Browsing by Subject "Demography"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-13 of 13
 • Ruutala, Henri-Mikael (Helsingfors universitet, 2017)
  BACKGROUND: An auricular keloid is an atypical progressively growing scar on the visible part of the ear, which is usually caused by piercing. Surgery, contact cryo, laser or radiofrequency ablation (RFA) combined with injection, compression and sometimes even radiation therapy are used for treatment with varying results. OBJECTIVE: The skin pigmentation and genetics are known risk factors for keloid formation. The purpose of this retrospective study was to determine whether the fair and fairly genetically isolated Finnish population differed demographically from other populations with ear keloids. Additionally we compared the effectiveness of the RFA to surgery. MATERIALS AND METHODS: 150 auricular keloid patients of the Helsinki University Hospital were categorized by demographical data and analyzed using chi-square statistics. A literature search was done resulting in 12 studies. RESULTS: The Finnish population from our patient series seemed to be demographically comparable to other populations based on our own data and literature search. The RFA was not inferior in comparison with surgery.
 • Hedeman, Jukka (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkimus käsittelee Schwartzin arvoteorian mukaisten konservatiivisten perusarvojen ja tyytyväisyyden demokratian toimivuuteen välistä yhteyttä Suomessa. Lisäksi tutkitaan mikä rooli tässä yhteydessä on kahdella poliittisella arvolla, EU-kielteisyydellä ja maahanmuuttokielteisyydellä. Tyytyväisyys demokratian toimivuuteen on keskeinen mittari demokraattisen järjestelmän toiminnalle, ja Schwartzin arvoteoria vakiintunut tapa mitata ihmisten perusarvoja. Aineistona on European Social Surveyn kyselyaineisto, joka kerättiin Suomen osalta aikavälillä 9/2018–2/2019 (N=1755). Tilastomallina on lineaarinen regressio, jossa selitettävä muuttuja on kysymys: kuinka tyytyväinen olet siihen, kuinka demokratia toimii Suomessa? Selittävät muuttujat ovat Schwartzin arvoteorian kolme konservatiivista arvoa (turvallisuus, yhdenmukaisuus, perinteet), EU-kielteisyys (summamuuttuja), maahanmuuttokielteisyys (summamuuttuja), sekä taustamuuttujat ikä, sukupuoli ja koulutus vuosissa. Keskeisin tulos on, että konservatiivisista arvoista yhdenmukaisuus lisää tyytyväisyyttä demokratian toimivuuteen ja perinteet laskee tyytyväisyyttä. Kuitenkaan perinteet ei ole tilastollisesti merkitsevä, kun malliin lisätään poliittiset arvot EU-kielteisyys ja maahanmuuttokielteisyys, jotka molemmat laskevat tyytyväisyyttä demokratian toimivuuteen. Näyttää siltä, että erityisillä politiikkakysymyksillä koskien Euroopan unionia ja maahanmuuttoa voidaan selittää enemmän demokratiatyytyväisyydestä kuin Schwartzin konservatiivisilla arvoilla. Suomessa vaikuttaa olevan demokratiaan tyytymättömien joukko, joka ei määrity konservatiivisilla perusarvoilla, vaan politiikkakysymysten kautta määrittyvän kansalliskonservatiivisuuden kautta.
