Browsing by Subject "European Law"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 51
 • Nyyssönen, Alisa (Helsingin yliopisto, 2023)
  Due to recent price volatility in the EU electricity markets, exceptional intervention measures have been implemented to ease the increased pressure on European households and businesses. This thesis examines the measure of setting a cap on market revenues for inframarginal energy generators. The thesis is divided into three sections. The first part of this research highlights the main elements of the EU’s energy policy objectives, attempts to trace back to the causes of the energy crisis, and examines how the current electricity market design contributes to attaining these goals. The second part deals with the content of the temporary regulatory measure that sets a cap on market revenues and attempts to identify some of its key costs and benefits. Finally, the third section takes a more pragmatic approach aiming to determine the risks adopting such regulatory measures may impose on the renewable energy industry by drawing from empirical data acquired from industry operators via survey responses. Combining these three parts of research, this thesis seeks to first determine and introduce the causes of the current electricity market crisis as well as the aspects of the current electricity market design that may be considered to malfunction. The second research question deals with the content of the regulatory measures adopted to mitigate this crisis in electricity markets attempting to conclude whether this measure can be considered an effective intervention. Along with the aims of the first and second parts, this thesis also attempts to assess the potential risks such regulation may have on the future of the renewable industry, forming the third research question answered through empiricism: how could this temporary measure affect the generators of renewable energy in the long-term? Besides providing a brief overview on the current EU electricity market design, this thesis aims to establish the importance of transitioning to renewable energy and increasing its role in the EU energy mix to not only be vital for environmental sustainability but a key element in ensuring the security of supply by diversifying the energy mix and decreasing the EU’s dependency on imported energy, as well as cutting off indirect support to Russian war. Along with this aim, it attempts to examine the effectiveness of the approach of setting a cap on market revenues on inframarginal technologies, especially considering the green transition targets of the EU.
 • Errib, Abu (Helsingin yliopisto, 2021)
  Big Data is considered an essential asset for online business models and crucial for their services. These business models depend on the processing and monetization of the data; thus, big data is said to be the driving force of their market behavior. The emergence of big data for online platform businesses may give rise to a specific type of abuse under Article 102 TFEU. For instance, incumbents may prevent competitors from accessing valuable data. In this regard, this thesis will analyze the concept of refusal to supply, which is considered an abuse of dominance under Article 102 TFEU in certain circumstances. Therefore, the purpose is to analyze the applicability of the refusal to supply in big data situations. The research question of this thesis is – can an online platform´s refusal to provide access to data constitutes an abuse of dominant position according to Article 102 TFEU. The analysis leads to the conclusion that under certain conditions, a dominant company can be forced to provide access to its datasets if the requirement is met. This thesis will mainly consider the issue of the indispensability requirement of big data.
 • Junkkari, Jonni (Helsingin yliopisto, 2022)
  Article 22 of the EU General Data Protection Regulation 2016/679 (GDPR)arguably forbids the data controller from using solely automated processing to make decisions which produce legal effects concerning the data subject or similarly significantly affects the subject. It can be argued that the legislature assumes that solely automated processing of decisions is disadvantageous for the data subject’s legitimate interests. The purpose of this thesis is to investigate the hypothesis that solely automated processing of decisions is in some cases advantageous for the data subject’s legitimate interests, especially economic ones, and human involvement at times disadvantageous. The focus of the research is on situations where the data controller is a private enterprise, and the data subject is a natural person in a customer relationship with the enterprise. The economic impact that human involvement in automated decision-making may have on data subjects will be demonstrated through a thought experiment. In addition, an evaluation framework for determining the “goodness” of human vs algorithm decisions will be established. The scholarly debate surrounding GDPR Article 22 will be discussed and the argument that the subject’s economic interests should be part of the legal consideration for GDPR Article 22 will be established in the literature review. This will be complimented with a comparison of how certain other EU and non-EU legislation have approached legislating automated decision-making, with a particular interest on human involvement. Analysis of available case law connected to GDPR Article 22 will be analyzed for the protection it provides to data subject. The potential negative economic effect for data subjects of human involvement or intervention in automated decision-making will be established based on established economic concepts. The nature of human and algorithmic decision-making will be discussed, reaching the conclusion that the core problem of advanced algorithmic automated decision-making is not caused by lack of human involvement in decision-making but lack of transparency and explicability of the algorithm.
