Browsing by Subject "Iran"

Sort by: Order: Results:

Now showing items 1-20 of 20
 • Bhattacharjee, Joy; Rabbil, Mehedi; Fazel, Nasim; Darabi, Hamid; Choubin, Bahram; Khan, Md. Motiur Rahman; Marttila, Hannu; Haghighi, Ali Torabi (Elsevier, 2021)
  Science of the Total Environment 797 (2021), 149034
  Lake water level fluctuation is a function of hydro-meteorological components, namely input, and output to the system. The combination of these components from in-situ and remote sensing sources has been used in this study to define multiple scenarios, which are the major explanatory pathways to assess lake water levels. The goal is to analyze each scenario through the application of the water balance equation to simulate lake water levels. The largest lake in Iran, Lake Urmia, has been selected in this study as it needs a great deal of attention in terms of water management issues. We ran a monthly water balance simulation of nineteen scenarios for Lake Urmia from 2003 to 2007 by applying different combinations of data, including observed and remotely sensed water level, flow, evaporation, and rainfall. We used readily available water level data from Hydrosat, Hydroweb, and DAHITI platforms; evapotranspiration from MODIS and rainfall from TRMM. The analysis suggests that the consideration of field data in the algorithm as the initial water level can reproduce the fluctuation of Lake Urmia water level in the best way. The scenario that combines in-situ meteorological components is the closest match to the observed water level of Lake Urmia. Almost all scenarios showed good dynamics with the field water level, but we found that nine out of nineteen scenarios did not vary significantly in terms of dynamics. The results also reveal that, even without any field data, the proposed scenario, which consists entirely of remote sensing components, is capable of estimating water level fluctuation in a lake. The analysis also explains the necessity of using proper data sources to act on water regulations and managerial decisions to understand the temporal phenomenon not only for Lake Urmia but also for other lakes in semi-arid regions.
 • Seppälä, Laura (2008)
  Pro gradu –tutkielmani käsittelee sitä, miten Suomeen asettuneet afgaanipakolaiset hahmottavat Afganistania - paikkaa, josta he ovat lähteneet. Tutkimukseni kivijalkana on jäljittää niitä laajempia valtiollisia ja ylikansallisia pakolaispoliittisia rakenteita, joiden puitteissa afgaanipakolaiset elävät ja merkityksellistävät elämää Suomessa. Sijoitan afgaanit ja pakolaisuuden tutkimuksessani transnationalistiseen viitekehykseen, mutta samalla pohdin sen mielekkyyttä pakolaisten tutkimisessa. Kysyn, että miten pakolaiset, joiden liikehdintää kansallisvaltiot ohjaavat, sijoittuvat transnationalistiseen tutkimuskenttään. Tärkeimpiä lähteitäni ovat Liisa Malkin (1992, 1995, 1996) artikkelit, Laura Huttusen väitöskirja (2002) sekä monet transnationalismia pakolaisten näkökulmasta käsitelleet tekstit, kuten Roger Waldingerin ja David Fitzgeraldin artikkeli ”Transnationalism in Question” (2004). Tässä tutkimuksessa keskeinen pakolaisuuden tarkasteltava kategoria on kiintiöpakolaisuus, jolla tarkoitetaan suojelun tarpeessa olevien ulkomaalaisten vastaanottoa valtion talousarvion mukaisesti. Haastattelin tutkimustani varten kahdeksaa Suomessa asuvaa afgaania, joista kuusi oli vuoden 2002 kiintiössä saapuneita pakolaisia. Kaksi haastateltavaa oli Suomeen eri tavalla päätyneitä afgaaneja. Merkittäviksi tekijöiksi Afganistanin hahmottamisessa nousivat Afganistanin erityispiirteiden ja heidän Suomeen kulkeutuneen matkansa lisäksi afgaanien erilaiset statukset Suomessa: Se, että onko henkilö turvapaikanhakija, kiintiöpakolainen vai liikemies, ja se, että onko hänellä Suomen kansalaisuutta vai ei, olivat merkittäviä seikkoja pakolaisten asennoissa Suomessa ja heidän orientoitumisessaan Afganistaniin. Suomene kiintiössä saapuneet afgaanit vapauttivat retorisesti itseään menneisyydestä, ja käänsivät katseensa elämäänsä Suomessa. Ero oli merkittävä verrattuna kahteen muuhun haastateltavaan, jotka aktiivisesti pitivät Afganistania tavalla tai toisella yllä heidän elämissään Suomessa. Tutkimukseni osoittaa, että ei ole yhdentekevää, mistä, miten ja mitä kautta Suomeen tullaan. Esitän, että maahanmuuttaja- ja pakolaistutkimuksessa sensitiivisyys pakolaispoliittisia rakenteita, ihmisten erilaisia asemia, taustoja, historioita, matkoja ja elämäntilanteita kohtaan on tärkeää. Tuon esiin myös sen, että kotia ei välttämättä ole mielekästä paikantaa ”sinne mistä on tultu”. Haastateltujen koti rakentui samalla kuin he neuvottelivat kuulumisen paikkoja Afganistaniin, Suomeen ja Iraniin. Se rakentui sinne, missä on mahdollisuus turvalliseen ja rauhalliseen elämään. Osoitan, miten kiintiöpakolaisten matkaan ovat vaikuttaneet niin Afganistanin valtion tilanne, Iranin olosuhteet, Suomen valtion pakolaispoliittinen ilmasto kuin ylikansalliset hallinnolliset instituutiot. Esitän, että kansallisvaltioiden roolin ja merkityksen tunnistaminen pakolaisten elämässä Suomessa on merkittävää. Valtiot kuitenkin myös mahdollistavat transnationaalisen elämän: haastateltavilleni Suomen kansalaisuus mahdollisti ylirajaisten suhteiden ylläpidon. Esitän, että transnationalistisissa tutkimuksissa tulee olla herkkyyttä pakolaisten erityisen transnationaalisen positioitumisen tunnistamiselle. Sitä ei voida irrottaa valtiollisesta, ylikansallisesta ja poliittisesta kontekstista, joka määrittelee heidän liikkumisensa ehdot.