 • Niemi, Riku-Matias (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tässä tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten elinajanodotteiden eroja kirkkoon kuulumisen mukaan 20 vuoden iässä ajanjaksolta 1999-2018. Tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia elinajanodotteiden erot ovat olleet sekä miten ne ovat muuttuneet tarkasteluperiodin aikana. Uskonnon erilaisten julkisten ja yksityisten harjoittamisen tapojen on tutkimuksissa todettu olevan yhteydessä kuolleisuuteen. Tässä tutkielmassa tätä yhteyttä tarkastellaan väestötason rekisteriaineiston avulla. Tutkimusaihe on Suomessa erityisen ajankohtainen, sillä evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä on ollut historiallisessa laskussa 2000- ja 2010-luvuilla. Tutkimuksen aineisto koostuu Tilastokeskuksen rekisteridatasta, jossa on yhdistetty dataa verotiedoista ja kuolinsyytodistuksista. Aineisto sisältää verotettavia tuloja saaneiden suomalaisten henkilövuodet ja kuolemat sukupuolen, viisivuotisikäryhmän, kalenterivuoden ja kirkollisveron maksamisen mukaan jaoteltuna. Kirkollisveroa maksava joukko koostuu evankelisluterilaisen ja ortodoksisen kirkon jäsenistä, ja kirkollisveroa maksamaton joukko sisältää uskontokuntaan kuulumattomat sekä muihin, pienempiin uskontokuntiin kuuluvat. Tutkielmassa eroja kuolleisuudessa ja elinajanodotteissa tarkastellaan elinajantaulun avulla. Tutkimuksen mukaan kirkkoon kuuluvien suomalaisten elinajanodote on korkeampi kuin kirkkoon kuulumattomien sekä miehillä että naisilla. Vuonna 1999 kirkkoon kuuluvien miesten elinajanodote 20 vuoden iässä oli neljä vuotta korkeampi kuin kirkkoon kuulumattomien, ja naisilla ero oli 4,8 vuotta. Ero on kaventunut tarkasteluperiodin aikana, ja vuonna 2018 ero oli miehillä 2,3 vuotta ja naisilla 2,6 vuotta. Ero on siis naisilla suurempi kuin miehillä, mutta naisilla ero on myös kaventunut enemmän kuin miehillä. Tutkimustulokset tukevat aiempia havaintoja uskonnon ja kuolleisuuden yhteydestä. Erot vertautuvat suuruusluokaltaan moniin sosioekonomisten tekijöiden mukaan Suomessa havaittuihin elinajanodotteiden eroihin. Voi olla, että evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärän lasku on muuttanut kirkkoon kuuluvien ja kuulumattomien joukkoa rakenteellisesti. Naisten miehiä suuremmat erot ovat myös poikkeuksellinen havainto sosioekonomisten tekijöiden mukaan tutkimuksissa havaittuihin eroihin verrattuna. Tutkielma antaa uutta väestötason tietoa ilmiöstä, jota on tutkittu Suomessa vähän. Lisätutkimusta tarvitaan elinajanodotteiden erojen ja niiden muutokseen vaikuttavien tekijöiden tunnistamiseksi.
 • Sipilä, Noora Kristiina (2010)
  Tutkimuksen aiheena on koulutuksen yhteys nuoruusajan työttömyyteen 2000-luvun alun Suomessa. Tutkimuksen keskiöön valittiin pelkän peruskoulun varassa olevat nuoret, koska heidän työmarkkinoilla pärjäämistään on alettu pitää epävarmana koulutuksen yleistymisen myötä. Peruskoulun varassa olevia nuoria verrattiin koulutetumpiin nuoriin. Tutkimus jatkaa suomalaista tutkimusperinnettä koulutuksen ja työmarkkinasijoittumisen välisestä yhteydestä ja linkittyy kasaantuvan huono-osaisuuden ja syrjäytymisen tutkimuskenttään. Suomalainen, nuorten kouluttautumista ja työmarkkinasijoittumista koskeva tutkimus on varsin 1990-lukupainotteista. 2000-luvulle ulottuvia, tilastollisesti edustavilla aineistoilla toteutettuja ja monimuuttujamenetelmiä hyödyntäviä pitkittäistutkimuksia aiheesta ole juurikaan tehty. Tutkimus paikkaa tätä aukkoa. Tutkimusaineistona käytettiin Tilastokeskuksen Helsingin yliopiston sosiologian laitokselle keräämää EKSY-rekisteriaineistoa, joka on 11 prosentin otos Suomen väestöstä. Aineistosta poimittiin tutkimusjoukoksi vuosina 1971–1979 Suomessa syntyneet nuoret, jotka olivat vuosina 2000–2003 työssäkäyntitilastossa (N= 58430). Nuorten työmarkkinasijoittumista seurattiin vuodesta 2000 lähtien kahtena kahden vuoden seuranta-aikana, vuosina 2000–2001 ja 2002–2003, yhteensä neljä kalenterivuotta. Nuoret täyttivät seuranta-ajan ensimmäisenä vuonna 21–29 vuotta ja vanhenivat viimeisen seurantavuoden 2003 loppuun mennessä 24–32-vuotiaiksi. Tutkimuksessa selvitettiin aluksi ristiintaulukoiden avulla, miten vuoteen 2000 mennessä hankittu koulutus, lapsuudenaikaiset tekijät vuosina 1980, 1985 ja 1987 sekä nuoruusajan olosuhteet vuonna 2000 olivat yhteydessä nuorten työmarkkinasijoittumiseen vuosina 2000–2001. Lisäksi selvitettiin, miten ensimmäisen seurantajakson työmarkkinasijoittuminen oli yhteydessä toisen seurantajakson, vuosien 2002–2003 työmarkkinasijoittumiseen. Tämän jälkeen siirryttiin logistisella regressioanalyysillä toteutettuihin selittäviin asetelmiin. Ensimmäisessä