Browsing by Subject "Foucault, Michel"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-12 of 12
 • Mölsä, Pekka (2007)
  Tutkimuksessa tarkastellaan digitaalisen valokuvauksen käsitettä. Tavoitteena on selvittää miten digikuvauksen käsite on muodostunut. Tämä on johtanut tutkimaan visuaalisen havainnoinnin muutosta. Tutkimusaineistona on valokuvausalan tutkimuksia ja väitöskirjoja. Tutkimusmenetelmänä on käytetty Foucaultin tiedon arkeologian mallia ja systemaattista käsiteanalyysiä. Tutkimukseni jakaantuu kolmeen osaan. Ensimmäisessä osassa käsittelen digikuvauksen arkeologiaa ja kehitysvaiheita. Toisessa osassa analysoin digikuvauksesta käytyä keskustelua. Kolmannessa osassa teen ontologista synteesiä digikuvauksesta käydyn keskustelun pohjalta mm. informaatioteorian valossa. Valokuvaus on viimeisten kymmenen vuoden aikana muuttunut digitaaliseksi. William T. Mitchell oli ensimmäisiä tutkijoita, joka käynnisti keskustelun valokuvauksen kuolemasta. Hänen mukaansa digitaalinen valokuvaus ei ole valokuvausta. Lev Manovich esitti puolestaan, että digitaalinen valokuvaus ei merkitse valokuvauksen kuolemaa, vaan jatkumoa uutena mediana. Alan tutkijoiden parissa nousi keskustelu siitä, mitä on valokuvaus valokuvauksen jälkeen. Vuoden 2000 jälkeen digikuvaus on nopeasti kasvanut. Käsitteenä valokuvaus ei ole kuitenkaan kuollut. Vaikka perinteiset kamerat on korvattu digikameroilla, digitaalista valokuvausta ei ole selkeästi määritelty. Tutkimuksessani halusin selvittää onko valokuvaus muuttunut niin paljon, että meidän pitäisi löytää uudet määritelmät kuvaamaan digitaalista valokuvausta. Ne tutkijat jotka uskovat valokuvauksen kuolemaan esittävät painavimpana argumenttinaan sen, että valokuvauksen totuus on menetetty. Digitaaliseen valokuvaan ei voi uskoa kuten filmille kuvattuun perinteiseen valokuvaan. Valokuvaan (photograph – valon piirtämä) on liitetty totuusarvo automaattisesti käsin koskettamatta syntyneestä kuvasta. Silti valokuvaa on jo sen syntyhistoriasta alkaen manipuloitu ja korjailtu. Digitaalinen valokuvaus mahdollistanut helpon tietokoneella tapahtuvan kuvankäsittelyn ja murtanut käsitteen valokuvan totuudesta. Itse valokuvan totuus ei näytä muuttuneen, vaan digitaalisen kuvan muokkaus ja käyttö uusissa medioissa. Semioottisesti tarkastellen valokuvaa pidetään valon aikaansaamana indeksinä kohteestaan. Tällä perustellaan perinteisen valokuvan totuusarvoa. Eikö myös digitaalinen valokuva ole valon avulla tuotettu kuva kohteestaan? Mikä ero on filmille ja digitaalisen kameran kuvakennolle piirtyneellä kuvalla? Antiikin filosofit näkivät, että visuaalinen havainto teki ihmisestä autonomisen subjektin. Renessanssin koittaessa Albertin ikkuna teki hänestä oman ympäristönsä rakentajan. Valistusajalla camera obscura tarkasteli ihmistä elävänä objektina. Teollisen massatuotannon nousun aikana syntynyt valokuvaus vieraannutti kohteensa kuolleeksi tutkimusnäytteeksi. Informaatioaikakauden tuotteena syntynyt digikuvaus on herättänyt ihmisen takaisin oman havaintonsa subjektiksi. Informaatioteoreettisista lähtökohdista digitaalisen valokuvan totuutta haetaan sen sisältämästä tiedosta. Tieto on tulkinnan tulosta. Perinteinen valokuva on informaatiota siinä kuin digitaalinenkin valokuva. Informaatio ei kuitenkaan ota kantaa kuvan sisältämään tietoon tai totuusarvoon.