 • Steen, Iida (Helsingin yliopisto, 2021)
  Digitalisaation myötä rahoituspalvelut tulevat yhä suuremman joukon saataville. Palvelujen digitaalinen käyttö lisääntyy jatkuvasti, ja markkinatoimijat innovoivat uusia liiketoimintamalleja. Digitaaliset palvelut lisäävät mittakaavaetuja, jolloin yhä laadukkaampia palveluja on saatavilla edullisemmin. EU:n tavoitteena on edistää digitaalisten palvelujen käyttöönottoa kuluttajien ja yritysten eduksi ja tulla johtajaksi digitaaliseksi toimijaksi. Samalla muutokseen liittyviä riskejä on pyrittävä hallinnoimaan sijoittajansuoja varmistaen. Digitalisaation myötä myös sijoitusneuvonta on alkanut automatisoitua. Automatisoidussa sijoitusneuvonnassa sijoitussuosituksen tuottaa algoritmi, eikä ihmisten välistä vuorovaikutusta ole välttämättä ollenkaan. Automatisaatio demokratisoi sijoituspalveluja ja siihen liittyy huomattavia tehokkuusetuja palvelun edullisuuden ansiosta. Toisaalta uudenlainen liiketoimintamalli saattaa tuoda mukanaan sijoittajansuojaa vaarantavia riskejä. Tutkielmassa on pyritty hahmottamaan automatisoitua sijoitusneuvontaa koskeva eurooppaoikeudellinen sääntelykehys, jolloin keskeiseen asemaan nousee rahoitusvälineiden markkinoista annettu direktiivi (MiFID II). Sama sääntely kattaa niin perinteisen kuin automatisoidunkin sijoitusneuvonnan, minkä vuoksi tutkielmassa on pyritty luomaan digitaalisten palveluiden erityispiirteet huomioon ottavia tulkintasuosituksia. Tutkielman ollessa eurooppaoikeudellinen, tulkinnassa korostuvat EU-oikeuden tavoitteet, periaatteet ja EU-oikeudelle tyypillinen tulkintametodiikka, erityisesti teleologinen tulkinta. EU-oikeuden tavoitteiden taloudellisen luonteen vuoksi tutkielmassa painottuu oikeustaloustiede sekä paikoin myös oikeustaloustieteellisesti orientoitunut sääntelyteoria. Sijoituspalvelun tarjoajaan kohdistuvien MiFID II -direktiivin mukaisten velvoitteiden lisäksi tutkielmassa tarkastellaan relevantin sääntelyn roolia kansallisessa täytäntöönpanossa. Automatisoitua sijoitusneuvontaa rasittaa palvelun rajat ylittävän luonteen vuoksi korostunut sääntelyarbitraasin riski, joka johtuu kansallisen täytäntöönpanon eriävyydestä jäsenvaltioiden välillä. Lisäksi oikeuksien täytäntöönpanoon liittyy tiettyjä teknologian käytöstä johtuvia ongelmia, kuten uudenlaisia vastuukysymyksiä ja algoritmin läpinäkymättömyydestä johtuvia ongelmia näytön esittämisessä. Tältä osin tutkielma esittelee MiFID II -direktiiville tulkintatapoja, jotka johtavat mahdollisimman yhdenmukaiseen oikeuksien täytäntöönpanoon. Tutkielmassa päädytään esittämään, että teleologisesti tulkiten sama sääntely voi onnistuneesti olla sovellettavissa niin perinteiseen kuin automatisoituun sijoitusneuvontaan. Tulkinta ei kaikissa tapauksissa ole ongelmatonta, mutta uutta EU-sääntelyä on aiheen tiimoilta jo tulossa. Tuleva sääntely saattaa vähentää niin tutkielmassa havaittuja tulkintaongelmia kuin sääntelyarbitraasin riskiä.
 • Hotta, Vanessa (Helsingin yliopisto, 2021)
  Ilmiö joukkoviestintämarkkinoiden keskittymisestä ja uusien teknologien aiheuttamista muutoksista media-alalle on maailmanlaajuinen; osa mediataloista on lakkauttanut toimintansa kokonaan, kun taas osa yrityksistä on myyty suuremmille kilpailijoille tai muille alan toimijoille. Tämä on johtanut suurien, eri aloilla toimivien monialayritysten syntymiseen ja vähentänyt markkinoilla toimivia yrityksiä. Kehitys on havaittavissa myös Suomessa: esimerkiksi vuonna 2016 päivälehtiä oli 30 vähemmän kuin kymmenen vuotta aikaisemmin. Maaliskuussa 2020 sanomalehtien keskittymiskehitys kulminoitui, kun Sanoma Oyj osti Alma Media Oyj:n paikallislehdet, mikä herätti julkista keskustelua siitä, uhkaako yrityskauppa Suomen median monimuotoisuutta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kuitenkin (KKV) jätti kysymykset median monimuotoisuudesta huomioimatta vedoten kilpailulain asettamien toimivaltarajojen lisäksi Euroopan komission viimeaikaiseen tapauskäytäntöön, jossa kysymyksiä yrityskauppojen vaikutuksista median monimuotoisuudelle pidetään kilpailuoikeuden alaan kuulumattomina. Tämä opinnäytetyö tutkii Euroopan unionin (EU) kilpailuoikeuden suhdetta median monimuotoisuuteen liittyviin kysymyksiin. Tutkimus osoittaa, että vaikka komission viimeaikainen tapauskäytäntö on keskittynyt yrityskauppojen taloudellisiin vaikutuksiin – antaen painoarvoa erityisesti hintakilpailulle – komissio on aikaisemmin antanut painoarvoa myös median monimuotoisuutta käsitteleville seikoille. Koska EU:lla ei ole toimivaltaa antaa kulttuurialaan liittyviä säännöksiä, on ensisijainen vastuu median monimuotoisuuden suojelusta kuitenkin jäsenvaltioilla. Kun huomioon otetaan kilpailusääntöjen joustavuus ja monimuotoisen median merkitys demokratialle, joka on yksi EU:n perusarvoista, tukee teleologinen laintulkinta kuitenkin myös median monimuotoisuusnäkökulmien huomioonottamista myös kilpailuanalyysissä. Lisäksi EU:n kilpailusäännöissä huomioidaan hinnan olevan vain yksi kilpailuparametreistä mm. tuotteen laadun ohella. Tämä puolestaan mahdollistaisi sen arvioimisen, heikentääkö yrityskauppa mediamarkkinoilla olevien tuotteiden laatua. Opinnäytetyö ottaa myös kantaa laajempaan keskusteluun siitä, tulisiko niin kutsuttuun yleiseen etuun (public interest) liittyviä kysymyksiä käsitellä kilpailuoikeudellisessa analyysissä. Keskeinen argumentti on, että vaikka nykyinen, vahvasti hintakilpailuun perustuva analyysi ei palvele kuluttajia parhaalla mahdollisella tavalla, ei kilpailuoikeutta ole tarkoituksenmukaista käyttää ensisijaisena keinona median monimuotoisuuden suojelussa. Kilpailuoikeuden vallalla olevia menetelmiä ja käytäntöjä olisi kuitenkin suotavaa uudistaa siten, että ne ottavat jokaisen markkinan erityispiirteet huomioon. Media-alalla tämä tarkoittaa esimerkiksi sen huomioimista, ettei hinta ole keskeinen kuluttajaa ohjaava tekijä. Tämä tukisi mahdollisesti myös median monimuotoisuuden säilymistä ja palvelisi kuluttajien hyvinvointia nykyistä staattista analyysiä paremmin. Media-ala tarvitsee kuitenkin säilyäkseen tuekseen myös erityislainsäädäntöä, mikä on kilpailuoikeutta tarkoituksenmukaisempi keino vastata median monimuotoisuutta koskeviin uhkiin, vaikka kilpailuoikeutta voidaan käyttää erityislainsäädännön tukena.