 • Khalili, Samaneh; Kallioniemi, Arto; Bagheri Noaparast, Khosrow (2022)
  This article aims to identify and compare the characteristics of human agency in liberal and Islamic religious education, comparing Iran as a religious context influenced by Islamic state ideology with Finland as a liberal context and a secular state ideology. This comparison will be accomplished by document analysis of the national curricula for education in Iran and Finland. Methodologically, a comparative study and a deductive content-analysis approach will be employed. The paper will provide an analytical framework for human agency mainly based on Biesta's and Halstead's views as interpreters of liberal perspectives and Bagheri's view as an Islamic scholar. The comparison will be considered in the light of three categories: the foundation of agency, the requirements of agency and the educational consequences of agency. The results show that in all curriculum documents human agency is always considered but with distinct concepts and emphasis. In Iran, the focus is on spiritual aspects based on wisdom whereas in Finland the focus is on social aspects based on pure reasoning. The study suggests some points about the compatibility of Islam and liberal thought through the concept of human agency.
 • Eckerstrom, Pasqualina (2022)
  Since the revolution in 1979, the Islamic Republic of Iran has imprisoned musicians, especially punk, hip-hop, and hard rock bands, as well as those playing heavy metal subgenres. Extreme heavy metal artists and fans emerged in the 1990s. The government soon targeted them as Satanists and began a systematic crackdown on metalheads. The metalcore band Confess is the most well-known case. The band was arrested in 2015 on counts of blasphemy, disturbing public opinion through the production of music, participating in interviews with the opposition media and propaganda against the Islamic Republic of Iran, among other charges. The majority of secular countries today do not consider extreme heavy metal to be transgressive. This is not the case in contexts where religious traditions have a significant influence on society. By analysing the narrative of the band Confess, the purpose of this paper is to provide an understanding of how Iranian extreme metal musicians resist religious oppression, challenge their government, religious precepts, and social values through their music.
 • Farzam, Neda (Helsingin yliopisto, 2015)
  This study provides the green (the share of rain water in crop production) and blue (the share of surface and groundwater in crop production) water footprint (WF) of four annual crops in Finland and five annual crops in Iran for the growing period 2007?2012. It aims to present more recent water footprint accounting on annual crops in this study. Due to the large scale water footprint accounting (country level), the calculation for grey water footprint was omitted from this study. The green and blue water footprints of barley, maize, oilseed rape, soybeans and wheat for Iran and barley, oats, oilseed rape, and wheat for Finland were calculated over the annual growing period 2007 to 2012. Crops were selected upon the availability of crop production in each country. WF values were estimated based on crop water use (CWU) and crop yield, where CWU was estimated upon the accumulative ET over the growing season of the crops. For daily evapotranspiration values AQUACROP model was used. For running the AQUACROP model, different parameters were needed such as climatic parameters (including minimum and maximum temperature, rainfall and potential evapotranspiration), soil type, land management, irrigation practice, groundwater and initial condition for sowing, sowing and harvesting dates. This data were mined from databases. Due to the fact that crop production in Finland is rain-fed, only green WF of the selected crops were calculated for Finland. In Finland oilseed rape had the highest average green water footprint per ton of production, which was 2471 m^3 t¯¹yr¯^1 and it was followed by oats (1036 m^3 t¯¹yr¯^1), wheat (944? m?^3 t¯¹yr¯^1), and barley (838? m?^3 t¯¹yr¯^1). Considering the annual crop production, the average total green water footprint of selected crops was 3669 Mm^3 yr¯^1 in Finland. Water saving through crop trade was estimated -294 Mm^3 yr¯^1. The negative saving water amount showed the virtual water loss through crop trade of selected crops in Finland. The highest export crop in Finland was oats during 2007?2012. In Iran the major share of annual crop production comes from irrigated crop lands and that shows the importance of blue water footprint accounting beside green water footprint. The sum of green and blue water footprints of the growing crops in Iran was considered as water footprint of the crops. Water footprint per ton of crops in Iran increased from maize (696 m^3 t¯¹yr¯^1), wheat (1235 m^3 t¯¹yr¯^1), barley (1350 m^3 t¯¹yr¯^1), soybeans (2210 m^3 t¯¹yr¯^1) to oilseed rape (3503 m^3 t¯¹yr¯^1). Total average water footprint of the selected crops in Iran considering their production in the country was estimated 22816? Mm?^3 yr¯^1. Regarding the crop trade balances in Iran, the country saved 8902? Mm?^3 yr¯^1 water by importing the crops. Wheat was the major import crop during 2007?2012. WF can be a strong tool for assessing the consumptive water use of the agricultural systems in place and time according to different agricultural and water managements. It can bring a ground for comparing the production sites for certain crops or products considering the lower WF of the produced items. This study aimed at producing recent calculations of water footprint of crops in Finland and Iran, using local data.