 • Salminen, Henry (2000)
  Tutkielmassa käsiteltiin M. Foucault'n ja 1960-luvun strukturalistisen marxismin suhdetta, jolloin kysyttiin, a) miten Foucault oman aikansa marxismia luki, b) miten Foucault yritti kääntää marxilaisen topiikan jaloilleen ja c) miten Foucault yritti korvata Althusserin lanseeraaman ja monella tapaa ongelmallisen strukturalistisen kausaliteetin strategisella. Lisäksi kysyttiin, olisiko 1960-luvun ranskalaisen marxismin alueelta löytynyt jotain parempaakin, erityisesti Nicos Poulantzasin valtio- ja luokkateoreettinen ohjelma, joka Althusserin suhteen tavoitteli paljolti samaa mitä Foucault itsekin. Tarkoituksena oli selvittää, mitä Foucault ja Poulantzas tiesivät yhdessä kertoa yhteiskunnallisen hallinnan strategisesta kodifioitumisesta, jolloin päähuomio kohdistui siihen, että molempien ajattelusta erottuu joitakin yhteneväisiä tutkimustavoitteita ja käsitteitä, joita kumpikaan ei ennättänyt kuitenkaan koskaan viimeistelemään. Tällaisia käsitteitä olivat ennen muuta taktiikat, strategiat ja hegemoniat, joiden välinen marssijärjestys jäi kaikesta huolimatta osittain avoimeksi. Tutkielmassa saatiin selville ainakin se, ettei Foucault ymmärtänyt oman aikansa marxismia kovinkaan oikein ja samalla se, että Foucault ja marxilainen poliittinen taloustiede puhuvat osittain samaa metodologista kieltä, mikä voidaan ilmaista myös niin, että sen, mitä Foucault sanoi vallan strategis-relationaalisesta luonteesta, Poulantzas laajensi koskemaan historiateoriaa kokonaisuudessaan. Tutkielman ensisijaisena innoittimena toimivat Bob Jessopin poliittista taloustiedettä käsittelevät kommentaariteokset, joissa Jessop on monellakin tapaa hahmotellut Foucault'n ja Poulantzasin yhtymäkohtia, varsinkin kysymystä, miten voitaisiin ajatella samanaikaisesti kahta yhteiskuntateorian alueella toistuvasti kertautuvaa erillisongelmaa, ts. mikron ja makron sekä rakenteen ja toiminnan välistä välimatkaa. Strategista tutkimusmetodia Jessop pitääkin välineenä, jonka avulla kyseiset ongelmat olisivat poliittisen taloustieteen tapauksessa parhaiten ratkaistavissa.
 • Salminen, Henry (2000)
  In my study which treated the relation between Michel Foucault’s genealogical research program and French structuralistic marxism I asked a) in what particular way Foucault interpreted the marxism of his own time, b) in what particular way Foucault tried to turn Althusser’s re-reading of historical materialism on its feet and c) in what particular way Foucault replaced Althusser’s rather problematic structuralist causality by strategical. I also asked whether the French marxism of 1960’s contained anything better, especially Nicos Poulantzas state and class theoretical approach which with respect to Althusser’s re-reading pursued much the same as Foucault himself did. My intention was to unravel what Foucault and Poulantzas told together of the strategical codification of social regulation when the primary emphasis was paid to the fact, that both of them shared many similar research aims and concepts of which neither managed ever to polish. This kind of concepts are most of all tactics, strategies and hegemonies whose march order remained – however – partially open. What was at stake is the methodology of contemporary political economy which should be thought in a very near future as strictly as possible. In the study I managed to figure out that Foucault hardly understood Poulantzas major commitments correctly and at the same time that Foucault and marxist political economy speak quite similar methodological language which can be expressed also so that what Foucault knew to tell us of the strategic-relational character of power Poulanzas extented to concer history theory in its entirety. The crucial motivation for the study arose from Bob Jessop’s commentary books of political economy in which he has configured in multiple ways the potential convergencies between Foucault and Poulantzas, most of all the guestion how we should/ could think simultaneously the two most fundamental problems repeating themselves regularly within the social scientific discussion, namely the problems concerning the distance between micro and macro and the distance between structure and action. It is exactly the strategic-relational methodology of which Jessop claims to be the most appropriate mean to solve these basic problems of current political economy.
 • Peltonen, Matti (2004)
  I would argue that a problem lies in the way Foucault's texts were introduced in the mid to late 1980s. The problem is that most of the methodological work in the social sciences and cultural studies treats Foucault's method primarily as discourse analysis. This is, however, an excessively narrow view, especially when we take into account not just his methodological texts, but also his empirical works and in particular Discipline and Punish and The History of Sexuality. This failure holds the danger of forgetting what was most original and interesting in Foucault's thinking. In several of his more popular empirical studies Foucault was interested in a much wider phenomenon than discourse. He also studied practices and an abstraction that he called dispositifs, by which he meant historically specific totalities of discourses and practices. In English translations of Foucault's works dispositifis translated using various terms (apparatus, deployment, construct, alignment, positivities, etc.) which together make the central importance of the concept unnecessarily difficult to detect. Seeing Foucault only as a discourse theorist also gives the new cultural history an excessively narrow view of culture. This perhaps helps to explain why it has not led to the intellectual breakthrough expected in the late 1980s.