 • Kontiainen, Laura (Helsingin yliopisto, 2021)
  Health apps that are used by individuals in multiple ways to improve their health and wellbeing are promoted as empowering the individual to control their health. Their increasing use means that they also gather more data concerning the health of the users. This data could be used for research or other public interest purposes, but its availability for secondary use is limited. In the EU there is also political interest to both increase availability of personal data in the inner market, as well as facilitate the use of eHealth solutions, including health apps. In this thesis, I will use legal dogmatics as a method to analyse how health apps could be used to gather data for public interest purposes. I look at what type of data is gathered by the health apps and why it is useful, how the GDPR sets criteria for the gathering of data through the apps and it’s secondary use, and how in special cases of research and other public interests, the rights of the data subject can be derogated. I will also compare this to the planned regulatory framework for data sharing, of the proposal for the Data Governance Act has been published. The main conclusion of the thesis is that that the framework for processing data for public interest purposes does not, in most cases, suit either gathering data by health apps, or secondary use of this data. This is both because the public interest as a processing basis needs to be based on law and needs to be balanced similar to a limitation of fundamental rights in the Charter of Fundamental Rights of the European Union. This approach would in most cases be too heavy for this purpose. Instead, the processing is mainly possible on a consent basis. This could, even with the possibility of easier mechanisms for data sharing through data altruism organisations, affect the quality of the data gained, as the willingness to share data – and to even use a health app - vary between different demographic groups.
 • Hakala, Kim (Helsingin yliopisto, 2020)
  Jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla noudattamatta Euroopan unionin oikeutta tilanteissa, joissa eurooppaoikeudellinen normi on vastoin jäsenvaltion oikeusjärjestyksen perusteita. Tanskan korkein oikeus päätti olla noudattamatta Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisua sillä perusteella, että se olisi contra legem, toisin sanoen vastoin Tanskan vallitsevaa lakia. Unionilla on perustamissopimuksista johdettu velvoite kunnioittaa kansallista identiteettiä, jolla halutaan turvata unionin sisäisen monimuotoisuuden säilyminen. Tutkielman tarkoitus on ensisijaisesti selvittää, mikä on usein oikeustieteellisessä kirjallisuudessa esiintyvä oikeusjärjestelmä. Tämä toteutetaan koostamalla oikeusjärjestelmälle välittämättömät kriteerit, joita peilataan keskeisiin oikeusteoreettisiin suuntauksiin kuten oikeuspositivismiin, oikeusrealismiin sekä Tuorin kriittiseen oikeuspositivismiin. Tuorin kriittinen oikeuspositivismi valikoitui tutkimuksen keskiöön yhtäältä siksi, että se tarjoaa kaikkein pitkälle viedyimmän oikeuspositivistisen teorian. Toisaalta Tuori on itsekin todennut, että voimassa olevat oikeusteoreettiset kehikot eivät täysin kykene selittämään unionin oikeuden luonnetta. Tämän vuoksi koin tarpeelliseksi selvittää, tarjoaako Tuorin kriittinen oikeuspositivismi edeltäjiään parempia työkaluja Eurooppalaisen oikeuden selittämiseksi. Oikeusjärjestelmän kriteereitä peilataan myös unionin oikeuteen, ja niistä lähtökohdista luodaan yksi lähtöasetelma oikeusjärjestelmien perusteiden selvittämiseksi. Erityisen haasteen tutkimukseen tuo jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmien moninaisuus. Tämän myötä niin oikeusjärjestelmät kuin myös oikeusjärjestelmien perusteet saattavat vaihdella keskenään. Oikeusjärjestelmän kriteeriksi valikoitui normikokonaisuus, tehokkuus, pätevyys, legitimiteetti sekä autonomisuus. Yhdessä nämä kriteerit luovat oikeusjärjestelmän. Euroopan unionin voidaan sanoa täyttävän jokaisen näistä kriteereistä. Se, kuinka se nämä kriteerit täyttää, riippuu siitä, kuinka me kulloisetkin käsitteet määrittelemme.
 • Uitto, Elina (Helsingin yliopisto, 2021)
  Countries worldwide are faced with the challenge of climate change mitigation. Even with the current climate targets, not enough is being done to reduce greenhouse gas emissions and the consumption of fossil-based energy. The hydrogen economy is believed to contribute to the green transition since green hydrogen is a carbon-free energy carrier and it provides an opportunity to decarbonize energy sectors where electrification is not possible. Such sectors where hydrogen could be utilized are, for example, the transport sector and various industry sectors, like chemicals and steel. A supportive policy framework is required to guarantee a swift and structured transition to functioning hydrogen markets. Finland, however, does not have a national strategy for the development of a hydrogen economy yet. This study explores the strategic possibilities in terms of developing a well-functioning hydrogen economy for Finland that would contribute to climate-neutrality. After describing and systemizing the current hydrogen scene in Finland, this study compares and analyzes the hydrogen strategies of the EU, Germany, and Norway. The aim is to find possible policy solutions that support the emerging Finnish hydrogen markets in the best way. This study concentrates on two specific aspects of hydrogen policy. What type of hydrogen should be supported in Finland – green or blue hydrogen, or both, and what kind of support mechanisms should be used to promote green hydrogen? The study concludes that the main conflict relating to the hydrogen economy, which is also inherent to energy law related issues in general, is the conflict between environmental interests and economic interests. We need quick actions to mitigate climate change, but green hydrogen is not cost-competitive, and it requires a lot of support to become feasible. It is found that the transitional period will play a crucial role in the development of the hydrogen economy, and blue hydrogen should lead the path towards fully green hydrogen markets. The shift to green hydrogen should be well-planned and structured, keeping in mind Finland’s prerequisites to produce both blue and green hydrogen. Realistic and concrete production targets for both blue and green hydrogen, defined and clear terminology, and well-designed support schemes are key for the future Finnish national hydrogen strategy. Hydrogen will likely require various forms of support, and the main rule is that direct financial support should be gradually removed, and the market-based support schemes should slowly take over.