asetelmassa tarkasteltiin, miten merkittävä työttömyyden selittäjä koulutus oli, kun lapsuudenperheen ja nuoruusajan tekijöiden vaikutus koulutuksen ja työttömyyden väliseen yhteyteen oli huomioitu. Toisessa asetelmassa tarkasteltiin ensimmäisessä seurannassa työttöminä olleita nuoria ja tutkittiin, miten merkittävä pitkittyneen työttömyyden selittäjä koulutus oli, kun lapsuudenperheen ja nuoruusajan tekijöiden vaikutus koulutuksen ja työttömyyden väliseen yhteyteen oli huomioitu. Tutkimuksen päätulos oli, että alhainen koulutustaso on erittäin merkittävä työttömyyden ja pitkittyneen työttömyyden selittäjä nuoruudessa etenkin miehillä, vaikka muiden koulutusta ja työttömyyttä selittävien tekijöiden vaikutus on otettu huomioon. Lisäksi havaittiin, että koulutustaso on voimakkaasti yhteydessä siihen, miten pysyväksi työttömyyskokemus muodostuu: mitä alhaisempi koulutustaso on, sitä vaikeampaa työttömyydestä on irrottautua. Aikaisemman tutkimuksen mukaisesti havaittiin, että nuoruuden työttömyyden riskitekijät muotoutuvat osittain jo lapsuudessa. Myös nuoruusajan elämäntilanne on yhteydessä työmarkkinasijoittumiseen. Koulutus osoittautui kuitenkin lapsuudenperheen tekijöitä ja nuoruusajan olosuhteita merkittävämmäksi selittäjäksi nuoruusajan työttömyydelle. Pelkän peruskoulun varassa olevien nuorten työttömyyden ja pitkittyneen työttömyyden riskiä voidaan tutkimuksen perusteella pitää merkittävänä ja huomattavasti suurempana kuin koulutetumpien nuorten.
 • Hiltunen, Elina (Helsingin yliopisto, 2020)
  Useat aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että matala koulutustaso on yhteydessä korkeampaan alkoholisairastavuuteen ja -kuolleisuuteen. Tämän on ajateltu liittyvän osittain matalasti koulutettujen lapsuuden perheen sosioekonomiseen asemaan. Toisaalta aikuisuudessa saavutetulla koulutustasolla saattaa myös olla itsenäinen vaikutus alkoholisairastavuuteen. Sisarusten jakamien havaitsemattomien ominaisuuksien vaikutusta aikuisuudessa saavutetun koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyteen ei ole Suomessa tutkittu. Tämän tutkielman tavoitteena on analysoida koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyttä väestötasolla ja samaa yhteyttä sisaruksilla. Sisarusanalyysin avulla tarkastellaan, onko koulutustaso yhteydessä alkoholisairastavuuteen, kun syntymäkohortti ja sisarusten jakamat havaitsemattomat sosiaaliset ja geneettiset ominaisuudet on huomioitu. Tutkimusaineisto on suomalainen rekisteriaineisto, joka mahdollistaa pitkittäistutkimuksen. Aineisto perustuu vuoden 1950 väestölaskentaan ja siihen henkilötunnuksen avulla liitettyihin tietoihin. Coxin elinaikamallia on käytetty estimoimaan koulutustason ja alkoholisairastavuuden välistä yhteyttä. Tutkimuskohortit ovat syntyneet vuosina 1935-1950 ja alkoholisairastavuuden seuranta alkaa 36 vuoden iässä ja päättyy syntymävuodesta riippuen viimeistään 60-75-vuotiaana. Tutkielman tulosten mukaan matalasti kouluttautuneilla on korkeampi alkoholisairastavuus verrattuna korkeammin kouluttautuneisiin. Miehillä yhteys havaitaan myös sisarusmallissa, jossa veljesten jakamat havaitsemattomat ominaisuudet on huomioitu. Naisilla sisarusanalyysien tulokset eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Sisarusmalleissa korkeintaan perusasteen koulutuksen suorittaneiden miesten alkoholisairastavuus on noin kaksinkertainen (hazard ratio HR 2,10 (95% luottamusväli 1,61-2,74)) verrattuna vähintään alemman korkea-asteen koulutuksen suorittaneisiin miehiin. Yhteys koulutuksen ja alkoholisairastavuuden välillä havaitaan myös miesten ja naisten väestötasoisissa kohorttimalleissa, joissa lapsuudenperheen mitatut ominaisuudet on huomioitu. Miehillä koulutuksen ja alkoholisairastavuuden yhteys on voimakkaampi kuin naisilla. Miehillä koulutuksen ja sairastavuuden yhteys on samansuuntainen myös vanhemman koulutuksen mukaan, mutta matalasti koulutettujen vanhempien lapsilla ero alkoholisairastavuudessa on suurin korkeasti ja matalasti kouluttautuneiden välillä. Kokonaisuudessaan tutkielman tulokset viittaavat siihen, että aikuisuuden koulutustasolla on itsenäinen vaikutus alkoholisairastavuuteen erityisesti miehillä. Tutkielman tulosten perusteella alkoholin haitallisia terveysvaikutuksiin olisikin syytä puuttua erityisesti matalasti kouluttautuneiden joukossa. Alkoholisairastavuuden haittojen ehkäisyssä esimerkiksi matalankynnyksen varhainen avohoito ja ennaltaehkäisevä toiminta voisivat heikentää koulutustason ja alkoholisairastavuuden yhteyttä.
 • Villnäs, Anna; Norkko, Alf; Lehtonen, Kari K. (2019)