 • Sagne, Silvain (1999)
  The general aim of this study is to analyse some of the most important facets of governmentality, its technologies and methods on the one hand, and on the other hand the ethic of conviction, the ethic of responsibility and finally the ethic of politics. The analysis proposes some new ways of anatomising political reason, ways that may operate upon and through history, but which do so in order to gain a purchase upon our present and its politics. Contemporary political reason seems troubled and uncertain. The death of state socialism as a viable political doctrine has been, one can say, accompanied, not by an uncontested triumph of liberal democracy and free market individualism, but by a proliferation of political doctrines and programmes that are unstable and difficult to classify in conventional terms. In and for the favouring of empowering both individual and community, parties of both right and left advocate the removal of aspects of welfare and security from state control and supply. Ecological politics seems to be so attractive to many because of the simultaneous demands for action by public authorities and changes in the conduct of private companies and individuals. Feminist arguments have gone beyond the twin options of total destruction of patriarchy or simple campaigns for equality to take on issues raised by the new reproductive technology, the right to life, sexual abuse and sexual harassment to engage with a range of other issues such as the organization of work and child care that both call for actions by political authorities and ethical transformation across a population. It is then a political life, of ethics, which emphasizes the crucial political value for the mobilization and shaping of individual capacities and conduct. But the political reason itself is mutating analysis of political lags some way behind. As Weber sees it the antagonism between the ethics of conviction and the ethic of responsibility is fundamentally insoluble by scientific means; only an act of personal choice leads to the acceptance of one rather than of the other as a standard of concrete behaviour. On the other hand, there are strong indications that Weber, in discussing the alternative between the two ethical orientations in the field of politics, accords a special prominence to the extent, in what sense, and with what justification the ethic of responsibility is claimed by Weber to the specific standard of political behaviour, the ethic of politics. When one begins to examine Machiavelli's remedies for modem weakness, he or she will come upon an obvious difficulty that has been much discussed. Machiavelli is most famous today as the author of the Prince, an attractive work, original, short and dangerous, that advices princes on how to seize absolute power and authority, how to be good and alternatively criminal and wicked but also a specially republican. As both have pointed out (Foucault - Machiavelli) the Prince has to get out of all kinds of principalities, but soon the Prince faces "new Princes", private individual who becomes princes of new state that they found. At the same time they are live the present of what they are, they will conduct but also will learn how to conduct oneselves. Here the most important aspect remains the transparent pride of the author, he proclaims the work's radical originality as he promises to go to the effectual truth and ignore imagined states.
 • Harjula, Saara (2007)
  Pro gradu -työssä tarkastellaan mielipidetutkimuksia vallankäytön välineenä foucault’laisen hallinnan näkökulmasta. Hallinnointi tässä tapauksessa viittaa vallankäytön muotoon ja tapaan, johon liittyy oleellisesti käyttäytymistä ohjaava ja muovaava tekniikka. Pyrkimyksenä on lähestyä ajatukseen mielipidetutkimuksista valvonnan ja tarkkailun välineenä Foucault’n kehittämän hallinnan ja hallintamentaliteetin viitekehyksen kautta, jolloin tutkimukseni keskiöön nousee kysymys siitä, miten valtaa harjoitetaan mielipidetutkimuksissa hallinnan näkökulmasta katsottuna. Tutkimuksen näkökulmaksi on rajattu yleisön hallinta. Tarkoituksena on tarkastella, miten yleisöä hallitaan mielipidetutkimuksissa erilaisten vakiintuneiden mutta usein myös itsestään selvien tapojen ja tekniikoiden kautta, jotka toimivat todellisuuden käsitteellistäjinä. Erittelyn kohteena ovat ne diskursiiviset muodostelmat, jotka mielipidemittauksissa saavat hallitsevan aseman sekä niiden sisältämät subjektipositiot. Hallintamentaliteetin viitekehyksen ja diskurssianalyysiin pohjautuvan aineiston tarkastelun perusteella, aineistosta on paikallistettu viisi diskursiivista muodostelmaa, joissa