 • Turja-Renko, Sanna-Kaisa (Helsingin yliopisto, 2023)
  Tutkielmani aiheena on Iranissa asuneiden hazara-vähemmistöön kuuluvien pakolaisten eri elämänalueille sijoittuvat kokemukset Iranin harjoittamasta pakolaispolitiikasta. Tarkastelun kohteena ovat hazara-pakolaisten kokemusten sisällöt asumisen, koulutuksen, terveydenhuollon sekä työn ja toimeentulon teema-alueilla. Edellisten lisäksi tarkastelun kohteena ovat pakolaisten kokemukset rasismista ja syrjinnästä sekä Syyrian sodan vaikutuksista. Iran on useiden vuosikymmenten ajan ollut globaalisti yksi merkittävimmistä pakolaisia vastaanottaneista valtioista. Suurin osa Iranin pakolaisväestöstä kuuluu Afganistanin hazara-vähemmistöön. UNHCR:n arvion mukaan syksyllä 2022 afganistanilaisia oli Iranissa noin 3,5 miljoonaa, joista pakolaisstatuksella olevia oli 780 000 ja laittomasti maassa olevia 2,1 miljoonaa. Iranin pakolaispolitiikkaa ohjaavat ensisijaisesti Iranin kansalliset lait sekä maan omat pakolaisia koskevat määräykset ja ohjeistukset, joita hallinto noudattaa ja toimeenpanee. Edellisen lisäksi Iran on allekirjoittanut YK:n pakolaissopimuksen tietyin varauksin ja toimii yhteistyössä YK:n pakolaisjärjestön, naapurivaltioidensa sekä kansainvälisten ja kansallisten avustusjärjestöjen kanssa mittavan pakolaiskysymyksen ratkaisemiseksi. Irania on myös arvosteltu poukkoilevan pakolaispolitiikkansa takia ja syytetty pakolaisten kaltoinkohtelusta. Tutkielmassani olen käyttänyt laadullisen tutkimuksen lähestymistapaa ja menetelmiä. Aiheen sensitiivisyyden vuoksi eettisiin periaatteisiin on kiinnitetty erityistä huomiota. Tutkimusaineistoani varten haastattelin seitsemää Suomessa nykyisin asuvaa hazara-kansanryhmään kuuluvaa henkilöä. Henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi vastaanotin neljä kirjallisesti toimitettua vastauskoostetta. Tutkielman aineiston muodostavat haastattelut sekä kirjalliset toimitetut vastaukset. Tutkimukseen osallistuneet henkilöt ovat asuneet Iranissa hieman eri aikoina. Osa vastaajista on syntynyt Afganistanissa ja osa Iranissa. Iranissa pakolaisena eletty aika vaihteli muutamasta vuodesta muutamaan kymmeneen vuoteen. Tutkimusaineistoni osoittaa oleskelustatuksen olleen merkittävin kohderyhmäni kokemuksia määrittävä tekijä lukuun ottamatta rasismin aihepiiriä. Asumisen teema-alueella oleskelulupa loi pakolaiselle lailliset puitteet vuokrasopimuksen solmimiseksi ja siten ainakin teoriassa vähensi hyväksikäytön riskiä. Työn ja toimeentulon teema-alueella keskeisin merkitys liittyi työlupaan. Koulutuksen teema-alueella mahdollisuus viralliseen perusopetukseen oli ainoastaan rekisteröidyillä pakolaisilla. Terveydenhuollossa eriarvoisuus näkyi lähinnä maksullisissa sairausvakuutuksissa, joita oli tarjolla ainoastaan laillisesti maassa oleville. Syyrian sotaan liittyvissä kysymyksissä sotaan lähtemisen todennäköisyys oli suurempi laittomasti maassa olevien osalta. Rasismi nähtiin yleisenä ja vakavana hazara-väestönosaan kohdistuvana ongelmana, jossa henkilön oleskelustatuksella ei ollut merkitystä. Myös rakenteellinen syrjintä kosketti kaikkia pakolaisia ja ilmeni kaikilla tutkielman teema-alueilla. Kaksi muuta tekijää ovat perheen pääasiallisen elättäjän tai elättäjien tietotaito-pääoma ja perheen vanha varallisuus. Tietotaito-pääomalla tarkoitetaan Afganistanissa hankittua koulutusta tai erityisosaamista ja vanhalla varallisuudella varallisuutta, joka oli peräisin ajalta Afganistanissa. Tutkimustulosten yleistettävyyden näkökulmasta oleskelustatus nousee esiin vakuuttavana ja merkittävänä tekijänä. Sen sijaan kahta muuta tekijää, tietotaito-pääomaa ja vanhaa varallisuutta, ei käytettävissä olevan aineiston koon takia voi suoraan pitää yleistettävinä tekijöinä. Yksittäisinä havaintoina ne on kuitenkin syytä mainita, esimerkiksi pohdittaessa mahdollista jatkotutkimusta.
 • Romeo, Simone (Helsingin yliopisto, 2018)
  The thesis is intended to be like a snapshot on a particular aspect of China, India and Iran that has not yet received much scholarly attention: the perceptions of their Generation Y, or “Millennials”, populations. It aims to describe what Generation Y is like in China, India, and Iran, what they think and how they describe their own countries, why they developed in this way, and how that is connected to their home country’s historical, religious, and political context. The work aims to avoid the common research mistake of being Western-centric, and instead, points out Millennials’ reciprocal similarities and differences in each country. You will find three sections. The first section is a general introduction about Millennials in the three countries, a review of the existing literature on the topic. The second section is about how the government has been using religion in order to strengthen nationalism a unite these countries. I will be analysing the development of Asian values in China, Hindu nationalism in India and political Islam in Iran, and I will review these countries’ history to explain how the three movements developed like they did. Finally, I will show the output of my interviews in the last section. I have been interviewing around sixty young people divided by country and social attributes and I let them speak about their home countries. The section will point out the main themes that came up during the interviews and we will see how they are connected to the concepts we discussed before.