 • Olsson, Onni (Helsingin yliopisto, 2021)
  The growing volume and importance of data have benefited consumers in the form of new technological innovations. By collecting large amounts of data, big technology companies have been able to improve their services, for example through machine learning and artificial intelligence, but at the same time they have limited competition in the digital markets. The characteristics of digital markets, such as network effects and the tipping effect, have allowed Google, Amazon, Facebook and Apple, among others, to become gatekeepers of their respective markets. The concentration of data to a few companies has made it difficult for smaller competitors to develop competitive products and services and may have effectively prevented them from entering the market. To address this imbalance, it has been proposed, inter alia, to impose data sharing obligations on gatekeeper firms. The aim of my thesis is to assess what kind of competition remedy data sharing could be in the digital markets. For example, a data sharing obligation could be imposed under the so-called essential facilities doctrine (EFD) where a dominant company refuses to provide data to a competitor in an adjacent market. The doctrine was originally developed in the United States and has been applied mainly to physical infrastructures. The sharing obligation is assessed based on criteria developed in the case law. The criteria assess the impact of the refusal to supply on competition in the adjacent market, the objective justification for the refusal, the indispensability of the facility and the impact of the refusal on technological development. The application of the criteria in the digital markets has proved challenging, leading to calls for the abandonment of the doctrine and the development of a new set of criteria better suited to the digital markets. In addition, the imposition of an obligation to share data has been seen as posing practical problems, for example in terms of data protection and data portability. In my thesis, I have examined various alternative methods that could be used in addition to or instead of the doctrine. The ability of the competition authorities to intervene in the activities of companies in a gatekeeper position on the dynamic and fast-paced digital markets has been questioned. Also, it has been suggested that legislative solutions would be a more effective way of imposing data sharing obligations. The case law and literature analysed in the thesis show that the role of competition authorities, especially in the current transition phase, is crucial. The evidence also shows that data sharing is practically possible, as long as companies are required to comply with data protection legislation and to enable data portability when imposing data sharing obligations. One of the tools used by competition authorities is the EFD. Despite the criticisms it has received, the material in the thesis demonstrates the usefulness of the EFD also in the competition law of the digital markets. However, its use requires a more flexible application of the doctrine and a consideration of the specific characteristics of digital markets, such as the versatile possibilities of data usage.
 • Ypyä, Antti (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkielman tarkoituksena on tutkia direktiivien implementointia ja oikeusvaikutuksia maksuviivästysdirektiivin 2011/7/EU valossa. Maksuviivästysdirektiivi on luonteeltaan velkojan hyväksi pakottava vähimmäisdirektiivi, mutta se on saatettu kansallisesti voimaan käyttämällä huomattavissa määrin jo säädettyä tahdonvaltaista kansallista lainsäädäntöä. Tutkielmassa tarkastellaan, mitä vaikutuksia tahdonvaltaisen lainsäädännön käyttämisellä on laintulkinnassa ja miten kansallinen tahdonvaltainen normisto käyttäytyy, kun sitä sovelletaan pakottavien direktiivimääräysten toteuttamiseksi tilanteessa, jossa sääntelyn kohteena on alue, jota kansallisesti on totuttu tulkitsemaan direktiivistä poikkeavalla tavalla. Aineistona tutkielmassa käytetään kansallista lainvalmisteluaineistoa, säädöksiä ja kansallisten tuomioistuinten vielä lainvoimaa vailla olevia ratkaisuja, joita käytetään osoittamaan niitä tulkinnanvaraisuuksia, joita tahdonvaltaisen lainsäädännön käyttäminen aiheuttaa. Keskeisen lähdeaineiston muodostaa Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisut ja ratkaisuehdotukset, sekä aihepiiriä käsittelevä oikeuskirjallisuus ja artikkelit. Tutkielman metodi on lainopillinen siltä osin kuin tarkastelun kohteena on lain tulkintaan liittyvät seikat. Tutkielmalla on tämän lisäksi lainsäädäntötutkimuksellinen näkökulma aiheeseen, jolta osin käytetään lainsäädäntötutkimuksellista tutkimustapaa, jossa tarkastelun viitekehykseksi otetaan hyvän lainsäädännön tavoite, jota vastaan käytettyjä lainsäädäntöratkaisuja tarkastellaan. Tutkielmassa havaitaan, että kansallinen maksukulttuuri ja velallisen suojan voimakas perinne hankaloittaa maksuviivästysdirektiivin säännösten hyväksymistä osaksi kotimaista oikeutta. Maksuviivästysdirektiiviä ei lainvoimaa vailla olevaan alempien oikeusasteiden ratkaisukäytäntöön perustuen nähdä sillä tavalla pakottavana, kuin mitä direktiivimääräyksistä ilmenee. Kansallinen tendenssi vaikuttaakin olevan jossain määrin maksuviivästysdirektiivivastaista. Koska direktiivimääräysten täytäntöönpanossa on käytetty tahdonvaltaista sääntelyä, mahdollistaa tämä varsin joustavan laintulkinnan, jollaista direktiivi ei näyttäisi sallivan. Oikeustila on tältä osin epäselvä, kun lainvoimaisia päätöksiä ei vielä ole. Tutkielman johtopäätöksinä esitetään, että eurooppaoikeudellisista pakottavista oikeusohjeista johtuu kansallisen oikeuden mukautuminen maksuviivästysdirektiivin pakottaviin määräyksiin. Kansallista tahdonvaltaista sääntelyä tulee näin ollen tulkita joko siten, että tulkinnan keinoin tahdonvaltaisuus poistetaan taikka tahdonvaltainen direktiivin vastainen kansallinen normi katsotaan kohtuuttomaksi ja siten soveltamiskelvottomaksi yksittäistapauksessa. Yleistäen tahdonvaltaista lainsäädäntöä voidaan tutkielman havaintojen perusteella käyttää myös pakottavien direktiivimääräysten voimaan saattamiseen, mutta tällöin laista olisi löydyttävä selkeä määräys, jolla tahdonvaltaisuutta rajoitetaan silloin, kun tahdonvaltaista säännöstä käytetään pakottavan direktiivimääräyksen soveltamisalalla.