yleisön hallintaa harjoitetaan: kollektiivisuusdiskurssi, faktuaalistamisdiskurssi, holhoamisdiskurssi, kamppailudiskurssi sekä ei-tieteellinen diskurssi. Jokaisen diskursiivinen muodostelma sisältää subjektipositioita, joihin yleisöä kutsutaan. Subjektipositioihin kutsuminen ja niiden omaksuminen on prosessi, joka korostaa merkityssysteemien valtaa määritellä ihmisille tiettyjä paikkoja. Subjektipositiot ymmärretään foucault’laisittain tutkimuksessa produktiivisiksi eikä vain tukahduttaviksi tai alistaviksi. Tutkimus on asetettu siihen laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin, jossa mielipidetutkimuksia tuotetaan ja esitetään. Tämä tapahtuu muun muassa tarkastelemalla mielipidetutkimusten kehityshistoriaa sekä mielipidemittausten yhteiskunnallisten funktioiden erittämisen avulla. Aineiston määrällinen erittely osoittaa, että media toimii mielipidetutkimusten ahkerimpana teettäjänä. Aineiston 35 mielipidekyselystä 32 oli jonkun joukkoviestintävälineen teettämä. Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ovat Michel Foucault'n genealogista valta-analytiikkaa käsittelevät teokset sekä Pertti Suhosen mielipidetutkimuksia käsittelevä kirjallisuus. Empiirisenä aineistona tutkimuksessa käytetään Helsingin Sanomien julkaisemia vuoden 2004 EU-vaaleihin liittyviä mielipidetutkimuksia.
 • Kuusi, Suvi (2005)
  Tutkielmassa käsitellään viimeaikoina suosituksi kehitysavun muodoksi noussutta mikrorahoitusta osana globaalin poliittisen talouden ja kehityksen hallintaa. Tutkielman lähtökohta nousee mikrorahoituksen alan ristiriidoista. Tutkielmassa esitellään kiistelyä mikrorahoituksen minimalismiksi kutsutusta linjasta, jossa köyhyyden vähentämiseksi ja naisten aseman parantamiseksi nojataan pelkkiin mikroluottoihin ja tähdätään kehityksen tuottamiseen markkinamekanismeilla. Minimalistinen linja on kehitysavun antajien suosiossa ja sen käsitetään uhkaavan varsinkin kansalaisjärjestöjen keskuudessa yleistä lähestymistapaa, jossa mikroluotot yhdistetään sosioekonomisiin ja yhteiskunnallisiin rakenteisiin puuttuviin köyhyyden vähentämisen strategioihin. Tutkielmassa liitetään esitellyt linjojen kiistat Katharine N. Rankinin feministisen taloustieteen tutkimuksiin ja Heloise Weberin uusgramscilaisiin globaalin poliittisen talouden ja kehityksen hallinnan yhteyksien tutkimuksiin. Ne tuovat esille minimalistisen linjan mikrorahoituksen välineenä kehitysmaiden talouksien liberalisoimisessa ja rakennesopeutusohjelmien ajamien uusliberalististen yhteiskuntamallien toteuttamisessa. Tutkielmassa eritellään erilaisia näkemyksiä minimalistisen linjan hallitsevuudesta ja selvitetään feministiseen näkökulmaan sitoutuen mahdollisuuksia mikrorahoituksen ja naisten köyhyyttä ylläpitävien rakenteellisten kysymysten yhdistämiselle. Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu uusgramscilaisista globaalin poliittisen talouden tutkimuksista sekä Michel Foucault'n valta-analytiikasta. Tutkielmassa esitellään Stephen Gillin määrittelemän kurinpidollisen uusliberalismin prosesseja ja yhdistetään ne kehityksen foucault'laista hallintaa ja harmonisointia käsitteleviin tutkimuksiin. Tutkielmassa tarkastellaan Foucault'n hallinnan analyysin näkökulmasta mikrorahoituksen käyttötapoja kehityksen edistämisen sekä globaalin poliittisen talouden rakenteiden muokkaamisen uusliberalistisissa prosesseissa. Tutkielmassa analysoidaan Foucault'n valta-analytiikkaa käyttäen mikrorahoituksen ohjaamista Yhdistyneiden Kansakuntien, Maailmanpankin, mikrorahoituksen neuvontantajaorganisaation CGAP:n sekä yksityisen sektorin edustajien, kehityslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan järjestöjen muodostaman mikroluottokampanjan tuottamien materiaalien kautta. Tutkielmassa identifioidaan kolme laajaa mikrorahoitusta määrittelevää diskurssia ja käsitellään niitä suhteessa teoriaosuudessa tarkasteltuihin globaalin poliittisen talouden ja kehityksen hallinnan muotoihin. Suoritetun analyysin perusteella todetaan, että Maailmanpankin ja CGAP:n yhteinen diskurssi on lähes yhtäläinen mikroluottokampanjan tuottaman diskurssin kanssa. Ne luovat tilaa vain mikrorahoituksen minimalismin toiminnalle. YK-järjestöjen tuottamista materiaaleista noussut diskurssi rakentaa jonkinlaisia mahdollisuuksia mikrorahoituksen sosioekonomisille lähestymistavoille ja peruspalvelujen tarjoamisen roolille. Diskurssista voi havaita YK:n mukautuvan uusliberalistisiin globalisaation prosesseihin. Kehitystä ohjaavien uusliberalististen valtakeskittymien todetaan olevan vahvoja ja vaarantavan kansalaisjärjestöjen naisten kollektiivista toimintaa järjestävää sekä alistavia valtarakenteita muuttamaan pyrkivää toimintaa.