 • Kaplas, Ella (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tutkielman päämääränä oli tutkia Irakissa toimivien puolisotilaallisten shiiaryhmien käyttämiä hybridisodankäynnin keinoja ja niiden toimintaa osana Iranin laajempaa strategiaa. Tutkimuskysymykset olivat ensinnäkin, kuinka sotilaallisia ja ei-sotilaallisia keinoja voidaan yhdistää, kun yritetään vaikuttaa naapurivaltion sisäpolitiikkaan ja toiseksi, kuinka puolisotilaalliset ryhmät Irakissa osallistuvat Iranin käymään hybridisotaan Saudi-Arabiaa ja Yhdysvaltoja vastaan. Tärkeimmät tutkitut tapaukset olivat: Irakin keskushallinnon operaatio kurdeja vastaan vuonna 2017, vuoden 2018 hallituksenmuodostusprosessi, 2019 syystalven mielenosoitukset ja Qassem Soleimanin tappamisesta seurannut kriisi vuonna 2020. Tutkimuksessa tarkasteltiin shiiaryhmien (Badr-organisaatio, Asa’ib Ahl al-Haq, Harakat al-Nujaba’ ja Kata’ib Hizbollah) omaa viestintää tärkeiden tapahtumien ympäriltä. Sosiaalisen median aineistot olivat alkuperäiskielisiä eli arabiaksi, ja ne sisälsivät lyhyitä tekstejä (twiittejä), pidempiä tekstejä kuten kannanottoja, videoita ja kuvia. Aineistoa kerättiin vuosilta 2014–2020 ja sitä täydennettiin uutislähteillä. Aineistoa tarkasteltiin hybridisodankäynnin käsitteen kautta. Käytetyssä Cullenin ja Reichborn-Kjennerudin mallissa hybridisotaa käyvä osapuoli käyttää kaikkia mahdollisia keinoja synergiaedun saavuttamiseksi. Tutkimuksessa havaittiin Iranin tukemien ryhmien kasvattaneen valtaansa merkittävästi, ja että ne hyödynsivät edelleenkin satunnaisesti sotilaallisia keinoja toiminnassaan – poliittisten keinojen ja informaatiovaikuttamisen ohella. Iran on hajauttanut tukeaan useille ryhmille, mikä on mahdollisesti saattanut helpottaa toimijoiden erikoistumista joko aseelliseen kamppailuun tai politiikkaan. Ryhmien sosiaalinen toiminta ei ole tavoittanut suurta osaa väestöstä. Toinen tärkeä havainto oli, että ryhmien toiminta ei ole ainoastaan paikallista, vaan ne ottavat osaa alueelliseen keskusteluun ja Iranin toimintaan Lähi-idän alueella. Ryhmät identifioituvat osaksi laajempaa kokonaisuutta, vastarinnan akselia, ja kokevat itse toimivansa osana transnationaalista muslimien yhteisöä. Iranin sotilasstrategian kannalta ryhmät ovat avainasemassa Yhdysvaltojen vastaisessa sotilaallisessa toiminnassa, sillä niiden avulla voidaan hämärtää toimijuutta, ja mahdollisesti niillä on myös pelotevaikutus. Suoraa toimintaa Yhdysvaltoja vastaan on vältetty, ja iskuja on sen sijaan kohdistettu sijaiskohteeseen, Saudi-Arabiaan. Iranin vaikutus Irakissa on ilmeinen, mutta Iranilla ei ole ollut syytä aiheuttaa Irakissa kriisitilannetta lukuun ottamatta kurdihallinnon vastaista konfliktia. Sen tukemat ryhmät vahvistavat toimintaansa yhteiskunnan eri sektoreilla ja käyttävät väkivaltaa säästeliäästi. Puolisotilaallisilla ryhmillä on kuitenkin jatkuva sotilaallisen toiminnan pelote, vaikka ne eivät aktiivisesti viestisikään tästä pelotteesta. Sodankäynnissä Yhdysvaltoja vastaan sijaistoimijoiden hyökkäysten on toivottu pysyvän Yhdysvaltojen toimintakynnyksen alapuolella. Yhdysvaltojen isku Qassem Soleimania vastaan vuonna 2020 kuitenkin osoitti, että sijaistoimijoidenkin tekemät iskut voisivat johtaa suoraan toimintaan Irania vastaan.
 • Johansson, Ulriikka (Helsingfors universitet, 2012)
  Nykypäivän Iran eroaa suuresti vasta vallankumouksen kokeneesta Iranista ja tähän on vaikuttanut merkittävällä tavalla nuorisokulttuurin kehittyminen. Vallankumouksen jälkeinen autoritaarinen politiikka on luonut nuorison, joka suhtautuu kriittisesti poliitikkoihin ja viranomaisiin ja valtion ankaraan islamintulkintaan. Islamilainen tasavalta on pyrkinyt luomaan nuorille kuvan oikeanlaisesta islamilaisesta kansalaisesta tiukoilla säännöillä. Vallankumouksen jälkeen syntynyt sukupolvi ei ole omaksunut hallinnon edustamia moraalikoodeja suunnitelmien mukaan, vaan on päinvastoin aktiivisesti omistautunut toiminnalle, joka on hallituksen mukaan syntiä. Sukupolvi, jonka piti kasvaa ylläpitämään islamilaisen vallankumouksen ideologiaa, on kapinoinut ja osoittanut monin tavoin olevan hallituksen ihanteita vastaan. Nuoriso ja hallitus ovat joutuneet jatkuviin konflikteihin, erityisesti julkisessa tilassa. Iranissa on käynnissä jatkuva rajaneuvottelu siitä, mikä on sallittua ja mikä ei, miten määritellään normaali ja epänormaali, ja millainen on oikeanlainen islamilaisen tasavallan kansalainen. Tutkielmassani analysoin näitä neuvotteluja, joita käydään valtion ja nuorten välillä. Missä menevät sallitun käyttäytymisen rajat ja missä menee raja, missä kielletty käytös paljastuu. Selviytyäkseen monimutkaisesta todellisuudesta iranilaisnuoriso on luonut monimutkaisen käytöskoodiston, jota ulkopuolisen on vaikea ymmärtää. Työni keskiössä on se, kuinka nuoret reagoivat pakolla toteutettuun politiikkaan ja käyttävät hyväkseen hallinnon luomaa toimintakenttää. Rajaneuvotteluihin liittyen olen kiinnostunut myös yksilön ja tilan välisestä suhteesta. Pyrin näyttämään, että Iranissa ei ole pysyvää jakoa suhteessa yksityiseen ja julkiseen tilaan. Tarkastelen tiloihin liittyviä rajaneuvotteluja ja käsittelen näitä rajaneuvotteluja vastarintana, jonka kautta nuoret pyrkivät luomaan pysyvää omaa tilaa. Lisäksi näytän, miten nuoriso pyrkii luomaan tilapäistä omaa tilaa julkiseen tilaan. Kaikki Iranissa tietävät, että uskonto ei ilmene samalla tavalla ihmisen henkilökohtaisessa todellisuudessa, kuin se näyttää ilmenevän julkisessa tilassa. Tämä muodostaa eräänlaisen julkisen salaisuuden. valtiovallalle on tärkeää, että julkinen tila pysyy puhtaana, jotta salaisuutta ei tarvitse 'paljastaa'. Julkinen salaisuus on yhteiskunnan, erityisesti nuorison ja valtion välillä tehty kompromissi, jonka tarkoitus on ylläpitää yhteiskuntarauhaa. Erilaisten esimerkkien kautta näytän, että tilan käytöllä ja näennäisesti kapinoivalla käytöksellä luodaan olemassaolon politiikkaa. Nuoret eivät halua olla vaatimattomia ja näkymättömiä, vaan he haluavat näyttää ja tuntea olevansa olemassa ja ottaa oman tilansa. Taistelu tilasta ja nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta on yhdistänyt poikia ja tyttöjä ja on sitä kautta luonut myös uudenlaista yhteisöllisyyttä sukupuolten välille.