 • Addiscott, Kate (Helsingin yliopisto, 2022)
  More and more often in the digitalised world, consumers come into contact with undertakings operating within the zero-price market. That is, where the product or service is offered to the consumer at a price of zero. Examples of zero-priced markets are numerous, from shopping malls, to social media and credit cards. This market type is not an insignificant one, with Facebook and Google, two of the largest internet companies offering zero price goods, having a market capitalisation of $1,645 billion as of June 2020. The topic of data driven digital zero-price markets has been receiving increasing amounts of attention in recent years. The OECD, Commission, national competition law authorities and academics have increasingly been considering this market type. It is often said that the consumer pays to use these digital services with their person data. In online transactions, essentially all transactions require at least some disclosure of the user’s personal data. This personal data is highly valuable to undertakings, with companies willing to receive consumers data instead of being paid by them with money. Overall, the question which I pose is whether EU competition law can deal with the unique characteristics of these digital zero-price markets. The economic and consumer welfare grounding of Article 102 means that it is adaptable to zero-price markets, and the special characteristics of zero-price markets are to an extent already considered in a competition law analysis. This market type is unique and significantly different to the traditional market types that EU competition law has been faced with in the past. For one, these markets operate largely on the digital sphere, meaning that they are characterised by competition for the market, exceedingly fast innovation and unique barriers to entry. These markets are multisided, with consumers, advertisers, merchants and the undertaking all operating on unique parameters but interacting with one-another. Finally, the goods/services are provided at zero-price, which traditional economic analysis struggles to adapt to, whilst consumers are faced with alternative costs through their attention and information (data) and reduction of quality. The Google Search (Shopping) case shows these characteristics in action, and demonstrates the challenges which EU competition law faces when applied to this market type. It also shows the current capabilities of the law in dealing with this market type. There are ways that the law can be adapted, utilising new tests which focus on other cost parameters than price, putting more weighting on factors other than monetary price and looking at different competitive parameters such as quality. This thesis does not seek to criticise EU competition law as a whole. It is limited to considering specifically digital zero-priced markets. It is concluded that more can be done to ensure that its unique characteristics can be included in a competition law analysis. In this respect, the EU can become a leader, laying the groundwork for the future competition law treatment of these undertakings, and ensuring that it is properly recognised that consumers can face competitive harms even if it is not based upon a monetary price.
 • Polad, Didem (Helsingin yliopisto, 2023)
  This thesis examines the legal framework surrounding driver liability in autonomous vehicles (AVs), SAE level 3 and level 4, within the European Union (EU), and assesses its compatibility with the EU's Artificial Intelligence (AI) policy. As AV technology advances, determining the distribution of liability among stakeholders involved in AV operations becomes a critical issue, particularly for level 3 and level 4 vehicles, where the presence and liability of the human driver are still significant. The study analyzes relevant international conventions and investigates the liability approaches adopted by selected EU Member States, France, and Germany, focusing on the differences between fault and strict liability in their respective legal systems. The German Autonomous Driving Act, which distinguishes between level 3 drivers and level 4 operators, is examined in detail, providing insights into the potential for a fairer liability system within the EU. The thesis ultimately evaluates the alignment of driver liability in the EU with the EU's AI policies and suggests harmonization efforts to ensure a consistent approach to liability issues. By proposing a more equitable liability system for level 3 drivers and level 4 operators, this research contributes to the ongoing discourse on the legal and regulatory challenges associated with the widespread adoption of AV technology in the EU.
 • Välimaa, Kristiina (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tutkielman aiheena on SEUT 101(3) artiklan mukaisen tehokkuuspuolustuksen laajempi tulkinta, erityisesti kestävän kehityksen mukaisten laajempien hyötyjen sisällyttäminen artiklaan, ja tämän laajemman tulkinnan vaikutukset oikeusvarmuudelle. Tutkielma tutkii sitä, voiko kestävän kehityksen teemoja sisällyttää perusteluiksi kilpailurikkomukselle EU-kilpailuoikeuden SEUT 101(3) artiklan ja vastaavasti Suomen kilpailulain 6 §:n tehokkuuspuolustukseen, ja minkälaisia vaikutuksia näiden teemojen sisällyttämisellä olisi oikeusvarmuudelle. Tutkielmassa tarkastellaan SEUT 101(3) artiklan komission 2004 suuntaviivojen mukaisen suppean tulkinnan ongelmakohtia kilpailunrikkomuksen perustelemisessa kestävää kehitystä edistävillä laajemmilla hyödyillä. Näitä ovat artiklan ensimmäinen ja toinen ehto, jotka vaativat, että kilpailunrikkomuksesta seuraava hyöty on taloudellisesti mitattavissa ja kohdistuu suoraan kielletyn toiminnan kohteena oleviin kuluttajiin. Kestävää kehitystä edistävillä sopimuksilla kuitenkin on ongelmana, että hyötyä ei usein voida mitata suoraan taloudellisesti, ja ne kohdistuvat yhteiskuntaan laajemmin. Näiden hyötyjen lukeminen osaksi SEUT 101(3) artiklaa vaatii artiklan laajempaa tulkintaa, jonka mukaisesti ehtoja tehokkuus- ja kuluttajahyödyistä voidaan katsoa laajemmin. Tutkielmassa SEUT 101(3) artiklan laajempaa tulkintaa pyritään perustelemaan oikeusvarmuuden periaatteella. Tätä kysymystä lähestytään erityisesti eri tulkinta-argumenttien kautta sekä muodollisen että aineellisen oikeusvarmuuden kautta. Muodollinen ja aineellinen oikeusvarmuus ennakoitavuuden ja hyväksyttävyyden kautta sekä systeeminen ja teleologinen tulkinta edellyttävät SEUT 101(3) artiklan laajempaa tulkintaa.