 • Mäkinen, Esa (2007)
  Kauppakeskukset eivät ole selkeästi joko yksityistä tai julkista tilaa, vaan välimaastoon sijoittuvaa puolijulkista tilaa. Kauppakeskusten suosio ja määrä lisääntyvät jatkuvasti, ja samalla lisääntyy myös puolijulkinen tila. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, minkälaista on kauppakeskusten järjestyksenvalvojien harjoittama puolijulkisten tilojen kontrolli ja minkälaista tilaa kontrolli luo. Erityisenä kiinnostuksen kohteena on se, miten järjestyksenvalvojien noudattamat normit muodostuvat ja keneen kontrolli kauppakeskuksissa kohdistuu. Aineistona käytetään tekstejä vartijoiden ja teinien keskustelufoorumeilta, havainnointia kauppakeskuksessa ja järjestyksenvalvojien haastatteluita. Tutkimus keskittyy yhteen kauppakeskukseen ja on luonteeltaan tapaustutkimus. Teoreettisena lähtökohtana on Foucaultin Tarkkailla ja rangaista -teoksen käsitys kurin ja valvonnan normaalistavasta vaikutuksesta. Pyrkimyksenä on osaltaan myös sen kriittinen tarkastelu. Tutkimuksen keskeisin tulos on, että tärkein normien lähde kauppakeskuksen puolijulkisen tilan kontrollille on vartijoiden oma yhteisö. Sen lisäksi normeja säätelevät kuitenkin myös kauppakeskuksen johto, kauppakeskuksen henkilökunta ja osittain myös asiakkaat. Kun järjestyksenvalvojat ilmoittavat, että "normaali" on toivottavaa käytöstä ja "häiriö" epätoivottavaa, näiden termien sisältö määrittyy koko siinä sosiaalisessa yhteisössä, jonka kauppakeskus muodostaa. Kauppakeskusten järjestyksenvalvojat muodostavat alakulttuurin, jonka puitteissa käydään jatkuvaa neuvottelua kauppakeskuksessa hyväksyttävän toiminnan rajoista. Kauppakeskukseen muodostunutta järjestyksenvalvonnan kulttuuria uusinnetaan aina uuden järjestyksenvalvojan aloittaessa työnsä. Tämä tarkoittaa sitä, että kauppakeskuksen järjestyksenvalvojien normeilla on historiallinen luonne. Ne kehittyvät yhteydessä ympäröivään yhteisöön ja yhteiskuntaan, mutta ovat myös erillisiä siitä. Teinit ja alkoholistit ovat järjestyksenvalvojien vartioinnin erityisenä kohteena. Järjestyksenvalvojat kontrolloivat kuitenkin käytöstä, eivät ryhmiä. Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että teinien, alkoholistien tai romanien huono käytös joutuu muita helpommin kontrollin kohteeksi. Järjestyksenvalvojat ovat kiinnostuneita omaan alaansa liittyvästä lainsäädännöstä ja lainkuuliaisia. Jotkut heistä ajattelevat kuitenkin, etteivät voi tehdä työtään rikkomatta lakia. Käytännössä tämä tarkoittaa useimmiten, että kauppakeskuksesta poistetaan sellaisia ihmisiä, joiden poistamiseen ei ole laillista oikeutta. Järjestyksenvalvojat ovat omassa työssään mahdottoman valintatilanteen edessä. Oikeudet työhön tulevat julkiselta vallalta, mutta vaatimukset ja palkka yksityiseltä puolelta. Näyttäisi myös siltä, että foucaultlainen normaalistava kuri ja panoptinen valta-asetelma ovat liian yksiulotteisia kauppakeskuksen valtasuhteiden kuvaamiseen. Pelin ja leikin käsitteet voisivat sopia paremmin järjestyksenvalvojien työn ja kauppakeskuksen ryhmien välisten suhteiden kuvaamiseen.