  The frequency of seasonal and short-term hypoxia is increasing in coastal seas. How such repeated disturbances affect key species that have important roles for ecosystem processes and functions remains, however, unknown. By performing a field experiment we explored if the bivalve Macoma balthica can cope with short-term, recurring hypoxic stress, and investigated how hypoxia affects the condition of surviving bivalves. By combining data on different levels of biological organization, i.e., on physiology (biomarker response), behaviour and demography, we identified stress responses before the population declined. One pulse of hypoxic disturbance (3 days) resulted in behavioural alterations, as adult M. balthica extended their siphons, emerged towards the sediment surface and expressed decreased reburial rates. However, the demographic structure of the population remained unaltered. Several pulses of recurring hypoxic stress resulted in physiological response with changes in glutathione reductase and acetylcholinesterase enzyme activities. The recurring hypoxic disturbance was observed to affect juvenile bivalves before adults, while pro-longed hypoxia reduced the entire bivalve population. Our results clearly show that hypoxic stress changes the behaviour and physiology of M. balthica before demographic changes occur, which is likely to have severe implications for the contribution of this key species to ecosystem functioning. That a combination of measures at different levels of organization can detect disturbances at an early stage suggests that such an approach would be useful for assessing the effects of disturbances on marine ecosystems that are increasingly affected by anthropogenic change.
 • Nordberg, Juhana (Helsingin yliopisto, 2019)
  Divorces have been relatively common in Finland since the 1980s. In 2005–2016 the crude divorce rate varied between 2.4 and 2.6 per 1000 whereas in Europe the rate was on average 1.8–2.1 during the same years. Due to the high divorce rates, it is important to study the consequences of parental separation on child psychological well-being. Most studies from recent decades have found significant but usually modest associations between parental separation and child behavioral and emotional problems, malaise, anxiety and forms of depression. Also some evidence for causal links between parental separation and child’s mental health has been found, but the effects are likely to vary a lot. Firstly, due to selection effect, the poorer mental health outcomes among children from separated families are also affected by other family circumstances than the separation. Secondly, based on the so-called compensation theory, recent research has discussed the potential compensating role of parents’ socioeconomic resources. However, only a limited amount of register-based studies have investigated how the impacts of parental separation for child mental health vary by parents’ socioeconomic resources. This Master’s thesis studies the association between parental separation and depressive symptoms, measured by antidepressant use, in adolescence and young adulthood. It also provides an extensive analysis of how families are selected into separation by early family circumstances, and how strongly these circumstances contribute to the risk of depressive symptoms. Finally, the study examines whether the parental education, an indicator of social and economic resources, modifies the association between parental separation and depressive symptoms. The study uses register-linked panel data that is based on a 20 % random sample of Finnish households with at least one child aged 0–14 at the end of 2000. The final study population included birth cohorts 1990–97 (N=70,478) that were followed for antidepressant use between ages 15–21 in years 2005–2012. The data comprises information on social, demographic and economic characteristics of the families together with data on psychotropic drug purchases among both parents and offspring. The associations between parental separation and antidepressant use were analyzed with Cox regression model. In line with most of the previous research, parental separation was moderately associated with depressive symptoms in adolescence and young adulthood. In the unadjusted model children with an experience of parental separation had 1.6 times (HR) higher risk of antidepressant use at age of 15–21. Considering selection, the fully adjusted model showed a significant association, almost as strong as the unadjusted model (HR 1.45). For the risk of antidepressant use, the early family circumstances were on average less favorable in the families that separated. However, the family socioeconomic circumstances, previous psychotropic drug