 • Koskela, Sirpa (Helsingfors universitet, 2017)
  Lähisuhdeväkivallan yksi muoto on kunniaan liittyvä väkivalta. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet kunniaan liittyvässä väkivallassa olevan tiettyjä erityispiirteitä, joilla se rajautuu lähisuhdeväkivallan omanlaiseksi muodokseen. Sitä on todettu esiintyvään globaalisti, mutta eniten sitä on havaittu Lähi-idän alueella. Kunnia-ajatteluun kytkeytyvä väkivalta voi olla sosiaalisesta rajoittamisesta aina murhaan johtavaa. Laadullisessa tutkielmassani pyrin paikantamaan kunniaan liittyvää väkivaltaa suhteessa muuhun lähisuhdeväkivaltaan sen tunnistettavuuden lisäämiseksi. Tarkastelen, onko puheesta mahdollista havaita kunnia-ajatteluun viittaavia tekijöitä. Tutkielman aineiston keräsin puolistrukturoidulla teemahaastattelulla. Haastattelin kahta iranilaista muslimitaustaista miestä. Tarkastelin sisällönanalyysin menetelmin diskurssianalyyttisesti, miten haastateltavat puhuivat naisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta. Pyrin löytämään millä tavoin kunnia-ajattelu asemoituu puheen kautta lähisuhdeväkivallan kontekstiin sekä millaisiin rakenteisiin väkivalta puheessa kiinnittyy. Väkivallan ilmentymistä tarkastelin yhteiskunnan, yhteisön, perheen ja yksilön tasolla. Havaittavissa oli, että kunnian käsite ei välttämättä näyttäydy puheessa suoraan. Kunnia-ajatteluun viittaavan ja muun lähisuhdeväkivallan raja voi puheessa olla kuitenkin hyvin huokoinen. Tämän vuoksi puheesta tulee tunnistaa tietyt osatekijät, jotka saattavat indikoida väkivallan potentiaaliin. Osatekijät, kuten kunnian dialektisen häpeän korostuminen, tulee asettaa aina suurempaan kulttuuriseen taustakontekstiin kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Väkivallan muuntautumiskykynsä vuoksi on se haastava kohdattava niin tutkimuksessa kuin arkielämässä, jossa siitä voi sen vuoksi tulla toiseutettu ilmiö jopa samassa kulttuuripiirissä eläville. Tilanteen niin vaatiessa on lähtökohtaisesti selkeämpi puhua lähisuhdeväkivallasta, mutta tunnistaa sen sisältämät mahdolliset kunniaan liittyvät väkivallan piirteet. Lähisuhdeväkivalta on yksi vallankäytön kontrollimekanismi ja se hakee tarttumapintaa erilaisiin syihin nojaten kuten uskontoon. Yhteiskunnalla on keskeinen rooli ja velvollisuus tunnistaa erilaiset yksilön oikeuksia rikkovat valta-asetelmat. Tietoyhteiskunnassa ensisijainen interventio on tutkimustyön kautta käytäntöön siirretty informaatio. Tämä toimii myös lähisuhdeväkivallassa jolloin uskontotiede voi olla siinä yhtenä keskeisenä toimijana.
 • Hedayati, Nasibeh; Kuusisto, Elina; Gholami, Khalil; Tirri, Kirsi (2017)
  This article examines Iranian secondary students' (N=336) life purposes. Economic and hedonistic life goals were the most valued. Relationships in terms of having a family and children were also appreciated. In the students' views, religiousness was associated with social goals such as helping others in need and volunteering in the community. Gender differences in students' life goals occurred only in aesthetic goals, which applied more to girls than to boys. K-Cluster analysis identified four purpose profiles: self-oriented dabblers, beyond-the-self (BTS) dreamers, self-oriented life goal pursuers and purposeful youth. The dominant profile among the youth was self-oriented life goal pursuer (37%). The study validated Damon's conceptual work on purpose profiles in a previously unstudied cultural context.
 • Fazel, Abdolreza; Hasanpour-Heidari, Susan; Salamat, Fatemeh; Rajaie, Siamak; Kazeminezhad, Vahideh; Naeimi-Tabiei, Mohammad; Jahangirrad, Ataollah; Sedaghat, SeyedMehdi; Hosseinpoor, Reza; Ghasemi-Kebria, Fatemeh; Roshandel, Gholamreza; Weiderpass, Elisabete (2019)
  Introduction: Breast cancer is the most frequent cancer among women worldwide. Breast cancer incidence in young women is a health issue of concern, especially in middle-income countries such as Iran. The aim of this study is to report the breast cancer incidence variations in Golestan province, Iran, over a 10-year period (2004-2013). Methods: We analyzed data from the Golestan Population-based Cancer Registry (GPCR), which is a high-quality cancer registry collecting data on primary cancers based on standard protocols throughout the Golestan province. Age-standardized incidence rates (ASRs) and age-specific incidence rates per 100,000 person-years were calculated. Time trends in ASRs and age-specific rates were evaluated using Joinpoint regressions. The average annual percentage change (AAPC) with correspondence 95% confidence intervals (95%CIs) were calculated. Results: A total of 2106 new breast cancer cases were diagnosed during the study period. Most cases occurred in women living in urban areas: 1449 cases (68%) versus 657 cases (31%) in rural areas. Statistically significant increasing trends were observed over the 10-year study period amongst women of all ages (AAPC = 4.4; 95%CI: 1.2-7.8) as well as amongst women in the age groups 20-29 years (AAPC = 10.0; 95%CI: 1.7-19.0) and 30-39 years (AAPC = 5.1; 95%CI: 1.4-9.0). Conclusion: The incidence of breast cancer increased between 2004 and 2013 in Golestan province amongst all age groups, and in particular amongst women aged 20-39 years. Breast cancer should be considered a high priority for health policy making in our community.
 • Hedayati, Nasibeh; Kuusisto, Elina; Gholami, Khalil; Tirri, Kirsi (2019)
  This article examines moral conflicts identified by students (N = 302) and teachers (N = 20) in the context of Iranian schools. The data were gathered in 2016 fromtwo lower secondary schools in Tehran, one for girls and one for boys. The content analysis of students' essays and teachers' interviews reveal that moral conflicts in Iranian secondary schools have four main themes: 1. Matters related to Staff's behaviour, 2. Matters related to Students' behaviour, 3. Sensitive issues, and 4. Matters related to Parents' behaviour. In addition to discussing the main categories and subcategories, the article discusses differences between teachers and students. This paper presents a picture of morality in Iranian secondary schools by clarifying situations in which both the school staff and the students need perspective on one another as well as needing to be morally sensitive. This article can guide educators in delivering moral education both in teaching and in teacher education.