 • Blomfelt, Leila (2003)
  Abstrakt I avhandlingen studeras deltagande i frivilliga studier vid Helsingfors arbetarinstitut (Arbis). Speciellt intresse fästs vid deltagande i datakurser. Kursdeltagande studeras i termer av självstyrning och i förhållande till jaguppfattning, livsstil och identitet. Utgångspunkten är att betrakta all sorts kursdeltagande som en frivillig fritidshandling. Frivillighet belyses med hjälp av Michel Foucaults teori om självstyrning och styrningsmentalitet. Foucault utgör i detta förhållande en av de teoretiska grunderna. Övrig teoretisk diskussion utgår från Anthony Giddens senmoderna reflexiva jaguppfattning och livsstilstänkande. Det empiriska materialet utgörs av 13 tematiska öppna intervjuer med personer som deltog i datakurs vid Arbis under vårterminen 2003. Datakurserna som de intervjuade deltog i var antingen grundkurser eller så kallade datakörkortskurser. De intervjuade valdes från fyra olika kurser. I intervjuerna diskuterades både deltagande i datakurserna och i andra möjliga kurser samt delvis övriga fritidsaktiviteter. Det empiriska materialet har analyserats med hjälp av temaanalys. Resultaten visar att Arbis är en speciell institution i huvudstadsregionen, som en svenskspråkig oas. Den förstärker den finlandssvenska identiteten. Därutöver är den en institution som möjliggör inhämtande av olika slag av kunskaper och färdigheter. Det grundläggande i verksamheten är att den grundar sig på frivillighet som styrs av ett bildningsideal. Själva fritidsaktiviteten har betydelse för den egna jaguppfattningen i förstärkande bemärkelse. Deltagande i fritidskurser ingår i ett visst slag av livsstil, som är ett resultat av medvetna val och handlingar. Bildningsidealet är speciellt viktigt för deltagande i datakurs. Man deltar för att lära sig och eftersträvande av kunskap och ny färdighet är utmärkande för motiven för deltagande i datakurserna. Det speciella kunnandet innebär att man kan tillgodogöra sig de möjligheter som dagens kommunikationsteknologi erbjuder. Behovet av att kunna använda datorer väcks i olika situationer som har allt mer vardagliga drag, till exempel i arbetssammanhang, olika hobbyverksamheter eller i helt triviala sammanhang, såsom att läsa en tidning och bli hänvisad till en hemsida på internet för ytterligare information. Det väckta behovet styr individens handlingar, som i detta sammanhang leder till kursdeltagande.
 • Kahma, Nina (2005)
  Teknologian kehitystä on tavallisesti pidetty merkittävänä yhteiskunnan kehitykseen vaikuttavana tekijänä. Tiede- ja teknologiapolitiikalla tarkoitetaan tieteen ja teknologian ohjailuun tähtääviä julkisen vallan suunnittelu- ja päätöksentekoprosesseja. Yleensä puhutaan tiede- ja teknologiapolitiikasta, mutta myös teknologiapolitiikan ja innovaatiopolitiikan käsitteitä käytetään. Tämän tutkielman aiheena on tiede- ja teknologiapoliittisissa katsauksissa käyty keskustelu. Empiirisenä aineistona ovat valtion tiedeneuvoston katsaukset vuosina 1973-1984 sekä valtion tiede- ja teknologianeuvoston katsaukset vuosina 1987-2003. Tutkielman tarkoituksena on analysoida tiede- ja teknologiapoliittisissa ohjelmissa esiintyviä diskursiivisia muodostelmia ja niiden muutosta Michel Foucault"n tiedon arkeologian ja sitä koskevien kirjoitusten valossa. Diskursiivisella muodostelmalla tarkoitetaan tekstien taustalta löytyviä sääntöjä, joiden kautta määrittyy, millaisia päämääriä teksteissä voi esiintyä, millaisia käsitteitä voidaan käyttää, millaisina puhujat esitetään ja millaisia strategioita päämäärien saavuttamiseksi esitetään. Aineistoa tarkastellaan kahdella tasolla: ensinnäkin pyritään selvittämään katsausten sisältöä ja teemoja. Erityisesti huomiota kiinnitetään siihen, mitä katsauksissa kerrotaan politiikasta ja sen muutoksesta sekä teknologiasta politiikan kohteena. Toiseksi tekstejä analysoidaan diskursiivisen muodostelman mallin avulla. Analyysin tuloksena aineistosta löydetään yksi diskursiivinen muodostelma ja yksi sumea diskursiivinen elementti. 