Browsing by Subject "ELY-keskus"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Oilinki-Nenonen, Pirkko; Holkeri, Heidi (Ympäristöministeriö, 2015)
    Ympäristöministeriön raportteja 7/2015
    Hallinnonalan ja aluehallinnossa ELY-keskusten tulosohjausprosessia uudistettiin ja kevennettiin sähköistämällä, systematisoimalla ja synkronoimalla. Valtion tulostietojärjestelmän (Netra) hyödyntämistä ELY-keskusten tulosohjauksessa pilotoitoitiin y-vastuualueen osalta ja myöhemmin kokemusten pohjalta aktiivisesti pilotointia laajennettiin koskemaan koko ELY-keskuksen suunnittelua ja seurantaa erillisessä OSY-hankkeessa. Käyttökokemusten pohjalta viestittiin Valtiokonttorille järjestelmän ja raporttien korjaustarpeet. Suomen ympäristökeskuksen SYKEn tulossopimus ja tulossopimusprosessi uudistettiin ja Valtion tulostietojärjestelmän käyttöönotto aloitettiin. Ympäristöministeriön SYKElle osoittamien määrärahojen hallinnointia ja seurantaa uudelleen organisoitiin. Strategisemman tulosohjauksen ja tulossopimuksen jatkokehitystyötä varten kehitettiin alustava tavoitemittaristo. Selvitysten perusteella laadittiin SYKEn laboratoriotoimintoja ja alustoimintaa ohjaavat linjaukset. SYKEn roolia SYKE:ä koskevan lain puitteissa ja erityisesti suhteessa ympäristöministeriöön ja ELYihin kiteytettiin. Hankkeessa on osallistuttu ympäristöministeriön hallinnonalan organisaatioiden, erityisesti ympäristöministeriön, SYKEn ja ELY-keskusten tehtävien priorisointityöhön. Tulossuunnittelun strategisuutta lisättiin ja lisätään jatkossa. Kehitystyötä jatketaan edelleen uuden, nelivuotisen, entistä strategisemman ja hallitusohjelmalähtöisemmän tulossopimuksen aikaansaamiseksi SYKElle ja ELY-keskuksille.
  • Puomio, Eeva-Riitta (Ympäristöministeriö, 2014)
    Ympäristöministeriön raportteja 5/2014
    Ympäristöministeriön elokuussa 2012 asettamassa Ympäristöhallinnon monikanavainen asiakaspalvelu -hankkeessa (Y-asiakaspalvelu) kehitettiin ELY-keskusten ympäristö- ja luonnonvaratehtävien asiakaspalvelun monikanavaista toimintamallia. Mallissa palvelut tuotetaan kolmessa palvelukanavassa: valtakunnallisessa verkkopalvelussa, valtakunnallisessa asiakaspalvelukeskuksessa (Y-aspa) sekä asiakaspalveluna ELY-keskuksissa. Monikanavainen asiakaspalvelu on yksi ympäristöhallinnon keinoista tehostaa toimintaa ja lisätä tuottavuutta. Hanke on toinen ympäristöhallinnon vaikuttavuus- ja tuloksellisuusohjelman (VATU) kärkihankkeista. Valtakunnalliset verkkopalvelut ovat asioinnin ensisijainen palvelukanava. Ymparisto.fi -verkkosivusto muodostaa kehitettävien ympäristöpalveluiden perustan. Sähköisen asioinnin kehittäminen on lähivuosien keskeinen tehtävä. Y-aspan palveluita tarjotaan verkkoasioinnin jälkeen seuraavana valtakunnallisena palvelukanavana. Syvempää asiantuntemusta ja pidempiaikaista palvelua vaativat asiakasyhteydenotot ohjataan ensikontaktin jälkeen ELY-keskuksen asiantuntijalle. Tavoitteena on, että yleisneuvontatehtävien vähentyessä ELY-keskusten asiantuntijoille jää aiempaa enemmän aikaa asiantuntijatehtäville. Y-aspaa pilotoitiin 1.3.-31.12.2013. Pirkanmaan ELY-keskuksessa Tampereella ja Etelä-Savon ELY-keskuksessa Mikkelissä. Monikanavaista palvelumallia kehitettiin kahdella tehtäväalueella, vesilain ja haja-asutuksen jätevesiasetuksen mukaisissa tehtävissä. Sen lisäksi rakennettiin ympäristöasioiden yleisneuvontapalvelua. Uudet ely-keskus.fi- ja ymparisto.fi -verkkopalvelut avautuivat asiakkaille hankkeen aikana. Hankkeeseen palkattu aluepäätoimittaja osallistui uusien verkkopalveluiden kehittämiseen, ylläpiti ELY-keskusten yhteisiä ympäristöaiheisia sivuja ja koordinoi ELY-keskusten sivujen sisällöntuotantoa. Ympäristöhallinnon toimintamalliryhmillä on keskeinen rooli toiminnan kehittämisessä ja asiantuntijatuen järjestämisessä Y-aspalle. Y-aspan kiinteä yhteys Y-vastuualueen toimintaan on edellytys riittävän tuen saamiselle ja aspan menestyksekkäälle toiminnalle. Toimintamallityötä kehitetään osana ympäristöhallinnon substanssiohjauksen kehittämistä. Raportissa esitetään Y-asiakaspalveluhankkeen tulokset ja toimenpide-ehdotuksia verkkopalveluiden, keskitetyn asiakaspalvelun ja ELY-keskusten asiantuntijatyön järjestämiseksi monikanavaisessa mallissa.