 • Hindström, Wilhelmina (Helsingin yliopisto, 2022)
  Syftet med denna magisteravhandling har varit att utreda finska högerpolitikers relation till den iranska oppositionsgruppen Mujahedin-e Khalq (MeK). Studien genomfördes med avstamp i den kvalitativa forskningstraditionen och det empiriska materialet samlades in med kvalitativa forskningsintervjuer med en före detta europaparlamentariker och en tidigare minister och riksdagsledamot. Som komplement har en materialbaserad innehållsanalys gjorts av andra politikers tal, intervjuer, pressmeddelanden och blogginlägg. Följande forskningsfrågor har besvarats: 1. Hur uppfattar finska politiker MeK som grupp? 2. Hur, och med vilka argument, motiverar finska politiker sitt samarbete med MeK? Som underfråga har studien besvarat frågan om vad ovanstående faktorer förklarar om MeK:s internationella lobbning gentemot finska politiker. Studiens resultat visar att finska högerpolitiker uppfattar MeK som en människorättsgrupp och officiell oppositionsgrupp som i varierande grad jobbar för följande frågor: mänskliga rättigheter, kvinnor- och barns rättigheter och motsättning av dödsstraff i Iran. Vidare visar studien att MeK i vissa fall även uppfattas som en förespråkare av liberal marknadspolitisk agenda med fokus på fri handel. De faktorer som mest inverkat på denna uppfattning är det förtroende andra politiker och kollegor gett gruppen. Kritik beträffande MeK har inte påverkat politikernas syn på gruppen i någon större utsträckning, och studien visar att politikerna, trots sitt samarbete med MeK, inte känner till gruppen eller dess bakgrund på en djupare nivå. Motiven bakom finska högerpolitikers samarbete med MeK är synen på situationen i Iran och viljan att arbeta för mänskliga rättigheter, men även gruppens europeiska värderingar har motiverats som en bidragande faktor för samarbete. Överlag sågs samarbetet med MeK som världsförbättring och tillgång på information. För politikerna har MeK:s lobbning och till den hörande kommunikation tagit sig i uttryck på liknande sätt såväl nationellt som på EU-nivå, och studien visar att MeK:s lobbningsargument varit samma i början på 2000-talet som under 2020-talet. Gruppens lobbning har byggt på inofficiell lobbning och ägt rum utanför de offentliga beslutsfattarprocesserna med syfte att påverka till exempel attityden mot Iran.
 • Keshavaraz, Hooman; Jafari, Ahmad; Khami, Mohammed Reza; Virtanen, Jorma Ilmari (2013)
  Background: Conclusive evidence exists about associations between several life-threatening diseases and passive smoking. The objective of our study was to investigate the prevalence of passive smoking among Iranian dental students, to assess their attitudes towards tobacco control programs, and to explore the association between these two and tobacco use. Methods: In eight randomly selected dental schools, all fourth-year students were surveyed by means of a self-administered anonymous questionnaire in December 2010. The Global Health Professions Student Survey (GHPSS) questionnaire served as the data collection instrument. Exposure to environmental tobacco smoke (ETS) was assessed during the previous week. Chi-square test, logistic regression, and linear regression served for statistical analyses. Results: The response rate was 84% (325 students, 66% female). Exposure to ETS was reported by 74% of the participants. Men were significantly more exposed to ETS at home, and in other places than were women. Most of the students agreed on queried tobacco control policies. The lowest agreement (72%) was for banning smoking in coffee shops and teahouses. A logistic regression model showed that adjusted for gender, passive smoking at home is significantly associated with current tobacco use. A linear regression model suggested that the total score of attitudes is significantly associated with passive smoking at home, passive smoking in other places, tobacco use experience, and current tobacco use. Conclusions: The study reports high exposure to ETS among dental students, and its association with current tobacco use and attitudes towards tobacco control.
 • Sabahi, Mohammadmahdi; Salehipour, Arash; Kazemi, Azin; Sadeghi, Mohammadreza; Decaro, Nicola; Mozhgani, Sayed-Hamidreza; Jalilian, Farid Azizi; Yaghoobi, Mojtaba Hedayat (2019)
  Aim: The prevalence of human parvovirus B19 (B19V) and its association with other diseases in Iran are yet to be systematically assessed. This study aimed to evaluate the prevalence and disease association of B19V across Iran from 2000 to 2019. Methods: The literature search, based on different keywords in different databases, was performed. A total of 29 eligible studies were included and the essential information was collected from each article. Results: The results of this study show a relatively high prevalence of the B19V-associated diseases in all age groups of the Iranian population. Conclusion: The transmission of B19V and its complications should be prevented by developing preventative strategies.
 • Firouzbakht, Mojgan; Tirgar, Aram; Ebadi, Abbas; Nia, Hamid Sharif; Oksanen, Tuula; Kouvonen, Anne; Riahi, Mohammad Esmaeil (2018)
  Background: The workplace social capital is one of the important features of clinical work environment that improves the productivity and quality of services and safety through trust and social participation. Evaluation of workplace social capital requires a valid and reliable scale. The short-form workplace social capital questionnaire developed by Kouvonen has long been used to evaluate the workplace social capital. Objective: To evaluate the psychometric properties of the Persian version of the questionnaire among a group of female Iranian health care workers. Methods: The Persian version of the short-form questionnaire of workplace social capital was finalized after translation and back-translation. 500 female health care workers completed the questionnaire. Then, the content validity and the construct validity of the questionnaire were assessed. The reliability of the questionnaire was assessed by Cronbach's a, theta, and McDonald's Omega. The construct reliability and ICC were also evaluated. Results: Based on the maximum likelihood exploratory factor analysis (n=250) and confirmatory factor analysis (n=250), two factors were identified. The factors could explain 65% of the total variance observed. The model had an acceptable fit: GFI=0.953, CFI=0.973, IFI=0.974, NFI=0.953, PNFI=0.522, RAMSEA=0.090, CMIN/DF=2.751, RMR=0.042. Convergent and divergent validity as well as internal consistency and construct reliability of the questionnaire were confirmed. Conclusion: The Persian version of Kouvonen workplace social capital has acceptable validity and reliability. The questionnaire can thus be used in future studies to assess the workplace social capital in Iranian health care workers.