use, parental age and marital status and child’s sex explained a minor part of the increased risk of antidepressant use among children from separated families. In the moderation analysis, the association between parental separation and child depression was moderately stronger in families where parents had completed only basic education. The result is in line with the compensation theory, but cannot be generalized to a larger population, because the differences between educational groups in the main association were not statistically significant. The study suggests that the increased risk for depressive symptoms after parental separation is partly caused by the measured and unmeasured selection. The increased risk is also likely to be partly caused by the parental separation itself. In the study population the parental separation appears to have been less detrimental to children whose separating parents have more socioeconomic resources that compensate and obviate the negative consequences for child mental health.
 • Jokela, Markus (2021)
  Personality traits have been associated with differences in residential mobility, but details are lacking on the types of residential moves associated with personality differences. The present study pooled data from four prospective cohort studies from the United Kingdom (UK Household Longitudinal Survey, and British Household Panel Survey), Germany (Socioeconomic Panel Study), and Australia (Household, Income, and Labour Dynamics in Australia) to assess whether personality traits of the Five Factor Model are differently related to residential moves motivated by different reasons to move: employment, education, family, housing, and neighborhood (total n = 86,073). Openness to experience was associated with all moves but particularly with moves due to employment and education. Extraversion was associated with higher overall mobility, except for moves motivated by employment and education. Lower emotional stability predicted higher probability of moving due to neighborhood, housing, and family, while higher agreeableness was associated with lower probability of moving due to neighborhood and education. Adjusting for education, household income, marital status, employment status, number of children in the household, and housing tenure did not substantially change the associations. These results suggest that different personality traits may motivate different types of residential moves.
 • Timonen, Suvi (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tämän tutkielman kiinnostuksen kohteena on asuinympäristön yhteys eroajatuksiin. Asuinympäristöllä tässä tutkielmassa tarkoitetaan maaseutu- ja/ tai kaupunkiympäristöä. Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että maaseudulla asuvilla eroriski on pienempi ja eroajatuksia vähemmän kuin kaupungissa asuvilla. Syyt eroajatuksissa esiintyvään asuinympäristöjen väliseen vaihteluun ovat kuitenkin vielä epäselvät. Eroajatuksissa esiintyvälle asuinympäristöön liittyvälle vaihtelulle tutkielmassa haetaan selitystä tutkittavien arvomaailmojen eroista. Tutkimusasetelma ammentaa siten modernisaatiotutkijoiden näkemyksestä, jonka mukaan arvot muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen vanavedessä. Täten niillä maantieteellisillä alueilla, joita yhteiskuntamuutos on koskettanut viimeisenä, voidaan yhä ajatella olevan nähtävissä aikaisemmalle yhteiskuntamuodolle ominaisia arvoja. Tutkielmassa selvitetään, kuinka asuinympäristö on yhteydessä eroajatuksiin. Tämän lisäksi tutkitaan, voidaanko eroajatuksissa esiintyvää kaupungin ja maaseudun välistä vaihtelua selittää tutkimushenkilöiden sosiodemografisilla piirteillä ja/ tai arvomaailmojen eroilla. Lopuksi tutkielmassa vielä arvioidaan, onko asuinympäristön yhteys eroajatuksiin samanlainen miehillä ja naisilla. Tämän tutkielman aineistona käytetään Väestöliiton vuonna 2013 keräämää poikkileikkausaineistoa (Perhebarometri 2013). Aineisto on kerätty väestörekisteristä poimitulla satunnaisotannalla ja se sisältää tietoja vuonna 2005 avo- tai avioliiton solmineista suomalaisista. Aineistosta hyödynnetään 1766 henkilön vastaustietoja. Ensisijaisen selittävän muuttujan, eli asuinympäristön yhteyttä eroajatuksiin tarkastellaan ristiintaulukoinnin ja logistisen regressioanalyysin avulla. Lisäksi asuinympäristön yhteyttä eroajatuksiin elaboroidaan vakioimalla sosiodemografisia muuttujia. Tutkielmassa tarkastellaan myös selittävätkö Perhebarometri-kyselytutkimuksesta operationalisoidut arvomittarit asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä. Myös sukupuolten mahdollisiin eroihin kiinnitetään huomiota. Analyysien tulosten perusteella