1970-luvulta aina 1990-luvun puoliväliin asti teksteissä esiintyy teknistieteellinen diskursiivinen muodostelma, joka perustuu oletukselle, että tieteen avulla voidaan hallita teknologiaa, ja määrätietoisen, valtiojohtoisen politiikan avulla voidaan saada aikaan teknologian ja yhteiskunnan kehittymistä. Teknistieteellinen diskursiivinen muodostelma muuttuu perusteellisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen, jolloin katsauksissa korostuvat sosiaaliset elementit, kuten yksilöiden ja yritysten tieto ja osaaminen kansallisen menestyksen ehtona. Muutos tulkitaan diskursiivisen muodostelman hämärtymisenä ja muodostelman rajan siirtymisenä yhteiskuntapolitiikan suuntaan. Aineiston analyysin perusteella voidaan todeta, että diskursiiviset muodostelmat ovat hitaasti muuttuvia rakennelmia. Voidaan myös todeta, että diskursiivisen muodostelman sisällä hitaimmin muuttuvat toiminnan päämäärät ja niiden saavuttamiseksi esitetyt strategiat ja nopeimmin teksteissä käytetyt käsitteet ja puhujankuvat.
 • Pietikäinen, Minna (Helsingfors universitet, 2013)
  Tutkielmassa tarkastellaan Michel Foucault’n filosofiaan tukeutuen kehitysvammaisuuden kategorian kehittymistä, kehitysvammahuollon instituutioita ja käytäntöjä sekä näiden tuottamia tiedon muotoja: asiantuntijoiden määritelmiä kehitysvammaisuudesta. Tämä analyysi toimii pohjana empiiriselle tutkimukselle, jossa kartoitetaan diskursseja kehitysvammaisuudesta suomalaisessa painetussa ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteena on kyseenalaistaa yksinkertaistavia tapoja määrittää kehitysvammaisuutta. Tutkimus on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä on kriittinen diskurssianalyysi. Tutkielman empiirisessä osuudessa analysoidaan kehitysvammaisista muusikoista koostuvan Pertti Kurikan Nimipäivät -punk-yhtyeen lyriikoita, heidän Kallioon-kappaleensa kommentointia YouTube-sivustolla, yhtyettä koskevia kirjoituksia painetussa mediassa sekä yhtyeestä kertovan Kovasikajuttu-dokumenttielokuvan markkinointia ennen elokuvan ensi-iltaa. Pertti Kurikan Nimipäivät on ensimmäinen kehitysvammaisista koostuva yhtye, joka on päässyt suuren yleisön tietoisuuteen. Tätä poikkeustapausta analysoimalla tehdään välillisiä päätelmiä kehitysvammaisten aseman kehityksestä suomalaisessa yhteiskunnassa. Tutkimuksen perusteella yhtyettä koskevat kirjoitukset eivät keskity vain tähän yhtyeeseen vaan niissä kommentoidaan kehitysvammaisuutta ja kehitysvammaisten asemaa yhteiskunnassa. YouTube-aineiston perusteella hegemonisia kehitysvammaisuutta määrittäviä diskursseja ovat toimintakyvyn ja lääketieteen diskurssit. Näiden lisäksi kehitysvammaisuutta ymmärretään myös tukeutuen tasa-arvon/kansalaisuuden diskurssiin. Pertti Kurikan Nimipäivät -yhtyettä koskevaan kommentointiin käytetään lisäksi aidon punkin diskurssia. Media-analyysissa tulee ilmi dikotomia kehitysvammaisuuden ja punkin kategorioiden välillä ja taipumus sijoittaa yhtye jompaankumpaan kategoriaan. Painetussa mediassa ei kuitenkaan tukeuduta lääketieteen diskurssiin. Yhtyeen lyriikoissa sekä yhtyeen jäsenten mediassa julkaistuissa kommenteissa omaksutaan tasa-arvon/kansalaisuuden diskurssiin tukeutuen aktiivisen toimijan positio ja ilmaistaan vastarintaa alistavia käytäntöjä kohtaan. Samoin YouTube-aineistossa kehitysvammaisiksi itsensä ilmoittavat kommentoijat käyttävät tasa-arvon/kansalaisuuden diskurssia. Tutkimuksen perusteella hegemoniset diskurssit kehitysvammaisuudesta ovat yksinkertaistavia. Pertti Kurikan Nimipäivien saama mediahuomio on osaltaan edesauttanut vaihtoehtoisten diskurssien esillepääsyä. Pertti Kurikan Nimipäivät voidaan laskea osaksi kulttuurista jatkumoa, jossa jähmeitä kehitysvammahuollon käytäntöjä arvostellaan.