 • Valjanen, Tiina (Helsingin yliopisto, 2021)
  This thesis is an ethnographic study about rap, rock, and metal scenes in today’s Tehran. The study takes off from hip-hop scholars Pennycook’s and Mitchell’s proposition of hip-hop as “dusty foot philosophy” which is rooted at local dusty ground while articulating philosophies of global significance. This study aims to examine what kind of spaces are these dusty streets in Tehran and how does Tehran’s urban landscape inform music making and music aesthetics. This study focuses on how notions of belonging, space, and place have been expressed by rappers and rockers both in their music making and their embodied use of urban spaces. Followingly it will observe how urban realities, urban space, and geographical segregation are perceived, challenged, and reclaimed through their craft. The study asks how underground musicians are debating questions of authenticity that have risen along music’s localization, and how musicians strive for artistic legitimacy which would verify their street credibility both within their local music scenes and wider society, as well as within global music community. The study is based on an ethnographic fieldwork carried out in Tehran between 2012 and 2014. This is a multi-sited ethnographic research and employs phenomenological approach to analyse subjective and embodied experiences in the urban space. Methodologically it is based on participant observation, semi-structured interviews, and email interviews. The study includes dozens of rappers, rockers, and metalheads, most of whom are young male between 19 and 35 both from lower-class and middle-class backgrounds. Few of the musicians are young female as well. This thesis is a contribution to Iranian popular music studies and to our understanding of everyday realities of Tehrani rappers and rockers and music life in the city. It aims to shed some light to the ongoing democratization of music production which is rapidly changing the demographics of Tehran’s underground music scene. The study aims to underline that Tehran’s underground music scene is a heterogeneous space consisting of musicians from different socioeconomic backgrounds and genres having diverse and contradictory aspirations, music aesthetics, and styles. Accordingly, it applies intersectional approach which helps to grasp multiple experiences within the same and shared social space. The study aims to problematize the persistent understanding of underground music scene as inherently subversive and emancipatory space, and argues that individual musicians don’t have an equal access to these allegedly “emancipatory” spaces nor equal opportunities to make a professional career out of music. Furthermore, it is argued that this highly politicized understanding might do more harm than good for underground musicians who are considered defiant against their own aspirations. The study argues that the spatial surroundings of rap and rock scenes look very different. While rock and metal musicians mainly gather, rehearse, and record indoors, rappers have more visibly taken over public spaces by gathering and battling at different urban locations around the city. The study concludes that socioeconomic background and gender affects to a great extent in how musicians experience public sphere and musical spaces and how they move in them. Simultaneously, the study aims to show that global hip-hop discourse that privileges “ghetto life” and hardships in life can be self-empowering narrative for rappers from lower-class families, mainly from south Tehran which has been historically perceived as poor, traditional, conservative, and backward. The study argues that the democratization is gradually going beyond rap music as well, and there exists increasingly more rock and metal musicians from low-income and religious families. The study concludes that music is a powerful tool for constructing self-identity and demanding social and cultural change. Ultimately, the study aims to show how conscious Tehrani musicians are pushing for wider cultural and global change by telling local philosophies of global significance.
 • Bahmani, Airin (Helsingin yliopisto, 2021)
  Tarkastelen tässä tutkielmassa koulutuksen ja vallan välistä yhteyttä. Analysoin, miten iranilaisissa peruskoulun oppikirjoissa rakennetaan kansallista identiteettiä ja tutkin, kuinka kansallisen identiteetin ja sukupuolen kuvaukset nivoutuvat vallan ylläpitämisen ja legitimoinnin välineeksi. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: miten iranilaista kansallisidentiteettiä rakennetaan oppikirjoissa? Kuinka sukupuoli rakentuu oppikirjojen kansallisissa kuvauksissa? Millä tavoin Iranin poliittisen eliitin pyrkimykset perustella legitimiteettiään näkyvät kansallisen identiteetin ja sukupuolen kuvauksissa? Kimmokkeen tutkielmalleni antaa ajatus siitä, että koululaitoksen opetusmateriaalit kertovat aina jotain olennaista ympäröivästä yhteiskunnasta. Ennen kaikkea ne usein heijastavat poliittisten, taloudellisten ja kulttuuristen intressiryhmien kamppailuja ja näiden ryhmien tekemiä kompromisseja kunakin hetkenä legitiimiksi tiedoksi muodostetuista opetussisällöistä. Analysoimani aineisto on kolme persiankielistä 1.–3. luokkien äidinkielen oppikirjaa. Käytän oppikirjojen kansallisen identiteetin esitysten tarkastelussa nationalismin teorioiden moninaista kenttää. Hyödynnän sukupuoliroolien ja -esitysten analyysissä Judith Butlerin ajatuksia performatiivisesta tuottamisesta sekä suhteutan oppikirjojen sukupuolen tuottamistapoja kansallisten projektien tuottamistapaan. Hyödynnän sisällönanalyysia aineiston alustavana erittelijänä ja toteutan itse analyysin käyttäen kriittistä diskurssianalyysia. Tarkastelen oppikirjojen kuvitusta visuaalisen järjestyksen analyysin sekä representaation käsitteen avulla. Analyysiosuuteni perustuu aineistosta paikantamiini analyysiyksiköihin. Niiden pääluokkia ovat sukupuoli ja kansallinen identiteetti ja alaluokkia edellisten alle muodostuvat kyseiseen aihepiiriin kuuluvat alakategoriat. Analysoidakseni oppikirjojen sisältöjen ja vallan välistä yhteyttä olen peilannut aineistoani muihin riippumattomiin lähteisiin. Analyysini johtaa seuraaviin löydöksiin. Nuoret oppivat iranilaisuudesta kuvien ja symbolien kautta. Kuvat ja symbolit saavat oppikirjoissa yhteiskunnalliset merkityksensä niitä kontekstualisoivien tekstien kautta, joihin ovat kirjautuneet sosiaaliset, ideologiset ja poliittiset käytänteet sekä normit. Iranilainen kansallisidentiteetti rakentuu oppikirjoissa tavanomaisesti suhteessa historialliseen menneisyyteen. Kansallisen tietoisuuden historiallinen nykyisyys vuorostaan rakentuu oppikirjoissa sankarillisen menneisyyden, sodankäynnin, yhteisen kärsimyksen, uhrausten sekä marttyyrien kielikuvin. Oppikirjoissa historian nykyisyys tuotetaan menneisyydenhallinnalla, jossa kansakunnan valtiovallan legitimoimaa muistia säädellään ja rakennetaan vahvistamaan valtion hyväksymää tulkintaa kansallisesta menneisyydestä. Kansallisia eroja tuotetaan ja toistetaan nimenomaan sukupuoleen sidottujen kansallisten symbolien kautta. Sukupuolieroon perustuvalla jaolla ylläpidetään kansallista yhteiskuntajärjestystä. Koulutuksen ja vallan välinen yhteys käy ilmi aineistosta myös moninaisissa pyrkimyksissä luoda homogeeninen kansallinen yhtenäiskulttuuri.