asuinympäristö on yhteydessä eroajatuksiin. Asuinympäristön ja eroajatusten välillä on havaittavissa selvä gradientti. Eroajatukset ovat yleisempiä pienissä- ja suurissa kaupungeissa asuvilla kuin maaseudulla asuvilla. Suurissa kaupungeissa asuvien eroajatusten veto on noin 1,6-kertainen suhteessa maaseutuympäristössä asuvien eroajatusten vetoon. Tutkimusväestön sosiodemografiset piirteet selittävät eroajatuksissa olevasta asuinympäristöön liittyvästä vaihtelusta kuitenkin huomattavan osan. Tässä tutkielmassa käytetyistä arvomittareista moraaliarvot selittävät asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä parhaiten. Sosiodemografiset tekijät ja arvot puolestaan selittävät puolestaan yhdessä asuinympäristön ja eroajatusten välisen yhteyden käytännössä kokonaan. Myös sukupuolten välinen interaktiotermi nousee tutkimuksessa tilastollisesti merkitseväksi (p=.03). Ristiintaulukoimalla tehty jatkotarkastelu kuitenkin osoittaa, että asuinympäristö on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä eroajatuksiin vain naisilla. Suurissa kaupungeissa asuvien naisten eroajatusten veto on noin 1,9-kertainen suhteessa maaseutuympäristössä asuvien naisten eroajatusten vetoon. Tutkielmassa käytetyistä arvomittareista tasa-arvon merkitystä mittaavat mittarit selittävät naisilla asuinympäristön ja eroajatusten välistä yhteyttä parhaiten. Sosiodemografiset tekijät ja arvot selittävät myös naisilla eroajatuksissa olevan asuinympäristöön liittyvän vaihtelun käytännössä kokonaan, mutta tulokset eivät ole aivan yhtä selviä kuin koko aineistolle tehdyssä analyysissa. Tulos asuinympäristön ja eroajatusten välisestä yhteydestä on linjassa arvomuutosta käsittelevän tutkimuskirjallisuuden kanssa, jonka mukaan arvot muuttuvat yhteiskunnallisen kehityksen vanavedessä. Tästä syystä maaseutuympäristössä painottuvat ”traditionaalisemmat”- ja kaupunkiympäristössä ”modernimmat” arvot. Asuinympäristön merkitystä arvoja selittävänä tekijänä ei tule kuitenkaan liioitella, koska arvoihin vaikuttavat asuinympäristön lisäksi myös monet muut tekijät.
 • Sallinen, Riikka (Helsingin yliopisto, 2022)
  Non-adherence to drug therapy is a serious public health problem that increases the risk of disease and mortality. Despite long-term adherence to statins is a key element in preventing cardiovascular disease (CVD) and myocardial infarction (MI), previous studies have shown that the level of adherence drops already within the first six months of treatment. Risk factors for non-adherence are older age, comorbidities, being nonmarried and a lower socioeconomic position. Less is known about the role of living arrangements in non-adherence. The aim of this study is to provide new information on the association between living alone and non-adherence to statin drug therapy after MI, and analyze whether household income mediates or moderates the association. The analysis utilizes a register-based dataset consisting of an 11 % sample of the Finnish population with an 80 % oversample of people who died between 1988 and 2007. The study population included patients with first hospitalization for MI and at least one purchase of statins. Individuals are followed for five years after MI and censored at the time of emigration, moving to institutional care, a recurring MI or death. General estimating equations (GEE) method, an application of logistic regression for correlated data, is used to analyze the associations. All analyses are conducted separately for men and women and are adjusted for age and year of medicine purchase. Non-adherence to statin drug therapy increased over the first four years after MI, and a sharp increase occurred after the first three months of follow-up. Among men, the risk of non-adherence was higher for those living alone (odds ratio [OR] =1.24, 95% confidence interval [CI] 1.14–1.36) and those with lower incomes (OR=1.28, 95% CI 1.14-1.42 for lowest quintile). Adjustment for income somewhat attenuated the risk associated with living alone, while adjusting for education and labor market status had a negligible effect. Living alone predicted non-adherence similarly across all income groups among men. No statistically significant associations emerged among women. In conclusion, men living alone have a higher risk of being non-adherent compared to men living with others. Lack of spousal support and generally poorer health behaviors can be mechanisms behind the observed association. Health care professionals should pay special attention to men living alone to identify patients in high risk of non-adherence. By improving medication adherence, lives and unnecessary healthcare costs can be saved.