 • Grönholm, Annika (Helsingin yliopisto, 2022)
  For the past decades, the society, economy as well as the mundane lives of people have been subject to a digital revolution. The undertakings operating in digital markets have become so powerful that their influence is no longer purely economic. Hence, it has also raised competition concerns. Namely, whether current competition policy is still able to fulfil its purposes in the digital environment. The vivid discussion on the topic among scholars and authorities as well as the numerous competition cases, related to digital platforms, prove the currency of the topic. This thesis examines how the existing objectives of competition policy fit into the framework of digital markets. It aims to provide answers to three research questions, which relate to: (i) the current interpretation of competition policy objectives; (ii) the challenges digital markets have imposed on the application of these objectives; and (iii) how the interpretation of these objectives should be modified, for them to fit better into their new operational environment. The focus is on EU competition policy, although reference will also be made to corresponding policies in the United States and in some of the Member States. The thesis concludes that the current scope and application of competition policy objectives is not fit for purpose in digital markets. This is largely due to the significantly different characteristics between digital and “traditional” markets. Particularly, the significance of data is of key concern in the digital markets. Services are often provided at zero-price, hence, policies drafted around price-centric analysis are not entirely suitable to the digital markets. Especially, including non-price parameters into the interpretation of policy objectives should be considered. Furthermore, the thesis also takes a brief look at the newly adopted Digital Markets Act and implications thereof.
 • Kivistö, Juuso (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tiivistelmä: Maaliskuussa 2020 Eurooppaa järkytti terveydenhuollon polvilleen pakottavalla voimalla maanosaan iskenyt uudenlainen koronavirus. Ravintolat, kaupat, harrastustilat ja lopulta myös kodit sulkivat ovensa. Koronaviruksen kiertoa oli estettävä, mutta samalla se tarkoitti talouden lamaannuttamista. Hyvin nopeasti kävi selväksi, että terveyskriisin lisäksi EU:lla oli käsissään jälleen uusi talouskriisi. Oli elvytettävä, mutta miten? Talous- ja rahaliiton rakenteellisten puutteiden vuoksi katse kohdistui jälleen Euroopan keskuspankin innovatiiviseen ja epäkonventionaaliseen rahapolitiikkaan, mutta niin kohdistui myös Saksan perustuslakituomioistuimen huomio. Tuomioistuimen toukokuun 2020 alussa antama niin kutsuttu PSPP-ratkaisu ohjasi unionin päättäjiä ratkaisemaan tilanteen talous- ja rahaliiton vajavaisen finanssipoliittisen ulottuvuuden puolelta. Komissio antoi toukokuun 2020 lopussa ehdotuksensa täysin poikkeukselliseksi elpymisvälineeksi, josta ohjattaisiin komission ottama hurja 750 miljardin euron laina jäsenvaltioille niin lainoina kuin avustuksinakin. Tämän ei pitänyt olla perussopimusten mukaan mahdollista, ja ehdotus herättikin mitä runsaimmin huomiota eurooppalaisessa julkisessa ja oikeustieteellisessä keskustelussa. Ehdotus ohjattiin neuvoston oikeuspalvelun arvioitavaksi. Tässä tutkielmassa perehdytään neuvoston oikeuspalvelun kattavaan, tarkkaan ja yksityiskohtaiseen arvioon elpymisvälineen oikeudellisesta konstruktiosta. Lausuntoa peilataan unionin aikaisempiin näkemyksiin ja oikeustieteen alalla esitettyihin tulkintoihin. Oikeuspalvelun lausunnon pohjalta tutkielmassa nostetaan erityisesti esille elpymisvälineen oikeusperustaksi valikoitunut SEUT 122 artikla, jolle elpymisvälineen myötä annettu tulkinta on elpymisvälineen tavoin poikkeuksellinen ja silmiinpistävä. Elpymisvälineen ympärillä käyty debatti ei ole juuri kiinnittänyt SEUT 122 artiklan asettamiin vaatimuksiin huomiota, vaan on keskittynyt ennemminkin budjettiperiaatteita koskeviin kysymyksiin sekä elpymisvälineen merkitykseen EU:n kehityksessä. SEUT 122 artiklan elpymisvälineen mukaista käyttöä verrataan sen aikaisempaan soveltamiseen ja pyritään peilaamaan näitä havaintoja myös oikeustieteen alalla artiklasta esitettyyn. Huomio kiinnittyy etenkin elpymisvälineen varojen kohdentamiseen. Tutkielmassa yhdistetään elpymisväline myös EU:ssa käsillä olevaan oikeusvaltiokriisiin, jossa pääosaa näyttelevät Puola, Unkari ja uusi niin kutsuttu ehdollisuusasetus. Tutkielmassa pyritään näin löytämään elpymisvälineen taustalla vaikuttaneesta poliittisesta todellisuudesta selityksiä elpymisvälineen prosessissa tehdyille oikeudellisille tulkinnoille, kun toisessa päässä painetta tulee talous- ja rahaliiton puutteellisuuksista ja toisessa päässä Puolalta, Unkarilta ja tarpeelta pelastaa oikeusvaltion nimeen vannovan EU:n maine.