 • Valta, Juho (Helsingin yliopisto, 2020)
  Tämän maisterintutkielman pyrkimyksenä on tutkia, kuinka Yhdysvaltain talouspakotepolitiikka kehystetään ja moraalisesti oikeutetaan tai tuomitaan yhdysvaltalaisessa valtavirtamediassa. Aikaisempi viestinnän tutkimus on perehtynyt varsin niukasti talouspakotteita koskeviin mediasisältöihin. Tämä on ongelmallista, sillä talouspakotteet ovat yksi kansainvälisen valtapolitiikan yleisimmistä painostuskeinoista, joilla on rauhanomaisesta maineestaan huolimatta taipumus aiheuttaa mittavaa kärsimystä niiden kohteena olevien valtioiden siviiliväestölle. Median rakentamilla mielikuvilla voi olla merkittävä vaikutus kansalaisten tapaan suhtautua hallintojensa harjoittamaan pakotepolitiikkaan, minkä vuoksi on tärkeää, että viestinnän tutkimus perehtyy siihen, kuinka talouspakotteiden eettiset ongelmat huomioidaan niitä koskevissa mediasisällöissä. Tämä pätee erityisesti yhdysvaltalaiseen mediaan, sillä Yhdysvallat voi merkittävänä talousmahtina vaikuttaa ratkaisevasti muiden valtioiden talouksiin talouspakotteiden avulla. Tutkielma hyödyntää aineistonaan The New York Timesissa vuosina 2017-2019 julkaistuja mielipidekirjoituksia, jotka käsittelevät Yhdysvaltain Irania ja Venezuelaa vastaan harjoittamaa talouspakotepolitiikkaa. Aineiston analyysiin sovelletaan oikeutetun sodan teorian ja kehysanalyysin muodostamaa teoreettis-metodologista viitekehystä, jota hyödyntämällä tutkielma pyrkii vastaamaan kolmeen tutkimuskysymykseen: (1) Millaisia kehyksiä The New York Timesin kirjoittajat käyttävät Venezuelan ja Iranin vastaisia talouspakotteita koskevissa mielipidekirjoituksissaan? Miten ne eroavat toisistaan? (2) Miten kehysten avulla oikeutetaan tai tuomitaan Iraniin ja Venezuelaan kohdistetut talouspakotteet? (3) Kuinka kirjoittajien argumentaation voidaan nähdä ilmentävän oikeutetun sodan teorian periaatteita? Kehysanalyysin myötä 71:stä Iran-pakotteita koskevasta mielipidekirjoituksesta nimetään viisi säännöllisesti esiintynyttä kehystä: ”väylä konfliktin eskaloitumiseen”, ”roistovaltion hillitsemiskeino”, ”uhka Yhdysvaltain kansainväliselle maineelle ja asemalle”, ”lahja Iranin taantumuksellisille” ja ”palvelus Iranin kansalle”. Venezuela-pakotteita koskevasta 38 kirjoituksesta nimetään kolme säännöllisesti esiintynyttä kehystä: ”yhteisrintaman ase”, ”riittämätön painostuskeino” ja ”kohtalokas strateginen virhe”. Siinä missä kirjoittajat suhtautuivat Venezuelan vastaisiin pakotteisiin pääosin suopeasti, oli kirjoittajien suhtautuminen Iranin vastaisiin pakotteisiin enimmäkseen negatiivinen. Venezuela-pakotteiden välttämättömyyttä perusteltiin Venezuelan sisäpoliittisilla ongelmilla, kuten maan hallinnon kansalaisilleen tuottamalla kärsimyksellä, johon Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten oli kirjoittajista velvollisuus puuttua pakotteiden avulla. Iran-pakotteiden vastustus taas perustui pelkoon pakotepolitiikan mahdollisista vastavaikutuksista, jotka voisivat olla Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten kannalta vahingollisia. Kummankaan maan tapauksessa pakotteiden vaikutukset kohdemaiden kansalaisten hyvinvointiin eivät valtaosin olleet tekstien argumentaation keskiössä ja kuvaukset pakotteiden konkreettisista seurauksista kohdemaissa jäivät usein varsin abstrakteiksi. Kirjoittajien argumentaation voitiin nähdä ilmentäneen oikeutetun sodan teorian periaatteitta niin Venezuelaa kuin Iraniakin koskeneissa teksteissä. Venezuela-pakotteisiin suopeasti suhtautuneiden kirjoittajien teksteissä oli havaittavissa eritoten ”oikeutetun tavoitteen”, ”oikean intention”, ”legitiimin auktoriteetin” ja ”realistisen onnistumisen mahdollisuuden” periaatteiden elementtejä. Venezuela-pakotteisiin kriittisemmin suhtautuneissa teksteissä havaittiin taas ”erottelun”, ”välttämättömyyden” ja ”kohtuullisuuden” periaatteiden piirteitä. Iranin tapauksessa kirjoittajien argumentaatiossa korostuivat ”oikeutetun tavoitteen”, ”oikean intention”, ”legitiimin auktoriteetin”, ”välttämättömyyden” ja ”realistisen onnistumisen mahdollisuuden” periaatteet, joiden piirteitä oli havaittavissa niin pakotteita vastustaneissa kuin puolustaneissakin puheenvuoroissa.