 • Pitkänen, Joonas (Helsingin yliopisto, 2018)
  In Finland during the 2010’s, continuous political concerns have been expressed for the youth not in education, employment or training. These youth, often referred by acronym NEET or as socially excluded, have been repeatedly shown to be in a vulnerable position in terms of current well-being and future outcomes in various life domains. In this study, the interest lies in the youth transitions to education and employment, conditioned by family background and childhood experiences. Being NEET is regarded as a non-normative transition, embedded in the social and historical context of life course. Family backgrounds are important determinants of various outcomes in subsequent individual life trajectories. The intergenerational transmission of socioeconomic status (SES) has been verified by vast amount of research on social mobility and it is well-known that childhood adversities are associated with a wide range of deficiencies in later well-being. However, less is known on the association between family background and NEET. Previous literature implies that socioeconomic disadvantage during childhood is related to NEET but the evidence on childhood adversities and NEET and the concurrent contributions of SES and adversities remains scarce. In this study, Finnish register data on a 20 % random sample of households with 0–14-year-old child in 2000 is used to probe the associations between childhood socioeconomic factors, adversities and NEET at the age of 18. For an analytical sample of cohorts born between 1986–1993 (N=99,137) a broad range of childhood indicators are used to predict NEET. The childhood measures include family SES, parental substance abuse and psychiatric disorders, death of a parent, living with a single parent and being placed outside home. The study aims to find answers to three empirical questions on whether there is an association between socioeconomic family background and NEET, is there an association between childhood adversities and NEET and are the associations of SES and adversities independent. Logistic regression is used as the statistical method. The results from the statistical analyses show that childhood SES is strongly and inversely related to the risk of NEET. Low parental education, low levels of household income and recurrent parental long-term unemployment had independent association with NEET when assessed concurrently, with low parental education tripling the odds of NEET. Adverse experiences in childhood had also crude associations with NEET: exposure to parental psychiatric and substance abuse disorders increased the odds of NEET around 20–100 %. Placement out of home increased the odds of NEET 2.5–3.5 times and living with single parent doubled the odds. However, when socioeconomic background was controlled for, the associations between parental health and NEET disappeared and in the case of the other adversities, the associations were significantly attenuated. Implications for gender modifying the association between parental education and NEET were found, suggesting that parental education has stronger association with NEET among boys. Other childhood variables did not have statistically significant interaction with gender. According to the results derived in this study, the life-course transitions to education and employment are conditioned by family background and thus the opportunities for transitions among Finnish youth can be considered unequal. In NEET-context, the socioeconomic family background is especially important childhood factor for subsequent life course. The results are in line with previous literature on the association between parental SES and NEET. The weaker associations between childhood adversities and NEET might be explained by NEET being more of a socioeconomic indicator during the transition to adulthood and to some extent by measurement of adversities. Regardless of the mechanisms of intergenerational socioeconomic transmission, supportive social political measures for socioeconomically disadvantaged families are in order, especially for those families facing cumulative socioeconomic risks. Further research assessing the total contribution of family background concurrently with individual attributes of NEET-youth would be valuable.
