteutumista, tarjotaan vertaistukea ja tuetaan ¬hyvää elämänlaatua. • Hoitopolkujen tulee olla katkeamattomia, jotta hoito voisi toteutua asetettujen tavoitteiden ja ¬suositusten mukaisesti.
 • Latonen, Tomi (Helsingin yliopisto, 2020)
  Sepelvaltimotauti on merkittävä kuolleisuuden aiheuttaja maailmalla ja Suomessa. Suomessa tautia sairastaa 50 vuotta täyttäneistä suomalaisista miehistä 14 % ja naisista 7 %. Sepelvaltimon krooninen totaalitukos (engl. chronic total occlusion, CTO) on ahtauma, joka tukkii suonen täysin ja on yli kolme kuukautta vanha. Rekisteritutkimusten perusteella CTO todetaan 15–25% potilaista, joille tehdään koronaariangiografia. CTO voidaan hoitaa erikoistekniikoin toteutetulla pallolaajennuksella (engl. chronic total occlusion percutaneous coronary intervention, CTO-PCI). Tutkimusnäytön perusteella onnistunut toimenpide vähentää potilaiden oireita, mutta vaikutusta ennusteeseen ei luotettavasti ole pystytty osoittamaan. Tutkimus on retrospektiivinen seurantatutkimus, jossa selvitetään Helsingin yliopistollisessa keskussairaalassa (HYKS) tehtyjen CTO-PCI -toimenpiteiden vaikutusta potilaiden oirekuvaan ja ennusteeseen. Tutkimuksessa vertaillaan potilasryhmiä, joilla tukkeuman aukaisu on onnistunut ja joilla se ei ole onnistunut. Tutkimuksen aineistona on Helsingin ja HUS:n Jorvin ja Meilahden sydänasemalla vuosina 2014-2017 CTO-PCI toimenpiteellä hoidettujen potilaiden potilastiedot ja tutkimuksen aikana tehtävä potilaiden haastattelu puhelimitse. Tutkimusta varten kehitettiin CCS ja NYHA -luokituksia mukaileva oirekyselylomake, jonka perusteella voitiin arvioida potilaiden oireisuutta ennen ja jälkeen tutkimuksen. Tuloksista nähdään, että potilaiden oireet lievittyvät onnistuneen toimenpiteen myötä. Kuolleisuuteen toimenpiteellä ei näytä olevan vaikutusta. Nämä tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten tuloksia. Toimenpiteestä on myös merkittävää hyötyä potilaille, koska onnistuneen toimenpiteen jälkeen potilaat välttyvät ohitusleikkaukselta todennäköisemmin kuin epäonnistuneen toimenpiteen jälkeen.
 • Widén, Elisabeth; Ripatti, Samuli (2017)
 • Suomela, Jarkko (2020)
  Hätääntynyt 78-vuotias mies kertoo kahvilan työn¬tekijälle, että hänen kahvilan parkkipaikalla olevassa ¬autossaan on vieras lapsi.