 • Leppäniemi, Ville (Helsingin yliopisto, 2022)
  Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten unionin kilpailuoikeuden keskeisin sääntely ja sitä koskevan oikeus- ja ratkaisukäytännön linjaukset suhtautuvat Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaan ja siinä asetettuihin kestävää kehitystä koskeviin tavoitteisiin. Lisäksi siinä pyritään esittämään kestävän kehityksen maksimaaliseen edistämiseen unionin kilpailuoikeudessa tähtääviä muutosehdotuksia sekä kartoittamaan kyseiseen tavoitteeseen kohdistuvia esteitä. Euroopan unionin ja sitä edeltäneen yhteisön oikeudessa voidaan sen alkuajoista lähtien katsoa olleen läsnä vastakkainasettelu taloudellisten ja sosiaalisten tavoitteiden välillä. Näistä kahdesta taloudelliset tavoitteet ovat säilyttäneet ensisijaisen asemansa tähän päivään saakka, mikä on heijastunut myös unionin kilpailupolitiikkaan ja sen tavoitteistoon. Kestävä kehitys alkoi saamaan osakseen huomiota unionin oikeudessa joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, mutta muuten sen voi katsoa jakaneen unionin sosiaalisen ulottuvuuden kohtalon myös kilpailupolitiikan saralla aivan viime aikoihin asti. Käännekohtana unionin kilpailuoikeudessa voidaan pitää sen kokonaisvaltaista taloudellistamista eli modernisaatiota. Relevantin oikeus- ja ratkaisukäytännön perusteella voidaan todeta kestävän kehityksen pitämisen ei- taloudellisena tavoitteena olevan suurin oikeudellinen este sen edistämiselle tämän estäessä taloudellisten tavoitteiden ja kestävän kehityksen välisen tasavertaisen intressipunninnan. Huomioimalla myös yhteiskunnallinen todellisuus siihen kohdistuneihin muutoksineen kestävän kehityksen edistämisen oikeudellisiksi esteiksi voidaan luokitella myös instituutioiden puuttuminen ja unionin oikeuden yleisellä tasolla tapahtuvat tavoitemuutokset sekä periaatteessa myös valtiontuet. Yhteiskuntapoliittisiksi esteiksi taas voidaan luokitella työttömyyden kaltaiset välittömämmin näkyvät ongelmat. Myös talouskriisit ja muut kansantaloudelliset ongelmat ovat hidastaneet merkittävästi kestävän kehityksen edistämistä unionissa. Komission voidaan tulevaisuudessa katsoa integroivan kestävä kehitys varsin onnistuneesti osaksi taloudellista arviointia. Tätä tulevaa oikeustilaa voitaisiin kohentaa asettamalla unionin ympäristölainsäädännön noudattaminen etukäteisvaatimukseksi tehokkuuspuolustuksien hyväksymiselle sekä keventämällä näyttötaakkaa tietyiltä osin. Lisäksi taloudellisen arvioinnin puutteellisuuksien paikkaamiseksi komissiolle ja unionin tuomioistuimille olisi annettava mahdollisuus poiketa siitä suhteellisuusharkinnan perusteella.
 • Tamlander, Matias (Helsingin yliopisto, 2023)
  The thesis studies approaches to regulating algorithmic management proposed by the European Commission in the Platform Work Directive (PWD) and the Artificial Intelligence Act (AI Act). Widely used in the context of digital labour platforms, algorithmic management strategies are finding their way to regular workplaces, raising legal and ethical questions on the acceptable use of algorithmic management where it affects working conditions of employees and self-employed workers. The thesis answers two main research questions and one follow-up question. Firstly, the objective of this thesis is to critically assess the limits of EU competence to regulate algorithmic management protections to persons performing platform work through critical evaluation of the PWD’s legal basis. Here, the thesis presents that the chosen legal basis for algorithmic management protections has proven controversial and the legislative technique incompatible with many Member State labour protection systems. Secondly, the thesis carries out an analysis on the interplay of the provisions of the PWD and AI Act where they relate to algorithmic management and critically analyses what implications the chosen transparency-oriented legislative technique has for the efficient protection of workers at large. In this regard, the thesis argues that the legal instruments are deregulatory in nature and tilted towards private interests at the cost of efficient worker protections and Member State competences. To conclude, the thesis examines what solutions there are to balance these legislative proposals and provides insights to the role of Member States and collective action in responding to the lack of integrity of algorithmic management regulation. It also provides assessment on how algorithmic management could be regulated in any future EU legal instrument to ensure efficient protection of workers’ rights.
 • Karppinen, Olli (Helsingin yliopisto, 2022)
  In recent years, there have been increasing calls for greater European Union Weltpolitikfähigkeit - the ability to act cohesively in foreign policy. While the EU has made great strides towards cooperation in foreign policy, integration in this field remains relatively limited. To examine the potential for further integration, this thesis examines the current legal and institutional framework of the EU’s foreign policy governance, along with assessing its current capabilities for implementing it. The aim is to determine whether the current framework supports or impedes the development of Weltpolitikfähigkeit. Through examining the EU’s founding treaties, decision-making processes and institutions, this thesis finds that the EU has a robust, functional legal system to support decision-making and foreign policy contribution between Member States. The Union’s institutions are capable of supporting the EU’s Weltpolitikfähigkeit, but are subject to a number of issues which impede this development. The main conclusion is that while the legal and institutional infrastructure is in place, Member States need to do more in response to the challenges created by the emerging multipolar world. In particular, the Union needs to move from unanimity to Qualified Majority Voting in CFSP matters, improve the legitimacy of a Union level foreign policy by increasing democratic oversight by citizens, and double down security and defense cooperation. Through adopting these measures, the EU can be on the path towards building greater Weltpolitikfähigkeit.
