Browsing by Subject "Hemoglobins"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-2 of 2
  • Jahnukainen, Kirsi; Helminen-Pacius, Päivi; Anttonen, Anna-Kaisa; Matinlauri, Irma; Mustanoja, Satu; Sirkiä, Kirsti; Wartiovaara-Kautto, Ulla (2016)
    • Pe­rin­nöl­li­set he­mog­lo­bii­ni­poik­kea­vuu­det ovat Suo­mes­sa har­vi­nais­sai­rauk­sia, ei­kä yh­del­le lää­kä­ril­le muo­dos­tu niis­tä riit­tä­vää ko­ke­mus­ta nor­maa­lin klii­ni­sen työn puit­teis­sa. • Osal­le po­ti­lais­ta tu­lee hoi­ta­mat­to­man he­mog­lo­bii­ni­poik­kea­vuu­den seu­rauk­se­na ete­ne­viä ku­dos­vau­rioi­ta, ja nii­den komp­li­kaa­tiot ovat kal­lii­ta hoi­taa. • Al­ku­diag­nos­tiik­ka teh­dään pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa, ja si­tä var­ten tar­vi­taan kan­sal­li­set suo­si­tuk­set. • Po­ti­laan oi­reet ja komp­li­kaa­tio­ris­kit edel­lyt­tä­vät seu­ran­nas­sa eri­tyis­tut­ki­muk­sia ja mo­niam­ma­til­li­sen työ­ryh­män tu­kea. • Hoi­don por­ras­tuk­sen ta­voit­tee­na on saa­da ris­ki­po­ti­laat vii­veet­tä tut­ki­muk­siin ja ajan­mu­kai­seen hoi­toon. Toi­saal­ta ne po­ti­laat, jot­ka ei­vät tar­vit­se seu­ran­taa, tu­li­si tun­nis­taa mah­dol­li­sim­man ajois­sa jo pe­rus­ter­vey­den­huol­los­sa.
  • Hynynen, Pia; Sainio, Susanna; Räisänen-Sokolowski, Anne; Kaartinen, Kati (2019)
    Punasolusiirtojen tunnetuin haitta on välitön hemolyyttinen verensiirtoreaktio. Sen oireet alkavat usein jo verensiirron aikana. Viivästyneen reaktion oireet ovat yleensä lievempiä ja jäävät usein kokonaan toteamatta. Kuvaamme potilaan, jolla viivästynyt hemolyyttinen verensiirtoreaktio johti dialyysihoitoja vaatineeseen mu¬¬nuaisvaurioon. Koska oireiden yhteyttä äskettäiseen verensiirtoon ei heti osattu epäillä, diagnoosi viivästyi, aiheutui invasiivisia tutkimuksia ja munuaisten toipuminen vaarantui.