 • Hendi, Arun S.; Elo, Irma T.; Martikainen, Pekka (2021)
  Recent research has proposed that shifting education distributions across cohorts are influencing estimates of educational gradients in mortality. We use data from the United States and Finland covering four decades to explore this assertion. We base our analysis around our new finding: a negative logarithmic relationship between relative education and relative mortality. This relationship holds across multiple age groups, both sexes, two very different countries, and time periods spanning four decades. The inequality parameters from this model indicate increasing relative mortality differentials over time. We use these findings to develop a method that allows us to compute life expectancy for any given segment of the education distribution (e.g., education quintiles). We apply this method to Finnish and American data to compute life expectancy gradients that are adjusted for changes in the education distribution. In Finland, these distribution-adjusted education differentials in life expectancy between the top and bottom education quintiles have increased by two years for men, and remained stable for women between 1971 and 2010. Similar distribution-adjusted estimates for the U.S. suggest that educational disparities in life expectancy increased by 3.3 years for non-Hispanic white men and 3.0 years for non-Hispanic white women between the 1980s and 2000s. For men and women, respectively, these differentials between the top and bottom education quintiles are smaller than the differentials between the top and bottom education categories by 18% and 39% in the U.S. and by 39% and 100% in Finland. Had the relative inequality parameters of mortality governing the Finnish and U.S. populations remained constant at their earliest period values, the difference in life expectancy between the top and bottom education quintiles would - because of overall mortality reductions - have declined moderately. The findings suggest that educational expansion may bias estimates of trends in educational differences in life expectancy upwards.
 • Valkama, Venla (Helsingin yliopisto, 2021)
  Arvioiden mukaan noin 30 000 suomalaislasta kokee vuosittain vanhempiensa eron ja alle kouluikäisistä lapsista noin joka seitsemäs asuu yhden vanhemman kanssa. Vanhempien eron kokeneiden lasten hyvinvointia on tutkittu kansainvälisesti melko runsaasti, ja vanhempien eron kokemisen yhteys lapsen käytösongelmiin on tunnistettu lukuisissa tutkimuksissa. Vähemmän tiedetään kuitenkin siitä, onko yhteyden kannalta väliä sillä, kuinka kauan erosta on. Myös erityisesti alle kouluikäisiin lapsiin keskittyvää tutkimusta on aikaisemmin tehty vain vähän. Tämän maisterintutkielman päätavoitteena on selvittää, onko vanhempien ero yhteydessä 4-vuotiaan lapsen käytösongelmiin vanhempien ja terveydenhoitajan arvioimana. Aineistona on käytetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen FinLapset-kyselytutkimuksen aineistoa, jonka tiedonkeruu on toteutettu vuonna 2018 lastenneuvolan laajan terveystarkastuksen yhteydessä. Vanhempien vastauksista on MASKS-mittarin pohjalta muodostettu kolme lapsen käyttäytymistä kuvaavaa ulottuvuutta. Terveydenhoitajien vastaukset perustuvat heidän tekemiinsä arvioihin siitä, tarvitseeko perhe tukea lapsen ulospäin suuntautuvien psyykkisten oireiden vuoksi. Analyyseissä on myös vakioitu useita lapseen ja vanhempaan liittyviä tekijäitä sekä selvitetty interaktiotarkastelun avulla, onko käytösongelmien ja vanhempien eron kokemisen välinen yhteys erilainen tyttö- ja poikalapsilla. Analyysimenetelminä on käytetty ristiintaulukointia ja logistista regressioanalyysiä. Tulosten perusteella vanhempien eron kokeminen on yhteydessä lapsen käytösongelmiin sekä vanhempien että terveydenhoitajan arvioimana. Vanhempien arvioiden kohdalla yhteys selittyi osittain taloudellisen tilanteen vakioimisella, mutta terveydenhoitajien arvioiden kohdalla ei. Vanhempien eron kokeminen viimeisen vuoden aikana oli voimakkaammin yhteydessä käytösongelmiin vanhempien arvioiden kohdalla, kun taas terveydenhoitajan arvioiden tapauksessa eron kokemisen ajankohdalla ei ollut merkitystä. Muista huomioiduista taustamuuttujista erityisesti lapsen sukupuoli ja vanhemman arvio perheet taloudellisesta toimeentulosta sekä terveydenhoitajien arvioiden kohdalla myös vanhemman koulutus olivat yhteydessä lapsen käytösongelmiin. Yhteys ei ollut erilainen tyttö- ja poikalapsilla. Tulosten perusteella vanhempien ero on siis yhteydessä lapsen käytösongelmiin myös Suomessa: näin oli erityisesti tuoreen eron kokeneiden vanhempien sekä terveydenhoitajien arvioiden tapauksessa. Perherakenteen merkitys lapsen hyvinvoinnille on siis tärkeää tunnistaa myös lastenneuvolapalveluissa, sillä se voi auttaa havaitsemaan lapsen kehittyvät käytösongelmat riittävän ajoissa ja ohjaamaan perheitä tarvittaessa jatkotutkimuksiin.