 • Rytkönen, Olavi (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tutkielmassa tarkastellaan lainopillisesta ja oikeusvertailevasta näkökulmasta henkilötiedon anonymisoimista Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa. Vertailukohteena on Euroopan unionin osalta yleinen tietosuoja-asetus(GDPR) ja Yhdysvaltojen osalta erityisesti Kalifornian uusi kuluttajien tietosuojaa koskeva laki(CCPA), sekä soveltuvin osin common law -oikeuskäytäntö. Tutkielman tematiikka kohdistuu ensinnäkin henkilötiedon käsitteeseen. Toisena tutkimuskysymyksenä analysoidaan anonymisoimisen velvollisuutta, ja tähän liittyen yksilön oikeutta vaatia henkilötietojen poistamista. Tarkastelussa painotetaan perusoikeusnäkökulmaa, oikeuskulttuurisia eroja unohtamatta. Tutkielman lopussa esitetään vielä kriittisiä näkökulmia anonymisoimiseen liittyen. Tämän osalta tutkimus kohdistuu erityisesti sääntelyn tehokkuuteen ja oikeusvarmuuteen. Tutkimustyön perusteella unionin anonymisoimista koskevassa oikeudessa painotetaan yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa huomattavasti yhdysvaltalaista lähestymistapaa enemmän. Henkilötiedon käsite on laajempi ja näin ollen anonymisoimisen kynnys korkeampi. Samaan aikaan anonymisoimiseen liittyvät velvoitteet ovat sääntelyn kohteena olevien toimijoiden näkökulmasta tiukemmat. Toisaalta CCPA edustaa yhdysvaltalaisessa kontekstissa askelta eurooppalaisemman tietosuojasääntelyn suuntaan. Tämä näkyy siinä, että CCPA:n sisältämä henkilötiedon määritelmä muistuttaa laajuudessaan GDPR:n vastavaa. Lisäksi CCPA sisältää kuluttajan oikeuden vaatia henkilötietojensa poistamista, jota voidaan luonnehtia kevennetyksi versioksi GDPR:n mukaisesta oikeudesta tulla unohdetuksi.
 • Ekman, Nicole (Helsingin yliopisto, 2021)
  The energy sector causes a significant amount of greenhouse gas emissions annually. Consequently, decarbonization of the energy sector is vital for the EU to reach its target of becoming climate-neutral by 2050. Previously, the focus in the EU has been to push the production of renewable energy, but due to an increasing consensus among stakeholders that renewable energy alone will not be enough, hydrogen has become a viable option for energy sector decarbonization. This puts the focus on policy instruments available to facilitate this energy transition and thereby, the aim of the thesis is to analyze how hydrogen guarantees of origin as a policy instrument can support energy sector decarbonization and what the challenges related thereto are. Before analyzing the research question itself, the anticipated role of hydrogen in energy sector decarbonization is established by a review of relevant EU policy. The review shows that hydrogen, particularly renewable hydrogen, is expected to play a significant role in energy sector decarbonization, especially in hard-to-abate sectors, alongside with renewable energy. This emerging European hydrogen economy is policy-driven and currently guided by the EU hydrogen strategy and its roadmap with action points for upcoming years. The scale-up of hydrogen will require the successful adoption of several policy instruments simultaneously, and hydrogen guarantees of origin is recognized as a key policy instrument. Briefly, guarantees of origin enable both governments and end users of hydrogen to know the quality and origin of it. Furthermore, guarantees of origin make it possible to track the total CO2 emissions caused by hydrogen and thereby, determine where the use of hydrogen is effective. A review of guarantees of origin in the context of the EU shows that the guarantees of origin market for renewable energy is already quite well-established and in the midst of expanding towards hydrogen as the demand for hydrogen guarantees of origin is expected to grow. With regards to regulation, RED II has extended its applicability to renewable gases, including renewable hydrogen. In terms of hydrogen guarantees of origin schemes, it can be noted that different schemes are beginning to emerge, the CertifHy scheme currently being the most prominent one in the EU. However, the landscape for hydrogen guarantees of origin schemes and standards is currently fragmented, which is foreseen to become an issue for the emerging hydrogen market if not resolved. Some of the main differences among available hydrogen guarantees of origin schemes and standards relate to hydrogen terminology, the type of hydrogen supported, the threshold, greenhouse gas emission accounting and chain of custody, all of which can have an impact on how well a hydrogen guarantees of origin system supports the trade of renewable and/or low-carbon hydrogen and simultaneously energy sector decarbonization. The findings of a comparison of the EU and Australia indicate that lack of harmonization with regards to hydrogen guarantees of origin is not only an issue within the EU, but a challenge with regards to international trade of hydrogen as well. Lack of harmonization between the hydrogen guarantees of origin system adopted in the EU, with Member States as importing countries, and exporting countries such as Australia could result in reduced interoperability and efficiency of the global hydrogen market and technical barriers to the trade of hydrogen if not resolved. All in all, there is a pressing need for clear policy guidelines with regards to hydrogen guarantees of origin, which also has been noted by several EU bodies or institutions and other stakeholders. The European Commission is expected to elaborate on its currently vague standpoint later in 2021. These upcoming policy guidelines regarding hydrogen guarantees of origin, together with other policy instruments, will likely support energy sector decarbonization and harmonization within the EU, and potentially internationally, if designed duly while balancing competing interests and taking other relevant aspects into consideration. The key trade-offs and considerations are recognized to be: the economic impact of the hydrogen guarantees of origin system, the political aspect of hydrogen guarantees of origin, work already conducted with regards to hydrogen guarantees of origin, the relationship between hydrogen guarantees of origin and other policy measures and support schemes for hydrogen as well as the international aspect of hydrogen guarantees of origin.