 • Jaulimo, Juulia (Helsingfors universitet, 2016)
  Pro gradu -tutkielmassani tutkin yhdysvaltalaisen kirjailijan Kathy Ackerin Blood and Guts in High School ja Empire of the Senseless -romaaneja transgressiivisena kirjallisuutena. Käytän teoreettisena taustana ja transgressiivisen kirjallisuuden määritelmänä ranskalaisten teoreetikkojen Georges Bataillen, Roland Barthesin ja Philippe Sollersin kirjoituksia, mutta täydennän niitä analyyttisen filosofian käsitteistöllä. Koska ranskalaiset teoreetikot ovat kirjoittaneet, että transgressio katkaisee kielen viittaussuhdetta todellisuuteen ja kääntää lukijan katsetta romaanin mailman sijaan kieleen, mutta prosessia ei ole määritelty seikkaperäisesti, selkiytän heidän ajatteluaan tunnetuimman kielen viittaussuhteen problematisoijan Ludwig Wittgensteinin ajattelulla. Tutkielmastani selviää, että Ackerin teokset ovat transgressiivista kirjallisuutta ja katkaisevat kielen viittaussuhdetta todellisuuteen, sillä niiden väkivaltaiset ja seksuaaliset elementit ovat niin voimakkaassa ristiriidassa lukijan todellisuuden arvojen kanssa, että ne sokeeraamisen sijaan vieraannuttavat lukijaa romaanin maailmasta ja saavat kiinnittämään huomiota kieleen. Tällaisen vaikutuksen aiheuttavat myös romaanien juonten sisäiset ristiriidat ja epäjohdonmukaisuudet. Ackerin romaaneissa käytetään William S. Burroughsin tunnetuksi tekemää cut up -tekniikkaa. Acker lainaa teoksissaan muita kaunokirjallisia tekstejä mainitsematta, että kyse on lainauksesta. Esimerkiksi Blood and Guts in High Schoolissa päähenkilö lukee Scarlet Letteriä, jonka juonenkäänteet sekoittuvat romaanin mailman juonenkäänteisiin ja päähenkilön kokemuksiin ja Empire of the Senselessin juoni perustuu Neuromancerin ja Adventures of Huckleberry Finnin juoniin. Cut-up-tekniikka korostaa romaanin kertojan asemaa tekstuaalisena rakenteena samastuttavan henkilöhahmon sijaan; väitän tutkielmassani, että kertojan konstruktioluonteen korostuminen saa paitsi lukijan huomion kiinnittymään kieleen, myös tekee siitä romaanin ainoan sisällön. Väitän, että transgressiivisesta romaanista puuttuu romaanin maailma. Totean, että kielen viittaussuhteen katkeamisella ja romaanin maailmattomuudella on poliittinen ja filosofinen päämäärä Ackerin romaaneissa ja transgressiivisissa romaaneissa yleisemminkin. Poliittinen päämäärä on valtaapitävän diskurssin purkaminen ja filosofinen päämäärä klassisen kielikritiikin ongelman ratkaisu: Acker pyrkii luomaan kieltä, joka viittaa todellisuuteen suoraan mielikuvien sijaan. Hän on kehitellyt tätä varten metodin jota kutsuu ruumiin kieliksi. Ruumiin kielet ovat mahdollisimman suorasuikaista ja ruumiillisista toiminnoista kumpuavaa kirjoittamista, joka pyrkii suoraan kommunikaatioon lukijan kanssa. Selitän tutkielmassani, että niille on ominaista sokeeraavuuden, ristiriitojen ja maailman puuttumisen lisäksi lineaarisen aikakäsityksen kumoutuminen romaaneissa. Ruumiin kielten ja transgression tavoitteeksi ja määritelmäksi Ackerilla ja yleisesti muotoutuu tutkielmassani pyrkimys luoda yhdessä lukijan kanssa uusia, normeista vapaita myyttejä uusien kertomusten pohjaksi.